Tuyển chọn 1000 câu Dao động cơ hay và khó Luyện thi đại học

99 1,508 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 17:06

TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 1 CHƯƠNG: DAO ĐỘNG CƠ (1000+) Câu 1: MộtchấtđiểmdaođộngđiềuhoàtrêntrụcOxvớibiênđộ10cm,chukì2s.Mốcthếnăngởvịtrícânbằng. Tốcđộtrungbìnhcủachấtđiểmtrongkhoảngthờigianngắnnhấtkhichấtđiểmđitừvịtrícóđộngnăngbằng3 lầnthếnăngđếnvịtrícóđộngnăngbằng1/3lầnthếnănglà  A. 26,12cm/s. B. 21,96cm/s. C. 7,32cm/s. D. 14,64cm/s. Câu 2: Tạicùngmộtvịtrí,daođộngnhỏcủabaconlắcđơncódâydài và ,lầnlượtcó chukìlàT 1 =6,0s;T 2 =8,0s và T. T cógiátrị  A. 10s. B. 14s. C. 3,4s. D. 4,8s. Câu 3: Daođộngcủangườixuýtđutrongngàyhộiđầuxuân,làdaođộng  A. cưỡngbức. B. điềuhoà.  C. cósựbổsungnănglượngdongườisinhra. D. cósựbổsungnănglượngdocâyđusinhra. Câu 4: Trênmặtnướcrộngcómộtphùkếhìnhtrụ:tiếtdiệnngangS=0,8cm 2 ,khốilượngm=50gam, nổiluônthẳngđứng.Chophùkếdaođộngnhỏtheophươngthẳngđứng,tínhtầnsốdaođộng.Bỏqualực masátgiữaphùkếvớinước,khốilượngriêngcủanướclà1000kg/m 3 .  A. 3,96Hz. B. 1,59Hz. C. 0,64Hz. D. 0,25Hz. Câu 5: HaivậtA,Bdánliềnnhaum B =2m A =200gam,treovàomột lòxocóđộcứngk=50N/m,hình1.Nângvậtlênđếnđếnvịtrílòxocó chiềudàitựnhiênℓ 0 =30cmthìbuôngnhẹ.Vậtdaođộngđiềuhoàđến vịtrílựcđànhồicủalòxocóđộlớnlớnnhất,vậtBbịtáchra.Tínhchiều dàingắnnhấtcủalòxo. A. 26cm. B. 24cm. C. 30cm. D. 22cm. Câu 6: Khixảyrahiệntượngcộnghưởngcơthìvậttiếptụcdaođộng A. vớitầnsốlớnhơntầnsốdaođộngriêng. B. màkhôngchịungoạilựctácdụng. C. vớitầnsốnhỏhơntầnsốdaođộngriêng. D. vớitầnsốbằngtầnsốdaođộngriêng. Câu 7: Đầutrêncủamộtlòxocóđộcứngk=100N/mđượcgắnvàođiểmcốđịnhthôngquadâymềm, nhẹ,khôngdãn.Đầudướicủalòxotreovậtnặngm=400g.Từvịtrícânbằngkéovậtxuốngdướitheo phươngthẳngđứngmộtkhoảng2,0cmrồitruyềnchovậttốcđộv 0 hướngvềvịtrícânbằng. Lấyg= 10m.s -2 .Giátrịlớnnhấtcủav 0 đểvậtcòndaođộngđiềuhòalà A. 50,0cm/s. B. 54,8cm/s. C. 20,0cm/s. D. 17,3cm/s. Câu 8: Trongquátrìnhdaođộngđiềuhoàcủaconlắcđơn,nhậnđịnhnàosauđâylàsai ? A. Khiquảnặngởđiểmgiớihạn,lựccăngdâytreocóđộlớnnhỏhơntrọnglượngcủavật. B. Khigóchợpbởiphươngdâytreovàphươngthẳngđứnggiảm,tốcđộcủaquảnặngtăng. C. Chukỳdaođộngbécủaconlắckhôngphụthuộcvàobiênđộdaođộngcủanó. D. Độlớncủalựccăngdâytreoconlắcluônnhỏhơntrọnglượngcủavật. Câu 9: Mộtlòxokhốilượngkhôngđángkểcóđộcứngk=50N/mđượcgiữcốđịnhđầudướicònđầu trêngắnvớivậtnặngm=100g.Nângvậtmđểlòxodãn2,0cmrồibuôngnhẹ,hệdaođộngđiềuhòatheo phươngthẳngđứng.Lấyg=10m/s 2 .Thờigianlòdãntrongmộtchukỳlà A. 187ms. B. 46,9ms. C. 70,2ms. D. 93,7ms. Câu 10: Mộtconlắcgồmlòxocóđộcứngk=50N/mvàvậtnặngm.Khimdaođộngthẳngđứngtạinơi cóg=10m/s 2 ,lựckéocựcđạivàlựcnéncựcđạicủalòxolêngiátreolầnlượtlà4,0Nvà2,0N.Vậntốc cựcđạicủamlà A. 51,6cm/s. B. 134cm/s. C. 89,4cm/s. D. 25,8cm/s. Câu 11: Trongkhoảngthờigiantừt=0đếnt 1 = độngnăngcủamộtvậtdaođộngđiềuhoàtăngtừ 0,096Jđếngiátrịcựcđạirồisauđógiảmvề0,064J.Biếtrằng,ởthờiđiểmt 1 thếnăngdaođộngcủavật cũngbằng0,064J.Chokhốilượngcủavậtlà100g.Biênđộdaođộngcủavậtbằng A. 32cm. B. 3,2cm. C. 16cm. D. 8,0cm. Câu 12: Mộtvậtkhốilượngmđangdaođộngtắtdầnchậmvớitầnsốgócωothìchịutácdụngcủangoại lựccưỡngbứcf=F 0 .cos(Ω.t).Trongcáctrườnghợpsauđây,trườnghợpnàobiênđộdaođộngcủavậtcó giátrịlớnnhất?  A. Ω=2ω o ;F o =m.g/3. B. Ω=3ω o ;F o =m.g/3.C. Ω=3ω o ;F o =m.g/2. D. Ω=2ω o ;F o =m.g/2. 1 2 ; l l 1 2  l l l π s 48 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 2 Câu 13: Dướitácdụngcủalựcmasát,mộtconlắclòxodaođộngtắtdầntrênmặtphẳngnằmngang. Chọnkếtluậnđúng.  A. Khiđiquavịtrílòxokhôngbịbiếndạng,tốcđộcủavậtđạtgiátrịcựcđại. B. Ởvịtrímàlựcmasátcânbằngvớilựcđànhồicủalòxo,độngnăngcủavậtđạtgiátrịcựcđại.  C. Ởvịtrímàlựcmasátcânbằngvớilựcđànhồicủalòxo,thếnăngcủalựcđànhồiđạtgiátrịcựctiểu.  D. Khiđiquavịtrílòxokhôngbịbiếndạng,độlớngiatốccủavậtđạtgiátrịcựctiểu. Câu 14: Cho2daođộngđiềuhòacùngphương,cùngtầnsốcóphươngtrình Câu 15: Saukhixảyrahiệntượngcộnghưởngcơ,nếu  A. lựccảnmôitrườnggiảmthìchukìgiảm. B. lựccảnmôitrườnggiảmthìchukìtăng.  C. lựccảnmôitrườngtăngthìbiênđộtăng. D. lựccảnmôitrườngtăngthìbiênđộgiảm. Câu 16: ConlắccủamộtđồnghồcóchukỳT=2sởnơicógiatốctrọnglựcgtạimặtđất.Đưađồnghồlên mộthànhtinhkháccócùngnhiệtđộvớitráiđấtnhưngcógiatốctrọnglựcg’=0,8g.Trongmộtngàyđêm ởtráiđấtthìđồnghồtrênhànhtinhđóchạynhanhhạychậmbaonhiêu. A. Chậm10198s B. Chậm9198 C. Chậm9121s D. Chậm10918s Câu 17: Mộtconlắcđơnchạyđúngvớichukỳ2sởnhiệtđộ27 0 C.Biếthệsốnởdàicủathanhtreocon lắclà2.10 -5 K -1 .Khinhiệtđộtăngđến36 0 Cthìchukỳdaođộngcủaconlắclà:  A. 2,0018s B. 1,99982s C. 2,00018s D. 2,01277s Câu 18: Tạithờiđiểmtthìtíchcủaliđộvàvậntốccủavậtdaođộngđiềuhòaâm(xy<0),khiđó: A. Vậtđangchuyểnđộngnhanhdầntheochiềudương B. Vậtđangchuyểnđộngchậmdầnvềbiên C. Vậtđangchuyểnđộngnhanhdầnvềvịtrícânbằng D. Vậtđangchuyểnđộngchậmdầntheochiềuâm Câu 19: Khivậtdaođộngđiềuhòađiquavịtrícânbằngthì: A. vậntốccủavậtcựcđại B. Vậntốccủavậtcựctiểu C. Giatốccủavậtcựctiểu D. Tốcđộcủavậtcựcđại Câu 20: Mộtcon lắclòxodaođộngđiềuhòa.Biếtlòxocóđộcứng36N/mvàvậtnhỏcókhốilượng100g. Lấy π 2 =10.Độngnăngcủaconlắcbiếnthiêntheothờigianvớitầnsố. A. 6Hz B. 3Hz C. 12Hz D. 1Hz Câu 21: Trongdaođộngtuầnhoàn A. khoảngthờigianngắnnhấtđểvậtlạiđiquavịtrícũkhôngphảilàchukìdaođộng. B. tầnsốdaođộngkhôngphụthuộcđặctínhcủahệdaođộng. C. giatốcphụthuộcthờigiantheoquyluậta=ω 2 Acos(ωt+φ)vớiω,A,φlàcáchằngsố. D. tầnsốdaođộngkhôngphảilàmộthằngsố. Câu 22: MộtvậtnhỏđangdaođộngđiềuhòavớichukìT=1s.Tạithờiđiểmt 1 nàođó,liđộcủavậtlà- 2cm.Tạithờiđiểmt 2 =t 1 +0,25(s),vậntốccủavậtcógiátrị A. 4cm/s B. 2cm/s C. -2cm/s D. -4cm/s Câu 23: Chocácđạilượng: (I)lựckéovềtrongconlắclòxo;(II)giatốccủavậtnặngtrongconlắclòxo; (III)lựckéovềtrongconlắcđơn;(IV)giatốccủavậtnặngtrongconlắcđơn. Trongcácđạilượngđó,đạilượngnàophụthuộcvàokhốilượngvậtnặngcủaconlắc?  A. (II)và(III). B. (I)và(II). C. (IV)và(I). D. (III)và(IV). Câu 24: MộtvậtdaođộngđiềuhoàdọctheotrụcOxvớiphươngtrìnhx=4cos(4πt+π/6)cm.Kểtừthời điểmvéctơgiatốcđổichiềulầnđầutiên,trongthờigian5,1ssauđóvậtđiquavịtrímàlựckéovềcóđộ lớnbằngmộtnữađộlớnlựckéovềcựcđạibaonhiêulần? A. 41 B. 20 C. 40 D. 21 Câu 25: Haivậtdaođộngđiềuhoàdọctheohaiđườngthẳngsongsongkềnhauvàsongsongvớitrụctọa độOxsaochokhôngvavàonhautrongquátrìnhdaođộng.Vịtrícânbằngcủahaivậtđềuởtrênmột đườngthẳngquagóctọađộvàvuônggócvớiOx.Biếtphươngtrìnhdaođộngcủahaichấtđiểmlầnlượt làx 1 =4cos(4 t+ /3)cmvàx 2 =4 cos(4 t+ /12)cm.Tínhtừthờiđiểmt 1 =1/24sđếnthờiđiểm t 2 =1/3s,thờigianmàkhoảngcáchgiữahaivậttheophươngOxkhôngnhỏhơn2căn3cmlàbaonhiêu? A. 1/3s B. 1/8s C. 1/6s D. 1/12s Câu 26: Mộtvậtdaođộngđiềuhòađangchuyểnđộngtừvịtrícânbằngđếnvịtríbiêntheochiềuâmthì: A. Vậntốcngượcchiềuvớigiatốc. B. Độlớnvậntốcvàgiatốccùngtăng. C. Vậntốcvàgiatốccùngcógiátrịâm. D. Độlớnvậntốcvàgiatốccùnggiảm. π π 2 π π TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 3 Câu 27: Mộtconlắclòxogồmvậtnhỏkhốilượng0,02kgvàlòxocóđộcứng1N/m.Vậtnhỏđượcđặt trêngiáđỡcốđịnhnằmngangdọctheotrụclòxo.Hệsốmasáttrượtgiữagiáđỡvàvậtnhỏlà0,1.Ban đầugiữvậtởvịtrílòxobịnén10cmrồibuôngnhẹđểconlắcdaođộngtắtdần.Lấyg=10m/s 2 .Tính vậntốccựcđạimàvậtđạtđượctrongquátrìnhdaođộngvàquãngđườngmàvậtđiđượcchođếnkhi độngnăngbằngthếnănglầnđầutiên A. 40 cm/s;3,43cm B. 40 cm/s;7,07cm C. 40cm/s;25cm D. 40 cm/s;25cm Câu 28: Khixảyrahiệntượngcộnghưởngcơthìvậttiếptụcdaođộng:  A. vớitầnsốlớnhơntầnsốdaođộngriêng.  B. vớitầnsốlớnbằngtầnsốdaođộngriêng.  C. vớitầnsốlớnnhất,biênđộlớnnhất.  D. vớibiênđộbằngbiênđộcủangoạilựctácdụnglênvật. Câu 29: Biểuthứcnàosauđâymôtảchuyểnđộngcủavậtdaođộngđiềuhoà?  A. x=sinωt+cos2ωt. B. x=sinωt-sin2ωt.  C. x=3sinωt+2cosωt+5. D. x=3tsin2ωt. Câu 30:  Phátbieunàosauđâylàsaikhinóivedaođộngđieuhòacủaconlacđơn? A. Khivậtnặngđiquavịtrı́canbanglự ccăngdâycự cđạivàtocđộcủavậtcóđộlớ ncự cđại. B. Chukı̀daođộngcủaconlackhôngphụthuộ cvàokhoilượ ngcủavậtnặng. C. Cơnăngcủadaođộngbangthenăngcự cđại. D. Chuyenđộngcủavậttừ vịtrı́cânbangravịtrı́biênlàchuyenđộngchậmdanđeu. Câu 31: MộtvậtdaođộngđiềuhòadọctheotrụcOx.Mốcthếnăngởvịtrícânbằng.Cứsau sthìđộng nănglạibằngthếnăng,trongthờigian0,5svậtđiđượcđoạnđường8cm.Chọnt=0lúcvậtquavịtrícân bằngtheochiềuâm.Phươngtrìnhdaođộngcủavậtlà A. x=2cos(4πt+ )(cm). B. x=4cos(2πt+ )(cm). C. x=2cos(4πt- )(cm). D. x=4cos(2πt- )(cm). Câu 32: MộtvậtnhỏdaođộngđiềuhòatrêntrụcOx.Mốcthếnăngởvịtrícânbằng.Khivậtdaođộngvới phươngtrìnhx 1 =A 1 cos(ωt+ )(cm)thìcơnănglàW 1 .Khivậtdaođộngvớiphươngtrìnhx 2 =A 2  cos(ωt- )(cm)thìcơnănglà3W 1 .Khidaođộngcủavậtlàtổnghợpcủahaidaođộngđiềuhòatrênthì cơnăngcủavậtlà A. 4W 1 . B. 3W 1 . C. W 1 . D. W 1 . Câu 33: HaichấtđiểmMvàNcócùngkhốilượng,daođộngđiềuhòacùngtầnsố,cùngbiênđộ 8cmdọctheohaiđườngthẳngsongsongkềnhauvàsongsongvớitrụctọađộOx,điểmMđượckíchthích chodaođộngtrướcN.VịtrícânbằngcủaMvàcủaNđềuởtrênmộtđườngthẳngquagốctọađộvà vuônggócvớiOx.Trongquátrìnhdaođộng,khoảngcáchlớnnhấtgiữaMvàNtheophươngOxlà8cm. Mốcthếnăngtạivịtrícânbằng.ỞthờiđiểmmàMcóthếnăngbằngbalầnđộngnăngvàvậtMchuyển độngtheochiềuâmvềvịtrícânbằng.TỉsốthếnăngcủaNvàđộngnăngcủaMvàothờiđiểmnàylà: A. B. C. D.  Câu 34: Chovậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhx=2cos(2πt+π/3)cm.Choπ 2 =10.Tìmvậntốc saukhivậtđiđượcquãngđường74,5cmlà:  A. v=-2π cm/s.B. v=2π cm/s. C. v=-π cm/s. D. v=π cm/s Câu 35: Phátbiểunàosaikhinóivềdaođộngđiềuhòacủaconlắcđơn.  A. Chuyểnđộngcủavậttừvịtrícânbằngrabiênlàchuyểnđộngchậmdầnđều.  B. Cơnăngcủadaođộngbằngthếnăngcựcđại.  C. Khivậtnặngđiquavịtrícânbằnglựccăngdâycựcđạivàtốcđộcủavậtcóđộlớncựcđại. 2 2 2 1 8 2  2  2  2  3  6  1 2 tN dN W 0 W  tN dN W 4 W  tN dN W 3 W  tN dN 1 3 W W  2 7 7 7 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 4  D. Chukìdaođộngcủaconlắckhôngphụthuộcvàokhốilượngvậtnặng. Câu 36: Daođộngcưỡngbứcởgiaiđoạnổnđịnhcó  A. biênđộkhôngđổi.  B. tầnsốthayđổivàphụthuộcvàoquanhệgiữatầnsốcủangoạilựcvàtầnsốcủadaođộngriêng.  C. tầnsốkhôngđổi,làtầnsốcủadaođộngriêng.  D. biênđộthayđổi. Câu 37: Chọnđápánsai:khiconlắcđơndaođộngđiềuhòathì: A. VậntốcvàgiatốcbiếnthiênđiềuhoàtheothờigianvớichukỳT=2  B. Khiđưaconlắclêncaothìchukỳdaođộngcủaconlắctăng C. ĐộngnăngvàthếnăngcủaconlắcbiếnthiêntuầnhoàntheothờigianvớichukỳT’=  D. Thànhphầntrọnglựctheophươngtiếptuyếnvớidâyđóngvaitròlựckéovề. Câu 38: Mộtquảcầucókhốilượngm=200gtreovàođầudướicủamộtlòxocóchiềudàitựnhiênl  0 =35cm,độ cứngk=100N/m,đầutrêncốđịnh.Lấyg=10m/s 2  .Chiềudàilòxokhivậtdaođộngquavịtrícóđộlớnlựcđànhồi cựctiểu?Biếtbiênđộdaođộngcủavậtlà5cm.  A. 33cm B. 35cm C. 39cm D. 37cm Câu 39: Haivậtdaođộngđiềuhòatheohaitrụctọađộsongsongcùngchiều.Phươngtrìnhdaođộngcủa haivậttươngứnglàx 1 =Acos(3πt+φ 1 )vàx 2 =Acos(4πt+φ 2 ).Tạithờiđiểmbanđầu,haivậtđềucóliđộ bằngA/2nhưngvậtthứnhấtđitheochiềudươngtrụctọađộ,vậtthứhaiđitheochiềuâmtrụctọađộ. Khoảngthờigianngắnnhấtđểtrạngtháicủahaivậtlặplạinhưbanđầulà A. 3s. B. 2s. C. 4s. D. 1s. Câu 40: HaichấtđiểmMvàNdaođộngđiềuhòacùngtầnsốdọctheohaiđườngthẳngsongsongkề nhauvàsongsongvớitrụctọađộOx.VịtrícânbằngcủaMvàcủaNđềuởtrênmộtđườngthẳngquagốc tọa độ và vuông góc với Ox, phương trình dao động của mỗi chất điểm tương ứng là , .TạithờiđiểmchấtđiểmMchuyểnđộngnhanh dầntheochiềudươngtrụctọađộOxvớiđộlớnvậntốc thìchấtđiểmNcóđộlớnliđộ A. 3cm B. 1,5cm C. D. 2cm Câu 41: Treoconlắcđơnthựchiệndaođộngbétrongthangmáykhiđứngyênvớibiênđộgóc0,1rad. Lấyg=9,8m/s 2 .Khivậtnặngconlắcđangđiquavịtrícânbằngthìthangmáyđộtngộtđilênthẳngđứng vớigiatốca=4,9m/s 2 .Sauđóconlắcdaođộngđiềuhòatronghệquychiếugắnvớithangmáyvớibiênđộ góclà  A. 0,057rad. B. 0,082rad. C. 0,032rad. D. 0,131rad. Câu 42: Mộtvậtdaođộngvớibiênđộ10cm.Trongmộtchukì,thờigianvậtcótốcđộlớn hơnmộtgiátrị v o nàođólà1s.Tốcđộtrungbìnhkhiđimộtchiềugiữahaivịtrícócùngtốcđộv o ởtrênlà20cm/s.Tốc độv o là:  A. 10,47cm/s B. 14,8cm/s C. 11,54cm/s D. 18,14cm/s Câu 43: Phátbiểunàodướiđâylàđúngvớidaođộng:  A. Daođộngtắtdầncótầnsốgiảmnhanhtheolựccản  B. Lyđộcủadaođộngtuầnhoànluônlàhàmcosinhoặchàmsin  C. Daođộngcưỡngbứckhôngthểlàdaođộngđiềuhoà  D. Tầnsốcủadaođộngcưỡngbứcđúngbằngtầnsốngoạilựctácđộnglênvật Câu 44: Trongdaođộngđiềuhòacủaconlắclòxonằmngang,khilựcđànhồitácdụnglênvậttăngtừgiátrị cựctiểuđếngiátrịcựcđạithìtốcđộcủavậtsẽ  A. tănglêncựcđạirồigiảmxuống. B. tăngtừcựctiểulêncựcđại.  C. giảmxuốngcựctiểurồitănglên. D. giảmtừcựcđạixuốngcựctiểu. Câu 45: Khinóivềdaođộngtắtdần,phátbiểunàosauđâylàsai? A. Lựccảnmôitrườnghaylựcmasátluônluônsinhcôngâm. B. Daođộngtắtdầncàngchậmkhinănglượngbanđầutruyềnchohệdaođộngcànglớnvàlựccản môitrườngcàngnhỏ. 1 g  1 g  M x 4cos(5 t )cm, t(s) 2     N x 3cos(5 t )cm, t(s) 6     10 3 cm / s  1, 5 3cm TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 5 C. Biênđộhaynănglượngdaođộngtắtdầngiảmdầnđềutheothờigian. D. Daođộngtắtdầnkhôngphảilúcnàocũngcóhại. Câu 46: MộtconlắclòxodaođộngđiềuhoàtrênmặtphẳngngangvớibiênđộA=4cm.Biếtkhốilượng củavậtm=100gvàtrongmỗichukìdaođộng,thờigianlựcđànhồicóđộlớnlớnhơn2Nlà 2 3T (Tlà chukìdaođộng).Lấy  2 =10.Chukìdaođộnglà:  A. 0,3s. B. 0,2s. C. 0,4s. D. 0,1s. Câu 47: Mộtchấtđiểmdaođộngđiềuhoàcóđộdàiquỹđạolà20cmvàchukìT=0,2s.Tốcđộtrung bìnhlớnnhấtcủavậttrongkhoảngthờigian1/15sbằng:  A. 2,1m/s. B. 1,3m/s. C. 1,5m/s. D. 2,6m/s. Câu 48: Phátbiểunàosauđâyvềconlắcđơnđangthựchiệndaođộngnhỏlàđúng:  A. Khiđiquavịtrícânbằng,lựccăngcủadâycóđộlớnbằngtrọnglượngcủavật  B. Khiđiquavịtrícânbằnggiatốccủavậttriệttiêu.  C. Tại2vịtríbiêngiatốccủavậttiếptuyếnvớiquỹđạochuyểnđộng.  D. Giatốccủavậtluônvuônggócvớisợidây. Câu 49: Nhậnxétnàosauđâylàđúngvềdaođộngđiềuhòacủaconlắcđơn A. Hợplựctácdụnglênquảnặngcóđộlớncựcđạikhivậttớivịtrícânbằng. B. Tạibấtkỳthờiđiểmnào,giatốccủaquảnặngcũnghướngvềphíavịtrícânbằngcủanó. C. Hợplựctácdụnglênquảnặnghướngdọctheodâytreovềphíađiểmtreocủaconlắckhinótớivịtrí cânbằng. D. Cơnăngcủaconlắcđơnbiếnthiênđiềuhòatheothờigian. Câu 50: Mộtvậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrình 2 4cos 3 x t cm           .Tronggiâyđầutiênvậtđiđược quãngđườnglà6cm.Tronggiâythứ2013vậtđiđượcquãngđườnglà A. 2cm B. 6cm C. 4cm D. 3cm Câu 51: Mộtvậtdaođộngđiềuhòatheomộttrụccốđịnh(mốcthếnăngởvịtrícânbằng)thì A. độngnăngcủavậtcựcđạikhigiatốccủavậtcóđộlớncựcđại. B. thếnăngcủavậtcựcđạikhivậtởvịtríbiên. C. khiquavịtrícânbằng,thếnăngcủavậtbằngcơnăng. D. khivậtđitừvịtrícânbằngrabiên,vậntốcvàgiatốccủavậtluôncùngdấu. Câu 52: MộtvậtdaođộngđiềuhòadọctheotrụcOxnằmngang(gốcOtạivịtrícânbằng)vớiphương trình cos(4 ) 6 x A t     cm,t(s).Quãngđườngnhỏnhấtvậtđiđượctrongkhoảngthờigian 1 6 s là4cm. Xácđịnhsốlầnvậtquavịtrícóliđộx=1,5cmtrongkhoảngthờigian1,1stínhtừlúct=0 A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 Câu 53: MộtvậtdaođộngđềuhòadọctheotrụcOx.Mốcthếnăngởvịtrícânbằng.Ởthờiđiểmđộlớn vậntốccủavậtbằng50%vậntốccựcđạithìtỉsốgiữađộngnăngvàcơnăngcủavậtlà A. 1 . 4  B. 4 . 3  C. 3 4 . D. 1 . 2  Câu 54: Conlaclò xodaođộngtheophươngthangđứ ng,tronghailanliêntiepconlacquavịtrı́cânbang thı̀ A. giatocbangnhau,độngnăngbangnhau. B. giatocbangnhau,vậntocbangnhau. C. độngnăngbangnhau,vậntocbangnhau. D. Thếnăngbằngnhau,vậntốcbằngnhau Câu 55: Hãychỉrathôngtinsaivềdaođộngđiềuhòacủachấtđiểm: A. Độlớncủavậntốctăngkhivậtdịchchuyểnraxavịtrícânbằng.  B. Giatốctỉlệthuậnvớilựchồiphụcdaođộng.  C. Độlớncủagiatốctăngkhiđộlớnvậntốcgiảm.  D. Giatốcbiếnthiênđiềuhòatheothờigianvớitầnsốbằngtầnsốdaođộng. Câu 56: Mộtconlắcđơncóchiềudài l =64cmvàkhốilượngm=100g.Kéoconlắclệchkhỏivịtrícân bằng một góc6 0  rồithả nhẹ chodao động. Sau 20chu kì thì biên độ gócchỉ còn là 3 0 . Lấy g= 2   = 10m/s 2 .Đểconlắcdaođộngduytrìvớibiênđộgóc6 0 thìphảidùngbộmáyđồnghồđểbổsungnăng lượngcócôngsuấttrungbìnhlà A. 0,083mW. B. 17mW. C. 0,077mW. D. 0,77mW. Câu 57: Trongdaođộngđiềuhoà,độlớngiatốccủavật TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 6 A. Tăngkhiđộlớnvậntốctăng. B. Khôngthayđổi. C. Bằng0khivậntốcbằng0. D. Giảmkhiđộlớnvậntốctăng. Câu 58: Mộtlòxođộcứngk=50N/m,mộtđầucốđịnh,đầucònlạicótreovậtnặngkhốilượngm=100 g.Điểmtreolòxochịuđượclựctốiđakhôngquá4N.Lấyg=10m/s 2 .Đểhệthốngkhôngbịrơithìvật nặngdaođộngtheophươngthẳngđứngvớibiênđộkhôngquá A. 10cm. B. 8cm. C. 5cm. D. 6cm. Câu 59: Haiconlắcđơntreocạnhnhaucótầnsốdaođộngbélàf 1 vàf 2 vớif 1 <f 2 .Kíchthíchđểhaicon lắcdaođộngđiềuhòatrongcùngmộtmặtphẳngthẳngđứng.Thờigiangiữahailầnliêntiếphaiconlắc quavịtrícânbằngtheocùngmộtchiềulà A. . B. . C. . D. . Câu 60: Chọnphátbiểuđúng. A. Daođộngcủaconlắcđồnghồlàdaođộngcưỡngbức B. Khixảyracộnghưởngthìtầnsốcủadaođộngcưỡngbứcbằngtầnsốriêngcủahệcònbiênđộcủa daođộngcưỡngbứckhôngphụthuộcvàomasátcủamôitrường. C. Trongdaođộngcưỡngbứcthìtầnsốdaođộngcưỡngbứcbằngtầnsốdaođộngriêngcủahệdao động. D. Trongdaođộngcưỡngbứcthìtầnsốdaođộngbằngtầnsốcủangoạilực,cóbiênđộthìkhôngchỉ phụthuộcvàobiênđộcủalựccưỡngbứcmàcònphụthuộccảvàođộchênhlệchgiữatầnsốcủalực cưỡngbứcvàtầnsốriêngcủahệdaođộng. Câu 61: Liđộ,vậntốc,giatốccủadaođộngđiềuhòaphụthuộcthờigiantheoquyluậtcủamộthàmsincó  A. cùngphA B. cùngbiênđộ. C. cùngphabanđầu. D. cùngtầnsố. Câu 62: Biênđộcủadaođộngcưỡngbứckhiđãổnđịnhkhôngphụthuộcvào: A. tầnsốcủangoạilựccưỡngbứctácdụnglênvậtdaođộng. B. lựccảncủamôitrường. C. biênđộcủangoạilựccưỡngbứctácdụnglênvậtdaođộng. D. phabanđầucủangoạilựcbiếnthiênđiềuhòatácdụnglênvậtdaođộng. Câu 63: Mộtvậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhx=4cos(4t+/6),xtínhbằngcm,ttínhbằngs.Chukỳdao độngcủavậtlà  A. 1/8s B. 4s C. 1/4s D. 1/2s Câu 64: Mộtvậtdaođộngnằmngangtrênquỹđạodài10cm,tìmbiênđộdaođộng.  A. 10cm B. 5cm C. 8cm D. 4cm Câu 65: Trongmộtchukỳvậtđiđược20cm,tìmbiênđộdaođộngcủavật.  A. 10cm B. 4cm C. 5cm D. 20cm Câu 66: Trongdaođộngđiềuhoàthì  A. véctơvậntốcluôncùnghướngvớichuyểnđộngcủavật,véctơgiatốcluônhướngvềvịtrícânbằng  B. véctơvậntốcvàvéctơgiatốcluôncùnghướngvớichuyểnđộngcủavật  C. vectơvậntốcvàvéctơgiatốcluônlànhữngvectơkhôngđổi  D. véctơvậntốcvàvéctơgiatốcluônđổichiềukhivậtđiquavịtrícânbằng Câu 67: MộtvậtdaođộngđiềuhòavớichukỳT=4s,A=10cm.Tìmvậntốctrungbìnhcủavậttrongmộtchukỳ?  A. 0cm B. 10cm C. 5cm D. 8cm Câu 68: Mộtvậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhx=6cos(20t+  6 )cm.Vậntốctrungbìnhcủavậtđitừvịtrí cânbằngđếnvịtrícóliđộx=3cmlà:  A. 0,36m/s B. 3,6m/s C. 36cm/s D. mộtgiátrịkhác Câu 69: Chodaođộngđiềuhòasaux=2sin 2  (4t+/2)cm.Xácđịnhtốcđộcủavậtkhivậtquavịtrícânbằng.  A. 8cm/s B. 16cm/s C. 4cm/s D. 20cm/s Câu 70: Mộtvậtdaođộngtheophươngtrìnhx=0,04cos(10πt- π 4 )(m).Tínhtốcđộcựcđạivàgiatốccựcđạicủa vật.  A. 4m/s;40m/s 2   B. 0,4m/s;40m/s 2   C. 40m/s;4m/s 2   D. 0,4m/s;4m/s 2   1 2 2 1 f f f f 2 1 1 f f 2 1 f f 2 1 f f TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 7 Câu 71: Mộtvậtdaođộngđiềuhòacóphươngtrìnhdaođộngx=5cos(2πt+ π 3 )cm.Xácđịnhgiatốccủavậtkhix =3cm.  A. -12m/s 2   B. -120cm/s 2   C. 1,2m/s 2   D. -60m/s 2   Câu 72: Gọiklàđộcứngcủalòxo,mlàkhốilượngcủavậtnặng.Bỏquamasátkhốilượngcủalòxovàkíchthước vậtnặng.Côngthứctínhchukỳcủadaođộng?  A. T=2 k/ms B. T=2 m/ks C. T=2 k.ms D. 2(m/k)s Câu 73: Gọiklàđộcứngcủalòxo,mlàkhốilượngcủavậtnặng.Bỏquamasátkhốilượngcủalòxovàkíchthước vậtnặng.Nếuđộcứngcủalòxotănggấpđôi,khốilượngvậtdaođộngkhôngthayđổithìchukỳdaođộngthayđổi nhưthếnào?  A. Tăng2lần B. Tăng 2lần C. Giảm2lần D. Giảm 2lần Câu 74: Mộtconlắclòxotreothẳngđứngdaođộngvớibiênđộ10cm,chukỳ1s.Khốilượngcủaquảnặng400g, lấy 2  =10,chog=10m/s 2  .độcứngcủalòxolàbaonhiêu?  A. 16N/m B. 20N/m C. 32N/m D. 40N/m Câu 75: MộtconlắclòxodaođộngvớichukỳT=0,4s.Nếutăngbiênđộdaođộngcủaconlắclên4lầnthìchukỳ daođộngcủavậtcóthayđổinhưthếnảo?  A. Tănglên2lần B. Giảm2lần C. Khôngđổi D. đápánkhác Câu 76: ConlắclòxodaođộngđiềuhòavớichukìT=0,4s,độcứngcủalòxolà100N/m,tìmkhốilượngcủavật?  A. 0,2kg B. 0,4kg C. 0,4g D. đápánkhác Câu 77: Mộtconlắclòxogồmvậtcókhốilượngmvàlòxocóđộcứngk,daođộngđiềuhòa.Nếutăngđộcứngk lên2lầnvàgiảmkhốilượngmđi8lầnthìtầnsốdaođộngcủavậtsẽ?  A. Tăng2lần B. Tăng4lần C. Tăng 2lần D. Giảm 2lần Câu 78: ConlắcđơndaođộngđiềuhòavớichukỳT.Nếutăngchiềudàidâylên2hailầnthìchukỳcủaconlắcsẽ nhưthếnào?  A. Khôngthayđổi B. Giảm 2lần C. Tăng 2lần D. Khôngđápán Câu 79: Vậtdaođộngvớivậntốccựcđạilà31,4cm/s.Tìmtốcđộtrungbìnhcủavậttrongmộtchukỳ?  A. 5cm/s B. 10/s C. 20cm/s D. 30cm/s Câu 80: Chocácdaođộngđiềuhoàsaux=10cos(3πt+0,25π)cm.Tạithờiđiểmt=1sthìliđộcủavậtlàbao nhiêu?  A. 5 2cm B. -5 2cm C. 5cm D. 10cm Câu 81: Mộtconlắclòxodao độngđiềuhoàtựdotheophươngnằmngangvớichiềudài quỹđạolà 14cm.Vậtcókhốilượngm=100g,lòxocóđộcứngk=100N/m.Cho 10.Quãngđườnglớnnhấtmà vậtđiđượctrong slà:  A. 10,5cm B. 21cm C. 14 cm D. 7 cm Câu 82: MộtvậtdaođộngđiềuhòavớichukỳT=2s,A=5cm.Tìmtốcđộtrungbìnhcủavậttrongmộtchukỳ?  A. 20cm/s B. 10cm/s C. 5cm/s D. 8cm/s Câu 83: Mộtconlắclòxogồmviênbinhỏcókhốilượngmvàlòxokhốilượngkhôngđángkểcóđộcứngk,dao độngđiềuhòatheophươngthẳngđứngtạinơicógiatốcrơitựdolàg.Khiviênbiởvịtrícânbằng,lòxodãnmột đoạnl.Côngthứctínhchukỳdaođộngđiềuhòacủaconlắclà?  A. T=2 l/g B. T=2 l/g C. T=2 g/l D. 2 g/l Câu 84: Trongdaođộngđiềuhoàcủaconlắclòxo.Nếumuốnsốdaođộngtrong1giâytănglên2lầnthìđộcứngcủa lòxophải:  A. Tăng2lần B. Giảm4lần C. Giảm2lần D. Tăng4lần Câu 85: Conlắclòxogồmmộtvậtnặngkhốilượngm=1kg,mộtlòxocókhốilượngkhôngđángkểvàđộcứngk =100N/mthựchiệndaođộngđiềuhòa.Tạithờiđiểmt=2s,liđộvàvậntốccủavậtlầnlượtbằngx=6cm,vàv= 80cm/s.biênđộdaođộngcủavậtlà?  A. 6cm B. 7cm C. 8cm D. 10cm Câu 86: Conlắclòxogồmmộtvậtnặngkhốilượngm=1kg.mộtlòxocókhốilượngkhôngđángkểvàđộcứngk =100N/mthựchiệndaođộngđiềuhòA.Tạithờiđiểmt=1s,liđộvàvậntốccủavậtlầnlượtlàbằngx=3cm.vàv =0,4m/s.Biênđộdaođộngcủavậtlà  A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm 2 π  1 15 3 3 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 8 Câu 87: ConlắclòxocóđộcứngK=100N/mđượcgắnvậtcókhốilượngm=0,1kg,kéovậtrakhỏivịtrícân bằngmộtđoạn5cmrồibuôngtaychovậtdaođộng.TínhV  max vậtcóthểđạtđược  A. 50m/s B. 500cm/s C. 25cm/s D. 0,5m/s Câu 88: Mộtvậtkhốilượngm=0,5kgđượcgắnvàomộtlòxocóđộcứngk=200N/mvàdaođộngđiềuhòavới biênđộA=0,1m.Vậntốccủavậtkhixuấthiệnởliđộ0,05mlà?  A. 17,32cm/s B. 17,33m/s C. 173,2cm/s D. 5m/s Câu 89: Mộtvậtnặngm=1kggắnvàoconlắcđơnl  1 thìdaođộngvớichukỳT  1 ,hỏinếugắnvậtm  2 =2m  1 vàocon lắctrênthìchukỳdaođộnglà:  A. Tănglên 2 B. Giảm 2 C. Khôngđổi D. Khôngcóđápán đúng Câu 90: Conlắcđơncóđộdàidâytreotănlênnlầnthìchukỳsẽthayđổi:  A. Tănglênnlần B. Tănglên nlần C. Giảmnlần D. Giảm nlần Câu 91: Tạimộtnơi,chukìdaođộngđiềuhòacủamộtconlắcđơnlà2s.Saukhităngchiềudàicủaconlắcthêm 21cmthìchukìdaođộngđiềuhòacủanólà2,2s,chiềudàibanđầucủaconlắclà:  A. 101cm B. 99cm C. 100cm D. 98cm Câu 92: (ĐH - 2009):Tạinơicógiatốctrọngtrường9,8m/s 2 ,mộtconlắcđơnvàmộtconlắclòxonằmngang daođộngđiềuhòavớicùngtầnsố.Biếtconlắcđơncóchiềudài49cmvàlòxocóđộcứng10N/m.Khốilượngvật nhỏcủaconlắclòxolà  A. 0,125kg B. 0,750kg C. 0,500kg D. 0,250kg Câu 93: Mộtconlắcđơndaođộngđiềuhòacóchiềudàidâyl,tạinơicógiatốctrọngtrường,biếtbiênđộgóclà  o . Biểuthứctínhvậntốccựcđạicủaconlắcđơnlà?  A. v  max = 2gl(1-cos  o ) B. v  max = 3gl(1-cos  o ) C. v  max = 2gl(1-cos) D. v  max = 3gl(1-cos) Câu 94: Vậtdaođộngvớivậntốccựcđạilà31,4cm/s.Tìmtốcđộtrungbìnhcủavậttrongmộtchukỳ?  A. 5cm/s B. 10/s C. 20cm/s D. 30cm/s Câu 95: Mộtvậtdaođộngđiềuhòacóphươngtrìnhdaođộngx=5cos(2πt+ π 3 )cm.Xácđịnhgiatốccủavậtkhix =3cm.  A. -12m/s 2   B. -120cm/s 2   C. 1,2m/s 2   D. -60m/s 2   Câu 96: Một vật dao động điều hoà, khi vật cóli độ x 1 =4cmthì vận tốc 1 40 3 /v cm s    ; khi vật có li độ 2 4 2x cm  thìvậntốc 2 40 2 /v cm s   .Chukỳdaođộngcủavậtlà?  A. 0,1s B. 0,8s C. 0,2s D. 0,4s Câu 97: Mộtvậtdaođộngđiềuhoà,khivậtcóliđộx 1 =4cmthìvậntốc 1 40 3 /v cm s    ;khivậtcóliđộx  2 =4 3 thìvậntốcv  2 =40πcm/s.Độlớntốcđộgóc?  A. 5rad/s B. 20rad/s C. 10rad/s D. 4rad/s Câu 98: Mộtvậtdaođộngđiềuhoà,tạithờiđiểmt  1 thìvậtcóliđộx  1 =2,5cm,tốcđộv  1 =50 3cm/s.Tạithời điểmt  2 thìvậtcóđộlớnliđộlàx  2 =2,5 3cmthìtốcđộlàv  2 =50cm/s.HãyxácđịnhđộlớnbiênđộA  A. 10cm B. 5cm C. 4cm D. 5 2cm Câu 99: Mộtvậtdaođộngđiềuhoàtrênđoạnthẳngdài10cm.Khiphadaođộngbằng  /3thìvậtcóvậntốcv=-5  3 cm/s.Khiquavịtrícânbằngvậtcótốcđộlà:  A. 5  cm/s B. 10  cm/s C. 20  cm/s D. 15  cm/s Câu 100: (ĐH - 2011)MộtchấtđiểmdaođộngđiềuhoàtrêntrụcOx.Khichấtđiểmđiquavịtrícânbằngthìtốc độcủanólà20cm/s.Khichấtđiểmcótốcđộlà10cm/sthìgiatốccủanócóđộlớnlà 40 3 cm/s 2 .Biênđộdao độngcủachấtđiểmlà  A. 4cm. B. 5cm. C. 8cm. D. 10cm. Câu 101: Mộtvậtdaođộngđiềuhoàvớigiatốccựcđạilà200cm/s 2  vàtốcđộcựcđạilà20cm/s.Hỏikhivậtcó tốcđộlàv=10cm/sthìđộlớngiatốccủavậtlà?  A. 100cm/s 2   B. 100 2cm/s 2   C. 50 3|cm/s 2   D. 100 3cm/s 2   Câu 102: Mộtvậtdaođộngđiềuhoàvớigiatốccựcđạilà200cm/s 2  vàtốcđộcựcđạilà20cm/s.Hỏikhivậtcó tốcđộlàv=10 3cm/sthìđộlớngiatốccủavậtlà?  A. 100cm/s 2   B. 100 2cm/s 2   C. 50 3|cm/s 2   D. 100 3cm/s 2   Câu 103: Mộtvậtdaođộngđiềuhoàvớigiatốccựcđạilà200cm/s 2  vàtốcđộcựcđạilà20cm/s.Hỏikhivậtcó giatốclà100cm/s 2  thìtốcđộdaođộngcủavậtlúcđólà: TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 9  A. 10cm/s B. 10 2cm/s C. 5 3|cm/s D. 10 3cm/s Câu 104: Mộtvậtdaođộngđiềuhòakhivậtđiquavịtríx=3cmvậtđạtvậntốc40cm/s,biếtrằngtầnsốgóccủa daođộnglà10rad/s.Viếtphươngtrìnhdaođộngcủavật?Biếtgốcthờigianlàlúcvậtđiquavịtrícânbằngtheo chiềuâm,gốctọađộtạivịtrícânbằng?  A. 3cos(10t+/2)cm B. 5cos(10t-/2)cm C. 5cos(10t+/2)cm D. 3cos(10t+/2)cm Câu 105: Viênbim  1 gắnvàolòxoKthìhệdaođộngvớichukỳT  1 =0,6s.viênbim  2 gắnvàolòxoKthìhệdaođộng vớichukỳT  2 =0,8s.Hỏinếugắncả2viênbim  1 vàm  2 vớinhauvàgắnvàolòxoKthìhệcóchukỳdaođộnglà  A. 0,6s B. 0,8s C. 1s D. 0,7s Câu 106: Nếugắnvậtm  1 =0,3kgvàolòxoKthìtrongkhoảngthờigiantvậtthựchiệnđược6daođộng,gắnthêm giatrọngmvàolòxoKthìcũngkhoảngthờigiantvậtthựchiệnđược3daođộng,tìmm?  A. 0,3kg B. 0,6kg C. 0,9kg D. 1,2kg Câu 107: Gắnvậtm=400gvàolòxoKthìtrongkhoảngthờigiantlòxothựchiệnđược4daođông,nếubỏbớt khốilượngcủamđikhoảngmthìcũngtrongkhoảngthờigiantrênlòxothựchiện8daođộng,tìmkhốilượng đãđượcbỏđi?  A. 100g B. 200g C. 300g D. 400g Câu 108: Tạimộtnơitrênmặtđất,mộtconlắcđơndaođộngđiềuhòa.Trongkhoảngthờigiant,conlắcthực hiệnđược60daođộngtoànphần,thayđổichiêudàiconlắcmộtđoạn44cmthìcũngtrongkhoảngthờigiantấy, nóthựchiện50daođộngtoànphần.Chiềudàibanđầucủaconlăclà  A. 144cm B. 60cm C. 80cm D. 100cm Câu 109: Mộtconlắcđơncóchiềudàil.Trongkhoảngthờigiantnóthựchiệnđược12daođộng.khigiảmchiều dàiđi32cmthìcũngtrongkhoảngthờigiantnóitrên,conlắcthựchiệnđược20daođộng.Chiềudàibanđầu củaconlắclà:  A. 30cm B. 40cm C. 50cm D. 60cm Câu 110: Haiconlắcđơncóđộdàikhácnhau22cmdaođộngởcùngmộtnơi.Saucùngmộtkhoảngthờigiancon lắcthứnhấtthựchiệnđược30daođộng,conlắcthứhaithựchiệnđược36daođộng.Độdàicácconlắclà:  A. l  1 =88;l  2 =110cm B. l  1 =78cm;l  2 =110cm C. l  1 =72cm;l  2 =50cm D. l  1 =50cm;l  2 =72cm. Câu 111: Mộtconlắcđơncóđộdàil.Trongkhoảngthờigiantnóthựchiệnđược6daođộng.Ngườitagiảmbớt chiềudàicủanó16cmthìtrongcùngkhoảngthờigiantnhưtrướcnóthựchiệnđược10daođộng.Chog=9,8 m/s 2  .Độdàibanđầuvàtầnsốbanđầucủaconlắccóthếcógiátrịnàosauđây  A. 50cm,2Hz B. 25cm,1Hz C. 35cm;1,2hz D. Mộtgiátrịkhác Câu 112: Mộtconlắcđơn,trongkhoảngthờigiantnóthựchiệnđược12daođộng,Khigiảmđộdàicủanóbớt 16cm,trongcùngkhoảngthờigiantnhưtrên,conlắcthựchiện20daođộng,Tínhđộdàibanđầucủaconlắc  A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm Câu 113: Mộtconlắclòxogồmlòxocóđộcứng30N/mvàviênbicókhốilượng0,3kgdaođộngđiềuhòa.Tạithời điểmt,vậntốcvàgiatốccủaviênbilầnlượtlà20cm/svà200cm/s 2  .Biênđộdaođộngcủaviênbi?  A. 2cm B. 4cm C. 2 2cm D. 3cm Câu 114: Mộtconlắclòxo,gồmlòxonhẹcóđộcứng50N/m,vậtcókhốilượng2kg,daođộngđiềuhoàtheo phươngthẳngđứng.Tạithờiđiểmvậtcógiatốc75cm/s 2 thìnócóvậntốc15 3 cm/s.Biênđộdaođộnglà  A. 5cm B. 6cm C. 9cm D. 10cm Câu 115: VậtdaođộngđiềuhòatrêntrụcOxquanhvịtrícânbằnglàgốctọađộ.Giatốccủavậtcóphươngtrình:a =-400  2 x.sốdaođộngtoànphầnvậtthựchiệnđượctrongmỗigiâylà  A. 20. B. 10 C. 40. D. 5. Câu 116: MộtvậtdaođộngđiềuhòavớichukỳT.Hãyxácđịnhthờigianngắnnhấtđểvậtđitừvịtrícóđộngbằng 3thếnăngđếvịtrícóthếnăngbằng3độngnăng?  A. T 4  B. T 8  C. T 6  D. T 12  Câu 117: Mộtvậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhx=6cos(4t+  3 )cm.Tínhquãngđườngvậtđiđượcsau 1skểtừthờiđiểmbanđầu.  A. 24cm B. 60cm C. 48cm D. 64cm Câu 118: Mộtvậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhx=6cos(4t+  3 )cm.Tínhquãngđườngvậtđiđượcsau 2,125skểtừthờiđiểmbanđầu? TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN  BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP. CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 10  A. 104cm B. 104,78cm C. 104,2cm D. 100cm Câu 119: Vậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhx=Acos(6t+  3 )sau 7T 12 vậtđiđược10cm.Tínhbiênđộdao độngcủavật.  A. 5cm B. 4cm C. 3cm D. 6cm Câu 120: MộtvậtdaođộngđiềuhòavớibiênđộA.Tìmquãngđườnglớnnhấtvậtđiđượctrongkhoảngthờigian 2T/3.  A. 2A B. 3A C. 3,5A D. 4A Câu 121: MộtvậtdaođộngđiềuhòavớibiênđộA.Tìmquãngđườngnhỏnhấtvậtđiđượctrongkhoảngthờigian 2T/3.  A. 2A B. 3A C. 3,5A D. 4A-A 3 Câu 122: MộtvậtdaođộngđiềuhòavớibiênđộA,chukỳT.Tìmtốcđộtrungbìnhlớnnhấtcủavậtcóthểđạt đượctrongT/3?  A. 4 2A/T B. 3A/T C. 3 3A/T D. 5A/T Câu 123: MộtvậtdaođộngđiềuhòavớibiênđộA,chukỳT.Tìmtốcđộtrungbìnhlớnnhấtcủavậtcóthểđạt đượctrongT/4?  A. 4 2A/T B. 3A/T C. 3 3A/T D. 6A/T Câu 124: MộtvậtdaođộngđiềuhòavớibiênđộA,chukỳT.Tìmtốcđộtrungbìnhlớnnhấtcủavậtcóthểđạt đượctrongT/6?  A. 4 2A/T B. 3A/T C. 3 3A/T D. 6A/T Câu 125: MộtvậtdaođộngvớibiênđộA,chukỳT.HãytínhtốcđộnhỏnhấtcủavậttrongT/3  A. 4 2A/T B. 3A/T C. 3 3A/T D. 6A/T. Câu 126: MộtvậtdaođộngvớibiênđộA,chukỳT.HãytínhtốcđộnhỏnhấtcủavậttrongT/4  A. 4(2A-A 2)/T B. 4(2A+A 2)/T C. (2A-A 2)/T D. 3(2A-A 2)/T Câu 127: MộtvậtdaođộngvớibiênđộA,chukỳT.Tínhtốcđộtrungbìnhlớnnhấtvậtcóthểđạtđượctrong 2T/3?  A. 4A/T B. 2A/T C. 9A/2T D. 9A/4T Câu 128: MộtvậtdaođộngvớibiênđộA,chukỳT.Tínhtốcđộtrungbìnhnhỏnhấtvậtcóthểđạtđượctrong 2T/3?  A. (12A-3A 3)/2T B. (9A-3A 3)/2T C. (12A-3A 3)/T D. (12A-A 3)/2T Câu 129: Mộtlòxobịdãn1cmkhichịutácdụngmộtlựclà1N.Nếukéodãnlòxokhỏivịtrícânbằng1đoạn2cm thìthếnăngcủalòxonàylà:  A. 0,02J B. 1J C. 0,4J D. 0,04J Câu 130: Daođộngtổnghợpcủahaidaođộngđiềuhoàcùngphương,cùngtầnsốvà A. cóbiênđộphụthuộcvàobiênđộcủadaođộnghợpthànhthứhai. B. cóbiênđộphụthuộcvàotầnsốchungcủahaidaođộnghợpthành. C. cóbiênđộphụthuộcvàobiênđộcủadaođộnghợpthànhthứnhất. D. cóbiênđộphụthuộcvàođộlệchphagiữahaidaođộnghợpthành. Câu 131: MộtvậtdaođộngvớibiênđộA,chukỳT.Tínhtốcđộtrungbìnhnhỏnhấtvậtcóthểđạtđượctrong 3T/4?  A. 4(2A-A 2)/(3T) B. 4(4A-A 2)/(T) C. 4(4A-A 2)/(3T) D. 4(4A-2A 2)/(3T) Câu 132: Mộtvậtdaođộngđiềuhòavớichukỳ2s,biênđộA=5cm.Xácđịnhquãngđườnglớnnhấtvậtđiđược trong 1 3 s.  A. 5cm B. 10cm C. 5 3cm2.5cm Câu 133: ChomộtvậtdaođộngđiềuhòavớichukìT.Tìmkhoảngthờigianngắnnhấttừlúccôngsuất lựchồiphụccựcđạiđếnlúcđộngnăngvậtgấpbalầnthếnăng.  A. T/24 B. T/36 C. T/12 D. T/6 Câu 134: Mộtvậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhx=Acos(t+  ).Hãyxácđịnhtỉsốgiữatốcđộ trungbìnhvàvậntốctrungbìnhkhivậtthựchiệndaođộngtrongkhoảngthờigian 3T 4 kểtừthờiđiểm banđầu? [...]... TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 473: Xét dao động tổnghợpcủahai dao động thànhphầncócùngtầnsố Biênđộcủa dao động tổnghợp khôngphụthuộcvàoyếutốnàosauđây: A Biênđộ dao động thứnhất B Biênđộ dao động thứhai C Tầnsốchungcủahai dao động D Độlệchphacủahai dao động Câu 474: Biênđộcủa dao động tổnghợphai dao động điềuhòacùngphương,cùngtầnsố,cóphavuônggócnhau... Mộtchấtđiểm dao động điềuhoàtheophươngtrình: x  3 cos(t  )cm ,pha dao động củachấtđiểmtại 2 thờiđiểmt=1slà A 0(cm) B 1,5(s) C 1,5(rad) D 0,5(Hz) Câu 176: Biếtphabanđầucủamộtvật dao động điềuhòa,taxácđịnhđược A Quỹđạo dao động B Cáchkíchthích dao động C Chukỳ và trạngthái dao động D Chiềuchuyển động củavậtlúcbanđầu Câu 177: Vậntốccủavật dao động điềuhoàcóđộlớncực đại khi... Nănglượngtoànphầnluônbảotoànkhi dao động Câu 165: Mộtchấtđiểm dao động điềuhòa,hãytìmphátbiểuđúng? A Cơ nănglớnnhấttạibiên B Động năngcực đại khitốc độcựctiểu C Động năngcựctiểukhivậntốccựctiểu D Thếnăngcực đại tạivịtrívậntốcđổichiều Câu 166: Tìmphátbiểusaikhinóivề dao động điềuhòa A Cơ năngkhôngbiến thi ntheothờigian B Động năngcực đại khivậntốccựctiểu C Động năngbằngkhôngtạivịtrígiatốcđổichiều... Thếnăngcực đại tạivịtrívậntốcđổichiều Câu 167: Mộtconlắclòxo dao động điềuhòatìmphátbiểusai? A Khốilượngvậtnặngquyếtđịnhđến cơ năng B Cơ năngluônbằngtổng động năng và thếnăng C Thếnăngtăngthì động nănggiảm D Động nănggiảmkhivậttiếnvềbiên Câu 168: (ĐH – 2008) Cơ năngcủamộtvật dao động điềuhòa A biến thi ntuầnhoàntheothờigianvớichukỳbằngmộtnửachukỳ dao động củavật... THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 277: Mộtchấtđiểmđang dao động vớiphươngtrình: x  6cos10 t (cm) Tínhtốcđộtrungbìnhcủachất điểmsau1/4chukìtínhtừkhibắtđầu dao động và tốcđộtrungbìnhsaunhiềuchukỳ dao động A 1,2m/s và 0 B 2m/s và 1,2m/s C 1,2m/s và 1,2m/s D 2m/s và 0   Câu 278: Chomộtvật dao động điềuhòacóphươngtrìnhchuyển động x  10cos 2t   (cm) Vậtđiquavịtrí... cânbằngmộtđoạnbằng4cm và thảtựdo Vậntốccực đại củavậtnặng và cơ năngcủavậtnặnglà A Vmax=40cm/s,W=0,32J B Vmax=50cm/s,W=0,032J =40cm/s,W=0,032J C Vmax D Vmax=60cm/s,W=0,032J Câu 344: Mộtvật dao động tắtdầncócác đại lượngnàosauđâygiảmliêntụctheothờigian? A Biênđộ và tốcđộ B Biênđộ và giatốc C Liđộ và tốcđộ D Biênđộ và cơ năng Câu 345: Mộtconlắclòxocóm=200g dao động điềuhoàtheophươngđứng... Vậntốccóđộlớncực đại, giatốccóđộlớnbằng0 C Vậntốc và giatốccóđộlớnbằng0 B Vậntốccóđộlớnbằng0,giatốccóđộlớncực đại D Vậntốc và giatốccóđộlớncực đại Câu 180: Mộtvật dao động trêntrụcOxvớiphươngtrình động lực học códạng8x+5x”=0 Kếtluậnđúnglà A Dao động củavậtlàđiềuhòavớitầnsốgócω=2,19rad/s B Dao động củavậtlàđiềuhòavớitầnsốgócω=1,265rad/s C Dao động củavậtlàtuầnhoànvớitầnsốgócω=1,265rad/s... Vậntốccủavậtbiến thi nđiềuhoàtheothờigian D Động năngcủavậtbiến thi ntuầnhoàntheothờigian π Câu 173: Cho dao động điềuhòasaux=3cos(4πt- )+3cm Hãyxácđịnhvậntốccực đại của dao động? 6 A 12cm/s B 12cm/s C 12+3cm/s D Đápánkhác Câu 174: Giatốccủachấtđiểm dao động điềuhòabằngkhôngkhi A liđộcực đại B liđộcựctiểu C vậntốccực đại hoặccựctiểu D vậntốcbằng0  Câu. .. Mộtconlắcđơn dao động điềuhòavớichukì2s,tínhchukỳcủa động năng? A 2s B Khôngbiến thi n C 4 D 1s Câu 432: Mộtconlắcđơn dao động điềuhòavớitầnsố4Hz,tínhtầnsốcủathếnăng? A 4Hz B khôngbiến thi n C 6Hz D 8Hz Câu 433: Mộtconlắcđơn dao động điềuhòavớichukì2s,tínhchukỳcủa cơ năng? A 2s B Khôngbiến thi n C 4 D 1s Câu 434: Mộtconlắcđơn dao động điềuhòavớichukỳT,thờigianđể động năng và thếnăngbằngnhauliêntiếp là0,5s,tínhchiềudàiconlắcđơn,g=2... tácdụngngoạilựcvàovật dao động cùngchiềuvớichuyển động trongmộtphầncủatừngchukì B tácdụngvàovật dao động mộtngoạilựckhôngđổitheothờigian C tácdụngvàovật dao động mộtngoạilựcbiến thi ntuầnhoàntheothờigian D làmnhẵn,bôitrơnđểgiảmmasát  Câu 462: conlắcđơn dao động điềuhòatheophươngtrìnhs=16cos(2,5t+ )cm Nhữngthờiđiểmnàomàở 3 đó động năngcủavậtbằngbalầnthếnănglà: . Khixảyracộnghưởngthìtầnsốcủa dao động cưỡngbứcbằngtầnsốriêngcủahệcònbiênđộcủa dao động cưỡngbứckhôngphụthuộcvàomasátcủamôitrường. C. Trong dao động cưỡngbứcthìtầnsố dao động cưỡngbứcbằngtầnsố dao động riêngcủahệ dao động.  D. Trong dao động cưỡngbứcthìtầnsố dao động bằngtầnsốcủangoạilực,cóbiênđộthìkhôngchỉ phụthuộcvàobiênđộcủalựccưỡngbứcmàcònphụthuộccảvàođộchênhlệchgiữatầnsốcủalực cưỡngbức và tầnsốriêngcủahệ dao động.  Câu. tầnsốthayđổi và phụthuộcvàoquanhệgiữatầnsốcủangoạilực và tầnsốcủa dao động riêng.  C. tầnsốkhôngđổi,làtầnsốcủa dao động riêng.  D. biênđộthayđổi. Câu 37: Chọn đápánsai:khiconlắcđơn dao động điềuhòathì: A. Vậntốc và giatốcbiến thi nđiềuhoàtheothờigianvớichukỳT=2. Với dao động nhỏthì dao động củaconlắclà dao động điềuhòa Câu 170: (CĐ 2009):Khinóivềnănglượngcủamộtvật dao động điềuhòa,phátbiểunàosauđâylàđúng?  A. Cứmỗichukì dao động củavật,cóbốnthờiđiểmthếnăngbằng động năng. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn 1000 câu Dao động cơ hay và khó Luyện thi đại học, Tuyển chọn 1000 câu Dao động cơ hay và khó Luyện thi đại học, Tuyển chọn 1000 câu Dao động cơ hay và khó Luyện thi đại học