0

Câu hỏi lý thuyết vật lý 12 luyện thi đại học 2015

106 1,131 0
  • Câu hỏi lý thuyết vật lý 12 luyện thi đại học 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 20:38

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 1 CÂU HỎI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 TẬP 1. TP.HCM, 01/01/2015 TRẦN HOÀNG PHƯỚC, SĐT: 0906654547. EMAIL: phuocth113@gmail.com TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 2 CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ. Câu 1. Trong một dao động điều hòa thì: A. Li độ, vận tốc gia tốc biến thiên điều hóa theo thời gian và có cùng biên độ B. Lực phục hồi cũng là lực đàn hồi C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ Câu 2. Pha của dao động được dùng để xác định: A. Biên độ dao động B. Tần số dao động C. Trạng thái dao động D. Chu kỳ dao động Câu 3. Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng? A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. B. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại. C. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. D. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng. Câu 4. Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A. Cùng pha với li độ. B. Ngược pha với li độ. C. Trễ pha 2  so với li độ. D. Sớm pha 2  so với li độ. Câu 5. Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kì T thì: A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa. B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2. D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T. Câu 6. Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi: A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. B. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. C. Lực tác dụng bằng không. D. Lực tác dụng đổi chiều. Câu 7. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng? Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có A. cùng biên độ. B. cùng pha. C. cùng tần số góc. D. cùng pha ban đầu. Câu 8. Gia tốc trong dao động điều hòa: A. Luôn luôn không đổi. B. Đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng. C. Luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 3 D. Biến đổi theo hàm cos theo thời gian với chu kì 2 T . Câu 9: Chọn câu đúng. Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng cos có: A. Cùng biên độ. B. Cùng tần số góc. C. Cùng pha. D. Cùng pha ban đầu. Câu 10: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A. Cùng pha với vận tốc. B. Ngược pha với vận tốc. C. Sớm pha 2  so với vận tốc. D. Trễ pha 2  so với vận tốc. Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo thời gian có phương trình sin( ) x A t     thì động năng và thế năng cũng dao động điều hòa với tần số: A. '    B. ' 2    C. ' 2    D. ' 4    Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình sin( ) x A t     . Gọi T là chu kì dao động của vật. Vật có vận tốc cực đại khi A. 4 T t  B. 2 T t  C. Vật qua vị trí biên D. Vật qua vị trí cân bằng. Câu 13. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox giữa 2 vị trí biên M và N. Khi chuyển động từ vị trí M đến N chất điểm có: A. Vận tốc không thay đổi B. Gia tốc không thay đổi C. Vận tốc đổi chiều một lần D. Gia tốc đổi chiều 1 lần Câu 14. Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi nào ? A. Khi li độ có độ lớn cực đại B. Khi gia tốc có độ lớn cực đại C. Khi li độ bằng không D. Khi pha cực đại Câu 15. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB. B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục toaq độ Ox giữa 2 vị trí biên M và N. Khi chuyển động từ M đến N chất điểm có A. Vận tốc không thay đổi B. Gia tốc không thay đổi C. Vận tốc đổi chiều một lần D. Gia tốc đổi chiều 1 lần TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 4 Câu 17. Vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi nào ? A. Khi li độ có độ lớn cực đại B. Khi gia tốc có độ lớn cực đại C. Khi li độ bằng không D. Khi pha cực đại Câu 18. Trong dao động điều hòa A. Vận tốc của vật hướng theo chiều chuyển động và có độ lớn tỉ lệ với li độ của vật B. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ của vật C. Lực tác dụng gây ra chuyển động của vật luôn hướng về vị trì cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với li độ của vật D. Cả 3 đều đúng Câu 19. Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực đại khi A. Vật qua vị trí cân bằng B. Li độ cực tiểu C. Vận tốc cực đại D. Vận tốc cực tiểu Câu 20. Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A. Sớm pha hơn li độ là 2  B. Trễ pha hơn li độ là 2  C. Ngược pha so với li độ D. Cùng pha với li độ Câu 21. Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật biến đổi A. Sớm pha hơn gia tốc là 4  B. Trễ pha so với gia tốc là 2  C. Ngược pha so với gia tốc D. Cùng pha so với gia tốc Câu 22. Dao động điều hòa đổi chiều khi A. Lực tác dụng đổi chiều B. Lực tác dụng bằng không C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Câu 23. Tốc độ của một vật dao động điều hòa cực đại khi nào ? A. Khi t=0 B. Khi 4 T t  C. Khi 2 T t  D. Khi vật qua vị trí cân bằng Câu 24. Vật tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi nào? A. Khi li độ có độ lớn cực đại. B. Khi li độ bằng không. C. Khi pha cực đại; D. Khi gia tốc có độ lớn cực đại. Câu 25. Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng không khi nào? A. Khi li độ lớn cực đại. B. Khi vận tốc cực đại. C. Khi li độ bằng không D. Khi vận tốc bằng không. Câu 26. Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng? TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 5 A. Trong dao động điều hoà vận tốc và li độ luôn cùng chiều. B. Trong dao động điều hoà vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều. C. Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn ngược chiều. D. Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn cùng chiều. Câu 27. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? A. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ. B. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ với vận tốc. C. Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ. D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian. Câu 28. Phát nào biểu sau đây là không đúng? A. Công thức 2 kA 2 1 E  cho thấy cơ năng bằng thế năng khi vật có li độ cực đại. B. Công thức 2 max mv 2 1 E  cho thấy cơ năng bằng động năng khi vật qua VTCB. C. Công thức 22 Am 2 1 E  cho thấy cơ năng không thay đổi theo thời gian. D. Công thức 22 t kA 2 1 kx 2 1 E  cho thấy thế năng không thay đổi theo thời gian. Câu 29. Phát biểu nào sau đây là không đúng?Cơ năng của dao động điều hoà luôn bằng A. Tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ. B. Động năng ở thời điểm ban đầu. C. Thế năng ở vị trí li độ cực đại. D. Động năng ở vị trí cân bằng. Câu 30. Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos( t    ) (m) , mét là thứ nguyên của đại lượng A. Biên độ A. B. Tần số góc ω. C. Pha dao động ( t    ). D. Chu kỳ dao động T. Câu 31. Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos( t    ), radian trên giây(rad/s) là thứ nguyên của đại lượng A. Biên độ A. B. Tần số góc ω. C. Pha dao động ( t    ). D. Chu kỳ dao động T. Câu 32. Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos( t    ), radian(rad) là thứ nguyên của đại lượng A. Biên độ A. B. Tần số góc ω. C. Pha dao động ( t    ). D. Chu kỳ dao động T. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 6 Câu 33. Trong dao động điều hoà x = Acos( t    ), vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A. v = Acos(ωt + φ). B. v = Aωcos(ωt + φ). C. v = - Asin(ωt + φ). D. v = - Aωsin(ωt + φ). Câu 34. Trong dao động điều hoà x = Acos( t    ), gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A. a = Acos(ωt + φ). B. a = Aω 2 cos(ωt + φ). C. a = - Aω 2 cos(ωt + φ). D. a = - Aωcos(ωt + φ). Câu 35. Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Cứ sau một khoảng thời gian T(chu kỳ) thì vật lại trở về vị trí ban đầu. B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. Câu 36. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là A. v max = ωA. B. v max = ω 2 A. C. v max = - ωA. D. v max = - ω 2 A. Câu 37. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là A. a max = ωA. B. a max = ω 2 A. C. a max = - ωA. D. a max = - ω 2 A. Câu 38. Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. B. Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. C. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. D. Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. Câu 39. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. Lực tác dụng đổi chiều. B. Lực tác dụng bằng không. C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. Câu 40. Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi A. Vật ở vị trí có li độ cực đại. B. Gia tốc của vật đạt cực đại. C. Vật ở vị trí có li độ bằng không. D. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại. Câu 41. Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi A. Vật ở vị trí có li độ cực đại. B. Vận tốc của vật đạt cực tiểu. C. Vật ở vị trí có li độ bằng không. D. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại. Câu 42 Trong dao động điều hoà A. Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với vận tốc. B. Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 7 C. Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha  /2 so với vận tốc. D. Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha  /2 so với vận tốc. Câu 43: Tìm phát biểu sai: A. Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc. B. Cơ năng của hệ luôn là một hằng số. C. Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí. D. Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng. Câu 44. Chọn đáp án đúng. Công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo là A. 2 k T m   B. 1 2 k T m   C. 1 2 m T k   D. 2 m T k   Câu 45. Cơ năng của vật dao động điều hòa A. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng ½ chu kì dao động của vật B. Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi C. Bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng chu kì dao động của vật Câu 46: Chọn câu đúng. Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào A. Biên độ dao động. B. Cấu tạo của con lắc lò xo. C. Cách kích thích dao động. D. A và C đúng. Câu 47: Chọn phát biểu sai. Con lắc lò xo dao động điều hòa A. Chu kì tỉ lệ thuận với căn bậc hai của khối lượng vật nặng B. Tần số tỉ lệ thuận với căn bậc hai của độ cứng lò xo C. Khi con lắc lò xo được treo thẳng đứng thì lực tổng hợp gây ra dao động điều hòa bằng lực đàn hồi của lò xo D. Khi con lắc lò xo được treo thẳng đứng thì tần số dao động điều hòa tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của độ dãn lò xo khi vật nặng ở vị trí cân bằng Câu 49. Chọn câu sai. Năng lượng của một vật dao động điều hòa: A. Luôn luôn là một hằng số. B. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng. C. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên. D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. Câu 50. Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có độ cứng k, nếu treo con lắc theo phương thẳng đứng thì ở VTCB lò xo dãn một đoạn l . Con lắc lò xo dao động điều hòa chu kì của con lắc được tính bởi công thức nào sau đây: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 8 A. 2 g T l    B. 2 l T g    C. 2 k T m   D. 1 2 m T k   Câu 51. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa: A. Động năng của vật tăng và thế năng giảm khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên. B. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở VTCB. C. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên. D. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến VTCB. Câu 52. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số f, động năng của nó: A. Biến thiên tuần hòan theo thời gian với tần số 2 f B. Bằng thế năng của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 2 A C. Tỉ lệ thuận với bình phuơng biên độ của vật D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng 2f Câu 53. Chọn phát biểu sai. Một vật dao động điều hòa: A. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng dần B. Khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì thế năng giảm dần C. Khi vật ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu D. Khi vật qua vị trí cân bằng thì động năng bằng cơ năng Câu 54. Tìm đáp án sai: Cơ năng của dao động điều hoà bằng: A. Tổng động năng và thế năng vào thời điểm bất kỳ. B. Động năng vào thời điểm ban đầu. C. Thế năng ở vị trí biên; D. Động năng ở vị trí cân bằng. Câu 55. Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang? A. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng. B. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều. C. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn. D. Chuyển động của vật là một dao động điều hoà. Câu 56. Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo. B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 9 D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. Câu 57. Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kỳ A. k m 2T  ; B. m k 2T  ; C. g l 2T  ; D. l g 2T  Câu 58. Một con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc  so với mặt phẳng ngang, gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m, có độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là l . Tần số của nó được tính bởi công thức A. 2 sin l f g     B. 2 l f g    C. 1 sin 2 g f l     D. 2 k f m   Câu 59. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc. A. Khối lượng của con lắc. B. Điều kiện kích thích ban đầu của con lắc dao động. C. Biên độ dao động của con lắc. D. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc. Câu 60. Trong trường hợp nào dao động của con lắc đơn được coi như là dao động điều hòa. A. Chiều dài của sợi dây ngắn. B. Khối lượng quả nặng nhỏ. C. Không có ma sát. D. Biên độ dao động nhỏ. Câu 61. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường) A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần C. Khi vật nặng qua vị trí cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật cân bằng với lực căng dây D. Với dao động có biên độ nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa Câu 62. Chọn câu đúng: A. Năng lượng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ của hệ. B. Chuyển động của con lắc đơn luôn coi là dao động tự do. C. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa chỉ khi biên độ nhỏ. D. Trong dao động điều hòa lực hồi phục luôn hướng về VTCB và tỉ lệ với li độ Câu 63. Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ ( sin    ) là: A. 1 2 l T g   B. 1 2 g T l   C. 2 l T g   D. 2 l T g   Câu 64. Chọn câu đúng. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi: A. Thay đổi chiều dài của con lắc B. Thay đổi gia tốc trọng trường TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 10 C. Tăng biên độ góc đến 0 30 D. Thay đổi khối lượng của con lắc Câu 65. Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ góc 0  . Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu ? A. 0 (1 cos ) gl   B. 0 2 os glc  C. 0 2 (1 cos ) gl   D. 0 os glc  Câu 66. Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc  rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hòa khi nào ? A. Khi 0 0 60   B. Khi 0 0 45   C. Khi 0 0 30   D. Khi 0  nhỏ sao cho 0 0 sin    (rad) Câu 67. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ ( 0 0 15   ). Câu nào sau đây là sai đối với chu kì của con lắc ? A. Chu kì phụ thuộc chiều dài của con lắc B. Chu kì phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc C. Chu kì phụ thuộc vào biên độ dao động D. Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc Câu 68. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc 0  nhỏ ( 0 0 sin    (rad)). Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Công thức tính thế năng của con lắc ở li độ góc  nào sau đây là sai ? A. (1 cos ) t W mgl    B. cos t W mgl   C. 2 2 sin 2 t W mgl   D. 2 1 2 t W mgl  Câu 69. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc 0 0 90   . Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Công thức tính cơ năng nào sau đây là sai ? A. 2 1 (1 cos ) 2 W mv mgl     B. 0 (1 cos ) W mgl    C. 2 1 2 m W mv  D. 0 cos W mgl   Câu 70. Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí biên có biên độ góc 0  . Khi con lắc đi qua vị trí có li độ góc  thì tốc độ của con lắc được tính bằng công thức nào ? Bỏ qua mọi ma sát A. 0 2 (cos cos ) v gl     B. 0 (cos cos ) v gl     C. 0 2 (cos cos ) v gl     D. 2 (1 cos ) v gl    Câu 71. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kỳ T phụ thuộc vào A. l và g. B. m và l C. m và g. D. m, l và g. [...]... tốc độ của vật có độ lớn cực đại D Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng Câu 121 Dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định có 17 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC A Biên độ không đổi B Tần số thay đổi và phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số của dao động riêng C Tần số không đổi, là tần số của dao động riêng D Biên độ thay đổi Câu 122 Chọn... tần số của lực cưỡng bức Câu 170 Khi một vật dao động điều hòa thì A Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng B Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng C Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng Câu 171 Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo... trường chất rắn B Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng C Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí 26 D  = 2v/f TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC D Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không Câu 8 Phát biểu nào sau đây về sóng cơ học là không đúng? A Sóng cơ học là quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường... số, lực hồi phục Câu 179: Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ, thì A Khi đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật 22 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC B Khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiêu C Tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động D Gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây Câu 180: Một lò xo... 130 A 140 B 150 B 160 C 170 D 180 190 200 D TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC PHẦN II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Câu 1 Sóng cơ là gì? A Sự truyền chuyển động cơ trong không khí B Những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất C Chuyển động tương đối của vật này so với vật khác D Sự co dãn tuần hoàn giữa các phần tử môi trường Câu 2 Bước sóng là gì? A Là quãng đường mà mỗi phần tử... liên tục Câu 79 Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động B Tác dụng vào vật một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian 11 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC C Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn D Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì Câu 80 Biên... cường độ dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R, L, C Câu 199 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ).Gọi Vm, v và a lần lượt là vận tốc cực đại, vận tốc và gia tốc của vật Hệ thức đúng là 24 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC A v 2  a2 2 2  Vm B v2 2  a2 2  A2 C v2 2  a2 2 2  Vm D v2 4  a2 2  A2        Câu 200 Ở cùng một vị trí, con lắc đơn chiều dài l1... thành phần vuông pha: A  A12  A22 D Nếu 2 dao động thành phần cùng biên độ bằng A0 và lệch pha nhau 120 0 thì biên độ tổng hợp bằng A0 16 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC Câu 111 Hai dao động điều hoà cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là A   2n (với n  Z) C   (2n  1)  2 (với n  Z) B   (2n  1) (với n  Z) D   (2n  1)  4 (với n  Z) Câu 112 Nhận xét nào sau đây về... riêng cả hệ f0 Câu 85 Dao động cưỡng bức: A Là dao động của hệ dưới tác dụng của một ngoại lực biến thi n tuần hoàn theo thời gian B Là dao động của hệ dưới tác dụng của lực đàn hồi C Là dao động của hệ trong điều kiện không có lực ma sát D Là dao động của hệ dưới tác dụng của lực quán tính Câu 86 Chọn câu phát biểu sai Đồng hồ quả lắc: 12 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC A Là một hệ... nhau,vận tốc bằng nhau Câu 130: Hãy chỉ ra thông tin sai về dao động điều hòa của chất điểm: A Độ lớn của vận tốc tăng khi vật dịch chuyển ra xa vị trí cân bằng B Gia tốc tỉ lệ thuận với lực hồi phục dao động C Độ lớn của gia tốc tăng khi độ lớn vận tốc giảm D Gia tốc biến thi n điều hòa theo thời gian với tần số bằng tần số dao động 18 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC Câu 131: Trong dao . HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 1 CÂU HỎI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 TẬP 1. TP.HCM, 01/01 /2015 TRẦN HOÀNG PHƯỚC, SĐT: 0906654547. EMAIL: phuocth113@gmail.com TỔNG HỢP LÝ. lượng của vật nặng. C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 9 D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. Câu 57 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12, LUYÊN THI ĐẠI HỌC. 4 Câu 17. Vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi nào ? A. Khi li độ có độ lớn cực đại B. Khi gia tốc có độ lớn cực đại C.
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi lý thuyết vật lý 12 luyện thi đại học 2015, Câu hỏi lý thuyết vật lý 12 luyện thi đại học 2015, Câu hỏi lý thuyết vật lý 12 luyện thi đại học 2015

Từ khóa liên quan