0

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

50 1,274 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:00

Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 TUN 01 HC HT BI: QUấ HNG TI P (Tit PPCT: 1) Dõn ca Nựng t li: Anh Hong I. MC TIấU - HS hỏt ỳng li ca, giai ca bi hỏt: Quờ hng ti p v bit bi hỏt thuc ln iu dõn ca Nựng. - HS hỏt rừ li, ng u ho ging. - Qua bi hỏt giỏo dc HS lũng yờu quờ hng t nc. II. CHUN B - GV: Kốn Melodion. Bng ph chộp bi hỏt. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV gii thiu, lm quen vi HS. 2. Kim tra bi c 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt, s lc vi nột v dõn tc Nựng v tỏc gi sỏng tỏc bi hỏt. b. Ni dung bi: - Ghi u bi, hỏt mu bi hỏt.(2 ln) * Tp hỏt: Quờ hng ti p. - GV treo bng ph. - Ch bng,c li ca,HS c theo(3 ln) - GV hng dn HS luyn thanh:O; A; I - GV thi giai iu ca bi HS nghe (1 ln) - GV hỏt mu, bt nhp hng dn HS tp hỏt tng cõu. C1: Quờ hng em bit bao ti p C2: ng lỳa xanh nỳi rng ngn cõy C3: Khi mựa xuõn thm ti, ang tr v C4: Ngn li ca vui mng cho ún C5: Thit tha tỡnh quờ hng. Chỳ ý: Cui cõu hỏt th 3, sau ting V ngõn di mt phỏch ri, cui cõu hỏt - HS chỳ ý nghe. - Chỳ ý theo dừi. - Tp luyn thanh. - Hc hỏt tng cõu. -Tp sa sai theo hng dn. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 1 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 5 ngõn di 2 phỏch GV hỏt mu nhiu ln trc khi cho HS hỏt. - Bt nhp, HS hỏt cung GV(2ln). - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. *) Tp hỏt kt hp gừ m,vn ng ph ho bi hỏt. * Gừ m theo phỏch: - GV nờu y/c, hng dn HS gừ m nhc c. - Bt nhp, hỏt v tay cựng HS (2 ln) - GV nờu y/c, hng dn HS vn ng theo nhp ca bi(1ln). - Bt nhp,hỏt vn ng cựng HS (2 ln) Quờ hng em bit bao ti p x x x x * Tp vn ng theo nhp ca bi: quờ hng em bit bao ti p x x x 4. Cng c - GV nờu cõu hi, HS nc li tờn bi hỏt. 5. Dn dũ - Gv nhc li, nhn xột gi hc. - Nhc HS v hc bi. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch. - HS vn ng theo nhp ca bi - HS chỳ ý nghe. - Hc sinh ghi nh. TUN 02 ễN TP BI HT: QUấ HNG TI P (Tit PPCT: 2) I. MC TIấU: - HS thuc bi, th hin chun xỏc giai iu v li ca ca bi hỏt. - Th hin bi hỏt mt cỏch sinh ng trc lp. II. CHUN B: - GV: n in t. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 2 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 1. n nh t chc - GVn, HS khi ng gng. 2. Kim tra bi c - Bi: Quờ hng ti p - GV gi 2 HS hỏt.(GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc. - Ghi u bi lờn bng. b. Ni dung bi: *) Tp hỏt kt hp vn ng ph ho bi hỏt. - GV do n, HS hỏt (1 ln). - GV sa li. - do n, HS hỏt li bi. - GVnờu y/c, nhc li cỏc ng tỏc ph ho bi hỏt. - GV bt nhp, hỏt thc hin ph ho cựng HS. - Do n, HS hỏt vn ng tai ch(2 ln) - Gi HS lờn trỡnh by bi hỏt trc lp theo cỏc hỡnh thc: n ca, tp ca. (HS nhn xột,GV nhn xột, ỏnh giỏ tng tit mc). *) Tp hỏt, gừ m theo tit tu li ca ca bi - GV hng dn HS gừ nhc c - Bt nhp, hỏt v tay cựng HS(1 ln) - Do n, HS gừ m nhc c(2 ln) - GV n giai iu, HS gừ m theo tit tu(1 ln). - GV nhn xột hoỏt ng gừ m ca HS. 4. Cng c, - GV nờu y/c, HS nhc li tờn bi hỏt. 5. Dn dũ: - GV nhc li, nhn xột gi hc. - Nhc HS v ụn bi. - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. - Hỏt ụn bi hỏt. - Tp hỏt v vn ng ph ho. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt v gừ m theo tit tu li ca. - Chỳ ý nghe. - HS chỳ ý nghe. - Hc sinh ghi nh. TUN 03 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 3 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 HC HT BI: MI BN VUI MA CA (Tit PPCT: 2) Nhc v li: Phm Tuyờn I. MC TIấU: - HS hỏt ỳng li ca, giai ca bi hỏt: Mi bn vui mỳa ca v bit bi hỏt do nhc s Phm Tuyờn sỏng tỏc. - Qua bi hỏt giỏo dc lũng yờu mn bn bố cho cỏc em. II. CHUN B: - GV: Kốn Melodion. Bng ph chộp bi hỏt. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi nh ging. 2.Kim tra bi c - Bi: Quờ hng ti p - Gi 2 HS hỏ li bi ( GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt, s lc v tỏc gi Phm Tuyờn. b. Ni dung bi: - Ghi u bi, hỏt mu bi hỏt (2 ln) *) Tp hỏt: Mi bn vui mỳa ca. - GV treo bng ph. - Ch bng,c li ca, HS c theo(3 ln) - GV hng dn HS luyn thanh: O; A; I - GVdo n, hỏt mu cho HS nghe(1 ln) - GV hỏt mu, bt nhp hng dn HS tp hỏt tng cõu. Chim ca lớu lo Hoa nh on cho Bu tri xanh Nc long lanh La la lỏ la L l la l Mi bn cựng vui mỳa vui ca. - Bt nhp, HS hỏt li bi cựng GV(1ln) - Do n, HS hỏt cựng n(2 ln) - Hỏt tp th mt bi hỏt. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. - c li ca cựng thy. - Luyn thanh theo hng dn. - Tp hỏt tng cõu. - Hc sinh thc hin. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 4 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. *) Tp hỏt kt hp gừ m,vn ng ph ho bi hỏt. - GVnờu lm mu hng dn HS vn ng theo nhp ca bi(1ln). - Do n,hỏt vn ng cựng HS (2 ln) * Gừ m theo phỏch: Chim ca lớu lo. x x xx Hoa nh ún cho x x x x - GV nờu y/c, hng dn HS gừ m nhc c - Bt nhp, hỏt v tay cựng HS (2 ln) - Do n, HS hỏt gừ nhc c - Do n, HS hỏt, gừ m, nhỳn theo nhp ca bi. 4. Cng c - GV nờu cõu hi, HS nhc li tờn bi hỏt. 5. dn dũ - GV nhc li, giỏo dc lũng thõn ỏi, yờu thng bn bố cho HS. - Nhc HS v hc bi. - Tp hỏt kt hp vn ng ph ho. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch. - Hc sinh thc hin. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. TUN 04 ôn tập bài hát: mời bạn vui múa ca trò chơi: ngựa ông đã về (Tiết PPCT: 4) I. MụC TIÊu - HS thuộc bài, thể hiện đúng tính chất của bài hát: Mời bạn vui múa ca - HS đọc bài đồng dao ngựa ông đã về đúng theo âm hình tiết tấu. II. CHUN B - GV: đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hớng dẫn HS khởi động giọng 2.Kim tra bi c - Bi: Mi bn vui mỳa ca - Gọi 2 HS hát lại bài ( GV nhận xét) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV giới thiệu bài học. - Hỏt tp th mt bi hỏt. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 5 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 - Ghi đầu bài lên bảng. b. Ni dung bi: *) Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca. - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) - Sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát( 2lần). - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Gọi Hs hát cá nhân. *) Tập thể hiện bài hát trớc lớp. - GV nêu y/c, dạo đàn cho HS hát, vận động theo nhịp và thực hiện phụ hoạ bài hát(1 lần). - Gọi HS lên thực hiện bài trc lớp theo các hình thức đơn ca và tốp ca. *) Trò chơi: Ngựa ông đã về - GV hớng dẫn HS tập đọc, gõ đệm theo tiết bài đồng dao. - Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm đọc bài nhóm gõ đệm theo tiết tấu của bài. *Tập đọc câu đồng dao theo tiết tấu Nhong nhong nhong ngựa ông đa về (SGV trang 15) 4. Củng cố - GV nêu y/c, HS nhắc lại tên bài hát. - GV nhắc lại nội dung bài học, dạo đàn cho HS hát lại bài hát.(1 lần) 5. dặn dò - Nhắc HS về học bài. - Chỳ ý nghe. - Hc sinh thc hin. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt kt hp vn ng ph ho. - Hc sinh thc hin. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. Duyt ca BGH Ngy thỏng nm 20. Xỏc nhn ca t CM Ngy thỏng nm 20 TUN 05 ôn tập 2 bài hát: quê hơng tơi đẹp mời bạn vui múa ca (Tiết PPCT: 5) I. MụC TIÊu Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 6 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 - HS nhớ, thuộc, thể hiện đúng tính chất, giai điệu của 2 bài hát: Quê hơng tơi đẹp và Mời bạn vui múa ca. - HS nắm đơc cách gõ đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca từng bài. - Biết vừa hát vừa vận động phụ hoạ và kết hợp trò chơi. Ii. CHUN B - GV: đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hớng dẫn HS khởi động giọng. 2.Kim tra bi c - Bi: Mi bn vui mỳa ca - Gọi 2 HS hát lại bài ( GV nhận xét, đánh giá) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Ni dung bi: *)Ôn tập bài hát: Quê hơng tơi đẹp - GV nêu y/c, HS nhắc lại tên tác giả sáng tác bài hát. - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) - Sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo phách của bài( 1lần). - GV đàn, HS hát, gõ đệm tiết tấu(1 lần) - GV nêu y/c, dạo đàn cho HS hát, vận động theo nhịp (1 lần). - Gọi từng nhóm hát hát trớc lớp. - Gọi HS hát cá nhân. *) Ôn tập bài hát: Mời ban vui múa ca *) Trò chơi: Ngựa ông đã về - GV nhắc lại luật chơi. - GV hớng dẫn HS tập đọc,gõ đệm theo tiết bài đồng dao. - Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm đọc bài nhóm gõ đệm theo tiết tấu của bài. ( Tổ chức cho HS chơi nh đa làm ở tiết học trớc). 4. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học - GV dạo đàn cho HS hát lại bài : Mời bạn vui múa ca(1 lần) 5. Dặn dò - Nhắc HS về học bài. - Hỏt tp th mt bi hỏt. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch. - Hc sinh thc hin. - HS hỏt kt hp vn ng ph ho. - Chỳ ý nghe. - Hc sinh thc hin. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 7 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 TUN 06 HC HT BI: TèM BN THN (Tit PPCT: 6) Nhc v li: Vit Anh I. MC TIấU - HS hỏt ỳng li ca, giai ca li 1 bi hỏt: Tỡm bn thõn v bit bi hỏt do tỏc gi Vit anh sỏng tỏc (Tờn tht l ng Trớ Dng). - HS bit hỏt, gừ m theo phỏch ca bi. - Qua bi hỏt giỏo dc lũng yờu mn bn bố cho cỏc em. II. CHUN B - GV: n in t. Bng ph chộp li 1 bi hỏt. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging. 2.Kim tra bi c - Bi: Mi bn vui mỳa ca - Gi 2 HS hỏt li bi ( GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt, s lc v tỏc gi Vit Anh. - Ghi u bi, hỏt mu bi hỏt.(2 ln) b. Ni dung bi: *) Tp hỏt: Tỡm bn thõn - GV treo bng ph. - Ch bng,c li ca, HS c theo(3 ln) - GV hng dn HS luyn thanh: O; A; I - GVdo n, hỏt mu cho HS nghe(1 ln) - GV hỏt mu, bt nhp hng dn HS tp hỏt tng cõu. * Lũi 1: No ai ngoan ai xinh ai ti - Hỏt tp th mt bi hỏt. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. - c li ca cựng thy. - Luyn thanh theo hng dn. - Tp hỏt tng cõu. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 8 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 No ai yờu nhng ngũi bn thõn Tỡm n õy, ta cm tay Mựa vui no. - Bt nhp, HS hỏt li bi cựng GV(1ln) - Do n, HS hỏt cựng n(2 ln) - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. - Luyn tp cỏ nhõn. *) Tp hỏt kt hp gừ m theo phỏch ca bi. - GV nờu y/c, hng dn HS gừ m nhc c No ai ngoan ai xinh ai ti x x x x - Bt nhp, hỏt v tay cựng HS (2 ln) - Do n, HS hỏt gừ nhc c. - Gi 1 nhúm hỏt. c lp gừ m 4. Cng c - GV nờu cõu hi, HS nhc li tờn bi hỏt. - GV nhc li, giỏo dc lũng thõn ỏi, yờu thng bn bố cho HS. - Do n, HS hỏt li bi. 5. Dn dũ - Nhắc HS về học bài. - Hc sinh thc hin. - Tp sa sai theo hng dn. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch. - Hc sinh thc hin. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. TUN 07 HC HT BI: TèM BN THN (Tit PPCT: 7) (Tip theo) I. MC TIấU - HS hỏt ỳng li ca, giai iu ca li 1, da vo giai iu li 1 hỏt c li 2 ca bi hỏt. - HS bit hỏt, kt hp vn ng ph ho ng tỏc nhp nhng. II. CHUN B - GV: n in t. Bng ph chộp li 2 bi hỏt. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV bt nhp, HS hỏt li bi(1 ln) 2.Kim tra bi c - Bi: Tỡm bn thõn - Gi 2 HS hỏt li bi - Hỏt tp th mt bi hỏt. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 9 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2011 - 2012 ( GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc. - Ghi u bi lờn bng. b. Ni dung bi: *- ễn tp li 1,tp hỏt li 2 bi: Tỡm bn thõn - GV bt nhp, HS hỏt li li 1. - Sa li cho HS. - Do n, HS hỏt, gừ m theo phỏch. - GV treo bng ph. - Ch bng,c li ca, HS c theo (3 ln) - GVdo n, hỏt mu cho HS nghe(1 ln) * Lũi 2: - Do n, HS hỏt cựng n(2 ln) - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. - Luyn tp tng nhúm. *- Tp hỏt kt hp gừ m theo phỏch, vn ng ph ho bi hỏt. - GV hng dn HS gừ m. Ri tung tng ta i bờn nhau x x x x - Bt nhp, hỏt, v tay cựng HS(1 ln) - Do n, HS hỏt gừ nhc c.(1 ln) - GV nờu y/c, hng dn HS tp vn ng ph ho - Do n, Hs hỏt vn ụng theo nhp n - Gi 1 nhúm lờn trỡnh by bi trc lp. 4. Cng c - GV nờu cõu hi, HS nhc li tờn bi hỏt. - GV nhc li tớnh cht bi hỏt - Do n, HS hỏt li bi. 5. Dn dũ - Nhc HS v hc bi. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. - Tp sa sai theo hng dn. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch. - c li ca cựng thy. - Tp hỏt tng cõu. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch. - Hc sinh thc hin. - HS hỏt kt hp vn ng ph ho. Hc sinh thc hin. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. TUN 08 HC HT BI: L CY XANH (Tit PPCT: 8) Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 10 [...]... hng dn - Tp hỏt tng cõu - Tp sa sai theo hng dn - Tp hỏt v gừ m theo TT - Hc sinh thc hin Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 11 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 - GV n giai iu, HS gừ tit tu. (1 ln) - Gi 1 nhúm hỏt C lp gừ m. (1 ln) Cỏi cõy xanh xanh x x x x thỡ lỏ cng xanh x x x x + Tp vn ng theo nhp: - GV hng dn HS vn ng theo nhp ca bi - Do n, HS hỏt vn ng ti ch(2 ln)... Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 12 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1 n nh t chc - GV dao n, HS hỏt li bi (1 ln) 2.Kim tra bi c - Bi: Lớ cõy xanh - Gi 2 HS hỏt (GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: a) ễn tp bi: Lớ cõy xanh - GV n, HS hỏt li bi (1 ln) - Sa li cho HS - Do n, HS hỏt - GV... theo phỏch phỏch ca bi( 1ln) - GV n, HS hỏt, gừ m tit tu (1 ln) - GV nờu y/c, do n cho HS hỏt, vn ng - Hc sinh thc hin theo nhp (1 ln) - Gi tng nhúm hỏt trc lp - HS hỏt kt hp vn ng ph ho - Gi HS hỏt cỏ nhõn - Hc sinh thc hin ( HS nhn xột, GV nhn xột) * - ễn tp bi hỏt: Lớ cõy xanh Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 14 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 - (GV hng dn HS ụn... sinh thc hin - Tp c th theo tit tu ca bi - Hc sinh thc hin - Nhc li tờn bi hỏt - Hc sinh ghi nh Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 13 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 TUN 10 ễN TP 2 BI HT: TèM BN THN, L CY XANH (Tit PPCT: 10 ) I MC TIấU - HS nh, thuc li ca, th hin ỳng tớnh cht, giai iu ca 2 bi hỏt: Tỡm bn thõn; Lớ cõy xanh - HS bit hỏt kt hp v tay, gừ m theo phỏch hoc theo... Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 18 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt - Ghi u bi, hỏt mu bi hỏt.(2 ln) b Ni dung bi: * - Tp hỏt: Sp n tt ri - GV treo bng ph - Ch bng,c li ca, HS c theo(3 ln) - GVdo n, hỏt mu cho HS nghe li bi ln 2 (1 ln) - GV hỏt mu, bt nhp hng dn HS tp hỏt tng cõu C1:Sp n tt ri, n trng rt vui C2: Sp n tt ri, v nh... ch(2 ln) Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 19 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 3 Cng c - GV gi HS nhc li tờn bi, tờn tỏc gi sỏng tỏc -Nhc li tờn bi hỏt - GV nhc li,ging thờm cho HS bit vi nột v cỏi tt c truyn ca dõn tc 5.Dn dũ - Nhc HS v hc bi - Hc sinh ghi nh TUN 14 ễN TP BI HT: SP N TT RI (Tit PPCT: 14 ) I MC TIấU - HS hỏt ỳng giai iu va li ca ca bi hỏt: Sp n tt ri... Kim Động - Hng Yên 23 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 TUN 17 HC HT BI : NNG SM (Tit PPCT: 17 ) Nhc v li: Hn Ngc Bớch I MC TIấU - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt: Nng sm - HS bit va hỏt va gừ m theo nhp, vn ng ph ho bi hỏt II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp li bi hỏt - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1 n nh t chc - GV hng... Hai hc sinh lờn bng hỏt - Chỳ ý nghe - HS tr li Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 28 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 no sỏng tỏc? - GV nhc li, do n, HS hỏt li bi hỏt (1 ln) - Sa li cho HS - Do n, HS hỏt (1 ln) - GV nờu y/c,HS hỏt, gừ m theo tit tu li ca ca bi (1ln) - HS gừ nhc c, nhm theo giai diu ca bi *) Tp hỏt, kt hp ph ho - GV nờu y/c, do n cho HS hỏt, vn ng theo... - Kim Động - Hng Yên 34 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 2 (1 ln) - GV hỏt mu, bt nhp hng dn HS tp hỏt tng cõu - HS c li ca * Tp hỏt: + Li 1: Qu gỡ m ngon ngon th? Xin tha rng qu kh n vo thỡ chc l chua? Võng võng! Chua thỡ nu canh cua + Li 2: Qu gỡ m m da cng cng? Xin tha rng qu trng n vo thỡ núlm sao? Khụng sao! n vo ngi s thờm cao - Bt nhp, HS hỏt li bi cựng GV(1ln) - Do n, HS hỏt cựng... tra bi c - Bi: Sp n tt ri - GV do n, Hs hỏt li bi (1 ln) - Gi 2 HS hỏt li bi (GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: HOT NG CA TRề - Hỏt tp th mt bi hỏt - Hai hc sinh lờn bng hỏt - Chỳ ý nghe Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 21 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 * - ễn tp bi hỏt: n g con - GV nờu y/c, HS nhc . Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 11 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 - GV n giai iu, HS gừ tit tu. (1 ln) - Gi 1 nhúm hỏt. C lp gừ m. (1 ln) Cỏi cõy xanh xanh x x x x thỡ. Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 12 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV dao n, HS hỏt li bi (1 ln) 2.Kim tra bi c - Bi:. Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 13 Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - Năm học 2 011 - 2 012 TUN 10 ễN TP 2 BI HT: TèM BN THN, L CY XANH (Tit PPCT: 10 ) I. MC TIấU - HS nh, thuc li ca, th hin
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1,