0

Thuyết tương đối hẹp luyện thi đại học môn vật lý

14 613 0
  • Thuyết tương đối hẹp luyện thi đại học môn vật lý

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:31

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học.                     !         ! !             !∀#∃∃∃∀!#% ∀#∃%&∋()∗∃+,−,.,#∃%&/0∗# &∋()∗////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +,−./∗0/////////////////////////////////////////////////////////// 12345678+9:;7          !∀##    <==   >!5677  >?≅3:1Α  1  23     4567898 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////:  1  23     5678;8 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<  1  23  =   >?∀?≅ΑΒ6 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Χ  1  23  :   ∆Ε ∀ Φ∀>86Γ88Γ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Η  >ΒΧ∆79<ΕΦ#                                        =  >!5677/ Γ+Φ7Β ΓΗΧΙϑ !7Κ&ΛΜΝΟ∗0Ι+,ϑ%&Κ0Λ)ϑ0%(ΜΝΛ+ΟΠ0)%≅##;Ν∋ΘΝΡΣΤ(∃+ΝΡϑ+,ΝΡ∗+,ΥςΩ)ΞΝΝΡ%Ψ+ 07∃∋ΒΝ&Σ)ϑ00ΑΟ%Ψ+∋ΚΟΖΓ0ΞΩ[∴+,Ρ;+,ΡΠ%ΝΡ∗+,])∗∃)ϑ0⊥]_Ν)(ΒΝ/(+)%α+ΝΡ∗+, +)>+,ΝΡΖ9+,)ΓΩ∋ΒΝ0)(Ψ+Ο;+,∋β%Ν60Ο;χδΩχε−φ+,Ν60Ο;Ξ+)Υ∃+,Ν)γ0Λ)ϑ0%(ΝΛ+ ])η+,0Ι+Οι+,+>∃/+ϕ#κ!<8+)ΜχΝ∃+)ΟΠχλ[ς+,#;Ν&ΣΝ)(≅ΝΝΑ+,Τ(ΞΝ)Λ+0Λ)ϑ0 %(ΜΝΛ+,ϑ%&ΚΝ)(≅ΝΝΖΛ+,Ο6%)µΩ8+)ΜχΝ∃+)ν,ϑ%ΝοΝ&ΚΝ)(≅ΝΝΖΛ+,Ο6%π ?7ΠΝ)∗ΜΘΙ∗ΡΣΤ∗ ΤΝ)∗ΜΘΞ0ΟΘ+)&(ΒΝ∋ΒΝ&Σν0Λ)ϑ0⊥Ο%∆+Νθ)ϑ0ρ/π0σ0τ+,#;Ν [υ+,+)Ζ+)∃(ΝΡ∗+,#ϑ%)∆Τ(%0)%≅(Τ(Ξ+ΝΣ+)/σ%0Ξ0)])Ξ0⊥)%∆+ΝΖΓ+,∋ΒΝ&Σ[%ϖ+Ρ∃+)Ζ +)∃(ΝΡ∗+,0Ξ0)∆Τ(%0)%≅(Τ(Ξ+ΝΣ+)/ ΥΝ)∗ΜΘν+,(α+&Σ∋ωΥς−δΝ−%≅+07∃Ν60Ο;Ξ+)Υ∃+,π60Ο;Ξ+)ΥΞ+,ΝΡ∗+,0)λ+ ])η+,0σ0τ+,Ο;&β+−φ+,0ΝΡ∗+,#ϑ%)∆Τ(%0)%≅(Τ(Ξ+ΝΣ+)⊥])η+,Ω)∴Ν)(;0∋Κ∗Ω)ΖΛ+, ΝΡ(ω+∋Κ∋Κ∗Ν60Ο;07∃+,(ξ+Υ∃+,)∃#ΞΝ)(  !!!!!∀#∃%&∋()∗+,∃)−%./ ) ΡΤΝςΩΞΨΖΤΞ[∴.Κ∗0Μ]Ν⊥ !Γ_Μα(Ν ψζΝ#;ΝΝ)∃+)+φ#α+[ϑ0Ν){∗ΝΡ∴0Νϑ∃Ο;ΝΡ∗+,)∆Τ(0)%≅(Τ(Ξ+ΝΣ+)⊥+σ0σΟ;[Κ%& !  ,ϑ%&ΚΟ;[Κ%Ρ%α+,/ )%Ν)∃+)0)(Ψ+Ο;+,∋β%Ν60Ο;∋[ϑ0Ν){∗ΝΡ∴0Νϑ∃Ο;ΝΡ∗+,)∆Τ(%0)%≅(Τ(Ξ+ΝΣ+)Ν)γ 0σΟ;[Κ%0Ω)ζΩΝΣ+)0)Ε+,Ν|Ο;[Κ%07∃Ν)∃+)ΝΡ∗+,)∆&Κ ! !        )Ζ∋Β0)%ω([Κ%07∃Ν)∃+)ΟΠ−Θ0∗&υ%Ν){∗Ω)ΖΛ+,0)(Ψ+Ο;+,∋β%Νε&∆       ?Γ_βχΝΖΤΜδ∗0δΞ[Ο∗Μ∗0 υ%#;ΝΝ)9%Ο%Ψ#06ΟΘ+)}∼07∃)∆Τ(Ξ+ΝΣ+)∼⊥0)(Ψ+Ο;+,∋β%Ν60Ο;∋Ο6%∋β%)∆ Τ(Ξ+ΝΣ+)⊥0σ#;Ν−%≅+06χΡ∃ΝΡ∗+,])∗+,Ν)9%,%∃+ !   νΝΣ+)Ν){∗Οξ+,)ξ,ο+∋β%)∆ ∼π/?)ζΩΝΣ+)0)Ε+,Ν|⊥Οξ+,)ξ,ο+∋β%)∆Ο∗ΟΖΓ0])∗+,Ν)9%,%∃+   ])Ξ0∋β% !   /  ! !           +,)_∃&Κ     !  ξ+,)ξ,ο+∋β%∋ΒΝ0)(Ψ+Ο;+,0)υ0)Β#)Λ+Οξ+,)ξ,ο+∋β%Τ(∃+ΥΞΝ∋%α+ΟΕ+,α+ νΟξ+,)ξ,ο+∋β%)∆π/)Ζ∋Β])Ξ%+%∆#Ν)9%,%∃+&ΚΝΖΛ+,Ο6%⊥Ω)∴Ν)(;0∋Κ∗Υς&ς∃0)ϑ+ )∆Τ(%0)%≅(Τ(Ξ+ΝΣ+)/ ΡςεΙ∗ΡΣΤ∗0ΝφΤγ]Ν.η∗0∋(∗ι∗0.η∗0 !5]Ν.η∗0.Κ∗0Μ]Νϕ∗ Ρ∗+,Ν)(≅ΝΝΖΛ+,Ο6%⊥Ο;+,&ΖΓ+,ΝΖΛ+,Ο6%ΝΣ+)07∃#;Ν∋ΒΝ0)(Ψ+Ο;+,∋β%∋Β+Ν60    ΟΖΓ0ΟΘ+)+,)_∃−φ+,0η+,Ν)Ε0       /  !   ⊥ΝΡ∗+,ΟσΟυ%&ΖΓ+, !        ,ϑ%&Κ])6% &ΖΓ+,ΝΖΛ+,Ο6%ΝΣ+)07∃∋ΒΝ⊥Οσ&Κ])6%&ΖΓ+,07∃∋ΒΝ])%0)(Ψ+Ο;+,∋β%∋Β+Ν60∋# ! &Κ   : ])6%&ΖΓ+,+,)ε0Ι+,ϑ%&Κ])6%&ΖΓ+,Ν_+)07∃∋ΒΝΟ6⊥Οσ&Κ])6%&ΖΓ+,07∃∋ΒΝΟσ])%+σ ΟΕ+,α+∋!/ )6%&ΖΓ+,07∃∋ΒΝ0σΝΣ+)ΝΖΛ+,Ο6%⊥,%ΞΝΡΘ07∃+σΩ)∴Ν)(;0)∆Τ(%0)%≅(/ ?ςε0ΝφΤ∗ι∗0.η∗0∋(γ]Ν.η∗0 )(≅ΝΝΖΛ+,Ο6%ΟΠΝ)%≅Ν&ΒΩ)∆Ν)Ε0ΡδΝΤ(∃+ΝΡϑ+,Υ∃(Ολ,%>∃+ϕ+,&ΖΓ+,Ν∗Κ+Ω)+∋Κ ])6%&ΖΓ+,07∃∋ΒΝν)∗0)∆∋ΒΝπ ! /  /     1   λ&Κ)∆Ν)Ε08+)ΜχΝ∃+) )%+ϕ+,&ΖΓ+,Ν)∃ΟΑ%#;Ν&ΖΓ+, 1  Ν)γ])6%&ΖΓ+,0+,Ν)∃ΟΑ%#;Ν&ΖΓ+,ΝΖΛ+,Ε+,   ∋Κ+,ΖΓ0&υ%∋ΚΝ∃0σ /1   κ7Π−./∗0η−Ν)∗0 Μ)%∋!Ν)γ∀∀ ! #/0 /Ρ∗+,Οσ∀ ! ,ϑ%&Κ+ϕ+,&ΖΓ+,+,)εΕ+,∋β%])%∋ΒΝΟΕ+, α+/ Μ)%∋0ν∋β%0Ξ0ΝΡΖ9+,)ΓΩ∋ω0Λ)ϑ00ΑΟ%Ψ+π    Ν)γΝ∃0σ           ∋Κ[∗Οσ ! ! /  1  /)%∋ΒΝ0)(Ψ+Ο;+,⊥+ϕ+,&ΖΓ+,Ν∗Κ+ Ω)+07∃+σ−∃∗,ξ#+ϕ+,&ΖΓ+,+,)ε∋ΚΟ;+,+ϕ+,07∃∋ΒΝ/){∗Ν)(≅ΝΝΖΛ+,Ο6%⊥Ο6%∋β% )∆]Σ+])6%&ΖΓ+,+,)ε∋Κ+ϕ+,&ΖΓ+,+,)εΝΖ9+,Ε+,+)δΝΝ)%≅Ν])η+,ΟΖΓ0−∗Ν∗Κ+⊥+)Ζ+, ∋+0σΟΘ+)&(ΒΝ−∗Ν∗Κ+07∃+ϕ+,&ΖΓ+,Ν∗Κ+Ω)+∀/  >?≅3:1Α  123Σ+)ΝΖΛ+,Ο6%07∃Ν)9%,%∃+ λ3µ<;Ι 3!)9%,%∃+Υ6+,ΝΡ(+,−γ+)07∃0Ξ0#(∗+[θ+,&υ%ΝΡ∗+,])6%0)γΩ)Ι+,Ν)Σ+,)%∆# Ο∗ΟΖΓ0&Κ ⊥ Υ/)9%,%∃+Υ6+,07∃0Ξ0#(∗+Ν60Ο;0∃∗ΝΡ∗+,#;Ν∋∴−τ+,+Α07∃0Ξ0Ν%∃ ∋ΝΡ∴Τ(∃+ΥΞΝΝΡΞ%ΟδΝΟ∗ΟΖΓ0&ΚΧΥ/ψΞ0ΟΘ+)∋Β+Ν6007∃0Ξ0#(∗+Ν%∃∋ΝΡ∴δΟ6% ∋β%ΡΞ%ΟδΝ  ΝΝ ! /      /8Ν !  ⊥ /! ΜΧ Υ⊥ΝΧ/! ΜΧ Υ∋!⊥κκ0 3?};Ν)υΝ+ϕ+,&ΖΓ+,0∃∗[ϖΩ)λ+)7Ο%∋Κ∗#;Ν#ΞΩ)ΞΝ)%∆+∋ΚΟΨ&υ%#;Ν∋≅Ν[Κ% ⊥!<##ΝΡΖβ0])%−ΘΩ)λ+)7/Β+Ν6007∃)υΝΟ6%∋β%#ΞΩ)ΞΝ)%∆+&Κ!⊥κκ 0/|%Ν)9% ,%∃+Υ6+,Ρ%α+,07∃)υΝ+ΚνΝξ+Νυ%ΟΖΓ0−∃∗&λ(ΝΡΖβ0])%Ω)λ+)7])%+σΟΕ+,α+Ο6%∋β% #ΞΩ)ΞΝ)%∆+π Ν&∋Υ(Ρ∃Ν ! Ν     ν&∋π     !⊥!!<Η/! Μ Υ 3κ/Φ∃( !Ω)ιΝΝΣ+)Ν){∗Οξ+,)ξΟ∗⊥Οξ+,)ξ,ο+∋β%)∆Τ(%0)%≅(0)(Ψ+Ο;+,∋β%Ν60Ο; ∋!⊥Χ0ν0&ΚΝ60Ο;Ξ+)ΥΞ+,ΝΡ∗+,0)λ+])η+,π0)υ0)Β#−∃∗&λ(Υ∗∋β%Οξ+,)ξ,ο+∋β% )∆Τ(%0)%≅(ΟΕ+,α+ν/)9%,%∃+0)Β#ΝΡ∗+, !Ω)ιΝνΝ){∗Οξ+,)ξΟ∗Ν !  !!Υπ   <  ΝΝΝ !  !      ΜΝ ! Ν ! ν      Μπ=!!Υ<Ω)ιΝ/  1ο?ϕ∗.Κ∗0Μ]ΝΖΤΜα(Ν λ3µ<;Ι 3!};Ν0λΥΚ∗+φ#Υ∗+,Υ∗+,∋β%ΝΡ∴0χΝΡ∗+,)∆Τ(0)%≅(⊥0)(Ψ+[ϑ0Ν){∗ΝΡ∴0+Κ ∋β%∋Β+Ν60&Κ!⊥Χ=!0/;[Κ%Ν_+)07∃ΥΚ∗&Κ⊥Η!#/|%Ο;[Κ%07∃ΥΚ∗Ο∗ΟΖΓ0ΝΡ∗+,)∆Τ( 0)%≅( && !     ⊥= # 3?)%ω([Κ%07∃0∗+ΝΚ(∋ΝΡ∴Ο∗ΟΖΓ0Οι+,−φ+,#;Ν+∃Ο;[Κ%Ν_+)07∃+σ/ ∃|%∋Β+Ν6007∃Ν(∋ΝΡ∴Ο6%∋β%)∆Τ(0)%≅(07∃+,Ζ9%Τ(∃+ΥΞΝ −|%Οξ+,)ξ07∃Ν(∋ΝΡ∴0)υ0)Β#)Λ+−∃∗+)%α(ΝΡ∗+,)∆Τ(0)%≅(07∃+,Ζ9%Τ(∃+ ΥΞΝ ∃&& !  & !     Υ(Ρ∃∋!⊥ΧΧ0 −Ν ! Ν     Ν  3κ};Ν{&{0ΝΡ∗+∋β%∋!⊥κκκκΗ00)(Ψ+Ο;+,[ϑ0Ν){∗ΝΡ∴007∃#;Ν6+,0)λ+])η+,0σ [;[Κ%=⊥!!#[∗#;Ν+,Ζ9%Τ(∃+ΥΞΝΩ)Ι+,Ν)Σ+,)%∆#Ο∗ΟΖΓ0]]%6+,+φ#α+Ο6%∋β% +,Ζ9% Τ(∃+ ΥΞΝ/ };Ν +,Ζ9% Τ(∃+ ΥΞΝ ∼ 0)(Ψ+ Ο;+, 0τ+, ∋β% {&{0ΝΡ∗+ Υ Ν)δ 6+, +Κ 0)(Ψ+Ο;+,Τ(∃∋β%∋Β+Ν60∋/|%0)%ω([Κ%07∃6+,[∗+,Ζ9%Τ(∃+ΥΞΝ+ΚΟ∗ΟΖΓ0  && !     !⊥!<=# 3νΞ+]Σ+)Ν_+)07∃ΡΞ%δΝ&ΚΧ=Η!]#⊥0Ι+∋Β+Ν60ΝΡα+Τ(Ου∗#ΝΝΡ9%&Κ=!⊥!]#Υ/ |%ΟΖ9+,]Σ+)07∃ΡΞ%δΝ+,ο+Ο%−∃∗+)%α(Ο6%∋β%+,Ζ9%Τ(∃+ΥΞΝΟΕ+,Νυ%0)ΟΨ0σΝ)Ψ Τ(∃+ΥΞΝΟΖΓ0ΡΞ%δΝΟ%Τ(∃#οΝ∃+)Ν∃∋β%∋Β+Ν60+)ΖΝΡα+  && !     !⊥κκκκκκκ& ! / 3π/};Ν0Ξ%Ν)Ζβ0])%+φ#α+[ϑ0Ν){∗#;ΝΝΡ∴0Νϑ∃Ο;07∃)∆Τ(0)%≅(Τ(Ξ+ΝΣ+)Ν)γ 0σ0)%ω([Κ% ! #/)%Ν)Ζβ00)(Ψ+Ο;+,[ϑ0Ν){∗ΝΡ∴0Νϑ∃Ο;+Κ∋β%Ν60Ο;∋!⊥Χ0/ Σ+)0)%ω([Κ%07∃Ν)Ζβ0ΝΡ∗+,)∆/ / ∃0σ !      ! ν!⊥Χ π     !⊥#/  3∀};ΝΝ)∃+)]%#&∗υ%#Π+)0σ0)%ω([Κ%Χ!0#0)(Ψ+Ο;+,[ϑ0Ν){∗0)%ω([Κ%07∃+σ ∋β%Ν60Ο;∋!⊥0/Σ+)Ο;0∗0)%ω([Κ%07∃+σ/ /∃0σ !      !  ! νΜ     π :0#/    Χ 1οκφ∗0θΥΝ∴∗ΜΛΝ∋β∗] λ3µ<;Ι 3!/};Ν)υΝ0σΟ;+,&ΖΓ+,ΝΖΛ+,Ο6%ΝΣ+)&β+,δΩ)∃%&+Ο;+,&ΖΓ+,0ΑΟ%Ψ+ νΝΣ+)Ν){∗0Λ)ϑ0+{Ν∗+π/)∗∋Β+Ν6007∃Ξ+)ΥΞ+,ΝΡ∗+,0)λ+])η+,&Κ0=/!  #Υ/ Σ+)Ν60Ο;07∃)υΝΟσ/ 3∃0σΩ#∋ !      ∋ # ! ∋       ∋ = 0 ⊥Χ/!  #Υ/ 3?Β+Ν60#;Ν)υΝ0σ+ϕ+,&ΖΓ+,Ν∗Κ+Ω)+,δΩΟη%+ϕ+,&ΖΓ+,+,)ε07∃+σ&Κ−∃∗+)%α(       # ! 0  # ! 0 Υ(Ρ∃∋ = 0   3κ};Ν{&{0ΝΡ∗+0)(Ψ+Ο;+,∋β%∋Β+Ν60ΟΨ0σΝ)ΨΤ(∃χ(+,Τ(∃+)ΝΡΞ%ΟδΝΝυ%χΣ0)Ου∗ ∋β%Ν)9%,%∃+&Κ⊥!!Υ/)%ω([Κ%χΣ0)Ου∗ !!]# ∃Β+Ν6007∃+σΝΣ+)Ν){∗0&Κ−∃∗+)%α( −;+,+ϕ+,07∃+σ&Κ−∃∗+)%α( 0Σ+)Υ∃%Υ6#ο0Ω)%])%[τ+,0η+,Ν)Ε006Ο%Ψ+ΟΨΝΣ+)Ο;+,+ϕ+,  ∃∋ !!  ]#Υ!⊥=:0 − Ο # ! 0 ν      Μπ!⊥!# ! 0  0 Ο ν π# ! ∋ # ! 0 /!⊥!!κ Φ∃%Υ6#ο0Ω)%χδΩχε!  3ν};Ν0∗+Ν(∋ΝΡ∴0σ0)%ω([Κ%Ν_+)&Κ=<!#0)(Ψ+Ο;+,∋β%∋Β+Ν60!⊥ 0Υ∗∋β%#;Ν )∆Τ(0)%≅(+Κ∗Οσ/};Ν∋%Ν)%α+Ν)υ0)0+,0)(Ψ+Ο;+,∋β%∋Β+Ν60!⊥ 0ΝΡ∗+,)∆Τ( 0)%≅(δΟ%Τ(∃0υ+)0∗+Ν(Ν){∗)Ζβ+,+,ΖΓ0&υ%/|%∋%Ν)%α+Ν)υ0)Ο%)≅Ν0∗+Ν(ΝΡ∗+, Ν)9%,%∃+−∃∗&λ( ∆Τ(0)%≅(∼,ο+&%ω+∋β%Ν(∋ΝΡ∴∋!⊥ 0⊥ Ν)%α+Ν)υ0)0σ∋Β+Ν60( χ Μ!⊥ 0ΝΡ∗+,)∆Τ(0)%≅(∋Κ0σ∋Β+Ν60ΝΡ∗+,)∆Τ(0)%≅(∼ &Κ(∼ χ     2 2        Μ!⊥κ0Ρ∗+,)∆Τ(0)%≅(∼Ν)%α+Ν)υ0)Ο%)≅ΝΤ(Π+,ΟΖ9+,=<!# ΝΡ∗+,])∗+,Ν)9%,%∃+ΝΥ(∼ χ ⊥κ/! ΜΧ Υ  3πΒ+Ν6007∃#;Ν)υΝ0σΟ;+,+ϕ+,,δΩΟη%+ϕ+,&ΖΓ+,+,)ε07∃+σ&Κ−∃∗+)%α(  Ο # ! 0 ν      Μπ # ! 0 ΝθΟσ∋ =  0   Η 3∀};Ν)υΝ0)(Ψ+Ο;+,[ϑ0Ν){∗ΝΡ∴0χ∼07∃)∆Τ(0)%≅(∼∋β%Ν60Ο;!⊥:!0/∆Τ( 0)%≅(∼0)(Ψ+Ο;+,∋β%Ν60Ο;!⊥Χ!0Υ∗∋β%)∆Τ(0)%≅(/|%∋Β+Ν6007∃)υΝΟσΟ∗ΟΖΓ0 ΝΡ∗+,)∆Τ(0)%≅( ( χ     2 2        ΝΡ∗+,Οσ(∼ χ !⊥:!0⊥∋!⊥Χ!0Ν∃ΝΣ+)ΟΖΓ0( χ !⊥0/  1ονςερΝ∗σΝ∗0ΝφΤγ]Ν.η∗0∋(∗ι∗0.η∗0 λ3µ<;Ι 3!/};Ν∋ΒΝ0σ])6%&ΖΓ+,+,)εΧ!],0)(Ψ+Ο;+,∋β%Ν60Ο;!⊥Χ0ν0&ΚΝ60Ο;Ξ+)ΥΞ+, ΝΡ∗+,0)λ+])η+,π/Σ+)])6%&ΖΓ+,ΝΖΛ+,Ο6%ΝΣ+)07∃+σ/ 3∃0σ# !       ! ν!⊥Χ π      Η<],/  3?Σ+)])6%&ΖΓ+,ΝΖΛ+,Ο6%ΝΣ+)07∃Ω)ηΝη+Ε+,∋β%−Ε0χυ0σ−Ζβ0Υσ+,!⊥<!#/ )∗0=/!  #Υ)Χ⊥Χ </! Μ=: Υ/ 3/∃0σ# Ω)  )   :⊥:/! Μ=Χ ],/  3κΣ+)0η+,0+Ν)%≅ΝΟΨΝϕ+,Ν60#;Ν{&{0ΝΡ∗+ΝθΝΡυ+,Ν)Ξ%+,)εΟ≅+∋Β+Ν60!⊥<!0∋Κ !⊥κκ!0 8 Ο # ! 0 ν      ΜπΦ(Ρ∃8  ⊥=# ! 0∋Κ8 Χ⊥!Η# ! 0/ 3ν};Ν)υΝ0σ∋Β+Ν60!⊥κκ!0ΝΡ∗+,)∆Τ(0)%≅(Ω)Ι+,Ν)Σ+,)%∆#/ ;+, +ϕ+,⊥ +ϕ+, &ΖΓ+, Ν∗Κ+ Ω)+⊥Ο;+,&ΖΓ+, 07∃ )υΝδ +≅( )υΝ δ &Κ ν∃π ΩΡ∗Ν∗+ )∗0 ν−π+∗ΝΡ∗+ β%∋!⊥κκ!0Ν∃0σ;+,+ϕ+, Ο # ! 0 ν      Μπ ϕ+,&ΖΓ+,Ν∗Κ+Ω)+# ! 0       ;+,&ΖΓ+,Ω#∋# ! ∋       3π|%)%∆(Ο%∆+Ν)≅0+ΟΨ,%∃Ν60#;Ν{&{0ΝΡ∗+Ο≅+∋Β+Ν60Ξ+)ΥΞ+,ΝΣ+)Ν){∗∋ΒΝ&0Α Ο%Ψ+β%)%∆(Ο%∆+Ν)≅δΝ)γΝ60Ο;07∃{&{0ΝΡ∗+Ν)ς0ΥςΟυΝΟ≅+−∃∗+)%α( { 0[ # ! 0  β%)%∆(Ο%∆+Ν)≅+Κ{ 0[ # ! 0  # ! 0 ν      Μπ∋ < = 0       3∀/Σ+)∋Β+Ν6007∃#;Ν)υΝ0σΟ;+,+ϕ+,,δΩΟη%+ϕ+,&ΖΓ+,+,)_07∃+σΝ){∗∋Β+Ν60 Ξ+)ΥΞ+,ΝΡ∗+,0)λ+])η+,/)∗∋Β+Ν6007∃Ξ+)ΥΞ+,ΝΡ∗+,0)λ+])η+,&Κ0=/!  #Υ/ 3/∃0σ Ο #0 # ! 0 # ! 0                     # ! 0       Μ  ∋  = 0 ⊥=/!  #Υ/ 3%/Σ+)Ο;+,&ΖΓ+,ΝΖΛ+,Ο6%ΝΣ+)07∃Ω)ηΝη+Ε+,∋β%−Ε0χυ0σ−Ζβ0Υσ+,!⊥Χ!#/ )∗)Χ⊥Χ </! Μ=: Υ/ 3/∃0σΩ Ω) # Ω) 0 )  /! Μ  ],#Υ/ 3#/Σ+)Ν60Ο;07∃#;Ν∋ΒΝ0σ+ϕ+,&ΖΓ+,Ν∗Κ+Ω)+&β+,δΩ &++ϕ+,&ΖΓ+,+,)_07∃+σ/ )∗0=/!  #Υ/  3/∃0σ#0  !      0  # ! 0 ∋ = 0 ⊥Χ/!  #Υ/  >ΒΧ∆79<ΕΦ       !∀#∃%&∋()%&∋∗+  ,#−#  .#/#  0#1#  2#3# 4565735#849: ;∗+  ,#331#3 3< =# .#>#3 39 =#  0#11#3 39 =# 2#11#3 39 =# ??9≅8#Α∋3Β Χ)%? ?∆≅8∀??Ε4∗∋%!%??∆≅8Φ  ,#<1!#  .#−9!#  0#1!#  2#<1!# Γ&∋Ε7ΗΧΙϑ1Κ7Χ)%Η (Λ)Μ%∗+  ,#19#3 < Ν!# .#1#3 9 Ν!# 0#19#3  Ν!# 2#13#3  Ν!# 8?!!%Ο5Π%?ϑ ∋Θ  ,#ΡΗ#    .#Η#  0#Π∗+#    2#Η%ΣΡΗ# 4657  #8457&∋Θ  ,#Τ∗+  #    .#ΡΗ  #  0#Η  #    2#Η%ΣΡΗ  Υ%#        κ ςϑ≅ΩΞΨ∋!−5ςϑ∋ϑ!7 Ψ∋!:ΙΖ>Β#[Ι−#3  Ν!#ΓΒ∴ςϑ∋ϑ!   ,#>3 ]/ !#  .#>5⊥3 ]/ !# 0#>#  2#>5⊥/!# ∗∋9Ν!ΣΙ#._&∋ ∗∋9#∃%&∋∗∋5∗+  ,#31#3 ]> #  .#31#3 ]3 # 0#31#3 ]33 # 2#31#3 ]31 # 46∴∋α)%∋7∋#8 7β&∋∋αΚ7−5−−5χΚ79#87 &∋4∗∋Κ∗+  ,#399−5#  .#3399−#  0#3399−5# 2#3399−5#    ))% 6  7 ∋  _   # [Ι     >3#3 ]−3 5   −#3  Ν!#∃∗_;7&∋))%∗+  ,#<>)δ#  .#<>)δ# 0#<>)δ# 2#><)δ# ))%;3)δ:7∗+  ,#31)δΝ# .#3/1)δΝ# 0#3/1)δΝ# 2#3/1)δΝ# ∃Ω∋∗+>>ε:&∋ϑα∗+  ,#/−1#3  Ν!# .#/−1#3  Ν!# 0#−/1#3  Ν!# 2#/−1#3 < Ν!# Γ)%_Η;&∋47Χ)%Π6%!∋ΟΦ  ,# ! ∋#  #  .# #∋  #  0# ]  ∀ 1 # 2# φ  ∀ 1 #  4ϑγ:Π≅Χ3 1 #2≅Χ&∋ 4 Ψ∋!!%49)%!%!%% Ε&∋4∗+  ,#9/ 1 #  .#3 1 #  0# 1 #  2# 1 # Ε))%71)δΝ:;∗+  ,#3)δ#  .#3)δ# 0#3)δ#  2#3)δ# Γ)%Η(ηΕ7%&∋4∋η%≅Ψ∋_ 5∋Φ  ,#ΓΒ∋ια∋≅7#  .#87&∋4#  0#8Χ&∋4#   2#δ4&∋4# Γ)%ΧΗ&∋,ι∋:  ,#ϕ≅74Χκ∋∋%≅Ψ_ΨΧ#  .#Γ%≅Ψ_ΨΧ4&∋4Ε7∗Ι∗_#  0#Γ%≅Ψ_ΨΧ5Χ&∋4∋η#  2#Γ%≅Ψ_ΨΧ5∋Β∋ια∋≅7 ΘΙ5∋# Γ)%Χ∗Ι∗_&∋!&∋,ι∋:&∋! %Ο5ΠΠ  ,#ϑλ%4?!∋#  .#ϑλ%ϑΗ!#  0#µ∗+%(≅Ψ_ΨΧ#  2#5∋%≅Ψ_5∋# Γ%Ο!∋ΟΟ%Φ  ,#Γ)%ΧΗ&∋,ι∋:≅74Χκ∋∋% ≅Ψ_ΨΧ#   !  .#Γ)%Χ!∴∗Ι∗_&∋4!&∋,ι∋:4! %Ο5Πµ∗+%(≅Ψ_ΨΧ5Πϑλ %ϑΗ%4&∋?!∋#  0#Γ)%Η(η:Β∋ια∋≅75Χ57&∋ 4Θ!∋%(≅Ψ_#  2#νΘ4&∋Ε4Ι%∴Π∗+4&∋! %Ο5Π# ΓΠ%!∋Ο≅ΧΗ&∋5Π∋)%Ψ∋&∋ ,ι∋Φ  ,#∃∋∗Θ%Ε()%ϑΗ&∋#  .#8≅α5Χ&∋4!ο∗Θ%Ε#  0#(4ι%Ε#  2#Γ%Ψ:5Χ&∋4Π∋η# Γ)%_Η&∋,ι∋:Β∋ΧΗ#0λ  ,#%≅Ψ_5∋:(??Ε∋#  .#??∆Ψ∋!Ε∋Η??∆Ψ∋! 6#  0#(??%Β∋Ε∋∋45∋#  2#??∆Ψ∋!Ε4Η??∆Ψ∋! 6#   ν(!%Ο5Π#νΘ4Ι&∋Ε4Ι  ,##   .#1#  0#Ν1#  2# 0 # Γ)%_Η&∋,ι∋:Ε7%!∋Ο∗Ι∗_Φ  ,#Γ!%Ο5Π# .#Γ&∋4#  0#87&∋4# 2#8Π∋Β∋# ∋()%λ%Ε&∋≅Ψ_8# Γ%≅Ψ_&∋∋!ο∗Θ%Ε)%β≅  ,# 0 ∋  #  .# 0 ∋  #  0# 0 ∋  #  2#  ∋ 0  # ∋Ν1()%λ%Ε&∋≅Ψ_ 8#Γ%≅Ψ_!%∗∋Κ:&∋∋!ο∗Θ%Ε  ,# :  Κ#  .# = Κ#  0#  Κ#  2# = Κ# Γ)%_Η57ΗΧ57β&∋4β∗+ ∋54&∋4  ,#Θ5Πη)%Β∋# .#ϑΗ5Πη#  0#∗+5Π#    2#∗+4!%Ο5Π# Γ%_Η57Η∋&∋4 ΡΗ57β  &∋  ,# ∋0 0   Κ#    .# ∋0 0   Κ#  0# ∋0 0   Κ#    2# ∋0   Κ# Γ)%_Η54:;7%ϑΚ&∋∗∋%?  ,#;&∋ϑΟΩΙΕ%4#  .#;_;&∋4#
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết tương đối hẹp luyện thi đại học môn vật lý, Thuyết tương đối hẹp luyện thi đại học môn vật lý, Thuyết tương đối hẹp luyện thi đại học môn vật lý

Từ khóa liên quan