0

Mạch dao động, sóng điện từ luyện thi đại học môn vật lý

57 835 0
  • Mạch dao động, sóng điện từ  luyện thi đại học môn vật lý

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:37

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học.                            !∀###! ∀∃  !∀#∃%&∋()∀∗+,+−+!∀#∃./)! %&∋()%  ∗+,−.)/  012345678∗9:;<7       !∀#         0     =>7∗>7  ?≅456779Α ?≅?Β;0Χ?∃ %12345 6 0%74893:;<=>. ? ?%≅ΑΒ∋Β# Χ ∆%<=>ΕΦΓ8Β=ΕΗ< 0  0 Γ1Γ8Γ 0 Ιϑ23 0 %748ϑΗ3ΚΛϑΜ43Ν ?Ο ?≅∆ΕΦ7=ΓΗ?ΑΙ 8Γ80 ?6 8Γ80Π ∆0 8Γ806 ∆6 ΕΗ<3Θ34Ρ8:20ΟΟ60Ο0 ∆Σ 8Γ8%ΕΗ<Β0ΟΟ60Ο0 6                           ?      ?≅456779  =ϑΚΛΜΝ)/ΜΟΠ)ΘΡΣ)/−Τ)/ΥΛϑΚΛΜΝ)/  =ϑΚΛΜΝ)/ΜΟΠ)Θ∗7 ΤΥ!!ςΩΩΞΨ#Ζ∗![/∗∴#Ω#]⊥&_#!ςΩ /∋ς∗ /! Ω(α∗( !β/( χδ∗. Τ]∋εεφΩ∗(γΛηΟΝ%!β/(ι∀)Ψς∗+∃δ Ωϕκ∗+. Τ2∋∴∗!β/(()βΩΨς∗+λΩδ/(Ψ#Ζ∗/()ΩΞΨ#Ζ∗εΥ#/()∗µ⊥(µ∗+Ψ#Ζ∗Ωβ)ε∀ !ςΩ ιν∗+ Ψ#Ζ∗ ο)∀π /(#θ∋ Ωε)∗+ !β/(. Τ+ϕρ#Ω∀στιΞ∗+(#Ζ∋Ψ#Ζ∗Ω(]ο)∀π/(#θ∋Ψϕυ/Ωβ)ε∀+#ϖ∀(∀#,∗/ω∀ΩΞΨ#Ζ∗ ,ξ∗+/ψ/(∗∴#(∀#,∗∗απ&_#!β/(∗+)α#. ΙςΩΟΞ)Ο()ΜΟΠ)Ψ&∋ΚΖ)/ΜΟΠ),)/ϑΚΛΜΝ)/ΜΟΠ)Θ∗7  ΜζΩ!β/(ι∀)Ψς∗+∗(ϕ({∗(&| Τ∀∗Ψ}∋χ(µ∀κ/(∴Ω3Β∗+∋Υ∗Ωδ/(Ψ#Ζ∗/()ΩΞΨ#Ζ∗ΒΨ#Ζ∗Ωδ/(Α/ω∀ΩΞΩ∼∗+ Ω Ο Ψ]∗ +#ψ Ωε // Ψβ# 9 Ο Β ΩΞ Ψ#Ζ∗ ∗+∗+ Ωδ/( Ψ#Ζ∗. Τ(∋π∗χ(µ∀σ∀∗+/(∴ΩΩβ)Ω(α∗(!β/(χδ∗+#ϖ∀&α+#∃α!β/(ι∀) Ψς∗+Β ΩΞ Ψ#Ζ∗ ⊥(µ∗+ Ψ#Ζ∗ &α /µ ιν∗+ Ψ#Ζ∗ Α∋∀ /∋ς∗ /!. ΤΜζΩχ()∗+Ω(ρ#+#∀∗Ω&/∗+∗(γΩ({ιν∗+Ψ#Ζ∗Ωε)∗+!β/(Ω(γ∀!∗ #Αε)∗+/∋ς∗ιπ/µΩΩ(∗+,#]∗Ω(#∗∃α!⊥(ψΩσ#∗(σ∋φΩΨ#Ζ∗Ψς∗+Ω /! #ΑΒ[ ∴ ∋ς∗/!Ψµ∗+&∀#Ωεν∗(ϕ!ςΩ!ψπΩ(∋ΒΩ()Ψ∗(∃∋Ω!Ψ∴#&_#Ψ)β∗!β/( /(∀!ψπΩ(∋Ω∀Ψϕυ/ Β!α=Ο∗∗∋ Β[Ι∴ [ ∴&α[Ι∴σ∋πε∀  =;7      ∆  Ω  πΨ#Ζ∗Ωδ/(Ωε)∗+!β/(ι∀)Ψς∗+∃α!ςΩ(α!,#]∗Ω(#∗Ψ#θ∋(ν∀Ω()Ω(ρ# +#∀∗ Ω. ) #  Α ∗∗ Β &_#  ∃%&% )#&αΑΨθ∋∃α/ψ/(α!,#]∗Ω(#∗Ψ#θ∋(ν∀Ω()Ω(ρ#+#∀∗Ω∗∗ι∀)Ψς∗+ Ωε)∗+!β/(Ψϕυ/+#∃αι∀)Ψς∗+Ψ#θ∋(ν∀ ,#∋Ω(//ω∀#&αΑΩ∀Ω(φπ#∗(∀∗(⊥(∀(∗Α!ςΩ+µ/ (∀π  8⊥ιΞ∗+/∗+Ω(/Ωδ∗((#Ζ∋Ψ#Ζ∗Ω(] Ω∀/∗+/µΩ(&#]ΩΨϕυ/,#∋Ω(/ /ω∀(#Ζ∋Ψ#Ζ∗Ω(]+#ϖ∀(∀#,∗ΩΞΨ#Ζ∗∗(ϕσ∀∋% &_#     ∀/µ%  Τ(∋χι∀)Ψς∗+ε#∗+/ω∀!β/(∃α%  Τ}∗σ∴ι∀)Ψς∗+ε#∗+/ω∀!β/(∃α%  45∗9Χ% _#ι∀)Ψς∗+/ω∀!β/(ι∀)Ψς∗+Ω∀/}∗∗(_% ψ/,#∋Ω(//ω∀Ψ#Ζ∗Ωδ/(Βιν∗+Ψ#Ζ∗&α(#Ζ∋Ψ#Ζ∗Ω(]%  9∋∀∗(Ζ&θ⊥(∀%Α&α∋/∗+⊥(∀&α/∗+/(!⊥(∀(∗#+µ/  ψ/!∴#Α∋∀∗(Ζ&θ,#∗Ψς%  ψ//∗+Ω(/&θ/(∋χΒΩ}∗σ∴ε#∗+%  ∋()% Τε)∗+/∗+Ω(/Ωδ∗(Ω}∗σ∴+µ/ΒΩ}∗σ∴&α/(∋χ{ι∀)Ψς∗+ε#∗+/ω∀!β/( Ω({∃αΨ#Ζ∗ι∋∗+/ω∀,ςΩΞΨ#Ζ∗. ]∋,ςΩΞ+Υ!  Β 0 Β ? Β ![/∗∴#Ω#]⊥ΒΨ#Ζ∗ι∋∗+/ω∀,ςΩΞΩδ∗(,κ#        Βχ(#Ψµ%  ]∋,ςΩΞ+Υ!  Β 0 Β ? Β ![/σ)∗+σ)∗+ΒΨ#Ζ∗ι∋∗+/ω∀,ςΩΞ∃α  Θ 0  Θ ? Θ Βχ(#Ψµ%  =Φ7]67 .∀)Ψς∗+Ψ#Ζ∗Ω #Ζ∗Ωδ/(Ω/Ω(ρ#ΑΑ Ο /)σΛΩΘΝ #Ζ∋Ψ#Ζ∗Ω(]ΛΨ#Ζ∗ψ⊥ΝΩ/Ω(ρ# Ο Ο )σΛ Ν )σΛ Ν ! !    ∀               ν∗+Ψ#Ζ∗Ω/Ω(ρ##ΑΑ Ο σ#∗ΛΩΘΝ Ο /)σΛΩΘΘ 0  Ν !∗+Ω% Ο )σΛ Ν 0 # #          ε)∗+Ψµ%     ∃αΩ}∗σ∴+µ/ε#∗+ 0 ∃    ∃α/(∋χε#∗+  0 %    ∃α Ω}∗σ∴ε#∗+   Ο Ο Ο ! & !      Ο Ο Ο Ο Ο ! &  ∀ & &           ∼∗+∃ϕυ∗+Ψ#Ζ∗Ωεϕρ∗+% 0 0 Ψ    0 0 0 !  !     ()/ 0 0 Ο Ψ  )σ Λ Ν 0 !         ∼∗+∃ϕυ∗+ΩΩεϕρ∗+% 0 0 0 Ο   σ#∗ Λ Ν 0 0  !          ∼∗+∃ϕυ∗+Ψ#Ζ∗Ω% Ψ           0 0 0 Ο Ο Ο Ο Ο     0 0 0 0 ! ∀ ! ∀ &       ∋()Θ2β/(ι∀)Ψς∗+/µΩ}∗σ∴+µ/ΒΩ}∗σ∴&α/(∋χΩ({ Ψ &α Ω ,#]∗ Ω(#∗&_#Ω}∗σ∴+µ/0ΒΩ}∗σ∴0&α/(∋χ0  Θ2β/(ι∀)Ψς∗+/µΨ#Ζ∗ΩεκΩ(∋}∗=ΟΩ({ι∀)Ψς∗+σ|Ω[Ωι}∗.ι∋πΩε{ ι∀)Ψς∗+/}∗/∋∗+ /φ⊥/()!β/(!ςΩ∗∼∗+∃ϕυ∗+/µ/∗+σ∋φΩ% 0 0 0 0 0 Ο Ο 0 0  ∀ ∀ ∗ & ∗ ∗        Θ(#ΩΞ⊥(µ∗+Ψ#Ζ∗Ω({Α&α∋+#!&α∗+ϕυ/∃β# Θ9∋πϕ_/%ΑΟ∗+&_#,∗ΩΞΩ∀οζΩΩδ/(Ψ#Ζ∗ιϕ∗+Ω({#Ο∗+&_#ιν∗+Ψ#Ζ∗ /(βπΨ]∗,∗ΩΞ!αΩ∀οζΩ. 0.Γ(ϕ∗+Ωε{∗(Ψς/∃⊥&_#Ω(ρ#+#∀∗%                                                Π  +    ,− ./ 0 1  12345,,674 8 ,.9 1 .3  : 1 ; 8 ,.92.3<= (# ∗∼∗+ ∃ϕυ∗+ Ψ#Ζ∗ Ωεϕρ∗+ Ωε∗ ΩΞ ,ξ∗+ ∗∼∗+ ∃ϕυ∗+ Ω Ωεϕρ∗+ Ωε)∗+ /∋ς∗ /!Β Ω∀ /µ%  0   ΩΨ  (∀π  0 0 9Α  9 0  0   Α 0  Ο 0 Ο 0            _#(∀#&Ωεδ∃#Ψς 0 0 9Α Ο  Ωε∗ΩεΞ/4ΑΒΩϕ∗+∗+&_#∆&ΩεδΩε∗Ψϕρ∗+Ωεν∗Β /ψ/&Ωεδ∗απ/ψ/(Ψθ∋∗(∀∋,κ#/ψ//∋∗+ 0  . µ∗+(∀∃αΒσ∀∋(∀#∃}∗∃#∗Ω#]⊥     Β⊥(∀ι∀)Ψς∗+Ψ,#]∗Ω(#∗Ψϕυ/!ςΩ ∃ϕυ∗+∃α ∆  ∆ 0 0     %Γ(∀ι∀)Ψς∗+,#]∗Ω(#∗Ψϕυ/0σ∀∋Ω(ρ#+#∀∗!ςΩ/(∋χ{. ∃>,4?3 ∆  8,.91,;8,.92 Ας−⊥)/ς/Ο_ΛΚΛΜΝ)/ΜΟΠ)&∋ΚΛΜΝ)/⊥  ϑΟ−Τ)/ ⊥ ϑΟ−Τ)/ ΜΟΠ) ΛΜΝ)/⊥ ΛΜΝ)/ΜΟΠ) ο Α οΘ 0 οΟ ΑΘ 0 ΑΟ & #           !  ο3/)σΛΩΘΝ ΑΑ Ο /)σΛΩΘΝ χ    &ο3σ#∗ΛΩΘ Ν #ΑΑ Ο σ#∗ΛΩ ΘΝ  ∋ 0 0 0 Λ Ν  ≅ Α     0 0 0 Ο Λ Ν  ! !      =  Ψ Θ Ω   Ψ Θ Ω   Ψ   Ω Λ  Ν  Ψ   0 !& 0  Ω   0 # 0  Ω   Ψ Λ  Ν  Ω   0 χο 0  Ψ  0 0 !         Α 9 Ο  9 Ο  4 0 0 9 Ο  0 0 9 Ο   ∆   ∆ ?   ∆ ?    ∆         6        ?≅?Β;0Χ?   [=77;∗2Η2αβ?∴  ∗+,−. ΘΩ{!/ψ/Ψβ#∃ϕυ∗+Ψ/Ωεϕ∗+Ωε∗!β/(ι∀)Ψς∗+Ψ#Ζ∗ΩΩ∀&#]Ω,#∋Ω(/ ∃#∗Α∋∀∗Ψ]∗/ψ/Ψβ#∃ϕυ∗+Ψ,#]Ω&αΨβ#∃ϕυ∗+/}∗Ω{!ΩΨµσ∋πε∀&αΩδ∗(Ψβ# ∃ϕυ∗+/}∗Ω{!. Θ&#]Ω,#∋Ω(//ω∀ΑΒ#()/∋Ω∀Ω{!Ω}∗σ∴+µ/Β+#ψΩε//Ψβ#&α⊥(∀,∀∗ Ψ}∋/ω∀Ψβ#∃ϕυ∗+/}∗&#]Ω,#∋Ω(/εΥ#Ω(∀π&α),#∋Ω(/Ωϕ∗+∗+/ω∀/(€∗+. ∗∋/0 (∋ χ{Β Ω}∗ σ∴Β Ω}∗ σ∴+µ/ /ω∀ !β/( ι∀) Ψς∗+%   0      0       .   ]∋0ΩΞ+(ζ⊥σ)∗+σ)∗+ 0 0 0  0  %%%    .  ]∋0ΩΞ+(ζ⊥∗∴#Ω#]⊥ 0 0 0  0 %%%    Θϕ_/σµ∗+Ψ#Ζ∗Ω ∃ .0.   .Ω(∋Ψϕυ/σµ∗+Ψ#Ζ∗ΩΩ}∗σ∴Ω({Ω}∗σ∴ ε#∗+/ω∀!β/(ι∀)Ψς∗+⊥(#,ξ∗+ Θ∼∗+∃ϕυ∗+Ψ#Ζ∗Ωεϕρ∗+%  ! Β  0 0 0  0       Χ ∀Β  0 Ο 0 Ο!∀ο 0  0     Θ∼∗+∃ϕυ∗+ΩΩεϕρ∗+% 0 0  Β      0 Ο!∀ο 0  &Β    Θ∼∗+∃ϕυ∗+Ψ#Ζ∗Ω% 0 0   Θ 0 0     ! 0 0  Θ 0 0     Χ ∀ 0 Ο 0 Ο 0  0   0 Ο 0  & .π  !∀ο Β !∀ο Β  Θ#∗(Ζ  Ο ΟΟ & ∀Χ   ϕ_/σµ∗+Ψ#Ζ∗Ω%Ωε)∗+/(∗χ(∗+%  % Ωε)∗+!#Ωεϕρ∗+%  %   % . 2β/(/(∗σµ∗+/ω∀!ψπΩ(∋&Ω∋π]∗Ω(∋Ψϕυ/σµ∗+Ψ#Ζ∗Ω/µ%  % 0/  . ]∋!β/(/(∗σµ∗+/µ/&α,#]∗Ψϒ#Ω({,ϕ_/σµ∗+!α!ψπΩ(∋&Ω∋π]∗Ω(∋ Ψϕυ/σ|Ω(∀πΨϒ#Ωε)∗++#_#(β∗Ω% !#∗ 0/ !#∗ !#∗   Ψ]∗ !∀ο 0/ ! ! Α Α   .      Σ  ΟΞχΩΟδεφφ.Ο ΘΓ(ϕ∗+Ωε{∗( Ο 0ΒΒ  !!  Β     Β#∋Ω(/Α Ν/)σΛ Ο    !    Θ∋#εΒ#Ζ∋Ψ#Ζ∗Ω(]∋ Β  Λι)εΟΝ  Θϕρ∗+Ψςιν∗+Ψ#Ζ∗# Νσ#∗Λ Ο Β   !!  #∋Ω(/Ψ#Ζ∗Ωδ/(ΑΩε∗ΩΞ%ΑΑ Ο /)σΛΩΘ Α Ν.(#ΩΟ∗]∋ΑΨ∀∗+Ω∼∗+ΛΩΞΨ#Ζ∗ Ψ∀∗+Ωδ/(Ψ#Ζ∗ΝΩ({ Α ′Ο∗]∋ΑΨ∀∗++#!ΛΩΞΨ#Ζ∗Ψ∀∗+⊥(µ∗+Ψ#Ζ∗ΝΩ({ Α Ο. #∋Ω(//ω∀#Ωε∗!β/(ι∀)Ψς∗+%# Ο /)σΛΩΘ # Ν ) /)σΛΩΘ Α Θ 0  Ν.(#Ω Ο∗]∋#Ψ∀∗+Ω∼∗+Ω({ # ′Ο∗]∋#Ψ∀∗++#!Ω({ # Ο. #∋Ω(/Ψ#Ζ∗ψ⊥∋Ωε∗ΩΞΨ#Ζ∗% ∋ !   Ο !  /)σΛΩΘ Α Ν Ο /)σΛΩΘ ∋ Ν.∀ Ω(φπ ∋  Α .(#ΩΟ∗]∋∋Ψ∀∗+Ω∼∗+Ω({ ∋ ′Ο∗]∋∋Ψ∀∗++#!Ω({ ∋ Ο. Θ∼∗+∃ϕυ∗+% Β  !  ! Β  ΝΛ/)σΝΛ/)σ 0 0  0  00 0 Ο 0 0   Β Ω}∗σ∴+µ/ι∀)Ψς∗+/ω∀  Β ∃α0  /(∋χ{ 0 ∃ .   Β  ΝΛσ#∗ΝΛσ#∗ 0 0  00 0 Ο 0   Β  !  ΒΩ}∗σ∴+µ/ι∀)Ψς∗+/ω∀  Β ∃α0  Β/(∋χ{ 0 ∃  ε)∗+ /(∋ χ{  ! ΒΒ  ∆ 0 Ο   (∀# ∃}∗ Λι∗+ ΨΥ Ω( οψ/Ψ∗( Ω(ρ# Ψ#! +⊥ ∗(∀∋Ν. ()∗+Ω(ρ#+#∀∗+#ϖ∀0∃}∗∃#∗Ω#]⊥!α∗∼∗+∃ϕυ∗+Ψ#Ζ∗,ξ∗+∗∼∗+∃ϕυ∗+Ω∃α∆   ∗1234567789  . 2ςΩ!β/(ι∀)Ψς∗+Ψ#Ζ∗Ω+Υ!/∋ς∗ιπΩ(∋}∗/!/µΨςΩ/!0 !&αΩΞΨ#Ζ∗/µΨ#Ζ∗ι∋∗+ΟΒ0.#]Ωιπι≤∗/µΨ#Ζ∗ΩεκΩ(∋}∗χ(∗+Ψψ∗+ χ &α Ωε)∗+ !β/( /µ ι∀) Ψς∗+ Ψ#Ζ∗ Ω ε#∗+. Μψ/Ψ∗( /(∋ χ{Β Ω}∗ σ∴ε#∗+ /ω∀ !β/(. .∀/µ%0  ∆.Ο  0Β6.Ο  σ  ∃ Σ.Ο ? ⁄.  Ιβ/(ι∀)Ψς∗+/ω∀!ςΩ!ψπΩ(∋Ω(∀∗(&_#/∋ς∗ιπ/µΨςΩ/!.Ο Π ΒΩΞΨ#Ζ∗/µΨ#Ζ∗ι∋∗+0.Ο Σ Ψ#Ζ∗ΩεκΩ(∋}∗=Ο.π/(),#]Ω!ψπΨµΩ(∋ Ψϕυ/σµ∗+Ψ#Ζ∗Ω/µ,ϕ_/σµ∗+,ξ∗+,∀)∗(#∋∞ ∀/µ%0/  ΠΟΟ!.   Α.()!ςΩ!β/(ι∀)Ψς∗+Ψ#Ζ∗ΩΨ∀∗+ι∀)Ψς∗+Ωι)ΒΨςΩ/! !.+ϕρ#Ω∀Ψ)Ψϕυ/Ψ#Ζ∗ψ⊥//Ψβ#+#ϖ∀(∀#,∗ΩΞ∃αΟΒ/ϕρ∗+Ψςιν∗+Ψ#Ζ∗ //Ψβ#Ωε)∗+!β/(∃α!3.{!,ϕ_/σµ∗+Ψ#Ζ∗Ω!α!β/(∗απ/ς∗+(ϕκ∗+. .      Χ  ∀/µ%  0  0 Ο   0  0 Ο  0 Ο 0 Ο ∀ & 0/  0/ Ο Ο ∀ & ΠΟΣΣΒ!.  γϕρ∗+Ψςιν∗+Ψ#Ζ∗Ω/Ω(ρ#Ωε)∗+!β/(ι∀)Ψς∗+/µιβ∗+# ΟΒΟσ#∗0ΟΟΟΩΛ3Ν.}∗σ∴+µ/ι∀)Ψς∗+/ω∀!β/(∃α 3.?ΣΒε∀ισ.  .?ΣΒ⁄.  .0ΟΟΟε∀ισ.  .0ΟΟΟ⁄. ∆.ΕΦ%Ε)σψ∗(,#∋Ω(//ϕρ∗+Ψςιν∗+Ψ#Ζ∗Ω/Ω(ρ#Ωε)∗+!β/(ι∀) Ψς∗+∃α# Ο σ#∗ΛΩΝ&_#,#∋Ω(/#ΟΒΟσ#∗0ΟΟΟΩΛ3Ν.∀Ω(φπΩ}∗σ∴+µ/ι∀) Ψς∗+/ω∀!β/(∃α0ΟΟΟε∀ισ.(∗. η 2ςΩ!β/(Ψ∀∗+ι∀)Ψς∗+Ωι).+ϕρ#Ω∀Ψ)Ψϕυ/Ψ#Ζ∗Ωδ/(//Ψβ# Ωε∗(∀#,∗ΩΞΨ#Ζ∗∃α9 Ο &αιν∗+Ψ#Ζ∗//Ψβ#Ωε)∗+!β/(∃α Ο .#∋Ω(//(∋χ{ /ω∀ι∀)Ψς∗+Ωε)∗+!β/(% 3. Ο        0 Ο        . Ο        .2ςΩ,#∋Ω(/χ(ψ/ ∆.ΕΦ% Ο Ο Ο Ο 0 . ! & ! ∃      Ο Ο Ο 0 ! ∃ &   (∗.  !  2ςΩ!β/(ι∀)Ψς∗++Υ!!ςΩΩΞΨ#Ζ∗/µΨ#Ζ∗ι∋∗+&α/∋ς∗/!.#Ζ∗ ΩεκΩ(∋}∗/ω∀!β/(=Ο.#]Ω,#∋Ω(//ω∀ιν∗+Ψ#Ζ∗Α∋∀!β/(∃α%#∆.Ο  0 )σΛ0.Ο 6 ΩΝΛ3Ν.#Ζ∗Ωδ/(/ω∀ΩΞ% 3.9 Ο Ο Χ   .9 Ο ∆.Ο Χ  .9 Ο 0.Ο Χ  .9 Ο  Σ.Ο Χ  .∆.ΕΦ% Ο Ο Ο Ο & & ! !      (∗ ∃  ϕρ∗+Ψςιν∗+Ψ#Ζ∗Ω/Ω(ρ#Ωε)∗+!β/(ι∀)Ψς∗+/µιβ∗+ #ΟΒΟ0/)σ0ΟΟΟΩΛ3Ν.ΞΨ#Ζ∗Ωε)∗+!β/(/µΨ#Ζ∗ι∋∗+ƒ. ςΩ/!/ω∀/∋ς∗/!∃α% 3.Ο!. .Ο.  ..Ο Π . ..Ο Σ . (∗3. ∆.ΕΦ%     .Ε∋πε∀ 0        ∀2β/(ι∀)Ψς∗++Υ!/∋ς∗/!/µΨςΩ/!0!&αΩΞΨ#Ζ∗/µΨ#Ζ∗ ι∋∗+0⊥ΒΛ∃φπ 0 ΟΝ.}∗σ∴ι∀)Ψς∗+/ω∀!β/(∃α 3.0Β⁄.  .0Β2⁄. .⁄. .2⁄. ∆.ΕΦ%(∗. 8⊥ιΞ∗+/∗+Ω(/Ωδ∗(Ω}∗σ∴ι∀)Ψς∗+/ω∀!β/(      ΒΩ(∀π0!0.Ο  ? Β0⊥0.Ο 0 &α 0 ΟΩ∀Ψϕυ/0Β.Ο Π 0Β2⁄.       Ο #.2β/(ι∀)Ψς∗+/µΨ#Ζ∗Ωδ/(Ωε)∗+!β/(,#]∗Ω(#∗Ψ#θ∋()αΩ()⊥(ϕ∗+ Ωε{∗(Α∆/)σΛ0.Ο ∆ ΩΝ.}∗σ∴ι∀)Ψς∗+/ω∀!β/(∃α 3.ΟΛ⁄Ν.  .ΟΛχ⁄Ν. .0Λ⁄Ν.  .0Λχ⁄Ν. (∗.∆.ΕΦ%Ε)σψ∗(⊥(ϕ∗+Ωε{∗(Α9 Ο /)σΩ&_#⊥(ϕ∗+Ωε{∗(Α ∆/)σΛ0.Ο ∆ ΩΝΒ Ω∀Ω(φπΩ}∗σ∴+µ/0.Ο ∆ Λε∀ισΝΒσ∋πε∀Ω}∗σ∴ι∀)Ψς∗+/ω∀!β/(∃α0 ΟΟΟΟ⁄Οχ⁄.   2β/(ι∀)Ψς∗+Ψ#Ζ∗Ω+Υ!ΩΞΠ∗&α/∋ς∗/!0!.}∗σ∴ +µ/ι∀)Ψς∗+∃α% 3.0ΟΟ⁄. .0ΟΟε∀ισ...Ο  ⁄. ..Ο ∆ ε∀ισ. ∆.ΕΦ%(∗. Ω(/    Β&_#Π∗Π.Ο Χ &α0!0.Ο ? .   Εµ∗+Ψ#Ζ∗ΩΩε)∗+/(∗χ(∗+/µΩ}∗σ∴Οχ⁄Β,ϕ_/σµ∗+/ω∀σµ∗+ Ψ#Ζ∗ΩΨµ∃α 3.0ΟΟΟ!.  .0ΟΟΟχ!. .ΟΟΟ!.  .ΟΟΟχ!. ∆.ΕΦ%(∗3. 8⊥ιΞ∗+/∗+Ω(/Ωδ∗(,ϕ_/σµ∗+             Ι2β/(/(∗σµ∗+/ω∀!ψπΩ(∋&Ω∋π]∗Ψ#Ζ∗+Υ!ΩΞΨ#Ζ∗ΣΣΟ⊥&α /∋ς∗/!0Ο.ϕ_/σµ∗+Ψ#Ζ∗Ω!α!β/(Ω(∋Ψϕυ/∃ 3.ΟΟ!.  .Ο!.  .0Ο!.  .ΟΟ!. ∆.ΕΦ%(∗. ϕ_/σµ∗+Ψ#Ζ∗Ω!α!β/(/(∗σµ∗+Ω(∋Ψϕυ/∃α    0Ο!.   Α2ςΩ!β/(ι∀)Ψς∗++Υ!!ςΩ/∋ς∗/!/µΨςΩ/!!&α!ςΩΩΞ Ψ#Ζ∗/µΨ#Ζ∗ι∋∗+ΟΒ.2β/(Ω(∋Ψϕυ/σµ∗+Ψ#Ζ∗Ω/µΩ}∗σ∴∗α)σ∀∋Ψπ∞ 3.?Σ?ΟΒΧ⁄.  .ΧΒ⁄.  .Ο?Β0Χ0⁄.  .ΒΧ⁄. (∗. ∆.ΕΦ%}∗σ∴!α!β/(Ω(∋Ψϕυ/∃α      ΧΒ⁄.   γ2β/(ι∀)Ψς∗+∃δΩϕκ∗++Υ!ΩΞΨ#Ζ∗/µΨ#Ζ∗ι∋∗+    &α/∋ς∗ιπ/µΨς Ω/! !    .ε)∗+Α∋ψΩε{∗(ι∀)Ψς∗+Β/ϕρ∗+Ψςιν∗+Ψ#Ζ∗Α∋∀/∋ς∗ιπ/µΨς ∃_∗∃_∗∗(φΩ∃αΟΒΟ3.Ε∀∋,∀)∃∋Ω({(#Ζ∋Ψ#Ζ∗Ω(]+#ϖ∀(∀#,∗ΩΞΨ#Ζ∗/µΨς∃_∗ ∃_∗∗(φΩΒΨς∃_∗Ψµ,ξ∗+,∀)∗(#∋∞ .
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạch dao động, sóng điện từ luyện thi đại học môn vật lý, Mạch dao động, sóng điện từ luyện thi đại học môn vật lý, Mạch dao động, sóng điện từ luyện thi đại học môn vật lý

Từ khóa liên quan