Hình lăng trụ và những vấn đề liên quan, tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp chuyên đề luyện thi đại học môn toán

17 1.8K 2
Hình lăng trụ và những vấn đề liên quan, tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp chuyên đề luyện thi đại học môn toán

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

VINAMATH.COM B u- Xn 22 PH N HÌNH KHƠNG GIAN (TT) V 3: Kh toán liên quan I Vài khái ni m c n nh : Hình l hình có n m mp song song ng có c nh bên vng góc v im u Hình h t giác có nh bình hành Hình h p ch nh ch nh t Chú ý: Khi tính kho ng cách t m n m t m t ph ng, ngồi cách tìm hình chi u vng góc c m lên m t ph ng ta cịn m t cách n a khơng c n bi t hình chi u vng góc c kho ng cách nh cơng th c tính th tích Ví d : d ( A, ( SBC )) 3.VS ABC SSBC có nhi u y u t áp d c bi t t toán v kho ng cách H BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân 23 II Các ví d Ví d Cho hình h ng hình vng, vng cân, Tính theo Phân tích: Tính Vi c tìm hình chi u vng góc c a lên c a ta g p ta th ng khác xem th n Gi i Ta có vng cân t i suy H BI Suy NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân c gi i quy t m t cách nh nhàng r i 24 Ví d ng có G theo Gi i : Cách truy n th ng G i ng cao k t Ta có: c a tam giác suy mc a hay Cách dùng th tích Ta ti p t ng ví d Ta có (chú ý i H ) BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân 25 Ví d Hình chi u vng góc c a hình ch nh t m lên trùng v m c a M t ph ng t ov im t góc 600 Tính theo Gi i: T gi thi t suy G i mc a , ta d c Ta có: Vi c tính Ta th chuy c a ta g ng nhé: Bây gi vi c tính tốn c a ta s u Ngoài ra, n ti p G i Ta có: t chút ta có th tính tr c : ng cao k t H BI c a tam giác suy ( hay NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Chú ý : r t hi u qu Xuân c hi n k thu t i nh Và qu th t 26 Ví d tr góc gi a hai m t ph ng theo v i mc a Gi i : D u có b ng 600 Tính = 600 Và c Tính Nh n xét : , suy hay Trong mp Ta có chung c a t k t i H nên BI o n vng góc NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B V u- Xuân 4: Bài toán tâm bán kính m t c u ngo i ti p hình chóp I Nh c l i: M t c u ngo i ti p hình chóp m t c nh c a hình chóp Tâm m t c u ngo i ti nh c a hình chóp ng trịn ngo i ti p c a: u tr ng tâm c a tam giác m c a c nh huy n mc ng chéo - Hình ch nh m c a hai ng chéo Tr c c ng tròn ngo i ti ng th ng tròn ngo i ti i m t ph ng ch a M t ph ng trung tr c c a m mc n th ng vng góc v Di n tích c a m t c u : Th tích c a kh i c u : ngo i ti p hình chóp B1 n th n th n , v i R bán kính m t c u ng m t c u ngo i ti p ng th ng d tr c c ng tròn ngo i ti B2 Tìm m t trung tr c ( ng trung tr c ) c a c nh bên cho thích h p Th y trị nói l mc ng th ng d tâm m t c u ngo i ti p hình chóp Bán kính m t c u ngo i ti p c tìm thơng qua cách: - Các h th ng tam giác vuông H BI ng s NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM 27 VINAMATH.COM B u- - S d III Các ví d Xuân ng d ng 28 Ví d Cho hình chóp t u có c ng a , góc gi a c nh bên v i m ng 60 Hãy xá nh tâm tính bán kính c a m t c u ngo i ti p hình chóp theo Gi i: G i Và SD = 2a = = 600 suy SO = a hay SO tr c c ng trịn ngo i ti p hình vng G Trong mp c nh SO t i I m c a SD d ng trung tr c Suy ngo i ti p hình chóp Bán kính c a c nh c t tâm m t c u H BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân 29 Nh n xét : tìm tâm m t c u ngo i ti p hình chóp S.ABCD nh A, B, C , D, S Chính v y toán v i nh n xét u G i I tr ng tâm c a ng tâm c a : hay I tâm m t c u ngo i ti p hình chóp S ABCD Vi nh t nhi u Ví d Cho hình chóp S hình vng tâm , c nh SAC vuông cân nh tâm I tính bán kính R c a m t c u ngo i ti p hình chóp theo a Gi i : Trong mp -D ng th ng qua ngo i ti p hình vng - D ng trung tr c m c a SC ) song song v i tr c c c a c nh , Mà ng tròn c t d t i I.(I : H BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B Suy ngo i ti p hình chóp Bán kính Nh n xét : vng nên g u- Xuân tâm m t c u 30 m nhìn c nh i m t góc m SC ta có hay I tâm m t c u ngo i ti p bán kính hình chóp Chú ý: Hai ví d ch m v i ví d khác ng h c bi t , ta s ti p t c Ví d Cho hình chóp u c nh b ng a vng góc v i m t ph ng Hãy xác nh tâm I tính bán kính R c a m t c u ngo i ti p hình chóp theo a Gi i : G i G tr ng tâm Trong mp ( : - D ng th ng d qua song song v i Mà SA nên hay d tr c c ng tròn ngo i ti p tam giác ABC - D ng trung tr c c a c nh SA, c t d t i I : H BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Suy : hình chóp Bán kính Xn hay I tâm m t c u ngo i ti p 31 = Ví d tam giác vuông t i B, AB = BC = 2a SB vng góc v i (ABC) M t ph ng (SAC) t o v i m t góc 300 nh tâm I tính bán kính R c a m t c u ngo i ti p hình chóp S.ABC theo a Gi i : G i D dàng Trong - D mc a c: 300 ng th ng qua song song v i Mà nên hay d tr c c ng tròn ngo i ti p tam giác - D ng trung tr c c a c nh SB, c t d t i I H BI : NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Suy : hình chóp Bán kính Xuân hay I tâm m t c u ngo i ti p 32 Ví d Cho hình chóp S tâm , c nh b ng a M t bên ph ng vng góc v i c a m t c u ngo i ti p hình chóp c hình vng u n m m t nh tâm tính bán kính theo Gi i : G i mc a , ch ng minh tr ng tâm c a tam giác Trong - D c ng th ng qua song song v i Mà nên hay d tr c c ngo i ti p hình vng - D ng th ng qua song song v i Mà nên (SAB) tr c c ngo i ti p SAB Và c t t i H BI (ABCD) ng tròn ng tròn NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Suy : ngo i ti p hình chóp Xuân tâm m t c u 33 V C n ý: Ví d Cho hình chóp hình vng M t i c nh l mc a Tính th tích kh i chóp theo a tính Gi i Trong Suy Ta có: k nên vng t i : L i có Ta có : Ta có M t khác H BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân 34 Tam giác vuông t i nên Suy Tam giác vng t i c nên Ví d Cho hình l theo a G i l Gi i G i c nh Tính mc a , suy Vì Tính góc hình bình hành nên H BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân 35 Ta có theo giao n Trong suy Tam giác ,k c vng t i , có ng cao nên Tính góc ) M t khác H BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân 36 Bài t p áp d ng: Bài Cho h giác vuông t i m c a c nh t di n IABC ng tam g i trung Tính th tích kh i mc a theo Bài Cho hình vng c nh c nh bên Hình chi u vng góc c a lên m t ph ng trùng v m c a G i trung mc a Tính th tích t di n theo Bài uc G i tam giac t o v i m t ph ng m t góc 300 m Tính th tích kh theo a, v i tr ng tâm c a ng th ng l Bài có c , bi t u ng a Góc gi a hai m t ph ng ABC BCC B b ng 900 Tính th tích kh ABC AB C theo a Bài tam giác vuông cân t i G i tr ng tâm c a tam giác Bi t r ng vng góc v i m t ov im t góc b ng 600 Tính th tích kh i chóp theo Bài u c nh Hình chi u vng góc c m th a DC 2.DB góc 450 Tính th tích kh b ng th H m ng th ng BI tam giác lên m t ph ng t ov i m t cơsin c a góc t o NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân 37 Bài Cho hình l nh b ng a a Tính kho ng cách gi ng th ng b G i mc a M t ph ng chia hình l n Tính t s th tích c a hai kh di n Bài vuông c nh G i l chi u vng góc c a lên m t ph ng c a Góc gi a hai m p ph ng 600 Tính th tích kh a Bài gi a hai m t ph ng c a tam giác t di n theo m c a trùng v và u góc ( b ng 600 G i tr ng tâm nh tâm tính bán kính m t c u ngo i ti p Bài 10 u M t bên t o v i mp m t góc 600 bán kính c a m t c u ngo i ti p hình chóp có c nh tâm tính Bài 11 Cho hình chóp S.ABCD có a hình chóp b G i c nh hình Hình m b ng theo nh t, nh tâm tính bán kính c a m t c u ngo i ti p l t hình chi u vng góc c a A lên nh tâm I tính bán kính R c a m t c u m H BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM VINAMATH.COM B u- Xuân 38 Bài 12 Cho hình chóp vng t i góc gi a m t ph ng m t ph ng ng tam giác cân t i thu c m t ph ng vng góc v i m t ph tích hình chóp th tích kh i c u ngo i ti p hình chóp Bài 13 Cho hình chóp tâm m t ph ng m t ph ng t ov tích c a kh i chóp hình thoi c nh vng góc v i Tính th t góc bán kính m t c u ngo i ti p t di n Bài 14 Cho hình chóp M t mc a Tính th tích kh i chóp hình vng c nh i l t theo a tính Bài 15 Cho hình chóp nh t trung l m Tính th tích hình chóp Bài 16 vng t i theo Gi Tính th tích s , tính góc gi H ng th ng BI NGÀY MAI L P NGHI P VINAMATH.COM ... Bài tốn tâm bán kính m t c u ngo i ti p hình chóp I Nh c l i: M t c u ngo i ti p hình chóp m t c nh c a hình chóp Tâm m t c u ngo i ti nh c a hình chóp ng trịn ngo i ti p c a: u tr ng tâm c a... : hình chóp Bán kính Xuân hay I tâm m t c u ngo i ti p 32 Ví d Cho hình chóp S tâm , c nh b ng a M t bên ph ng vng góc v i c a m t c u ngo i ti p hình chóp c hình vng u n m m t nh tâm tính bán. .. v và u góc ( b ng 600 G i tr ng tâm nh tâm tính bán kính m t c u ngo i ti p Bài 10 u M t bên t o v i mp m t góc 600 bán kính c a m t c u ngo i ti p hình chóp có c nh tâm tính Bài 11 Cho hình chóp

Ngày đăng: 14/04/2015, 15:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan