0

Từ vi mô đến vĩ mô luyện thi đại học môn vật lý

25 788 0
  • Từ vi mô đến vĩ mô  luyện thi đại học môn vật lý

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:24

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học.  !                  !∀###! ∀∃  !∀#∃%&∋(∋)∋ ∗+% %&∋!∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ ()∗+,−∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗    ./01234(5670809:      ∀#∃%&∋(     !   ,  ;<:(<:           !∀#!∃%&∀∋()∗+,                                         !   −  :=:8>?:≅Α )∗+,−. .+∃/012+34 5+.+∃/0∀6+789+∃0∃:;++<∃/0&∃=&0><?#≅&∋∀58∃8∃Α%1.0Β#.0>Χ&∃ (∆&ΕΦ+Γ+∃Η&∋Ι00/0∃ϑ8∃6&∋?Κ0Ε∆&+3#0/%(Λ&0>%&∋+Γ+∃Η&∋∗ )+/∀+,−.0 Μ0/%>+.+∃/012+34;Ι&∋:ϑ0 50Ν&∋∀Ο&0≅++ΓΠ01≅∃/0(Θ&∋+.+∃ΡΣ&∋.Τ ∋0≅+∀5+∃%+∃Η&∋(Υ&∀5%+.+∃/08∃.+∗ )12+∀+,−. ς∀5%ΕΠ ;&+Γ8∃≅ :Ω&∋∀5ΕΞ+09&∃0:2&∋0.+Ι&∋:ϑ04∃=&∃/012+340∃5&∃+.+ %/ 1#! ΨΖ∃606&!∃/0+78∃≅ :Ω&∋0[&∃(Θ&∋∴∗ Ψ]406&⊥+.+∃/0&∃_!+78∃≅ :Ω&∋0α∴Ε∆&,∴∴ ] !&20>&6Ι] ]+0>%&Ι46β0>%&ΙΛβ6&∗ ΨΕ>6&!∋χ∃ %/Λβ2&∀5(>%& δεΛβ6&!+78∃≅ :Ω&∋0>Λ&,∴∴ ] &∃:&∋&∃φ∃2&8∃≅ :Ω&∋&#+ 6&∋χ∃&∃[Λβ2& ⊥ ∴ Ι Ψ Ι δ ∀5Λβ2&⊥ ∴ Ι Ψ ∗ δ>%&!+.+∃/0+78∃≅ :Ω&∋(Θ&∋∃%Ξ+ ;&∃2&8∃≅ :Ω&∋&#+ 6&Ι∋χ∃&∃7!&#+ 6& 4Ι&∀5∃4Λ>6&⊥γ∴Ι ∴ Ι Ψ Ι δ !8∃≅ :Ω&∋ ;&∃2&8∃≅ :Ω&∋&#+ 6&∀5+.+4∃Α&∃/0+Α +∃Η&∋∗ )3.4∀+,−. ΨεΠ01≅90+.+∃/012+34 5(η&Ι+ι&Ε1≅ 58∃6&∋(η&!+∃Η&∋0ς4∃=&∃ΓΤ∀5(∆&0∃5&∃ ∃/012+348∃.+∗ Ψεϕ∃/012+34Εη#+7Π04∃Α&∃/00:2&∋κ&∋∗Ζ∃Α&∃/0+ΓΠ0∃/012+34+7+Σ&∋8∃≅ :Ω&∋&∃:&∋Ελ&09+∃0>.Ρ3#∀5+Σ&∋∋.0>µ0#Τλ0Ε≅∗>:ϑ&∋∃Ω4∃/012+348∃6&∋&∋ Ελ&0∃Χ4∃Α&∃/0+Γ&7+76]&0α+Σ&∋ΕΠ ;&&∃:&∋&∋:Ω+∃:;&∋∗ )5−∀4∀+,−. .+∃/012+34 #6&(∆&ΕΦ∀50:2&∋0.+∀;&∃#∗7(≅& %/0:2&∋0.++2(Α&!:2&∋0.+ Ελ& 0αν 0:2&∋ 0.+ /&∃ ⊥0:2&∋ 0.+ ∋ο +.+ ∃Ε>6&ν 0:2&∋ 0.+ Τ∆# ⊥0:2&∋ 0.+ ∋ο +.+ ]406&ν0:2&∋0.+∃34Ρπ&⊥0:2&∋0.+∋ο+.+∃/0+78∃≅ :Ω&∋8∃.+∴∗ Β:≅58Χ< )∗678/9 λεΞ0>ϑ∋χεΞ0>ϑΙ+.+∃5&∃0&∃∀5+.+∀λ0&∃∗ ΨεΞ0>ϑ! δ5Π0&∋61%5#∀5&∋+7&∃λ0ΕΠ(ηΞ0θ∴∴∴ ∴ Ι&∃λ0ΕΠ0>%&∋ ι&∋εΞ0>ϑ Λ&Ε∆& ∃5&∋+∃ρ+0>λ#ΕΠ∗ δ7(.&89&∃ ;&∃2&∴σ τ&(.&89&∃>.30Ι+78∃≅ :Ω&∋∋34−−−∗∴ − 8∃≅ :Ω&∋>. 30∗∃5&∃4∃τ&+∃ΓΤ∆# 5∃Ε>6⊥υϖω∀5∃Λ ⊥,−ω∗ δΝ&∋ :Ω&∋εΞ0>ϑ+7Ε:Ω+ 5Ρ%+.+4∃Α&κ&∋&∃λ0∃/+∃!4∃Α&κ&∋0Φ&∋∃Ω4+.+∃/0 &∃=&∃Ε>60∃5&∃∃Λ ∗ Ψ.+∃5&∃0&∃ δ7ξ∃5&∃0&∃Ι0∃]%0∃κ0ς0α0>%&∋>&∋%5!∃ΓΤ0&∃Ι0&∃Ι>.30Ιφ0&∃ΙεΠ+ 0&∃Ι∃Φ0&∃Ι∃Λ&∀:2&∋0&∃∀5Α∀:2&∋0&∃∗∃Η&∋+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃εΞ0>ϑ0∃]% +Σ&∋+∃η#Β#Τ+Γ(Α&0∃=&εΞ0>ϑΒ#&∃Χ&∃&7∗ψ#&∋Β#&∃ϕ∃5&∃0&∃+7+.+∀λ 0&∃∗ δ:Ω++∃0∃5&∃∃&∃7!&∃7>.30∋χ∃ΓΤ0&∃Ι0&∃Ι>.30Ιφ0&∃∀5 &∃7εΠ+0&∃∋χεΠ+0&∃Ι∃Φ0&∃Ι∃Λ&∀:2&∋0&∃∀5Α∀:2&∋0&∃∗  !   ζ Ψ.+0Μ#∃5&∃0&∃! 5+.+∃5&∃0&∃+7(.&89&∃0α∀58Ε∆&∀50>Ν8Ι+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋ 0>Λ&+.+Β#{Ε/%+7(.&89&∃0α,Ι,Ε∆&−ΙθΕ∀0∀⊥Ε∀0∀|ϖ∴∗∴ θ 8! 58∃%Α&∋+.+∃0>#&∋ (Χ&∃0α>.30Ε∆&εΞ0>ϑ∗ Ψ}%+∃Φ! 5&∃ο&∋8∃≅8∃9Ε7&∋(Ν&∋ π&∀;Ε.ΙΕ:ϑ&∋89&∃∀58Ι+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃ εΞ0>ϑ0∃]%&∃ο&∋Β#{Ε/%] 4>30Ρ_0∗ Ψ∃Λ&0∃/+∃! 5&∃ο&∋0Α&∋Ε.+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃εΞ0>ϑ∗ ):∀,% Ψεϕ&∋61%0&∃Χ&0∃3Τ0>Λ&(τ#0>ϑ∀η(&ΕΛ 5Π08∃≅8∃9&7&∋1.&∋&∃:εΞ0 >ϑ∗∃λ0ΕΠ0>%&∋ ι&∋+.+1% Λ&Ε∆&∃5&∋+∃ρ+0>λ#ΕΠΙ0>%&∋Ε7?ΑΤ>+.+4∃Α&κ&∋ &∃λ0∃/+∃∗∃≅ :Ω&∋+.+1%0>%&∋8∃%Α&∋0α∴ΙΕ∆&∀5+∃ρ+ τ&8∃≅ :Ω&∋εΞ0>ϑ∗ .++Ξ41% 5+.+1%+78∃≅ :Ω&∋0:2&∋Ε:2&∋&∃#ΙΒ#Τ?#&∋Β#&∃Π08∃≅0= +∃#&∋Ι∋∼ 51%Ε6∗ ∋%5+.+1%Ε&∋<0>%&∋0>/&∋0∃.Φ&Εµ&∃+ι&+7+.+1%Ε&∋<0>%&∋0>/&∋0∃.(∆&ΕΦ >30/&∃Ε7 5+.+1%;∀51Λ#;+7ΕΠ1.&∋ΕΠ0&∃Λ&0Ν&∋>30&∃&∃Ρ%8∆0Β#Α+Γ +.+∀ρ&Φ?ΑΤ>0>%&∋ ι&∋+∃Η&∋Ι80∃]%1ς4∃7&∋>+.+Ρι&∋∀Ο0+∃30>30/&∃∗ 7+.+1%8∃6&∋4∃.01.&∋ΙΕ7 5+.+4#&?∀5+.+ ϕΕ]&∗Ζ#&?Ε:Ω++3#0/%0%5&(Θ&∋ &20>%&∗∃Η&∋+70α0>:ϑ&∋>30/&∃∀5Β#Τ>30&∃&∃Β#&∃Π00>ρ+∗ϕΕ]&+&∋Ε:Ω+ +3#0/%0α+.+&20>%&Ι&∃:&∋Ε:Ω+?∆48∃90∀;&∃#0/%>Π0 %/+∃30+78∃≅ :Ω&∋>Λ&∋ >30 ;&Ι&Λ&+70∃Μ∃Η0(308Χ8∃≅+∃30&5% /∋τ&&7∗ ∋%5>+ι&+7&∃ο&∋Ε.=Τ1.&∋∗7 5&∃ο&∋0&∃∀=&∗&∃∀=& 5+.+Ε.(ρ 8∃Φ&∋ χΕ:Ω+>∼1.&∋(<+.+&∋61%∋τ&Ε7∃%Ξ+&∃ο&∋Ε.8∃9(µ%&∃74∃7&∋>0α 1%;∃Τ1Λ#;∗ Ψ∃Λ&∃5 5Π0∃λ0∃≅&∋1%∋χ&∃η# %/1%∀50&∃∀=&∗1≅+.+0∃Λ&∃5+7Ρ/&∋ ∃Χ&∃?%Υ&≅+∗:ϑ&∋89&∃+Γ0∃Λ&∃58∃%Α&∋∴∴∗∴∴∴&Ν.&∃1.&∋∗ Ψ∋=&5! 50∃Λ&∃5+7+∃κ∃λεΞ0>ϑ+Γ+∃Η&∋0∗∃Λ&5+7+3#0>Η+∃Χ&∃?%Υ&≅+Ι Ε:ϑ&∋89&∃8∃%Α&∋∴∴∗∴∴∴&Ν.&∃1.&∋∗ Ψ.+Ε.0∃Λ&∃5! 50Ο4∃Ω4+.+0∃Λ&∃5∗ Ψ.+Β#β! 5Π0 %/+3#0>Η+;Ι&Θ&∋%50∃Λ&∃5Ι4∃.0?//&∃Π0+.+∃(300∃:ϑ&∋ +.+17&∋∀60#Τ∆&∀50ψ∗6&∋1#304∃.0?/+ΓΒ#β ;&Ε∆&κ+4∃Α&κ&∋&∃λ0∃/+∃ +&∋8∃6&∋ΕΓ+#&∋+34&Ν&∋ :Ω&∋+∃%Β#.0>Χ&∃4∃.0?/&5Τ∗ );</= 0>ρ∋χ+.+0∃Λ&∃5∀5Ε.0∃λ&∃5∗ Ψ}ς+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃+.+0=!.+0∃5&∃∀Λ&0>%&∋Π0∃λ0∃≅&∋1+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃ Π00∃Λ&0∃Μ∃ΤΠ08∃≅0>#&∋0=∗∃#ΤΜ&ΕΠ&∋&5Τ0#=&0∃]%Εµ&∃ #Ο0∀/&∀Ο0∃34Ρπ& ∀5+.+Εµ&∃ #Ο0]4 ]∗ Ψ}ς&<+Γ∀0>ρ!0>ρΕ&∋&<>∗.+0∃Λ&∃5+5&∋<?+∃Η&∋0+5&∋+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋ &∃&∃>?+∃Η&∋0∗ Ψ}ς0∆&∃7+Γ+.+1%!.+1%Εη#Ε:Ω+∃Χ&∃0∃5&∃0αΠ0Ε.0&∃∀=&8∃9∃Ε>6∗.+ 1%+78∃≅ :Ω&∋+8∃≅ :Ω&∋εΞ0>ϑ0><?#≅&∋10∆&∃7ΕΜ0∃5&∃Π01%+∃Υ00>Υ&∋∗ .+1%+78∃≅ :Ω&∋ ;&∃2&8∃≅ :Ω&∋εΞ0>ϑ>30&∃η#10∆&∃7ΕΜ0><0∃5&∃Π0 4#&?∃%Ξ+Π0 ϕΕ]&∗    1 εΠ04%&0>#&∋∃ι4∃=&>0∃5&∃,0∋! ∴ Ψ∗:;+17&∋+Γ+.+0 ∋Ε:Ω+4∃.0>0>%&∋4∃=&>+Γ4%&Εκ&∋ΤΛ& 5  !   ϖ ∆∗,∃⊥+∗.∗∃⊥+∗:,∃⊥+ , ∗1∃⊥+ ,   −Ε+ , |,∃+1#Τ>|,∃⊥+∗  1ΒΑ1Π0∃5&∃0&∃+78∃≅ :Ω&∋+>.30+Γ+∃Η&∋0⊥|θ∗∴ ,ζ 8∋∀+∃/ ∀5(µ∃ΓΤ∀;Π04∃Α&∃5&∃0&∃Ι0∃Χ10/%>Π0&Ν&∋ :Ω&∋ ∆∴∗.Ι∴ξ∗∴ ζ, ∗:∴Ιϖζ∗∴ ζ, ∗1,Ιθ∗∴ ζ, ∗ −Ε5&∃0&∃Ψ4∃Α&∃5&∃0&∃1#Τ>|, ⊥Ψ + , |Ι∴ξ∗∴ ζ, ∗  1Φ/0 δ +∃#ΤΜ&ΕΠ&∋∀;ΕΠ&∋&Ν&∋,,∴ε]4∃=&>0∃]%12Εχ! δ  δ Ψ&∗∃%(∆0 8∃≅ :Ω&∋ +Γ +.+ ∃/0 5  δ |ξσε]+ , ν  δ |−σΙθε]+ , ν  & |σ−σΙθε]+ , ∗ Π&∋ &Ν&∋0%5&4∃τ&+Γ+.+1Α&4∃4∃=&> 5 ∆θϖσΙθε]∗.∗∴∗:−,σΙξε]∗1∴σΙξε]∗ −Ε δ  δ Ψ& ΖΡρ&∋Ε (Α%0%5&&Ν&∋ :Ω&∋0%5&4∃τ&!⊥ δ + , Ψ δ |  + , Ψ & + , Ψ 1# }#Τ>⊥ 1# |−,σΙξε]+ , ∗ 1Γ}%0>%&∋+∃ι1%/Σ&∋ 5Π01%Ε6∗/+∃+∃5  ⊥∴Ιζ−ζ∴(µΡµ+∃ Η+ ∀η4∃9ΕφΙ Η+∀η4∃909∗ΠΡµ+∃+ς+Ε/ 5 ∴ ∴Ιϖ  ∗Ο&0≅++ς+Ε/0∃]%4∃:2&∋&∃Χ&+Γ +.+1%Ε6&5Τ 5 ∆∗−Ιζϖ∗∴ ζ 1.−ζΙϖ1∗:∗θΙσ∴∗∴ ζ 1∗1∗θσΙ∴1∗  −Ε+7∀|     |−Ιζϖ∗∴ ζ 1∗ 1ΗΠΡµ+∃+∃#ΤΜ&∀η4∃9Εφ+Γ∀/+∃Β#&∋4∃Φ+ΓΠ0Β#β 5∴Ιθ∗Ο&0≅+>ϑ ?+ΓΒ#β&5Τ 5 ∆∗ζξ∴∴∴81∗.∗,∴∴∴81∗:∗,ζ∴∴∴811∗−θ∴∴∴81∗ −Ε+7∀|    |∴Ιζξ∗∴ ξ 1|ζξ∴∴∴81∗  1!∆#Εµ&∃ #Ο0#(( ]Ε:Ω+&∋%/1#Τ+∃%&∃ο&∋8∃%Α&∋+.+∃>30 ;&0∃Χ∀Ο&0≅+ Σ> ?0><&Λ&(Θ&∋∀Ο&0≅+.&∃1.&∋<8∃%Α&∋+.+∃ ∆Ιυθϖ∗∴ ∴ &Ν.&∃1.&∋∗.Ιυθϖ∗∴ υ &Ν.&∃1.&∋∗ :ϖΙ,σϖ∗∴ ξ &Ν.&∃1.&∋∗1ϖΙ,σϖ∗∴ ϖ &Ν.&∃1.&∋∗ −Ε4Ρρ&∋Εµ&∃ #Ο0#(( ]!∀|Ρ1#Τ>Ρ|∀|+|Ιυθϖ∗∴ ∴ &Ν.&∃1.&∋∗          :Ιϑ >%&∋+.+∃/012+341#Ε=Τ∃/0&5%0∃#Π+&∃7]40%&!      !   θ  ∗4∃%0%&∗  ∗Λβ%&  ∗ ∗#Τ6&∗  ∗&#+ %&∗ :ΙϑΒ>%&∋+.+∃/012+341#Ε=Τ∃/0&5%0∃#Π+&∃7εΛβ6&!  4∃%0%&∗  ∗Λβ%&  ∗ ∗] ]+0>%&∗  ∗#Τ6&∗ :ΙϑΦ/012+34&5%1#Ε=Τ+78∃≅ :Ω&∋&∋∃(Θ&∋8∃6&∋  ∗Ζ∃%0%&∗  ∗20>%&∗  ∗Ζ>%0%&∗  ∗] ]+0>%&∗ :ΙϑΓ>%&∋+.+∃/01#Ι∃/0+78∃≅ :Ω&∋&∃φ&∃30 5  ∗&20>&%∗  ∗&20>%&∗  ∗4>%0%&∗  ∗] ]+0>%&∗ :ΙϑΗ}≅ :Ω&∋0Ελ&09+∃(Μ#0∃µ!  ∗8∃Α&Ν&∋09+∃Ελ&+Γ∃/012+34∗  ∗09&∃∋.&Ε%/&+ΓΕΠ ;&Ελ&09+∃+.+∃/0∗  ∗Ελ&09+∃∃/012+34 Λ&0ρ+∗  ∗0∃ϑ∋&Ελ&09+∃0χ&0/0>%&∋∃/0∗ :Ιϑ!Ξ+0>:&∋&5%1#Ε=ΤΚ−4∃Α 5ΕΞ+0>:&∋+Γ∃/012+34!  ∗∃≅ :Ω&∋&∋∃∗   ∗}4&∗  ∗∃ϑ∋&1≅&∋0>#&∋(Χ&∃∗  ∗∃ϑ∋&0:2&∋0.+∗ :Ιϑ∃∃∼&+=#ΛΜ∗λ&09+∃+Γ+.+∃/012+34 5  ∗Ψ]∗  ∗]∗  ∗ ;&∃2&]∗  ∗(Θ&∋8∃6&∋∗ :Ιϑ∀}Υ4?∆4+.+ %/∃/012+340∃]%0∃κ0ς0Ν&∋Ρτ&∀η8∃≅ :Ω&∋!  ∗Ζ∃%0%&εΛβ6&]40%&>%&∗  ∗Ζ∃%0%&]40%&ε]β%&>%&∗  ∗>%&εΛβ6&]40%&Ζ∃%0%&∗  ∗>%&]40%&εΛβ6&Ζ∃%0%&∗ :Ιϑ#/04>%0%&Ε:Ω+0/%&Λ&0α−∃/0Β#>81#!  ∗#ΙΡΙΡ∗  ∗#Ι#ΙΡ∗  ∗#Ι1ΙΡ∗  ∗#Ι1Ι1∗ :Ιϑ 20>%&Ε:Ω+0/%&Λ&0α−∃/0Β#>81#!  ∗#ΙΡΙΡ∗  ∗#Ι#ΙΡ∗  ∗#Ι1ΙΡ∗  ∗#Ι1Ι1∗ :Ιϑ λ&09+∃+Γ+.+∃/0Β#>8∀54∃Α&Β#>8(Θ&∋  ∗ − ]  ∗  ∗ − ],  ∗  ∗ , ]−  ∗  ∗ − ], − ]  Ν ∗ :Ιϑ Β/0&5%0>%&∋+.+04∃7&∋?/Κ−4∃Α 5∃/012+34  ∗/0  ∗  ∗/0   ∗  ∗/0   ∗  ∗/0  ∗ :Ιϑ ΦΕ>6& 50Λ&∋∼+Γ+.+∃/012+34&5%  ∗Ζ∃%0%&∀5 ]406&∗   ∗]406&∀5Λβ6&∗  ∗εΛβ6&∀5(>%&∗   ∗#+ 6&∀5∃4]>6&∗ :Ιϑ Γ∃∼&4∃.0(Μ#Κ−Ο−8∃&7∀ηΒ#>!  ∗#>8 50∃5&∃4∃τ&+3#0/%+Γ+.+∃Ε>6&∗  ∗#>8+∃0χ&0/0>%&∋+.+∃Ε>6&∗  ∗.+Β#>8Εη#+7Ελ&09+∃(Θ&∋1≅4∃=&1≅+Γ]∗  ∗.+Β#>88∃6&∋+74∃Α&∃/0∗ :Ιϑ Η∃>&∃Ο&Εµ&∃ΛΜ8∃&7∀η0:2&∋0.++Γ+.+∃/012+34!  ∗ς+0:2&∋0.+∋ο+.+∃/0&∋Ελ&∋≅&∋ ς+∃Η04∃=&0∗  ∗Α&+∃30+Γ ς+0:2&∋0.+∋ο+.+&#+ 6&8∃.+(Α&+∃30 ς+0:2&∋0.+∋ο∃/0&∃=&∀5 ] ]+0>%&0>%&∋&∋#ΤΛ&0∗  ∗ ς+ 0:2&∋ 0.+ ∋ο +.+ &#+ 6& 0>%&∋ ∃/0 &∃=& ∀5 ς+ 0:2&∋ 0.+ ∋ο +.+ Β#>8 0>%&∋ ∃Ε>6&8∃.+&∃#∀η(Α&+∃30∗  ∗.&89&∃0.+Ρρ&∋+Γ0:2&∋0.+Τ∆# 5&∃φ&∃30∗ :Ιϑ !/0&5%1#Ε=Τ+714&(Θ&∋  !  υ  ∗Ζ>606&∗  ∗20%&∗  ∗Ζ∃606&∗  ∗Ζ6&∗ :Ιϑ ∃≅&∃/0&5%1#Ε=Τ 5+.+∃/0(η&Ι8∃6&∋4∃=&>0∃5&∃+.+∃/08∃.+  ∗Ζ∃606&Ι4>606&ΙΛ ]+0>%&∀5&20>&6∗  ∗Ζ∃606&Ι4>606&ΙΛ ]+0>%&∀546β0>6&∗  ∗#+ 6&Ι4>606&ΙΛ ]+0>%&∀5&20>&6∗  ∗εΛβ6&Ι4>606&ΙΛ ]+0>%&∀5&20>&6∗ :Ιϑ ∀τ#∃∆0+.+∃/0+2(Α& %/8∃6&∋(η&⊥0>α&20>%&+70∃ϑ∋&1≅&∋∀5%8∃%Α&∋  ∗0α∴ δ− 1Ε∆&∴ δ,ζ 1∗   ∗0α∴ δ,ζ 1Ε∆&∴ δθ 1∗  ∗0α∴ δ, 1Ε∆&∴ δξ 1∗   ∗0α∴ δξ 1Ε∆&∴ δθ 1∗ :Ιϑ # ]+0>%&Ι#Τ6&⊥   Ι ∀5+.+∃/00#⊥   Ι  5+.+∃/00∃#Π+&∃7∃/0!  ∗4∃606&∗  ∗ ]406&∗ ∗Λβ6&∗   ∗(>6&∗ :ΙϑΒ:2&∋0.+∃34Ρπ&?ΑΤ>  ∗∀;+.+∃/0+78∃≅ :Ω&∋∗  ∗+∃∀;+.+∃/0+78∃≅ :Ω&∋>30 ;&∗  ∗+∃∀;+.+∃/0+7&∋Ελ&09+∃∗ ∗∀;∼∃/0+2(Α&∗ :ΙϑΒ :2&∋0.+∃34Ρπ&+7(.&89&∃0.+Ρρ&∋  ∗8∃%Α&∋Π0∀5Κ0∗   ∗Ρ:;∴ δξ ∗  ∗Ρ:;∴ δϖ ∗    ∗ ;&∀6+Σ&∋∗ :ΙϑΒΒ2+∃∆+Γ0:2&∋0.+Ελ&0α 5!  ∗1ς∀+∃/∋ο+.+] ]+0>%&0>%&∋+.+∃/0&∋Ελ&∗  ∗1ς0>%ΕΦ4∃606&∋ο+.+∃/0&∋Ελ&∗  ∗1ς0>%ΕΦ4>606&∋ο+.+∃/0&∋Ελ&∗  ∗1ς(∆&ΕΦ4>606&0∃5&∃Λ ]+0>%&0>%&∋+.+∃/0&∋Ελ&∗ :ΙϑΒΦ∃:&∋0:2&∋0.+&5%1#Ε=Τ+7(.&89&∃0.+Ρρ&∋ ;&∀6+Σ&∋  ∗:2&∋0.+∃34Ρπ&∀50:2&∋0.+Τ∆#∗  ∗:2&∋0.+/&∃∀50:2&∋0.+Ελ&0α∗  ∗:2&∋0.+∃34Ρπ&∀50:2&∋0.+Ελ&0α∗  ∗:2&∋0.+∃34Ρπ&∀50:2&∋0.+/&∃∗ :ΙϑΒΓ∃∼&+=#Κ−Ο−∗>%&∋(≅& %/0:2&∋0.++2(Α&Ε≅∀;+.+∃/012+340∃Χ  ∗0:2&∋0.+∃34Ρπ&+7(.&89&∃0.+Ρρ&∋∀5+:ϑ&∋ΕΠ&∃φ&∃30∗  ∗0:2&∋0.+/&∃+7(.&89&∃0.+Ρρ&∋&∃φ&∃30∗  ∗0:2&∋0.+Ελ&0α+∃?ΑΤ>∀;+.+∃/0&∋Ελ&∗  ∗0:2&∋0.+Τ∆#+∃µ#0>.+∃&∃λ0>%&∋4∃=&>  ∗ :ΙϑΒΗ616& 5∃/00>#Τη&0:2&∋0.+0>%&∋  ∗0:2&∋0.+∃34Ρπ&∗   ∗0:2&∋0.+Ελ&0α∗  ∗0:2&∋0.+/&∃∗   ∗0:2&∋0.+Τ∆#∗ :ΙϑΒ!>%&∋0:2&∋0.+/&∃∃/00>#Τη&0:2&∋0.+ 5  ∗4∃606&∗  ∗Λβ6&∗  ∗(616&∗  ∗∋>∀06&∗ :ΙϑΒ∃>%&∋(≅& %/0:2&∋0.++2(Α&Ι %/0:2&∋0.++7(.&89&∃0.+Ρρ&∋∀5%+89+∃ 0∃:;+∃/0&∃=& 5  ∗0:2&∋0.+∃34Ρπ&∗   ∗0:2&∋0.+Ελ&0α∗  ∗0:2&∋0.+&∃∗   ∗0:2&∋0.+Τ∆#∗  :ΙϑΒ∀∃6&∋0&&5%1#Ε=Τ 5Ο−8∃&7∀η∃/0Β#>8  ∗5+.+∃/0+3#0/%&Λ&+.+∃Ε>6&∗  ∗7Ελ&09+∃(Θ&∋Ελ&09+∃&∋#ΤΛ&0≅∗  ∗∃ 5+.+∃/00>#Τη&0:2&∋0.+0>%&∋0:2&∋0.+/&∃∗  ∗#6&06&∋0/<0>/&∋0∃.0ςΡ%∗ :ΙϑΒ#>%&∋4∃Α&κ&∋Ρ%0:2&∋0.+/&∃!         0∃Χ? 5∃/0  !  ξ ∆4∗.   ∗:&∗1    :ΙϑΦΠ:Β∃Θ!Ζ6β0>%& 54∃Α&∃/0+Γ ∗&20>&6∗  ∗&20>%&∗ ∗Λ ]+0>%&∗ ∗4>606&∗       :Ιϑ ∃]%0∃#Τ∆0∋&∋Ι∃/0&∃=&&∋#ΤΛ&0Ετ#0Λ&?#30∃λ&1#∀ρ&Φ ;& 5  ∗−∋ϑ∗  ∗−∴4∃Η0∗  ∗−4∃Η0∗  ∗4∃Η0∗ :ΙϑΒ>.30+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃εΞ0>ϑ0∃]%Β#{Ε/%∋τ&0>ι&+7(.&89&∃∀5%8∃%Α&∋  ∗ϖ∗∴ ϖ 8∗ ∗ϖ∗∴ υ 8∗ ∗ϖ∗∴ ξ 8∗ ∗ϖ∗∴ σ 8∗ :ΙϑΦ.+1%+78∃≅ :Ω&∋&∃φ∃2&8∃≅ :Ω&∋εΞ0>ϑ10∆&∃%.0∃5&∃  ∗1%8η&∃Εφ∗ ∗1%+∃Υ00>Υ&∋∗ ∗4#&?∗  ∗ ϕΕ]&∗ :ΙϑΓλεΞ0>ϑ+Γ+∃Η&∋0  ∗&Θ<0>#&∋0=∃Λ&5∗  ∗&Θ+.+∃0>#&∋0=∃Λ&5∴&∋∃Χ&&Ν.&∃1.&∋∗  ∗&Θ+.+∃0>#&∋0=∃Λ&5−∴&∋∃Χ&&Ν.&∃1.&∋∗  ∗&Θ+.+∃0>#&∋0=∃Λ&5ζ∴&∋∃Χ&&Ν.&∃1.&∋∗ :ΙϑΗεΞ0>ϑ0∃#Π+ %/1%&5%Ρ:;Ε=Τ  ∗}%+∃Υ00>Υ&∋∗  ∗}%&20>%&∗  ∗}%8∃Φ&∋ χ⊥∃Τ1%8η&∃Εφ∗  ∗}%0>#&∋(Χ&∃∋ο1%+∃Υ00>Υ&∋∀51%8∃Φ&∋ χ∗ :Ιϑ!:ϑ&∋89&∃+ΓΠ0∃Λ&5∀5%+  ∗∴∴∴∴&Ν.&∃1.&∋∗  ∗∴∴∴∴∴&Ν.&∃1.&∋∗  ∗∴∴∴∴∴∴&Ν.&∃1.&∋∗  ∗∴∴∴∴∴∴∴&Ν.&∃1.&∋∗ :Ιϑ∃∃]%0∃#Τ∆0∋&∋Ι+.+&∋#ΤΛ&0Ετ#0Λ&?#30∃λ&∀5%0∃ϑΕΜ&5%1#Ε=Τ  ∗0|−∴∴∴&Ν∗    ∗0|−∴∴∴∴∴&Ν∗  ∗0|−∴∴∴∴&Ν∗   ∗0|−∴∴∴∴∴∴&Ν∗ :Ιϑ∀.+∀/+∃Β#&∋4∃Φ+Γ∃Λ&5  ∗Εη#(µ λ+∃∀η4∃9+7(:;+17&∋&∋Υ&∗  ∗Εη#(µ λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋Ρ5∗  ∗∃%5&0%5&8∃6&∋(µ λ+∃∀η4∃9&5%+Α∗  ∗+70>:ϑ&∋∃Ω4 λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋&∋Υ&Ι+70>:ϑ&∋∃Ω4 λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋ Ρ5∗ :Ιϑ#εΠ0∃Λ&5+.+∃?+∃Η&∋0,∴∴∴∴∴&Ν.&∃1.&∋+70≅+ΕΠ+∃/Τ>?+∃Η&∋0 5  ∗,Ιϖ81∗ ∗−81∗  ∗−Ιζ81∗ ∗ϖ81∗ :Ιϑ >%&∋∃λεΞ0>ϑΙ0∃Λ&0∃ΜΡ#Τ&∃30&7&∋1.&∋ 5  ∗εΞ0>ϑ∗ ∗%Α0&∃∗ ∗εΠ+0&∃∗ ∗∃Λ&∀:2&∋0&∃∗ :Ιϑ >%&∋∃λεΞ0>ϑΙ∃5&∃0&∃<∋τ&εΞ0>ϑ&∃30 5  ∗εΠ+0&∃∗ ∗>.30∗ ∗∃#0&∃∗ ∗0&∃∗ :Ιϑ Β>%&∋+.+∃Χ&∃0&∃Β#ΤΒ#&∃εΞ0>ϑ∃5&∃0&∃+7(.&89&∃(Κ&∃30 5  ∗>.30∗ ∗∃#0&∃∗ ∗0&∃∗ ∗%Α0&∃∗ :Ιϑ Φ>%&∋∃λεΞ0>ϑΙ∃5&∃0&∃+7+∃#8Χ+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃εΞ0>ϑ ;&&∃30 5      !  σ  ∗∃Φ0&∃∗ ∗εΠ+0&∃∗ ∗Α0&∃∗  ∗∃Λ&0&∃∗ :Ιϑ Γ>%&∋∃λεΞ0>ϑΙ∃5&∃0&∃+7+∃#8Χ+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃εΞ0>ϑ&∃φ&∃30 5  ∗∃#0&∃∗ ∗0&∃∗ ∗>.30∗ ∗%Α0&∃∗ :Ιϑ Η>%&∋∃λεΞ0>ϑΙ∃5&∃0&∃+71≅∀λ0&∃(Τ?#&∋Β#&∃&∃η#&∃3050Ε(∆0 5  ∗∃Φ0&∃∗ ∗Α0&∃∗  ∗εΠ+0&∃∗ ∗∃Λ&0&∃∗ :Ιϑ !∃6&∋0&&5%1#Ε=Τ 58∃6&∋ΕΗ&∋8∃&7∀η+3#0>Η++ΓεΞ0>ϑ!  ∗εΞ0>ϑ+7+3#0/%&∃:>.30Ι+∃8∃.+ 5&7 #6&&7&∋Εφ∗  ∗#&∋+τ#+ΓεΞ0>ϑ+7(.&89&∃8∃%Α&∋υ∗∴ ϖ 8∀5+7&∃λ0ΕΠ∃λ#Ρρ&∋∀5% +θ∴∴∴∗  ∗∃9Β#ΤΜ&+ΓΒ#&∋+τ#εΞ0>ϑ+∃ΓΤ∆# 5∃Ε>6Ι∃Λ Ι∗∗  ∗∃9Β#ΤΜ&+ΓεΞ0>ϑ+7∃ ;4 51Υ++τ#∀5&∃Ο0∃%∗ :Ιϑ ∃}ς∃%/0ΕΠ&∋+ΓεΞ0>ϑΡ&>0∃]%+∃#8Χ∀5%8∃%Α&∋  ∗∴∴&Ν∗ ∗&Ν∗  ∗−θ&Ν∗  ∗&Ν∗ :Ιϑ ∀λ1≅εΞ0>ϑ⊥Ε:Ω+09&∃(Θ&∋  ∗ :Ω&∋&Ν&∋ :Ω&∋(κ+?/+ΓεΞ0>ϑ0>#Τη&Ε0∃]%Π04∃:2&∋&5%Ε70>%&∋Π0 Ε2&∀µ0∃ϑ∋&∗  ∗ :Ω&∋&Ν&∋ :Ω&∋(κ+?/+ΓεΞ0>ϑ4∃.0>0>%&∋Π0Ε2&∀µ0∃ϑ∋&∗  ∗ :Ω&∋&Ν&∋ :Ω&∋(κ+?/+ΓεΞ0>ϑ0>#Τη&∀#6&∋∋7+0;Π0Ε2&∀µΡλ&09+∃ +.+∃&7Π0Ε2&∀µ0∃Λ&∀Ν&0>%&∋Π0Ε2&∀µ0∃ϑ∋&∗  ∗ :Ω&∋&Ν&∋ :Ω&∋(κ+?/+ΓεΞ0>ϑ5>.30&∃Ο&Ε:Ω+0>%&∋Π0Ε2&∀µ0∃ϑ ∋&∗ :Ιϑ #∃6&∋0&&5%1#Ε=Τ8∃6&∋ΕΗ&∋8∃&7∀ηεΞ0>Ν&∋  ∗εΞ0>Ν&∋+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋0>ι&Β#&∃>.30∀;(.&89&∃Β#{Ε/% 5−ξζ∴∴∴8∗  ∗∃≅ :Ω&∋εΞ0>Ν&∋∀5%8∃%Α&∋υΙ−ϖ∗∴ ,, 8∋∗  ∗0≅+0>∼&∋0>:ϑ&∋0>Λ&εΞ0>Ν&∋ 5Ιθ−1 , ∗  ∗∃#8Χ+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋+ΓεΞ0>Ν&∋Β#&∃>.30 5−θϖΙ,ϖ&∋5Τ∗ :ΙϑΒ∃εΞ0>Ν&∋Β#ΤΒ#&∃>.300∃ΧεΞ0>Ν&∋ #6&∃:;&∋Π0&&∃30Εµ&∃+Γ &7∀η4∃9>.30∗∋#ΤΛ&&∃=& 5Ρ%  ∗+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋0ςΒ#Τ+ΓεΞ0>Ν&∋∀5+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#ΤΒ#&∃>.30+Γ&7+7 +∃η#&∋:Ω+&∃#∗  ∗εΞ0>Ν&∋ #6&+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋0µ&∃0∆&Β#&∃>.30∗  ∗+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋0ςΒ#Τ∀5+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#ΤΒ#&∃>.30+ΓεΞ0>Ν&∋+7+Σ&∋ +∃#8Χ∀5+Σ&∋&∃η#∗  ∗εΞ0>Ν&∋ #6&+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#ΤΒ#&∃>.30∗ :ΙϑΒ 30+Α+.+∃5&∃0&∃Εη#Β#Τ?#&∋Β#&∃εΞ0>ϑ0∃]%+Σ&∋Π0+∃η#∗>%&∋Β#. 0>Χ&∃∃Χ&∃0∃5&∃∃λεΞ0>ϑΙΕ=Τ+∃Υ++∃Υ& 5∃λΒ#Α+Γ ∆1ς(Α%0%5&∀Ο&0≅+⊥Εµ&∃ #Ο0#2&∗.1ς(Α%0%5&ΕΠ&∋ :Ω&∋∗  :}ς(Α%0%5&6]&ΕΠ&∋ :Ω&∋∗  11ς(Α%0%5&&Ν&∋ :Ω&∋∗ :ΙϑΒΒλεΞ0>ϑΒ#ΤΒ#&∃εΞ0>ϑ ∆∗+Σ&∋+∃η#0ςΒ#Τ+ΓεΞ0>ϑΙ&∃:Π0∀Ο0>Υ&∗ .&∋:Ω++∃η#0ςΒ#Τ+ΓεΞ0>ϑΙ&∃:Π0∀Ο0>Υ&∗  :+Σ&∋+∃η#0ςΒ#Τ+ΓεΞ0>ϑΙ8∃6&∋&∃:Π0∀Ο0>Υ&∗ 1+Σ&∋+∃η#0ςΒ#Τ+ΓεΞ0>ϑΙ8∃6&∋&∃:Π0∀Ο0>Υ&∗ :ΙϑΒΦ/+∃Β#&∋4∃Φ+Γ+.+1%0>%&∋∋=&∃5 ∆Εη#(µ λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋Ρ5∗  .Εη#(µ λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋&∋Υ&∗ :∃%5&0%5&8∃6&∋(µ λ+∃∀η4∃9&5%+Α∗ 1+70>:ϑ&∋∃Ω4 λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋Ρ5Ι+70>:ϑ&∋∃Ω4 λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋&∋Υ&∗  !  ∴ :ΙϑΒΓ.+∀/+∃Β#&∋4∃Φ+Γ+.+∃Λ&∃5  ∆Εη#(µ λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋Ρ5∗  .Εη#(µ λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋&∋Υ&∗ :∃%5&0%5&8∃6&∋(µ λ+∃∀η4∃9&5%+Α∗ 1+70>:ϑ&∋∃Ω4 λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋Ρ5Ι+70>:ϑ&∋∃Ω4 λ+∃∀η4∃9(:;+17&∋&∋Υ&∗ :ΙϑΒΗ}%8∃6&∋4∃.01.&∋Ι+3#0/%(<Π0 %/+∃30+78∃≅ :Ω&∋>Λ&∋+ς+8 ;&ΙΕ∆& &ϕ&7∃Η0+Α4∃606&.&∃1.&∋Ι8∃6&∋+∃%0∃%.0>&∋%5ΙΕ7 5Π0 ∆∃Λ&∃5∗.4#&?∗:Β#β∗ 1∃≅+Ε]&∗ :ΙϑΒ!λ0∃≅&∋∋χ+.+1%∀5+.+Ε.0&∃∀=&ΙΕ7 5 ∆∃Λ&∃5∗.4#&?∗:Β#β∗1∃≅+Ε]&∗ :ΙϑΒ∃}%4∃.017&∋∀60#Τ∆&>30/&∃Ι+3#0/%(Θ&&20>%&Ι&7+70α0>:ϑ&∋/&∃∀5Β#Τ &∃&∃Β#&∃Π00>ρ+ΙΕ7 5Π0 ∆∃Λ&∃5∗.4#&?∗:Β#β∗1∃≅+Ε]&∗ :ΙϑΒ∀εΠ0 %/∃Λ&∃54∃.0?//&∃Π0+.+∃(300∃:ϑ&∋+.+17&∋∀60#Τ∆&∀50ψ∗7 +70∃Μ 5Π0∃Λ&∃5;Ε:Ω+∃Χ&∃0∃5&∃ΙΕ7 5Π0 ∆∃Λ&∃5∗.4#&?∗:Β#β∗ 1∃≅+Ε]&∗       :Ιϑ  ∃6&∋0&&5%1#Ε=Τ 5Ο−8∃&7∀η∃/0Β#>8 ∆∃ 5+.+∃/00>#Τη&0:2&∋0.+0>%&∋0:2&∋0.+/&∃∗ . 5+.+∃/0+3# 0/%&Λ&+.+∃Ε>6&∗  :7Ελ&09+∃(Θ&∋Ελ&09+∃&∋#ΤΛ&0≅∗ 1#6&06&∋0/<0>/&∋0∃.0ςΡ%∗ :ΙϑΒ >%&∋∃λεΞ0>ϑΙ∃5&∃0&∃+7+∃#8Χ+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋Β#&∃εΞ0>ϑ&∃φ&∃30 5 ∆%Α0&∃∗ .0&∃∗ : ∃#0&∃∗ 1>.30∗ :ΙϑΦ }ς0∆&∃%.+Γ+.+1%4∃ρ0∃#Π+∀5%Εη#∋Χ ∆ ∃≅ :Ω&∋(&Ετ#.∃λ0ΕΠ :3#0/% 1.&89&∃ :ΙϑΓ 5&∃0&∃&5%1#Ε=Τ8∃6&∋+7∀λ0&∃0ς&∃Λ& ∆ 0&∃ .εΠ+0&∃ :>.30 1∃Φ0&∃ :ΙϑΗ λεΞ0>ϑ+Γ+∃Η&∋0 ∆&Θ<0>#&∋0=∃Λ&5∗.&Θ+.+∃0>#&∋0=∃Λ&5ζ∴&∋∃Χ&&Ν.&∃1.&∋∗ : &Θ+.+∃0>#&∋0=∃Λ&5−∴&∋∃Χ&&Ν.&∃1.&∋∗1&Θ+.+∃0>#&∋0=∃Λ&5∴ &∋∃Χ&&Ν.&∃1.&∋∗ :Ιϑ! /0&5%0>%&∋+.+04∃7&∋?/Κ−4∃Α 5∃/012+34 ∆/0  ∗ ./0   ∗ :/0   ∗ 1/0  ∗ :Ιϑ∃ #[Ε/%+∃#ΤΜ&ΕΠ&∋+Γ+.+∃5&∃0&∃Β#&∃Ξ00>ϑ 5Ε:ϑ&∋∋Χ ∆∃&∋ .>ι& :  4 1Ζ>4%  :Ιϑ∀ ∃∼&4∃.0(Μ#Κ−Ο−8∃&7∀ηΒ#>! ∆.+Β#>8Εη#+7Ελ&09+∃(Θ&∋1≅4∃=&1≅+Γ]∗ .#>8+∃0χ&0/ 0>%&∋+.+∃Ε>6&∗ : .+Β#>88∃6&∋+74∃Α&∃/0∗ 1#>8 50∃5&∃4∃τ&+3#0/%+Γ+.+ ∃Ε>6&∗ :Ιϑ#}4&ΕΞ+0>:&∋+∃%!  ΡΣΑ0;ΤΥς;Τ    
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vi mô đến vĩ mô luyện thi đại học môn vật lý, Từ vi mô đến vĩ mô luyện thi đại học môn vật lý, Từ vi mô đến vĩ mô luyện thi đại học môn vật lý