0

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

103 959 1
  • TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 20:50

Bieõn soaùn: Tran Vaờn Haọu Trang 1 cng ụn tp mụn Vt Lý 12 nm hc 2012 - 2013 MC LC Trang CU TRC THI TT NGHIP MễN VT L 2010 - 2011 2 DAO NG C 3 Túm tt lý thuyt 3 Bi tp trc nghim 7 SểNG C V SểNG M 16 Túm tt lý thuyt 16 Bi tp trc nghim 17 DềNG IN XOAY CHIU 23 Túm tt lý thuyt 23 Bi tp trc nghim 26 DAO NG V SểNG IN T 43 Túm tt lý thuyt 43 Bi tp trc nghim 44 SểNG S 50 Túm tt lý thuyt 50 Bi tp trc nghim 53 LNG T S 60 Túm tt lý thuyt 60 Bi tp trc nghim 63 HT NHN NGUYấN T 70 Túm tt lý thuyt 70 Bi tp trc nghim 73 THI TT NGHIP NHNG NM TRC thi tt nghip nm 2008 81 thi tt nghip nm 2009 86 thi tt nghip nm 2010 91 thi tt nghip nm 2011 96 thi tt nghip nm 2012 100 Bieõn soaùn: Tran Vaờn Haọu Trang 2 cng ụn tp mụn Vt Lý 12 nm hc 2012 - 2013 CU TRC THI TT NGHIP MễN VT L 2010 - 2011 I. Phn chung cho tt c thớ sinh (32 cõu), bao gm: - Dao ng c: 6 cõu - Súng c: 4 cõu - Dũng din xoay chiu: 7 cõu - Dao ng v súng in t: 2 cõu - Súng ỏnh sỏng: 5 cõu - Lng t ỏnh sỏng: 3 cõu - Ht nhõn nguyờn t v T vi mụ n v mụ: 5 cõu II. Phn riờng (8 cõu): Thớ sinh ch chn mt trong hai phn: A hoc B A. Theo chng trỡnh Chun (8 cõu): - Cỏc ni dung: Dao ng c; Súng c; Dũng in xoay chiu; Dao ng v súng in t: 4 cõu - Cỏc ni dung: Súng ỏnh sỏng; Lng t ỏnh sỏng; Ht nhõn nguyờn t v T vi mụ n v mụ: 4 cõu. B. Theo chng trỡnh Nõng cao (8 cõu): - ng lc hc vt rn: 4 cõu - Cỏc ni dung: Dao ng c; Súng c; Dao ng v súng in t; Súng ỏnh sỏng; Lng t ỏnh sỏng; S lc v thuyt tng i hp; Ht nhõn nguyờn t v T vi mụ n v mụ: 4 cõu. Biên soạn: Trần Văn Hậu Trang 3 Đề cương ơn tập mơn Vật Lý 12 năm học 2012 - 2013 DAO ĐỘNG CƠ  Tóm tắt lý thuyết I/. Dđđh 1. Ch.động của vật qua lại quanh VTCB gọi là d.động cơ. VTCB là v.trí của vật khi đứng n. 2. Khi vật d.động, nếu sau những khoảng t.gian bằng nhau, gọi là c.kỳ, vật trở lại v.trí cũ theo hướng cũ thì d.động của vật gọi là d.động tuần hồn. 3. Dđđh là d.động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của t.gian. 4. P.tr dđđh: x = Acos(t+) Trong đó A, ,   là những hằng số. x là li độ d.động, x max = A A là b.độ d.động, A > 0.   t    là pha của d.động tại thời điểm t (rad)  là pha ban đầu (rad).  là t.số góc 2 2 f T      (rad/s). Lưu ý:   x Asin t A cos t 2                 5. C.kỳ là khoảng t.gian vật thực hiện được một d.động tồn phần. Kí hiệu T, đơn vị giây (s). 6. T.số là số d.động tồn phần thực hiện được trong một giây. Kí hiệu f, đơn vị héc (Hz). 2 1 t T f n       và 1 n f 2 T t       Với n là số d.động thực hiện được trong khoảng t.gian t  . 7. V.tốc:   v x ' Asin t       Hay: v Acos t 2              + V.tốc biến đổi đ.hòa và sớm pha hơn li độ 1 góc 2  . + V.tốc ở li độ x: 2 2 v A x    + V.tốc cực đại (tốc độ cực đại): max v A   + V.tốc trung bình: tb x v t    + Tốc độ trung bình: s v t    + Tốc độ trung bình trong một c.kỳ d.động: 4A v T  + Cơng thức liên hệ giữa b.độ, li độ và v.tốc: 2 2 2 2 v A x   8. Gia tốc:   2 a v' x" Acos t        Hay:   2 a A cos t        . + Gia tốc biến đổi điều hồ sớm pha hơn v.tốc 1 góc 2  và ngược pha so với li độ. Gia tốc ln ln trái dấu với li độ. Vectơ gia tốc ln hướng về VTCB. + Gia tốc ở li độ x: 2 a x   + Gia tốc cực đại: 2 max a A   9. Điểm P dđđh trên một đoạn thẳng có thể coi là hình chiếu của một điểm M ch.động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó. 10. Đồ thị của li độ theo t.gian là một đường hình sin. Dđđh gọi là d.động hình sin. II/. CLLX 1. CLLX gồm một vật nhỏ có k.lượng m gắn vào đầu của một lò xo có độ cứng k. Vật m có thể trượt trên mặt phẳng nằm ngang khơng ma sát. Khi được k.thích, CLLX sẽ dđđh. 2. T.số góc: k m   C.kỳ: m T 2 k   T.số: 1 k f 2 m   Đơn vị: k (N/m) ; m (kg) 3. Lực kéo về: F kx ma    ln hướng về VTCB. 4. Năng lượng d.động (cơ năng): đ t W W W   Hay: 2 2 2 1 1 W m A kA 2 2    = hằng số. Trong dđđh, cơ năng khơng đổi và tỉ lệ với bình phương b.độ d.động. Biên soạn: Trần Văn Hậu Trang 4 Đề cương ơn tập mơn Vật Lý 12 năm học 2012 - 2013 + Động năng: 2 đ 1 W mv 2  + Thế năng: 2 t 1 W kx 2  Đơn vị: v (m/s) ; A, x (m) ; W (J) Khi vật dđđh thì động năng và thế năng biến đổi điều hồ theo t.gian với t.số góc ' 2    , c.kỳ T T ' 2  , t.số f ' 2f  . Động năng và thế năng chuyển hố qua lại lẫn nhau. 5. Với CLLX treo thẳng đứng, khi vật ở VTCB lò xo dãn ra một đoạn  l . Ta có k mg  l k g m      m T 2 2 k g       1 k 1 g f 2 m 2       III/. Con lắc đơn 1. Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượmg m, treo ở đầu một sợi dây có chiều dài  , khơng dãn, k.lượng khơng đáng kể. Với d.động nhỏ, con lắc đơn dđđh theo p.tr   0 s s cos t     trong đó 0 0 s   l là b.độ d.động. 0  là b.độ góc (rad). 2. T.số góc: g    C.kỳ: T 2 g    T.số: 1 g f 2    Đơn vị: l (m) ; g = 9,8 m/ 2 s . 3. Lực kéo về: t s P mgsin mg ma       l ln hướng về VTCB. 4. Năng lượng d.động (cơ năng): 2 đ t 0 0 1 W W W mg (1 cos ) mg 2          = hằng số. + Động năng: 2 đ 1 W mv 2  + Thế năng:   t W mg 1 cos     Gốc thế năng tại VTCB. IV/. D.động tắt dần, d.động duy trì, d.động c.bức 1. D.động tắt dần có b.độ giảm dần theo t.gian. + Ngun nhân gây tắt dần là do lực cản của m.trường. + B.độ d.động giảm dần nên cơ năng cũng giảm dần. + Các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc ơtơ,…là những ứng dụng của d.động tắt dần. 2. Để d.động khơng tắt dần (b.độ d.động khơng thay đổi), cứ sau mỗi c.kỳ, vật d.động được cung cấp một phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng đã tiêu hao do ma sát. D.động của vật khi đó được gọi là d.động duy trì. + D.động duy trì khơng làm thay đổi t.số (c.kỳ) d.động riêng. + D.động của con lắc đồng hồ là d.động duy trì. Dây cót đồng hồ hay pin là nguồn cung cấp năng lượng. 3. Để d.động khơng tắt dần (b.độ d.động khơng thay đổi), người ta tác dụng vào hệ d.động một ngoại lực c.bức tuần hồn. Khi ấy d.động của hệ được gọi là d.động c.bức. + D.động c.bức có t.số (c.kỳ) bằng t.số (c.kỳ) của lực c.bức. + B.độ của d.động c.bức phụ thuộc vào b.độ của lực c.bức và độ chênh lệch giữa t.số của lực c.bức và t.số d.động riêng của hệ d.động. + H.tượng b.độ d.động c.bức tăng đến giá trị cực đại khi t.số f của lực c.bức tiến đến bằng t.số riêng o f của hệ d.động gọi là h.tượng c.hưởng. + Đ.kiện để có c.hưởng là o f f  . + Khi các hệ d.động như tồ nhà, cầu, khung xe,…chịu tác dụng của các lực c.bức mạnh, có t.số bằng t.số d.động riêng của hệ. H.tượng c.hưởng xảy ra, làm các hệ ấy d.động mạnh có thể gãy hoặc đổ. Người ta cần phải cẩn thận để tránh h.tượng này. + H.tượng c.hưởng lại là có lợi như khi xảy ra ở hộp đàn của đàn ghita, viơlon,… V/. Tổng hợp hai dđđh cùng phương, cùng t.số: 1. P.trd.động   x Acos t     có thể được biểu diễn bằng một vectơ quay OM  được vẽ ở thời điểm ban đầu. Vectơ quay OM  có: + Gốc tại gốc toạ độ của trục Ox. + Độ dài bằng b.độ d.động, OM = A. + Hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu  . Chiều dương là chiều dương của đ.tròn lượng giác. 2. Độ lệch pha của hai d.động         1 1 1 2 2 2 x A cos t 1 ; x A cos t 2       : 1 2     + Khi 1 2    d.động (1) sớm pha hơn d.động (2) và ngược lại. Bieõn soaùn: Tran Vaờn Haọu Trang 5 cng ụn tp mụn Vt Lý 12 nm hc 2012 - 2013 x x O VTCB M A M A I A 2 I A 2 N A 2 + Khi = 2n (n = 0, 1; 2 ) hai d.ng cựng pha. + Khi = (2n+1) (n = 0, 1; 2 ) hai d.ng ngc pha. + Khi = (2n + 1) 2 (n = 0, 1; 2 ) hai d.ng vuụng pha. 3. D.ng tng hp ca hai dh cựng phng, cựng t.s: 1 1 1 x A cos t v 2 2 2 x A cos t l mt dh cựng phng, cựng t.s vi hai d.ng thnh phn. P.trd.ng tng hp x Acos t , trong ú + B. A ca d.ng tng hp c xỏc nh bi: 2 2 1 2 1 2 2 1 A A A 2A A cos + Pha ban u ca d.ng tng hp c xỏc nh bi: 1 1 2 2 1 1 2 2 A sin A sin tan A cos A cos + Khi 1 2 x & x cựng pha thỡ 1 2 A A A v 1 2 . + Khi 1 2 x & x ngc pha thỡ 1 2 A A A v 1 nu 1 2 A A ; 2 nu 2 1 A A . + Khi 1 2 x & x vuụng pha thỡ 2 2 1 2 A A A + Trong mi trng hp thỡ 1 2 1 2 A A A A A . VI/. Cỏc trng hp thng gp 1. T.gian trong dh Xột d.ng vi c.k T, b. A trờn trc Ox theo p.tr x Acos t T.gian ngn nht, khi vt d.ng: + T M n M hoc ngc li: T t 2 . + T O n M hoc ngc li: T t 4 . + T O n I hoc ngc li: T t 12 . + T I n M hoc ngc li: T t 6 . + T O n N hoc ngc li: T t 8 . 2. Vit p.trd.ng l i tỡm A, v ri th vo p.tr x Acos t + Tỡm t cụng thc 2 T hay 2 f Vi CLLX: k m Vi con lc n: g n v ca k (N/m) ; m (kg) ; (m) v g = 9,8 m/ 2 s . + Tỡm A cú th da vo cụng thc 2 2 2 2 v A x + Tỡm da vo gc t.gian (t = 0). Trng hp tng quỏt: Khi t = 0 m 0 0 x x Acos v v Asin Suy ra: 0 0 x cos A v sin A Cỏc trng hp thng gp: + Khi t 0 m x A thỡ 0 . + Khi t 0 m x A thỡ . + Khi t 0 m x 0 v v 0 th ỡ . 2 v 0 th ỡ . 2 Bieõn soaùn: Tran Vaờn Haọu Trang 6 cng ụn tp mụn Vt Lý 12 nm hc 2012 - 2013 + Khi t 0 m A x 2 v v 0 th ỡ . 3 v 0 th ỡ . 3 Hay v. 3. Cỏc cụng thc suy ra t cụng thc gc Vi CLLX: + T 2 2 k k k m m m + T 2 2 2 2 m 4 m T k T 2 k m k T 4 + T 2 2 2 2 1 k k f k 4 f m m 2 m 4 f Vi con lc n: + T 2 2 2 2 4 T g T 2 g g T 4 l l l + T 2 2 2 2 1 g g f g 4 f 2 4 f l l l 4. Xỏc nh lc n hi ca lũ xo a) Vi CLLX nm ngang : h F kx max F kA b) Vi CLLX treo thng ng + Chiu dng hng xung: h F k x + Chiu dng hng lờn: h F k x c) Lc n hi cc i: max F k A d) Lc n hi cc tiu: min 0 khi A F k A khi A k (N/m) ; m (kg) ; A, x, l (m) ; F (N). Bieõn soaùn: Tran Vaờn Haọu Trang 7 cng ụn tp mụn Vt Lý 12 nm hc 2012 - 2013 Bi tp trc nghim 1. Mt vt dh theo p.tr x = 20cos(2t + 4 ) mm. thi im t = 4 1 s , li ca vt l: A. -14,4mm B. 5 mm. C. 0 mm . D. 14,4mm 2. CLLX dh vi c.k 0,5 s , k.lng qu nng l 400 gam. Ly 2 = 10. cng ca lũ xo l: A. 0,156 N/m. B. 32 N/m. C. 64 N/m. D. 6400 N/m. 3. CLLX nm ngang dh. V.tc ca vt bng khụng khi vt ch.ng qua: A. VTCB. B. v.trớ vt cú li cc i. C. v.trớ m lũ xo khụng b bin dng. D. v.trớ m lc n hi ca lũ xo bng khụng. 4. CLLX gm vt nng cú k.lng m = 100 g v lũ xo cú cng k = 100 N/m, dh vi c.k l: A. 0,1 s. B. 0,2 s. C. 0,3 s. D. 0,4 s. 5. Mt vt dh vi b. 4 cm v c.k 2 s. Chn gc t.gian l lỳc vt i qua VTCB theo chiu dng. P.trd.ng ca vt l: A. x = 4cos(2t- 2 ) cm B. x = 4cos(2t + 2 ) cm C. x = 4cos(2t) cm D. x = 4cos(t- 2 ) cm. 6. Trong dh: A. v.tc bin i .hũa cựng pha vi li . B. v.tc bin i .hũa ngc pha vi li . C. v.tc bin i .hũa sm pha 2 so vi li . D. v.tc bin i .hũa tr pha 2 so vi li . 7. Nu chn gc ta trựng vi VTCB thỡ thi im t, biu thc quan h gia b. A, li x, v.tc v v t.s gúc ca cht im dh l: A. 2 2 2 2 A v x . B. 2 2 2 2 A x A . C. 2 2 2 2 x A v . D. 2 2 2 2 v A x . 8. P.trd.ng ca mt cht im cú dng x = 6cos(t + 2 )cm. Gc t.gian c chn vo lỳc: A. cht im i qua v.trớ x = 6 cm. B. cht im i qua VTCB theo chiu dng. C. cht im i qua v.trớ x = - 6 cm. D. cht im i qua VTCB theo chiu õm. 9. Trong dh li , v.tc, gia tc l ba i lng bin i .hũa theo t.gian v cú: A. cựng b B. cựng pha. C. cựng t.s gúc. D. cựng pha ban u. 10. Gia tc ca vt dh bng 0 khi: A. vt v.trớ cú li cc i. B. vt v.trớ biờn õm. C. vt v.trớ cú li bng khụng. D. vt v.trớ cú pha d.ng cc i. 11. Hai dh cựng phng, cựng t.s, cú lch pha . B. ca hai d.ng ln lt l A 1 v A 2 . B. A ca d.ng tng hp cú giỏ tr: A. ln hn A 1 + A 2 . B. nh hn 1 2 A A . C. luụn luụn bng 1 2 1 A A 2 . D. nm trong khong t 1 2 A A n A 1 + A 2 . 12. Xột d.ng tng hp ca hai d.ng cú cựng t.s v cựng phng d.ng. B. ca d.ng tng hp khụng ph thuc: A. b. ca d.ng th nht. B. b. ca d.ng th hai. C. t.s chung ca hai d.ng. D. lch pha ca hai d.ng. 13. Mt CLLX gm vt nng 400 g gn vo u lũ xo cú cng 40 N/m. Kộo qu nng ra khi VTCB mt on 4 cm ri th nh cho vt d.ng. Chn gc ta ti VTCB, chiu dng theo chiu kộo vt, gc t.gian l lỳc th cho vt d.ng. P.trd.ng ca vt l: A. x = 4cos(10t+ 2 ) cm. B. x = 4cos(10t) cm. C. x = 4cos(10t) cm. D. x = 4cos(10t+ 2 ) cm 14. Mt con lc n cú c.k d.ng l 4 s, t.gian con lc i t VTCB n v.trớ cú li cc i l: A.0,5 s. B. 1,0 s. C. 1,5 s. D. 2,0 s. 15. D.ng c.bc cú: A. c.k d.ng bng c.k b.thiờn ca ngoi lc. B. t.s d.ng khụng ph thuc t.s ca ngoi lc. C. b. d.ng ch ph thuc t.s ca ngoi lc. D. nng lng d.ng khụng ph thuc ngoi lc. 16. Mt im M ch.ng u vi tc 0,60 m/s trờn mt ng trũn cú ng kớnh 0,40 m. Hỡnh chiu P ca im M lờn mt ng kớnh ca ng trũn dh vi b., t.s gúc v c.k ln lt l: Biên soạn: Trần Văn Hậu Trang 8 Đề cương ơn tập mơn Vật Lý 12 năm học 2012 - 2013 A. 0,40 m ; 3,0 rad/s ; 2,1 s. B. 0,20 m ; 3,0 rad/s ; 2,48 s. C. 0,20 m ; 1,5 rad/s ; 4,2 s. D. 0,20 m ; 3,0 rad/s ; 2,1 s. 17. CLLX gồm vật nhỏ k.lượng m dđđh dọc trên trục Ox với p.trd.động     x 5cos t cm     . Động năng của vật: A. bảo tồn trong suốt q trình d.động. B. tỉ lệ với t.số góc  . C. biến đổi đ.hòa với t.số góc  . D. biến đổi tuần hồn với t.số góc 2  . 18. Một con lắc đơn có k.lượng vật nặng m dđđh với t.số f. Nếu k.lượng vật nặng là 2m thì t.số d.động của vật là: A. 2f . B. 2 f. C. f/ 2 D. f . 19. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng (k.lượng m) của CLLX dđđh theo phương thẳng đứng với b.độ A là: A. max mg F k 2A . k         B. max mg F k A . k         C. max mg F k A . k         D. max 2mg F k A . k         20. V.tốc của chất điểm dđđh có độ lớn cực đại khi: A. li độ bằng khơng. B. pha d.động cực đại. C. gia tốc có độ lớn cực đại. D. li độ có độ lớn cực đại. 21. Một vật dđđh theo p.tr   x = 8cos3,14t cm , lấy 3,14   . Độ lớn v.tốc của vật tại VTCB là: A. 25,12 cm/s. B. 0 cm/s. C. 78,88 cm/s. D. 52,12 cm/s. 22. Một vật dđđh với p.tr   x 4sin t cm   . T.gian ngắn nhất để vật đi từ VTCB đến v.trí có li độ 2 cm là: A. 1 s 6 . B. 0,7 s. C. 0,06 s. D. 1 s 12 . 23. D.động tổng hợp của hai dđđh cùng phương   1 x 4cos10 t cm   và x 2 = 4cos(10t+ 2  ) cm có b.độ và pha ban đầu là: A. 4 2 cm và 3 4  B. 4 2 cm và 4  . C. 4 2 cm và 2  . D.   8 2 cm & 2  . 24. Một vật dđđh theo p.tr x = 4cos(5t+ 3  ) cm (x tính bằng cm, t tính bằng s). V.tốc và gia tốc của vật có giá trị cực đại bằng: A. 0,2 m/s và 2 1m/ s . B. 0,4 m/s và 2 1,5 m /s . C. 0,2 m/s và 2 2 m / s . D. 0,6 m/s và 2 2 m /s . 25. Một CLLX gồm vật nặng 400 g gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho vật d.động. V.tốc cực đại của vật là: A. 160 cm/s. B. 80 cm/s. C. 40 cm/s. D. 20 cm/s. 26. Một CLLX gồm vật nặng 400 g gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ cho vật d.động. V.tốc của vật khi ở v.trí cách VTCB 3 cm là: A. 20 cm/s. B. 30 cm/s. C. 40 cm/s. D. 10 cm/s. 27. Một vật dđđh theo p.tr   x 10cos 4 t cm 6           . Tốc độ trung bình trong một c.kỳ d.động là: A.   80 cm / s . B.   40 π cm / s . C.   40 cm / s . D.   20 cm / s . 28. Phát biểu nào sau đây là khơng đúng đối với CLLX đặt nằm ngang, ch.động khơng ma sát? A. Ch.động của vật là ch.động thẳng. B. Ch.động của vật là một dđđh. B. Ch.động của vật là ch.động biến đổi đều. D. Ch.động của vật là ch.động tuần hồn. 29. Một CLLX có k.lượng m và lò xo có độ cứng k. Nếu tăng k.lượng lên 2 lần và giảm độ cứng đi 2 lần thì c.kỳ sẽ: A. tăng 4 lần. B. khơng đổi. C. giảm 2 lần. D. tăng 2 lần. 30. C.kỳ dđđh của CLLX khơng phụ thuộc vào: A. k.lượng của con lắc. B. b.độ d.động. C. độ cứng của lò xo. D. t.số d.động. 31. Trong dđđh gia tốc biến đổi điều hòa: A. cùng pha so với v.tốc. B. ngược pha so với v.tốc. C. sớm pha 2  so với v.tốc. D. trễ pha 2  so với v.tốc. Biên soạn: Trần Văn Hậu Trang 9 Đề cương ơn tập mơn Vật Lý 12 năm học 2012 - 2013 32. Một CLLX treo thẳng đứng. Lò xo có độ cứng 20 N/m, vật treo có k.lượng m. Khi vật ở VTCB lò xo dãn ra một đoạn 4 cm. Con lắc dđđh với b.độ 3 cm. Lực đàn hồi của lò xo có giá trị nhỏ nhất trong q trình vật d.động là: A.2 N. B.14 N. C.0,2 N. D.1,4 N. 33. Một CLLX treo thẳng đứng. Lò xo có độ cứng 20 N/m, vật treo có k.lượng m. Khi vật ở VTCB lò xo dãn ra một đoạn 4 cm. Con lắc dđđh với b.độ 3 cm. Lực đàn hồi của lò xo có giá trị lớn nhất trong q trình vật d.động là: A.2 N. B.14 N. C.0,2 N. D.1,4 N. 34. Một CLLX gồm vật nặng có k.lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k = 160 N/m. Vật dđđh theo phương thẳng đứng với b.độ 10 cm. V.tốc của vật khi qua VTCB có độ lớn là: A. 4 m/s . B. 0 m/s. C. 2 m/s . D. 6,28 m/s. 35. CLLX dđđh theo phương ngang với b.độ A. Li độ của vật khi động năng bằng thế năng của lò xo là: A. A 2 x 2   . B. A x 2   . C. A 3 x 2   . D. A x 4   . 36. Tại cùng một v.trí địa lí, hai con lắc đơn có c.kỳ d.động riêng lần lượt là 1,5 s và 2 s. C.kỳ d.động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là: A.   0,5 s . B.   1,75 s . C.   2,5 s . D.   3,5 s . 37. CLLX gồm vật nặng có k.lượng m và lò xo có độ cứng k = 80 N/m, dđđh với b.độ 5 cm. Động năng của con lắc khi nó qua v.trí có li độ x = - 3 cm là: A. 0,032 J. B. 0,064 J. C. 0,096 J. D. 0,128 J. 38. Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dđđh của CLLX?: A. Cơ năng tỉ lệ với bình phương b.độ d.động. B. Có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng nhưng cơ năng được bảo tồn. C. Cơ năng tỉ lệ với độ cứng của lò xo. D. Cơ năng b.thiên theo t.gian với c.kỳ bằng nửa c.kỳ b.thiên của v.tốc. 39. Một CLLX gồm vật nặng 400 g gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho vật d.động. Cơ năng d.động của con lắc là A. 320 J. B. 6,4 . 2 10  J. C. 3,2 . 2 10  J D. 3,2 J. 40. Một vật dđđh theo p.tr   x 10cos4 t cm   . Tốc độ trung bình của vật trong 1 4 c.kỳ d.động, kể từ lúc t = 0 là A.   80 cm/s . B.   40 cm/s . C.   40 cm / s  . D.   20 cm/s . 41. Con lắc đơn dđđh với c.kỳ 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2 . Chiều dài của con lắc là: A. 12,4 cm. B. 24,8 cm. C. 1,56 m. D. 2,45 m. 42. Một vật dđđh với c.kỳ T. Động năng của vật sẽ A. biến đổi theo t.gian dưới dạng hàm số sin. B. Biến đổi tuần hồn theo t.gian với c.kỳ T/2. C. biến đổi tuần hồn với c.kỳ T. D. khơng thay đổi theo t.gian. 43. Khi gắn quả nặng m 1 vào một lò xo thì nó d.động với c.kỳ 1,2 s. Khi gắn quả nặng m 2 vào lò xo đó thì nó d.động với c.kỳ 1,6 s. Khi gắn đồng thời m 1 và m 2 vào lò xo đó thì nó d.động với c.kỳ A. 1,4 s. B. 2,8 s. C. 2,0 s. D. 4,0 s. 44. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dđđh là khơng đúng? A. Động năng và thế năng biến đổi đ.hòa cùng c.kỳ. B. Động năng biến đổi đ.hòa cùng c.kỳ với v.tốc. C. Thế năng biến đổi đ.hòa với t.số gấp 2 lần t.số của li độ. D. Tổng động năng và thế năng khơng phụ thuộc vào t.gian. 45. Phát biểu nào sau đây là sai? A. D.động tắt dần là d.động có b.độ giảm dần theo t.gian. B. D.động c.bức là d.động chịu tác dụng của một ngoại lực b.thiên tuần hồn. C. Khi có c.hưởng d.động, t.số của d.động c.bức bằng t.số d.động riêng của hệ d.động đó. D. T.số của d.động c.bức ln bằng t.số riêng của hệ d.động. 46. Một vật chịu tác động đồng thời hai dđđh cùng phương với các phương trình:     1 2 π x = 5cos πt - cm ; x = 5cosπt cm 2       . P.trd.động của vật sẽ là A.   π x = 5 2cos πt - cm . 4       B.   x = 5 2sin t - cm . 4         Biên soạn: Trần Văn Hậu Trang 10 Đề cương ơn tập mơn Vật Lý 12 năm học 2012 - 2013 C.   π x = 5 3cos πt + cm . 4       D.   π x = 5cos πt + cm . 6       47. Hai dđđh cùng phương cùng t.số và cùng pha có b.độ A 1 & A 2 với 2 1 A 3A  . D.động tổng hợp có b.độ bằng: A. A 1 . B. 2 A 1 . C. 3 A 1 . D. 4 A 1 . 48. Con lắc đơn có chiều dài khơng đổi, dđđh với c.kỳ T. Khi đưa con lắc lên cao thì c.kỳ d.động của nó: A. tăng lên. B. giảm xuống C. khơng thay đổi. D. khơng xác định được 49. Tại một nơi xác định, c.kỳ dđđh của con lắc đơn tỉ lệ thuận với A. chiều dài con lắc. B. căn bậc hai chiều dài con lắc. C. căn bậc hai gia tốc trọng trường. D. gia tốc trọng trường. 50. Một vật dđđh theo p.tr x = 4cos(8t+ 6  ) cm, t tính bằng s. C.kỳ d.động của vật là A. 1 s 8 . B. 4 s. C. 1 s 4 . D. 1 s 2 . 51. Một CLLX dđđh với p.tr x Acos t   và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là: A. đ W W = cos ωt 2 . B. đ W W = sin ωt 4 . C. đ W = cos ωt 2 W . D. đ W = ωt 2 Wsin . 52. Li độ và gia tốc của một vật dđđh ln b.thiên đ.hòa cùng t.số và A. lệch pha với nhau 4  . B. lệch pha với nhau 2  . C. ngược pha nhau. D. cùng pha với nhau. 53. Một chất điểm dđđh trên trục Ox với c.kỳ T. VTCB của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng t.gian ngắn nhất để nó đi từ v.trí có li độ x A  đến v.trí có li độ A x 2  là: A. T 6 . B. T 4 . C. T 2 . D. T 3 . 54. Trong dđđh, v.tốc tức thời của vật d.động tại một thời điểm t ln A. sớm pha 4  so với li độ d.động. B. cùng pha với li độ d.động. C. lệch pha 2  so với li độ d.động. D. ngược pha với li độ d.động. 55. Hai dđđh cùng phương, cùng t.số, có các p.trd.động là: x 1 = 3cos(t– 4  ) cm và x 2 =4cos(t + 4  )cm. B.độ của d.động tổng hợp hai d.động trên là: A. 1 cm. B. 7 cm. C. 5 cm. D. 12 cm. 56. Một CLLX gồm một lò xo k.lượng khơng đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dđđh theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi ln hướng: A. theo chiều ch.động của viên bi. B. theo chiều dương quy ước. C. về VTCB của viên bi. D. theo chiều âm quy ước. 57. Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ k.lượng m, treo vào một sợi dây khơng dãn, k.lượng sợi dây khơng đáng kể. Khi con lắc đơn này dđđh với c.kỳ 3 s thì hòn bi ch.động trên một cung tròn dài 4 cm. T.gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là A. 0,5 s. B. 1,5 s. C. 0,25 s. D. 0,75 s. 58. Một CLLX gồm một lò xo k.lượng khơng đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ k.lượng m. Con lắc này đang dđđh có cơ năng A. tỉ lệ với bình phương b.độ d.động. B. tỉ lệ nghịch với k.lượng m của viên bi. C. tỉ lệ với bình phương c.kỳ d.động. D. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. 59. Một hệ d.động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hồn n 0 F F sin10 t   thì xảy ra h.tượng c.hưởng. T.số d.động riêng của hệ phải là A. 5  Hz . B. 10 Hz . C. 5 Hz . D. 10  Hz . 60. Một CLLX gồm vật nặng có k.lượng 400 gam và lò xo có độ cứng 40 N/m. Con lắc này dđđh với c.kỳ bằng A. s 5  . B. 1 s 5 π . C. s  5 . D. s π 5 . [...]... Lý 12 năm học 2012 - 2013 A động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại B thế năng của vật cực đại khi vật ở v.trí biên C khi ở VTCB, thế năng của vật bằng cơ năng D khi vật đi từ VTCB ra biên, v.tốc và gia tốc của vật ln cùng dấu 113 Một CLLX dđđh Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có k.lượng 100 g Lấy 2  10 Động năng của con lắc b .thi n theo t.gian với t.số A 6 Hz B 3 Hz... Khi vật ở VTCB, lò xo dài 44 cm Lấy g = 2 (m/ s 2 ) Chiều dài tự nhiên của lò xo là A 36 cm B 40 cm C 42 cm D 38 cm 96 Khi nói về năng lượng của một vật dđđh, phát biểu nào sau đây là đúng? A Cứ mỗi chu kì d.động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng B Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở VTCB C Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở v.trí biên D Thế năng và động năng của vật b .thi n... b .thi n đ.hòa Biên soạn: Trầ n Văn Hậu 99 Trang 14 Đề cương ơn tập mơn Vật Lý 12 năm học 2012 - 2013 Một vật nhỏ thực hiện dđđh theo p.tr x = 10cos(4t+  2 ) cm, với t tính bằng giây Động năng của vật đó b .thi n với c.kỳ bằng A 0,50 s B 1,50 s C 0,25 s D 1,00 s 100 Một CLLX gồm vật có k.lượng m và lò xo có độ cứng k dđđh Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm k.lượng m đi 8 lần thì t.số d.động của vật. .. = 4cos(t-  6 ) cm và x2 = 4cos(t-  2 ) cm và D.động tổng hợp của hai d.động này có b.độ là A 4 3 cm B 2 7 cm 102 Cơ năng của một vật dđđh C 2 2 cm D 2 3 cm A b .thi n tuần hồn theo t.gian với c.kỳ bằng một nửa c.kỳ d.động của vật B b .thi n tuần hồn theo t.gian với c.kỳ bằng c.kỳ d.động của vật C tăng gấp đơi khi b.độ d.động của vật tăng gấp đơi D bằng động năng của vật khi vật tới VTCB 103 Một... mơn Vật Lý 12 năm học 2012 - 2013 DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU  Tóm tắt lý thuyết I/ Đại cương về dđxc 1 Dđxc là d.điện có c.độ b .thi n tuần hồn với t.gian theo quy luật của hàm số sin hay cơsin, có dạng: i  I 0 cos  t    Trong đó: + i là c.độ tức thời (A) + I 0 là c.độ cực đại (A) +  là t.số góc (rad/s) (   0 ) và   ( I 0 > 0) 2  2 f với T là c.kỳ ; f là t.số T + ( t   ) là pha của i và. .. năng của vật d.động tắt dần khơng đổi theo t.gian C Lực cản m.trường tác dụng lên vật ln sinh cơng dương D D.động tắt dần là d.động chỉ chịu tác dụng của nội lực 88 Khi nói về một vật dđđh có b.độ A và chu kì T, với mốc t.gian (t = 0) là lúc vật ở v.trí biên, phát biểu nào sau đây là sai? 87 T , vật đi được qng đường bằng 0,5A 8 T B Sau t.gian , vật đi được qng đường bằng 2A 2 T C Sau t.gian , vật đi... / s B 0 cm / s C 5 cm / s D 20 cm / s 69 Một vật nhỏ dđđh theo một trục cố định Phát biểu nào sau đây đúng? A Lực kéo về tác dụng vào vật khơng đổi B Li độ của vật tỉ lệ với t.gian d.động C Quỹ đạo ch.động của vật là một đường hình sin D Quỹ đạo ch.động của vật là một đoạn thẳng 70 Một CLLX gồm vật nhỏ k.lượng 400 g, lò xo k.lượng khơng đáng kể và có độ cứng 100N/m Con lắc dđđh theo phương ngang... trong R bởi dđxc nói trên I  I0 Với I 0 là c.độ cực đại (A) và I là c.độ h.dụng (A) 2 + Ngồi ra đ.áp (hđt xc), sđđ, c.độ đ.trường, điện tích, … cũng có các giá trị h.dụng tương ứng Giá trị h.dụng bằng giá trị cực đại chia cho 2 U0 2 U E E0 2 Với U là đ.áp h.dụng (V) và U 0 là đ.áp cực đại (V) Với E là sđđ h.dụng (V) và E 0 là sđđ cực đại (V) + Các thi t bị đo đối với mạch điện xc chủ yếu cũng là đo... có k.lượng vật nhỏ là 50 g Con lắc dđđh theo một trục cố định nằm ngang với p.trx = Acosωt Cứ sau những khoảng t.gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau Lấy 2  10 Lò xo của con lắc có độ cứng bằng A 200 N/m B 100 N/m C 50 N/m D 25 N/m 112 Một vật dđđh theo một trục cố định (mốc thế năng ở VTCB) thì Biên soạn: Trầ n Văn Hậu Trang 15 Đề cương ơn tập mơn Vật Lý 12 năm học 2012 -... (cm/s) Gốc tọa độ ở VTCB Mốc t.gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và v.tốc là: A x = 2 cm, v = 0 B x = 0, v = 4π cm/s C x = – 2 cm, v = 0 D x = 0, v = – 4π cm/s 91 Một vật dđđh dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, VTCB và mốc thế năng ở gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là A 92 T 4 B T 8 C T 12 D T . s). V.tốc và gia tốc của vật có giá trị cực đại bằng: A. 0,2 m/s và 2 1m/ s . B. 0,4 m/s và 2 1,5 m /s . C. 0,2 m/s và 2 2 m / s . D. 0,6 m/s và 2 2 m /s . 25. Một CLLX gồm vật nặng 400. tập mơn Vật Lý 12 năm học 2012 - 2013 DAO ĐỘNG CƠ  Tóm tắt lý thuyết I/. Dđđh 1. Ch.động của vật qua lại quanh VTCB gọi là d.động cơ. VTCB là v.trí của vật khi đứng n. 2. Khi vật d.động,. T 70 Túm tt lý thuyt 70 Bi tp trc nghim 73 THI TT NGHIP NHNG NM TRC thi tt nghip nm 2008 81 thi tt nghip nm 2009 86 thi tt nghip nm 2010 91 thi tt nghip nm 2011 96 thi tt nghip
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ, TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ, TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

Từ khóa liên quan