0

Giáo án Địa lí lớp 4 soạn 4 cột chuẩn

75 1,045 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:40

Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 TiÕt 4: §Þa lý TiÕt 2 : D·y Hoµng Liªn S¬n I. Mơc tiªu : Học sinh biết 1. KiÕn thøc: - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về đòa hình, khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn. - Học sinh khá, giỏi chỉ và đọc tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ, giải thích vì sao Sa Pa trở thành nơi du lòch nghỉ mát nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc. 2 Kü n¨ng: - HS chỉ được dãy núi Hoàng Liên Sơn trên lược đồ & bản đồ tự nhiên của Việt Nam. - Sử dụng bảng số liệu để nêu đặc điểm, khí hậu ở mức độ đơn giản. 3.Th¸i ®é: - Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam. II . §å dïng d¹y-häc : - B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViƯt Nam . - Tranh ¶nh vỊ d·y nói Hoµng Liªn S¬n ( nÕu cã ) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Tg Néi dung Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 5’ 30’ A.KiĨm tra B.Bµi míi: 1,Giíi thiƯu bµi: 2,Ho¹t®éng1 1. Hoµng Liªn S¬n d·y nói cao vµ ®å sé nhÊt ViƯt Nam - Trªn b¶n ®å quy ®Þnh ph¬ng híng nh thÕ nµo ? - TiÕt ®Þa h«m nay c« cïng c¸c em t×m hiĨu vỊ d·y nói Hoµng Liªn S¬n - C¸c em quan s¸t lỵc ®å c¸c d·y nói chÝnh ë B¾c Bé vµ kĨ tªn c¸c d·y nói chÝnh ë B¾c Bé Nh÷ng d·y nói chÝnh ë B¾c Bé lµ d·y Hoµng Liªn S¬n , d·y S«ng G©m , d·y Ng©n S¬n ,d·y B¾c S¬n , d·y §«ng TriỊu . - Em h·y lªn b¶ng t×m d·y nói Hoµng Liªn S¬n trªn b¶n ®å - H·y m« t¶ d·y nói Hoµng Liªn S¬n GV chØ vÞ trÝ cđa d·y nói Hoµng Liªn S¬n trªn b¶n ®å ®Þa lÝ ViƯt nam +VÞ trÝ : ë phÝa b¾c níc ta , gi÷a s«ng Hång vµ s«ng §µ + ChiỊu dµi : kho¶ng 180 km + ChiỊu réng :gÇn 30 km + §é cao :d·y nói cao vµ ®å sé nhÊt ViƯt Nam + §Ønh : cã nhiỊu ®Ønh nhän . + Sên : rÊt dèc + Thung lòng : thêng hĐp vµ s©u 2 HS HS nghe vµ ghi ®Çu bµi. 2 HS ngåi c¹nh nhau võa quan s¸t võa chØ lỵc ®å võa nªu cho nhau nghe , sau ®ã HS lÇn lỵt lªn b¶ng chØ vµ nªu tªn c¸c d·y nói Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 5 3.Hoạtđộng2 : Khí hậu lạnh quanh năm C.Củng cố, dặn dò - Đỉnh Phan -xi -păng - nóc nhà của Tổ quốc Những nơi cao của dãy Hoàng Liên Sơn có khí hậu nh thế nào ? - Hãy chỉ vị trí của Sa Pa trên bản đồ và cho biết độ cao của Sa Pa ? - Dựa vào bảng số liệu , em hãy nêu nhiệt độ trung bình của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7 ? - Em có nhận xét gì về khí hậu của Sa Pa ?( Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm ) GV nhận xét câu trả lời của học sinh * Bên cạnh việc có khí hậu mát mẻ quanh năm , Sa Pa còn có rất nhiều cảnh đẹp tự nhiên nh thác Bạc , Cầu mây , cổng Trời, rừng Trúc nên đã trở thành khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng ở vùng núi phía bắc nớc ta . GV cho HS xem một số tranh ảnh về Sa Pa - Đọc ghi nhớ - Học bài, xem trớc bài sau HS đọc SGK trả lời ở những nơi cao của Hoàng Liên Sơn khí hậu lạnh quanh năm , nhất là những tháng mùa đông , có khi tuyết rơi . Từ độ cao 2 000 m đến 2 500 m, th- ờng có nhiều ma rất lạnh . Từ độ cao 2 500 m trở lên , khí hậu càng lạnh hơn gió thổi mạnh . 2 HS lên bảng chỉ bản đồ và nói Sa Pa cao 1 570 m Vào tháng 1 , nhiệt độ trung bình ở sa Pa là 9 0 C và vào tháng 7 là 20 0 C . 2 HS Giáo viên: Lê Thị Thảo Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 Thø t ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2014 TiÕt 1: §Þa lý Mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n I.Mơc tiªu : - Nêu được một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn: Thái, Mông, Giao… - Biết Hoàng Liên Sơn là nơi dân cư thưa thớt. - Sử dụng tranh ảnh để mô tả nhà sàn và trang phục của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. + Trang phục: Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng; trang phục của các dân tộc được may, thêu trang trí rất công phu và thường có màu sắc sặc sỡ… + Nhà sàn: được làm bằng các vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, nứa… II.§å dïng d¹y-häc : - B¶n ®å ®Þa lÝ ViƯt Nam . - Tranh ¶nh vỊ nhµ sµn , trang phơc , lƠ héi , sinh ho¹t cđa mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n ( nÕu cã ) III.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: TG Néi dung Ho¹t ®éng cđa thầy Ho¹t ®éng cđa trß 5’ 27’ A.KiĨm tra B.Bµi míi: 1,Giíi thiƯu bµi: *Ho¹t ®éng 1 Hoµng Liªn S¬n- n¬i c tró cđa mét sè d©n téc Ýt ng- êi *Ho¹t ®éng2: B¶n lµng víi nhµ sµn - ChØ vÞ trÝ cđa d·y Hoµng Liªn S¬n trªn b¶n ®å - Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa d·y Hoµng Liªn S¬n ? - H«m nay chóng ta cïng t×m hiĨu vỊ mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n B H: D©n c ë Hoµng Liªn S¬n ®«ng ®óc hay tha thít h¬n so víi ®ång b»ng? - Nªu tªn mét sè d©n téc Ýt ngêi ë Hoµng Liªn S¬n?( d©n téc H-M«ng… ) -H·y xÕp thø tù c¸c d©n téc Dao , d©n téc H-M«ngd©n téc Th¸i theo ®Þa bµn c tró tõ n¬i thÊp ®Õn n¬i cao ? D©n téc Th¸i-Dao –H-M«ng - Ngêi d©n ë Nói cao thêng ®i l¹i b»ng ph¬ng tiƯn g× ? V× sao ? -§i bé hc b»ng ngùa v× ë nói cao ®êng giao th«ng chđ u lµ ®êng mßn + B¶n lµng thêng n»m ë ®©u ? +B¶n cã nhiỊu nhµ hay Ýt nhµ ?(m¬i nhµ +V× sao mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n sèng ë nhµ sµn? 1 HS 1 HS HS th¶o ln theo nhãm §¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy tríc c¶ líp kÕt qu¶ lµm viƯc nhãm - HS lµm viƯc theo nhãm. GV chia líp lµm 8 nhãm. -C¸c nhãm th¶o ln §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 3 *Hoạt động 3 Chợ phiên , lễ hội , trang phục C.Củng cố - dặn dò + Nhà sàn đợc làm bằng vật liệu gì ? ( Nhà sàn đợc làm bằng gỗ , tre , nứa.) + Hiện nay nhà sàn ở đây có gì thay đổi so với trớc đây ? Nhiều nơi có nhà sàn mái lợp ngói H : - Nêu những hoạt động trong chợ phiên - Trao đổi hàng hoá ,nơi giao lu văn hoá -Kể tên một số hàng hoá ở chợ? Hàng thổ cẩm , măng , mộc nhĩ - Kể tên một số lễ hội ở Hoàng Liên Sơn ? - Lễ hội ở Hoàng Liên Sơn đợc tổ chức vào mùa nào ? Trong lễ hội có những hoạt động gì ? -Nhận xét trang phục truyền thống của các dân tộc Thái, Mông, Dao? (- Trang phục đợc may, thêu trang trí công phu và thờng có màu sắc sặc sỡ.) -Trình bày những đặc điểm cơ bản về dân c, sinh hoạt, trang phục của dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn? Hoàng Liên Sơn là nơi dân c tha thớt. ở đây có các dân tộc ít ngời nh: Dân tộc Thái, dân tộc Dao, dân tộc Mông Dân c thờng sống tập trung thành bản và có nhiều lễ hội truyền thống. Một nét văn hoá đặc sắc ở đây là những phiên chợ vùng cao. Nhận xét giời học -Về su tầm tranh ảnh về trang phục dân tộc ít ngời. Học bài. bày. HS nhận xét . HS quan sát tranh ảnh về chợ phiên , lễ hội , trang phục HS dựa vào mục 3 ,các hình trong SGK để trả lời câu hỏi - HS nêu phần đóng khung trong SGK tr76 Giáo viên: Lê Thị Thảo Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 TiÕt 4: Thø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2014 Tiết 1: §Þa lý Ho¹t ®éng s¶n xt cđa ngêi d©n ë Hoµng Liªn S¬n I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: -Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng Liên Sơn. + Trồng trọt: trống lúa, ngô, chè, trồng rau và cây ăn quả,… trên nương rẫy, ruộng bậc thang. + Làm các nghề thủ công: dệt, thêu, đan, rèn, đúc,… + Khai tháckhoáng sản: apatít, đồng, chì, kẽm. + Khai thác lâm sản: gỗ, mây, nứa… 2. Kĩ năng : Sử dụng, tranh, ảnh để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân: làm ruộng bậc thang, nghề thủ công truyền thống, khai thác khoáng sản. - Nhận biết được khó khăn của giao thông miền núi: đường nhiều dốc cao, quanh co, thường bò sụt, lở vào mùa mưa. 3. Thái độ : Yêu quý lao động - Bảo vệ tài nguyên môi trường. II. §å dïng d¹y-häc: - B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViƯt Nam . - Tranh ¶nh vỊ mét sè mỈt hµng thđ c«ng, khai th¸c kho¸ng s¶n ( nÕu cã ) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: TG Néi dung Ho¹t ®éng cđa thầy Ho¹t ®éng cđa trò 5’ 27’ A.KiĨm tra B.Bµi míi: 1,Giíi thiƯu bµi: 2.Ho¹t ®éng 1 Trång trät trªn ®Êt dèc - Tr×nh bµy nh÷ng ®Ỉc ®iĨm tiªu biĨu vỊ d©n c, sinh ho¹t, trang phơc, cđa mét sè d©n téc ë vïng nói Hoµng Liªn S¬n ? - H«m nay chóng ta cïng t×m hiĨu vỊ ho¹t ®éng s¶n xt cđa ngêi d©n ë Hoµng Liªn S¬n H: Quan s¸t h×nh 1 Em h·y cho biÕt rng bËc thang thêng ®ỵc lµm ë ®©u? H: T¹i sao ph¶i lµm rng bËc thang? - Ngêi d©n ë Hoµng Liªn s¬n trång g× trªn rng bËc thang? - Néi dung th¶o ln : -2 HS tr¶ lêi -NhËn xÐt HS ghi vë tªn bµi HS th¶o ln theo nhãm §¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy tríc c¶ líp kÕt qu¶ lµm viƯc nhãm ®Ønh nói, sên nói hay thung lòng Gióp cho viƯc gi÷ níc chèng xãi mßn trång lóa, ng«, chÌ - GV yªu cÇu HS lµm Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 3 *Hoạt động 2: Nghề thủ công truyền thống C.Củng cố, dặn dò +Kể tên một số sản phẩm thủ công nổi tiếng của một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn? GV cho HS quan sát tranh ảnh về một số mặt hàng thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn +Nhận xét về màu sắc của hàng thổ cẩm? +Hàng thổ cẩm thờng đợc dùng để làm gì? H : - Kể tên một số khoáng sản có ở Hoàng Liên Sơn? - A-pa-tít, đồng, chì, kẽm - ở vùng núi Hoàng Liên Sơn hiện nay khoáng sản nào đợc khai thác nhiều nhất? - Quan sát hình 3 và nêu quy trình sản xuất phân lân? Quặng đợc làm giàu đạt tiêu chuẩn sẽ đ- ợc đa vào nhà máy để sản xuất ra phân lân phục cụ nông nghiệp -Tại sao chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lí? - Ngoài khai thác khoáng sản, ngời dân miền núi còn khai thác gì? - Kể những nghề nghiệp của ngời dân Hoàng Liên Sơn? Nghề nào là nghề chính? Ghi nhớ Nhận xét giờ học. - Học bài, xem trớc bài sau. việc theo nhóm. GV chia lớp làm 8 nhóm GV sửa chữa và giúp các nhóm hoàn thiện câu trả lời - Dệt, may, thêu, đan lát, rèn, đúc - Hoa văn độc đáo, màu sắc sặc sỡ, bền, đẹp. - Để phục vụ đời sống và xuất khẩu A-pa-tít là khoáng sản đ- ợc khai thác nhiều nhất Quặng a-pa-tít đợc khai thác ở mỏ, sau đó đợc làm giàu quặng (loại bỏ bớt đất đá, tạp chất) Vì khoáng sản đợc dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp. Khai thác gỗ, mây, nứa , măng, mộc nhĩ, nấm hơng -Nhận xét bổ sung HS nêu phần đóng khung trong SGK tr79 GV ghi bảng HS ghi vở Giáo viên: Lê Thị Thảo Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 §Þa lý TIÕT 5 : Trung du B¾c Bé I/Mơc tiªu: -Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về đòa hình của trung du Bắc Bộ. Vùng đồi đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp. -Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân trung du Bắc Bộ. + Trồng chè và cây ăn quả là những thế mạnh của vùng trung du. + Trồng rừng được đẩy mạnh. -Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở trung du Bắc Bộ: che phủ đồi, ngăn cản tình trạng đất đang bò xấu đi. -Học sinh khá giỏi nêu được quy trình chế biến chè. -Có ý thức bảo vệ rừng & trồng rừng. II/§å dïng d¹y-häc: - B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViƯt Nam . - Tranh ¶nh vïng trung du B¾c Bé( nÕu cã ) - B¶n ®å hµnh chÝnh ViƯt Nam . III/C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: TG Néi dung Ho¹t ®éng cđa thầy Ho¹t ®éng cđa trò 5’ 27’ A.KiĨm tra B.Bµi míi: 1,Giíi thiƯu bµi *Ho¹t ®éng 1 Vïng ®åi víi ®Ønh trßn , sên tho¶i *Ho¹t ®éng 2: ChÌ vµ c©y ¨n qu¶ ë trung du - Tr×nh bµy nh÷ng ®Ỉc ®iĨm tiªu biĨu vỊ ho¹t ®éng s¶n xt cđa ngêi d©n ë vïng nói Hoµng Liªn S¬n ? - GV giíi thiƯu bµi - Néi dung th¶o ln : +Vïng trung du lµ vïng nói vïng ®åi , hay ®ång b»ng ? +NhËn xÐt vỊ ®Ønh , sên vµ c¸ch s¾p c¸c ®åi cđa vïng trung du ? +H·y so s¸nh nh÷ng ®Ỉc ®iĨm ®ã víi d·y Hoµng Liªn S¬n ? - D·y Hoµng Liªn S¬n cao , ®Ønh nói nhän h¬n vµ sên dèc h¬n so víi ®Ønh vµ sên ®åi cđa vïng trung du. 2 HS HS nghe vµ ghi ®Çu bµi. GV yªu cÇu HS lµm viƯc theo nhãm. GV chia líp lµm 6 nhãm -HS th¶o ln theo nhãm §¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy tríc c¶ líp kÕt qu¶ lµm viƯc nhãm HS c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung - Trung du B¾c Bé lµ vïng ®åi Trung du B¾c Bé lµ vïng ®åi víi c¸c ®Ønh trßn , sên tho¶i . - Vïng trung du cã ®Ønh trßn , sên tho¶i vµ c¸c ®åi xÕp nèi liỊn nhau. -HS quan s¸t tranh ¶nh vỊ vïng trung du Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 3 * Hoạt động 3 Hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp C.Củng cố , dặn dò - Em hãy chỉ trên bản đồ Việt Nam các tỉnh có vùng trung du các tỉnh : Thái Nguyên , Phú Thọ , Vĩnh Phúc , Bắc Giang - Thế mạnh ở đây là trồng cây ăn quả và cây công nghiệp H : Với những đặc điểm về điều kiện tự nhiên nh trên , theo em vùng du sẽ phù hợp trồng các loại cây nào ? GV nói : Với những đặc điểm riêng , vùng trung du rất thích hợp cho việc trồng một số loại cây ăn quả và cây công nghiệp Đất trống đồi trọc đang đợc phủ xanh bằng việc trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm và trồng cây ăn quả . -Hãy nói tên tỉnh , loại cây trồng t- ơng ứng và chỉ vị trí 2 tỉnh trên bản đồ Địa lí Việt Nam . - Chè trồng ở Thái Nguyên là cây công nghiệp , vải thiều trồng ở Bắc Giang là cây ăn quả . - Mỗi loại cây trồng đó thuộc loại cây ăn quả hay cây công nghiệp ? - Hiện nay ở các vùng núi và trung du đang có hiện tợng gì xảy ra ? + Hiện tợng khai thác gỗ bừa bãi, làm đất trống đồi trọc. - Theo em hiện tợng đất trống đồi trọc sẽ gây ra hậu quả nh thế nào - Để khắc phục tình trạng này ngời dân nơi đây đã trồng những loại cây gì ? - Dựa vào bảng số liệu em nhận xét về diện tích trồng rừng mới ở Phú Thọ trong những năm gần đây Củng cố bài học. Nhận xét giờ học. - Học bài, xem trớc bài sau. 3 - 4 HS lên bảng , chỉ trên bản đồ HS dựa vào mục 2, các hình trong SGK để trả lời câu hỏi . + Trồng cây cọ , cây chè + Trồng cây vải - Tiến hành thảo luận cặp đôi . - Đại diện cặp đôi trình bày tr- ớc lớp - HS cả lớp theo dõi bổ sung . - 2 - 3HS lên bảng , vừa nói , vừa chỉ vị trí tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang trên bản đồ. Các em thảo luận cặp đôi và nói cho nhau nghe về quy trình chế biến chè Quan sát hình 3 và nêu quy trình chế biến chè 1 số HS nêu + Trồng các loại cây lâu năm nh ( keo , trẩu , sở ) ?+ Em thấy diện tích trồng rừng mới ởPhú Thọ đang tăng lên - 2HS nêu phần đóng khung trong SGK trang 81 B sung: Giáo viên: Lê Thị Thảo Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 TiÕt 6 : Thø t ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2014 TiÕt 1: §Þa lÝ T©y Nguyªn I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về đòa hình, khí hậu của Tây Nguyên. + Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau Kon Tum, Đăk Lắk, Lâm Viên, Di Linh. + Khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa mưa, mùa khô. 2. KÜ n¨ng: - HS chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam vò trí của khu vực Tây Nguyên & các cao nguyên. - Trình bày được một số đặc điểm của Tây Nguyên (vò trí, đòa hình, khí hậu). - Bước đầu biết dựa vào lược đồ (bản đồ), bảng số liệu, tranh ảnh để tìm kiến thức. 3. Th¸i ®é: - Ham thích tìm hiểu các vùng đất của dân tộc. II. §å dïng: - GV : - B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViƯt Nam . - HS : - S¸ch gi¸o khoa. Tranh ¶nh T©y Nguyªn (nÕu cã) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: TG Néi dung Ho¹t ®éng cđa thầy Ho¹t ®éng cđa trß 5’ 27’ A.KiĨm tra B.Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: 2. T×m hiĨu bµi: *Ho¹t ®éng1 T©y Nguyªn, xø së cđa cao nguyªn xÕp tÇng - Tr×nh bµy mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ vïng trung du B¾c Bé. - GVnhËn xÐt cho ®iĨm. H«m nay chóng ta t×m hiĨu vỊ T©y Nguyªn. GV chØ vÞ trÝ khu vùc t©y Nguyªn trªn b¶n ®å. - T©y Nguyªn lµ vïng ®Êt thÕ nµo? -XÕp cao nguyªn theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao? - 2 HS - HS nghe vµ ghi ®Çu bµi. HS quan s¸t. HS chØ l¹i vÞ trÝ – nªu ®Ỉc ®iĨm chung vỊ T©y Nguyªn. T©y Nguyªn lµ vïng ®Êt cao, réng lín, gåm c¸c cao nguyªn xÕp tÇng cao thÊp kh¸c nhau.C¸c cao nguyªn tõ B¾c xng Nam: Kon Tum, Pl©ycu, §¾k l¨k, L©m Viªn, Di Linh. §¨k l¨k, Kon Tum, Pl©ycu, Di Linh, L©m Viªn. HS chØ b¶n ®å c¸c cao nguyªn tõ thÊp ®Õn cao. HS th¶o ln theo nhãm Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 3 *Hoạtđộng2 : Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa ma và mùa khô (Hoạt động nhóm đôi) C.Củng cố, dặn dò: - Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của từng cao nguyên? - ở Buôn Ma Thuột có những mùa ma vào tháng nào? Mùa khô vào tháng nào? - Khí hậu ở tây Nguyên có mấy mùa? Là những mùa nào? - Em hãy mô tả cảnh mùa ma và mùa khô ở Tây Nguyên? GV cho HS quan sát tranh ảnh về Tây Ghi nhớ: SGK trang 83 - Nêu những đặc điểm tiêu biểu về vị trí, địa hình và khí hậu ở Tây Nguyên - Nhắc HS về nhà ôn lại bài. Đại diện các nhóm HS trình bày +Cao nguyên Kon Tum là cao nguyên rộng lớn, bề mặt cao nguyên khá bằng phẳng, có chỗ giống nh đồng bằng.Trớc đây, toàn vùng đợc phủ rừng rậm nhiệt đới nhng hiện nay rừng còn rất ít, thực vật chủ yếu là loại cỏ. +Cao nguyên Đăk lăk là cao nguyên thấp nhất trong các cao nguyên ở Tây Nguyên, bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông suối và đồng cỏ.Đây là nơi đất đai phì nhiêu nhất, đông nhất ở Tây Nguyên. +Cao nguyên Lâm Viên có địa hình khá phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu, sông suối có nhiều thác ghềnh.Cao nguyên có khí hậu mát quanh năm. +Cao nguyên Di Linh gồm những đồi sóng dọc theo những sông.Bề mặt cao nguyên tơng đối bằng phẳng đợc phủ bởi một lớp đất đỏ ba dan dày, tuy không phì nhiêu bằng ở cao nguyên Đăk lăk.Mùa khô ở dây không khắc nghiệt lắm, vẫn có ma ngay cả trong những tháng hạn nhất nên cao nguyên lúc nào cũng có màu xanh. -Mùa ma vào tháng 5 -tháng10, còn mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4 và tháng 11, 12. - Có hai mùa là mùa ma và mùa khô. - HS mô tả HS cả lớp nhận xét bổ sung 1 HS đọc 1 HS Giáo viên: Lê Thị Thảo [...]... Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 -HS th¶o ln theo nhãm §¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy tríc c¶ líp kÕt qu¶ lµm viƯc nhãm HS c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung - TiÕn hµnh th¶o ln cỈp ®«i - §¹i diƯn cỈp ®«i tr×nh bµy tríc líp - HS c¶ líp theo dâi bỉ sung 1 sè HS nªu - Qc Héi, v¨n phßng chÝnh phđ, ®¹i sø qu¸n Mü, Anh, Ph¸p -2 HS -C¶ líp Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 Bi chiỊu: TiÕt 1 líp 4D, tiÕt 4 líp 4B: Khoa häc... dỈn dß Gi¸o ¸n líp 4 HƠ nghe … phÊt cê mµ lªn Khoai rng l¹, m¹ rng quen - HS lµm viƯc theo nhãm HS th¶o ln theo nhãm §¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy tríc c¶ líp kÕt qu¶ lµm viƯc nhãm HS c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung 1 sè HS tr¶ lêi - TiÕn hµnh th¶o ln cỈp ®«i - §¹i diƯn cỈp ®«i tr×nh bµy tríc líp - HS c¶ líp theo dâi bỉ sung 1 sè HS nªu §ã lµ th¸ng 12; 1; 2 §ã lµ Tg gian cđa mïa ®«ng -3 - 4 th¸ng 2HS - rau... lµm viƯc theo nhãm HS th¶o ln theo nhãm §¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy tríc c¶ líp kÕt qu¶ lµm viƯc nhãm HS c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung TiÕn hµnh th¶o ln cỈp ®«i - §¹i diƯn cỈp ®«i tr×nh bµy tríc líp - HS c¶ líp theo dâi bỉ sung - 1 HS Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 Bỉ sung: TiÕt 8 : Thø t ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 20 14 §Þa lÝ TiÕt 1: Ho¹t ®éng s¶n xt cđa ng êi d©n ë T©y Nguyªn I Mơc tiªu: 1 KiÕn... nhí ( SGK) -1,2HS ®äc dỈn dß - GV nhËn xÐt giê häc - Nh¾c HS «n bµi Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 ®Þa lÝ TiÕt 3: Thđ ®« Hµ Néi I.Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc : - HS nêu được một số đặc điểm chủ yếu của Thành phố Hà Nội + Là thành phố lớn ở trung tâm... 4D, tiÕt 4 líp 4B: Khoa häc KiĨm tra Häc k× Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiĨu häc B×nh Minh B TiÕt 3: Gi¸o ¸n líp 4 §Þa lÝ KiĨm tra §Þnh k× ci k× I Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 TiÕt 19: §Þa lý Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 Thµnh phè H¶i Phßng I/Mơc tiªu: 1 KiÕn thøc: Học sinh nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hải Phòng... ®éng mua b¸n hµng Chỵ phiªn cã ho¸ diƠn ra tÊp nËp nhÊt ë ®©u? ®Ỉc ®iĨm g×? 1.VỊ c¸ch bÇy b¸n hµng ë chỵ phiªn 3’ Gi¸o ¸n líp 4 bµy tríc líp - HS c¶ líp theo dâi bỉ sung - HS th¶o ln h×nh 15: 1 sè HS nªu -§Êt sÐt ®Ỉc biƯt(sÐt cao l¹nh .- §BBB cã ®Êt phï sa mµu mì ®ång Tg cã nhiỊu líp ®Êt sÐt rÊt thÝch hỵp ®Ĩ lµm gèm Lµm nghỊ gèm rÊt vÊt v¶ ®Ĩ t¹o ra 1 s¶n phÈm gèm ph¶i tiÕn hµnh nhiỊu c«ng ®o¹n theo... ®¾p thªm, gia cè ®Ĩ ®ª v÷ng ch¾c - §äc phÇn ghi nhí SGK - NhËn xÐt tiÕt häc Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 cđa GV - Treo b¶ng phơ ghi c¸c c©u hái - HS lµm viƯc theo nhãm -HS th¶o ln theo nhãm §¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy tríc c¶ líp kÕt qu¶ lµm viƯc nhãm HS c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung 3 - 4 HS lªn b¶ng , chØ trªn b¶n ®å vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái - HS lªn b¶ng - 2 HS mçi HS chØ kĨ tªn 1 con s«ng vµ... ¸n líp 4 Thø t ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 20 14 §Þa lý TiÕt 1: Ho¹t ®éng s¶n xt cđa ng êi d©n ë ®ång b»ng B¾c Bé (tiÕt 1) I.Mơc tiªu: 1 KiÕn thøc: Học sinh nêu được một số hoạt động chủ yếu của người dân ở đồng bằng ÉB¾c Bộ: + Trồng lúa là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước + Trồng nhiều ngô, khoai, cây ăn quả, rau xanh xứ lạnh, nuôi nhiều lợn và gia cầm 2 KÜ n¨ng: Nhận xét nhiệt độ của Hà Nội: tháng lạnh, tháng... tÝch cùc trång rõng - §äc ghi nhí - GV nhËn xÐt giê häc - Häc bµi, xem tríc bµi sau Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 Tỉ 3 -§¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy -C¸c nhãm kh¸c bỉ sung -HS lÇn lỵt tr¶ lêi -NhËn xÐt –bỉ sung Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 Thø t ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 20 14 ®Þa lÝ TiÕt 1: §ång b»ng B¾c Bé I Mơc tiªu: 1 KiÕn thøc : - HS biết được một số đặc điểm tiêu biểu về đòa hình,... cã gi¸ trÞ t©y, c¶i b¾p nh thÕ nµo? - Chđ u ®ỵc tiªu thơ ë c¸c GV bỉ sung, chèt l¹i thµnh phè lín vµ xt khÈu, sau cung cÊp cho nhiỊu n¬i ë miỊn Trung vµ Nam Bé - GV nhËn xÐt giê häc - Häc bµi, xem tríc bµi sau Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 Thø t ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 20 14 §Þa lý TiÕt 1: ¤n tËp I.Mơc tiªu: 1 KiÕn thøc: HS biết hệ thống đïc những đặc điểm chính về thiên . xanh. -Mùa ma vào tháng 5 -tháng10, còn mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4 và tháng 11, 12. - Có hai mùa là mùa ma và mùa khô. - HS mô tả HS cả lớp nhận xét bổ sung 1 HS đọc 1 HS Giáo viên: Lê Thị. Vào tháng 1 , nhiệt độ trung bình ở sa Pa là 9 0 C và vào tháng 7 là 20 0 C . 2 HS Giáo viên: Lê Thị Thảo Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 Thø t ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 20 14 TiÕt. nghiƯp . - C©y cµ phª víi diƯn tÝch lµ 49 4 200 ha Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 3 *Hoạt động 2: Chăn nuôi gia súc trên cánh đồng cỏ - HS làm việc theo nhóm.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lí lớp 4 soạn 4 cột chuẩn, Giáo án Địa lí lớp 4 soạn 4 cột chuẩn,

Từ khóa liên quan