0

Dao động cơ học luyện thi đại học môn vật lý

147 851 0
  • Dao động cơ học  luyện thi đại học môn vật lý

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:53

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Bên cạnh phần lí thuyết được hệ thống hóa một cách khoa học và dễ hiểu là phần bài tập thực hành với lời giải chi tiết cụ thể, không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học.                     !  !∀#∃%&∋()∀∗+,+−+!∀#∃./)! ∀#∃%&%  ∋()∗+&,  −./012/345∋678/9/:          !∀##          ;<< 0%123452 67  .      % 8 0%123439 8 67  %  6:    9  6  ;  <6. = %123452 = %61>?23452  ≅%?Α;2Β4Χ∆Χ Ε 8%ΧΦΓΗΙ;ϑΚΛΜΛ!∀ΝΜΛ!#∗Ο Π Ε%93Φ;2>3 Θ Ρ%Σ∗ΤΥ/Τς∋∗+,Ω∗(&ΞΤΥ/ΨΖΤς∋∗+,Ω∗(Κ&!∀ΝΜ&!#∗Ο  Π%ΧΦΓΛ[7Η24Χ>3;2Τ  67  .    >∴  Α  ]  ϑ6%  Φ6ΦΛ[ Ρ Φ6ΦΛ[ ≅ Φ6ΦΛ[≅ ≅Ε Φ6Φ⊥Λ[8 8_  0    %  3  ∴  5  Χ3 67  %      % 8_ 67  %  Φ    9  6. 8≅ %93Φ13∴5Χ3Κ?ΑΦϑ ;<6ΟΜ&ΜΝΜΨ.ΤΜα  8≅ %93ΦΗ24βΜβ3∴5Χ3 8Ε ≅%61>?234023∴5Χ3 8Π 8%?Α4Μ9ΚΑ2ΧΜΑΟ3∴5Χ3 Ε_ Ε%93Φ?Αχ>33∴5Χ3 Ε Ρ%5Χ3δ6[6Λ3Λ3Χ[ Ε8 Π%Λχ2]?Μ7Λ[3∴5Χ3!2] ΕΡ =%3∴5Χ3ΓΦε023χ Ε= 93Φ%2Α% Ε= 93Φ%φΑ2ΛΦ∴932γ234 Ρ_ 67  .    >∴  Α  ]  ϑ6% Ρ≅ Φ6ΦΕ ΡΠ Φ6ΦΡ Π Φ6ΦΠ ΠΡ  0≅%3∴1 67  .      % ΠΡ 67  .  Φ    9  6% Π= %13∴1 Π= %?Αχβ02:> 3. ΠΘ η≅%3∴1φ92]Κ∴Μδ6Ο =_     ≅  8%61>?2343∴1 = Ε%3∴1Γ∆Μι6< =≅ Ρ%93Φ2Α>33∴1 =8 Π%Λχ2]ϕ3∴12]423(Μ4 Λ:κ =Ρ =%Λχ2]ϕ3∴1βλΑ4 =Π 93Φ%Χµ/Ψν∗(Τ(ο#+#∀∗∗(∀∗(/(Σ!/π∀Ψθ∗+(θΤς)∗+!ΖΤ∗+ΞρΨσ! == Θ%3∴1ΓΦε3χ Θ _%3∴1234>γ6γ Θ= η%3∴ ΘΘ %3∴12234: __ 67  .    >∴  Α  ]  ϑ6% _ Φ6Φ= _Ρ Φ6ΦΘ  Φ6Φ_ Ε  08%Φ3234.4τ1  67  .    >  :Α% Ε 67  %  9  6    ε. Ρ 67  %   >υϖΑωξ6 % _ Φ6Φ 8  0Ε% 462.]ϑ6234 67  .  6 16Φ6 % 8 67  .  Φ  ψ  ε  Α  2 Ε 67.>∴Α]ϑ6% ≅ Φ6Φ ≅Ε 0Ρ%23412ζ23{ΦβΑ__Π _   Φ6  Φ%  23  4  1        __Π_ 8Π                 8     =>/2/346 ∃%&∋(∀)&∋∗+ ζ∀)ΨΖ∗+/|∃Ξ/(∋ρ}∗ΨΖ∗+∼∋∀∃#/π∀&ΣΤ∼∋∀∗(&νΤς/∗,∗+. ζ∀)ΨΖ∗+Τ∋∗()Ξ∗∃Ξκ∀)ΨΖ∗+!Ξ∀∋∗(∗+()∗+Τ(ο#+#∀∗,∗+∗(∀∋&ΣΤΤς∃#&νΤς &Ξ/(#∋/(∋ρ}∗ΨΖ∗+∗(/ΚΤς∃#Τς∗+Τ(µ#,∀∗Ψ∋Ο. ∃%&∋&,− ζ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀∃Ξκ∀)ΨΖ∗+Τς)∗+Ψ∃#ΨΖ/π∀&ΣΤ∃Ξ!ΖΤ(Ξ!/#∗Κ()/#∗Ο/π∀Τ(ο# +#∀∗. ζ6(|∗+ΤςΩ∗(κ∀)ΨΖ∗+%Ν2/)ΚΤζΟ ς)∗+Ψ%ΝΚ!/!()/ς∀κΟ%#ΨΖΚΤ)ΨΖΟ/π∀&ΣΤ/(),#ΤΨΖ∃ϖ/(&Ξ/(#∋∃ϖ/(/π∀&ΣΤ) &#.   2_Κ!/!()/ς∀κΟ%Ξ,#σ∗ΨΖΚ∃#ΨΖ//Ψ#/π∀&ΣΤΟ/(),#ΤΨΖ∃ϖ/(//Ψ#/π∀ &ΣΤ)&#.  ΚΤζΟΚς∀κΟ%Ξ(∀/π∀κ∀)ΨΖ∗+Τ#Τ(ο#Ψ#}!Τ/(),#ΤΤς∗+Τ(µ#κ∀)ΨΖ∗+Κ&ν Τς&Ξ/(#∋/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Ο/π∀   &ΣΤΤ(ο#Ψ#}!Τ.   Κς∀κΟ%Ξ(∀,∀∗Ψ∋/π∀κ∀)ΨΖ∗+/(),#ΤΤς∗+Τ(µ#,∀∗Ψ∋/π∀&ΣΤ.   Κς∀κΟ%ΞΤ∗Υ+//π∀κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ/(),#ΤΤΥ/ΨΖ,#∗Τ(#σ∗+/(∀ ζ#}!6κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀Τςσ∗!ΖΤΨ)∗Τ(∗+∃∋∗∃∋∗/Τ(}κξ//)#∃Ξ(Ω∗(/(#∋/π∀ !ΖΤΨ#}!Α/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τς∗Ψ∋Τςσ∗Ψο∗+∗(∃ΞΨ)∗Τ(∗+Ψ. ∃./0∀∗123)&∋&,+ ζ(∋ΩΚΟ%Ξ()∗+Τ(ο#+#∀∗Ψ}Τ(/(#ϖ∗!ΖΤκ∀)ΨΖ∗+Τ)Ξ∗(∗.  (∗(∃Ξ()∗+Τ(ο#+#∀∗∗+υ∗∗(ΤΨ}&ΣΤΤς∃#&νΤς&Ξ/(#∋/(∋ρ}∗ΨΖ∗+∗(/ΚΤς ∃#Τς∗+Τ(µ#,∀∗Ψ∋Ο. ζ∗ΥΚΟ%ΞΥκ∀)ΨΖ∗+Τ)Ξ∗(∗Τ(/(#ϖ∗Ψξ/Τς)∗+!ΖΤ+#ρ. ζ#σ∗(ϖ+#∀Μ&Ξ%    . ∃452+235)&∋&,+ ζΣ∗ΤΥ/∃ΞΨ)(Ξ!,Σ/∗(Τ/π∀∃#ΨΖΤ()Τ(ο#+#∀∗%&Ν2#∗ΚΤζΟ2/)ΚΤ ζζ   Ο  Σ∗ΤΥ//π∀&ΣΤκ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀,#∗Τ(#σ∗Ψ#∋(∀/∗+Τ∗Υ∗(∗+!(∀(|∗    )&#&#∃#ΨΖ. τ&νΤς,#σ∗ΚΝ2Ο%Ζ∃∗& !#∗ _ τ&νΤς/∗,∗+ΚΝ_Ο%Ζ∃∗& !#∗ 2. #µΤςνΨ#Υ%& !∀Ν 2(#&_Κ&ΣΤ/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τ()/(#∋κ|∗+∼∋∀&νΤς/∗,∗+Ο    & !#∗ 2(#&_Κ&ΣΤ/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τ()/(#∋!∼∋∀&νΤς/∗,∗+Ο ζ#∀ΤΥ/∃ΞΨ)(Ξ!,Σ/∗(Τ/π∀&Σ∗ΤΥ/ΚΨ)(Ξ!,Σ//π∀∃#ΨΖΟΤ()Τ(ο#+#∀∗%∀& Ν€€  2/)ΚΤζΟ  Ν ?≅9/0≅/≅6     Ε  #∀ΤΥ//π∀&ΣΤκ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀,#∗Τ(#σ∗Ψ#∋(∀/∗+Τ∗Υ∗(∗+∗+ξ/(∀&#∃# ΨΖΚ!(∀   )&#&Σ∗ΤΥ/Ο.  ϒ/Τ|+#∀ΤΥ//π∀&ΣΤκ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀∃∋∗(∗+&&νΤς/∗,∗+&ΞΤ′∃ϖ&#ΨΖ∃∗ /π∀∃#ΨΖ.  τ&νΤς,#σ∗ΚΝ2ΟΜ+#∀ΤΥ//ΨΖ∃∗//Ψ#%∀ !∀Ν   2.  #µΤςνΨ#Υ%∀ !∀Ν   2(#Ν2∀ !#∗   2(#Ν2.  τ&νΤς/∗,∗+ΚΝ_ΟΜ+#∀ΤΥ/,∗+_. ζθΤ(ν/π∀κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀∃Ξ!ΖΤΨο∗+(Ω∗(#∗. ζΗ∋≤Ψ)κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ∃Ξ!ΖΤΨ)∗Τ(∗+. ∃%&∋6)7)&∋8!9 ζΞκ∀)ΨΖ∗+/π∀(ϖΝρς∀κ#Τµ/κ⁄∗+/(′/π∀∗Ζ#∃/ ζΞκ∀)ΨΖ∗+/Τ∗ΥΚΤ∗Υ+/Μ/(∋∞Ο/(′(⁄Τ(∋Ζ//µ/Ψ/Τ∗(/π∀(ϖ(∗+(⁄ Τ(∋Ζ//µ/ρ∋ΤΥ,σ∗∗+)Ξ#. (#Ψ%+ƒ#∃ΞΤ∗Υ+/ς#σ∗++ƒ#∃ΞΤ∗Υς#σ∗++ƒ#∃Ξ/(∋∞ς#σ∗+ Α;ΒΧ4 6(|∗+ΤςΩ∗(κ∀)ΨΖ∗+%Ν2/)Κ  Τζ  Ο ∆Σ∗ΤΥ/Τ♣/Τ(ο#%&  2#∗Κ  Τζ  Ο    ∃∋∗/∗+/(#∋&#/(#∋/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Κ&ΣΤ/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τ()/(#∋κ|∗+Τ(Ω&_ΜΤ() /(#∋!Τ(Ω&_Ο Ε#∀ΤΥ/Τ♣/Τ(ο#%∀   2/)Κ  Τζ  Ο   Ν    ∃∋∗(∗+&&νΤς/∗,∗+ ΦΣΤ%Ν_& Α∀Ν   2∀ Α#∗ _ ΣΤ,#σ∗%Ν♦2& Α#∗ _∀ Α∀Ν    2 ΓϖΤ(♣/ΨΖ/∃Σ%    Κ Ο           ∀   Ν |∗♥∗+%   Ψ              #      Ψ    #∗ Κ Ο #∗ Κ Ο                             Κ Ο   Κ Ο                        !∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ/Τ∗Υ+/∃Ξ  ΜΤ∗ΥΜ/(∋∞.(ΩΨΖ∗+∗♥∗+&ΞΤ(∗♥∗+,#∗ Τ(#σ∗&#Τ∗Υ+/  ΜΤ∗ΥΜ/(∋∞ Ζ∗+∗♥∗+&ΞΤ(∗♥∗+Τς∋∗+,Ω∗(Τς)∗+Τ(ο#+#∀∗∗Κ∗ η Μ ∃Ξ/(∋∞κ∀)ΨΖ∗+Ο∃Ξ%      8      ()∗+Τ(ο#+#∀∗∗+υ∗∗(ΤΨ}&ΣΤΨ#Τ♠&νΤς/∃#ΨΖΝ  Ψ∗Ν                &#                        &ΞΚ   _ Μ      Ο (#∋κΞ#∼∋≤Ψ)%2 Η∋↔∗+Ψο∗+Ψ#Τς)∗+/(∋∞∃∋∗∃Ξ82Τς)∗+/(∋∞ ∃∋∗∃Ξ2 2 2 ΝΝ Α Α Α Α 3       Ρ  Η∋↔∗+Ψο∗+Ψ#Τς)∗+∃8/(∋∞∃Ξ2(#&ΣΤΨ#Τ♠Ψ∗&νΤς,#σ∗()/∗+ξ/∃# ∆Η∋↔∗+Ψο∗+&ΣΤΨ#Ψξ/Τ♠Τ(ο#Ψ#}!Τ  Ψ∗Τ  . Χµ/Ψν∗(%         2/)Κ Ο 2/)Κ Ο Ξ #∗Κ Ο #∗Κ Ο                                      Κ&  &Ξ&  /(′/∗Νµ/Ψν∗(κ∋Ο 6(∗Τ/(%Τ  Τ  ∗ζ  ΤΚ∗←_↑  ΤΟ Η∋↔∗+Ψο∗+Ψ#Ψξ/Τς)∗+Τ(ο#+#∀∗∗∃ΞΛ  8∗2ΜΤς)∗+Τ(ο#+#∀∗  Τ∃ΞΛ  . Η∋↔∗+Ψο∗+Τω∗+/Ζ∗+∃ΞΛΛ  ζΛ  :;<ζ∋  ΤΤ(ΩΛ  2 ζ∗(Λ  ,∗+/µ/(Ψν∗(&νΤςΝ  ΜΝ  &Ξ/(#∋/(∋ρ}∗ΨΖ∗+/π∀&ΣΤΤςσ∗Τς⁄/3Ν Ης)∗+!ΖΤΥΤςο∗+(ξ/Τ(}+##,Ξ#Τ)µ∗,∗+/µ/(→κ⁄∗+!Υ#∃#σ∗(ϖ+#∀ κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ&Ξ/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τς∗Ψ∋↓Ψ|∗+#∗(|∗. ζΥ/ΨΖΤς∋∗+,Ω∗(/π∀&ΣΤΨ#Τ♠Τ(ο#Ψ#}!Τ  Ψ∗Τ  %          &#Λ∃Ξ∼∋↔∗+Ψο∗+ Τ∗(∗(Τςσ∗. ΕΞ#Τ)µ∗Τ∗(∼∋↔∗+Ψο∗+∃∗∗(Τ&Ξ∗(°∗(Τ&ΣΤΨ#Ψξ/Τς)∗+()∗+Τ(ο#+#∀∗_  Τ. ΣΤ/&Σ∗ΤΥ/∃∗∗(Τ(#∼∋∀Μ∗(°∗(Τ(#∼∋∀&νΤς,#σ∗∗σ∗Τς)∗+/∗+!ΖΤ ()∗+Τ(ο#+#∀∗∼∋↔∗+Ψο∗+Ψ#Ψξ//Ξ∗+∃∗(#&ΣΤ/Ξ∗++∗&Ξ/Ξ∗+∗(°(# /Ξ∗++∗&νΤς,#σ∗. Λ→κ⁄∗+!Υ#∃#σ∗(ϖ+#∀κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ&Ξ/(∋ρ}∗Ψο∗+Τς∗Ψ∋. /∼∋ϒΤ     .    Η∋↔∗+Ψο∗+∃∗∗(Τ(#&ΣΤΨ#Τ♠Α  Ψ∗Α  ΨΥ#Ν♣∗+∼∋∀Τς⁄/#∗Κ(Ω∗(Ο  ∀Ν 2 #∗        Η∋↔∗+Ψο∗+∗(°∗(Τ(#&ΣΤΨ#Τ♠Α  Ψ∗Α  ΨΥ#Ν♣∗+∼∋∀Τς⁄//)Κ(Ω∗(Ο  Κ ) Ο           :;<ζς)∗+Τςο∗+(ξ  Τ µ/(            Τς)∗+Ψ η _             ς)∗+Τ(ο#+#∀∗    ∼∋↔∗+Ψο∗+ ∃∋∗∃Ξ∗2  ς)∗+Τ(ο#+#∀∗  Τ€Τ(Ω∼∋↔∗+Ψο∗+∃∗∗(ΤΜ∗(°∗(ΤΤ∗(∗(Τςσ∗. ζΥ/ΨΖΤς∋∗+,Ω∗(∃∗∗(Τ&Ξ∗(°∗(Τ/π∀Τς)∗+()∗+Τ(ο#+#∀∗  Τ%  ∀Ν ∀Ν        &Ξ        &#Λ Α∀Ν Λ Α#∗ Τ∗(∗(Τςσ∗. Εµ/,/∃Σ(|∗+ΤςΩ∗(κ∀)ΨΖ∗+κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ%  η∗(    η∗(2  η∗(  κ∀&Ξ)Ψ#∋#ϖ∗Ψ∋%∃±/ΤΤ _ ΚΤ(ο∗+Τ _ _Ο _ _ 2/)Κ Ο #∗Κ Ο                       ∋∗ΙϑζΣΤ/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τ()/(#∋κ|∗+Τ(Ω&_Μ∗+ξ/∃#&_ 2  2  Α  Α      3  6  Ν  Ν  3      Α  Α  2  2  6      6  6            Π   ζς/(#Τ∗(  /∗Νµ/Ψν∗(ς″  Τ(∋Ζ/+/(∗ΤΤ(♣!ρ/π∀Ψο∗+ Τς∗∃ξ∗++#µ/ΚΤ(ο∗+∃ρ≥  ↑≥Ο Φµ/,/+##,Ξ#Τ)µ∗Τ∗(Τ(ο#Ψ#}!&ΣΤΨ#∼∋∀&νΤςΨ↔,#ΤΝΚ()/&Μ∀Μ Τ Μ Ψ Μ×Ο∃∗ Τ(♣∗  η##(|∗+ΤςΩ∗(∃ξ∗++#µ/∃ρ/µ/∗+(#ϖ!/π∀ΤΚ#Τ_Τ(∋Ζ/(!&#+#µΤςν /π∀Ο  η#ϖΤσ∗∗+(#ϖ!Ψ∋Τ#σ∗ΚΤ(ο∗+∗∗(°Ο  η(ο#Ψ#}!Τ(♣∗/(∗(∃Ξ+#µΤςν∃∗Τ(♣∗ ∋∗ΙϑΗς∀Τ(ο∗+/()+#µΤςν∗∗(°Μ/∗∗∋∗∃∗Τ(ΩΤΩ!∼∋ρ∃∋ΣΤΨ}∋ρς∀∗+(#ϖ!Τ(♣ ∗ ζ  Τ(} +## ,Ξ# Τ)µ∗ ,∗+ /µ/( → κ⁄∗+ !Υ# ∃#σ∗ (ϖ +#∀ κ∀) ΨΖ∗+ Ψ#∋ ()Ξ &Ξ /(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τς∗Ψ∋ Γµ/,/+##,Ξ#Τ)µ∗ΤΩ!Υ∃∗&ΣΤΨ#∼∋∀&νΤςΨ↔,#ΤΝΚ()/&Μ∀Μ Τ Μ Ψ Μ×ΟΤ♠Τ(ο# Ψ#}!Τ  Ψ∗Τ  .  η##(|∗+ΤςΩ∗(∃ξ∗++#µ/Ψξ//µ/∗+(#ϖ!  η♠Τ  Τ↑Τ  Τ(∋Ζ/6(!&#+#µΤςν/π∀Κ#←∝Ο  ηω∗+Υ+#µΤςν/π∀/(∗(∃ΞΥ∃∗&ΣΤΨ#∼∋∀&νΤςΨ. :;<ζΤ(}+##,Ξ#Τ)µ∗,∗+/µ/(→κ⁄∗+!Υ#∃#σ∗(ϖ+#∀κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ&Ξ /(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τς∗Ψ∋. ζς)∗+!∂#/(∋∞Κ!∂#κ∀)ΨΖ∗+Ο&ΣΤ∼∋∀!∂#&νΤς,#σ∗∃∗/∗/µ/&νΤς(µ/ ∃∗. µ/,/+##,Ξ#Τ)µ∗ΤΩ!∃#ΨΖΜ&Σ∗ΤΥ/κ∀)ΨΖ∗+∀∋ΚΤς/ΟΤ(ο#Ψ#}!Τ!ΖΤ()∗+ Τ(ο#+#∀∗  Τ. #ΤΤ#Τ(ο#Ψ#}!Τ&ΣΤ/∃#ΨΖΝΝ _ .  η♠(|∗+ΤςΩ∗(κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ%Ν2/)Κ•Τζ  Ο/()ΝΝ _  ρ∗+(#ϖ!  Τζ←←&# _     ♣∗+&#ΝΨ∀∗++#!Κ&ΣΤ/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τ() /(#∋!&Ω&_Ο()/←Τζ←←♣∗+&#ΝΨ∀∗+Τ♥∗+Κ&ΣΤ/(∋ρ}∗ΨΖ∗+Τ()/(#∋ κ|∗+Ο  η#ΨΖ&Ξ&Σ∗ΤΥ/κ∀)ΨΖ∗+∀∋ΚΤς/ΟΤ(ο#Ψ#}!Ψ←Τ+#ρ∃Ξ   Ν 2/)Κ Ο 2#∗Κ Ο                     ()/ Ν 2/)Κ Ο 2#∗Κ Ο                       !.∀)ΨΖ∗+/(|∗+ΤςΩ∗(Ψ/,#ϖΤ%  ηΝ∀  2/)Κ  Τζ  Ο&#∀/)∗Τ  #σ∗ΨΖ∃Ξ2ΜΤ∗Υ+/∃Ξ  Μ(∀,∀∗Ψ∋←  Ν∃ΞΤ)ΨΖΜΝ _ 2/)Κ  Τζ  Ο∃Ξ∃#ΨΖ.  )ΨΖ&νΤς/∗,∗+Ν∀ΜΤ)ΨΖ&νΤς,#σ∗Ν∀←2  Σ∗ΤΥ/&Ν€Ν _ €Μ+#∀ΤΥ/∀&€Ν÷Ν _ ÷  ϖΤ(♣/ΨΖ/∃Σ%∀   Ν _      _ Κ Ο         ηΝ∀  2/)  Κ  Τζ  ΟΚΤ∀(,Σ/Ο  #σ∗ΨΖ2Τ∗Υ+/  Μ(∀,∀∗Ψ∋           =    =>//=Κ9−/Λ=0ΜΝ=  99/0≅/≅6Ο  Κψ3ΦΜΧΦΓΦϑ;<6>3≠Ο Π5Θ5#5Ρ5Σ5  =>;( ζΑ∋Υ∗Νµ/Ψν∗(ΝΜ&Μ∀Μ× ( !ΖΤΤ(ο#Ψ#}!(∀ρ♣∗+&#(∀κ↔/()Τ∀/(′/∗Τ(∀ρΤ(∀ρ (∀Ψ↔/()&Ξ)/µ//∗+Τ(♣/% . Κ . Ο        ()/ .#∗Κ . Ο         . .#∗Κ . Ο          ()/ . . Κ . Ο            . . Κ . Ο           ()/  . .#∗Κ . Ο          &Ξ .       . ζ∋Ψ↔Νµ/Ψν∗(Ψξ/∃#ΨΖΝΜΤ∀/Τ(}Νµ/Ψν∗(+#∀ΤΥ/Μ∃/(⁄/(θ#Τ(),#}∋Τ(♣/∗( ∀∋%  .      &Ξ  . . .             ζ(±≡%(# _ _         % Σ∗ΤΥ/Μ+#∀ΤΥ/Μ∃/(⁄/(θ#/∗+/(#∋&#/(#∋ κ|∗+Τς⁄/Τ)ΨΖ. (# _ _ _        %Σ∗ΤΥ/Μ+#∀ΤΥ/Μ∃/(⁄/(θ#∗+ξ//(#∋&#/(#∋ κ|∗+Τς⁄/Τ)ΨΖ.   ∃4?%≅Α=ΒΒΧ∆    .()/µ/(|∗+ΤςΩ∗(κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ∗(∀∋.Χµ/Ψν∗(2ΜΜΜ/π∀/µ/κ∀)ΨΖ∗+ Ψ#∋()ΞΨ≈ ∀Ο Ε. )Κ8. . Ο Ρ        Κ/!Ο.,Ο Ε. )Κ. . Ο 8         Κ/!Ο. /Ο Ε. )Κ . Ο       Κ/!Ο.κΟ _.#∗ΚΕ. . Ο ≅       Κ/!Ο. ∆.6(|∗+ΤςΩ∗(κ∀)ΨΖ∗+/π∀!ΖΤ&ΣΤ∃Ξ%ΝΡ/)Κ8Τζ Ρ  ΟΚ/!ΟΜ&#ΝΤ∗(,∗+/!ΜΤΤ∗( ,∗+.Χµ/Ψν∗(∃#ΨΖΜ&Σ∗ΤΥ/&Ξ+#∀ΤΥ//π∀&ΣΤ(#Τ_ΜΕ.   ∀Ο Ε. )Κ8. . Ο Ρ        Κ/!Ο. ΕΚ Ο 8. Κ  Ο Κ Ο Ρ                . .   _ΜΕΚ Ο Κ Ο 8. _ΜΕ                 ,Ο Ε. Ε. )Κ. . Ο Ε. )Κ. . Ο Ε. )Κ. . Ο. 8 8 8                       Κ/!Ο. Ε. ΕΚ Ο . Κ  Ο Κ Ο 8              .  Κ Ο Κ Ο.                  Θ  /Ο Ε. )Κ . ΟΚ Ο Ε. )Κ . ΟΚ Ο                . ΕΚ Ο Κ  Ο Κ Ο Κ Ο _ΜΕΚ Ο.                        κΟ _.#∗ΚΕ. . Ο _. )ΚΕ. . Ο _. )ΚΕ. . Ο ≅ ≅  Ρ                        . .  _Κ Ο Ε. Κ  Ο Κ Ο _.8Κ Ο ΜΕΚ Ο Ρ Ε. _Μ8                        . ∆.(#Τ_ΜΕΤ(ΩΝΡ/)Κ8._ΜΕζ Ρ  ΟΡ/) Ρ Π  ≅ ≅ Κ/!Ο &   Ρ.8#∗Κ8Τ ζ Ρ  Ο   Ρ.8#∗ Ρ Π   ≅ΠΜ= Κ/!Ο ∀     Ν   Κ8Ο  . ≅ ≅   =_ΜΕ Κ/!  Ο.  ∆ .ΑΖΤ&ΣΤ∗(°(Υ#∃ξ∗+__+κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀Τςσ∗∼∋≤Ψ)Τ(∗+κΞ#_/!&#Τ∗ Υ+/Ρς∀κ.∗(&Σ∗ΤΥ///Ψ#&Ξ+#∀ΤΥ///Ψ#/π∀&ΣΤ. ∀/%2     _ _Κ/!Ο_ΜΚ!Ο& !∀Ν 2_ΜΡ!∀ !∀Ν   2≅ΜΡ!  .  Ε.ΑΖΤ&ΣΤκ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()ΞΤςσ∗∼∋≤Ψ)κΞ#8_/!.(#&νΤς/∃#ΨΖΝ_/!&ΣΤ /&Σ∗ΤΥ/_ ≅ /!.∗(&Σ∗ΤΥ/&Ξ+#∀ΤΥ///Ψ#/π∀&ΣΤ. . ∀/%2     8_ _Κ/!Ο     ς∀κ& !∀Ν 228_/! ∀ !∀Ν   2=__/!  .  Φ ΑΖΤ/(ΤΨ#}!κ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋()Ξ&#/(∋Ω_Μ≅8&Ξ,#σ∗ΨΖ=/!.∗(&Σ∗ΤΥ//π∀ /(ΤΨ#}!(#∗Ψ#∼∋∀&νΤς/∗,∗+&Ξ(#∗Ψ#∼∋∀&νΤς/∃#ΨΖΕ/!. Τ ∀/% ≅8Μ_ 8Μ≅.    _Κς∀κΟ.(#Ν_Τ(Ω&♦2♦Ρ_/!. (#ΝΕ/!Τ(Ω&♦    ♦Ε/!.  Γ. ΑΖΤ/(ΤΨ#}!κ∀)ΨΖ∗+Τ()(|∗+ΤςΩ∗(%ΝΜΕ/)_ΤΚ/!Ο.Ξ)Τ(ο#Ψ#}!∗Ξ)Τ(Ω (∀κ∀)ΨΖ∗+ΨΤ+#µΤςν ≅  ≈±/ρ∃#ΨΖΜ&Σ∗ΤΥ/Μ+#∀ΤΥ//π∀&ΣΤ,∗+,∀)∗(#σ∋≈ . ∀/%_Τ ≅  Τ ≅_  ΚΟ.(#ΨΝ 2/) ≅  ΜΕΚ/!Ο&2#∗ ≅  ΜΡΕ Κ/!Ο ∀  ΝΕ/!  .   .ΑΖΤ&ΣΤκ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀&#(|∗+ΤςΩ∗(%ΝΕ/)Κ8ΤζΟΚ/!Ο.ΣΤΨΨ#∼∋∀&ν Τς/∗,∗+Τ()/(#∋κ|∗+&Ξ)∗(∗+Τ(ο#Ψ#}!∗Ξ)≈(#ΨΨΖ∃∗/π∀&Σ∗ΤΥ/,∗+,∀) ∗(#σ∋≈      _ (#Ψ#∼∋∀&νΤς/∗,∗+Τ(ΩΝ_/)Κ8ΤζΟ_/)Κ♦   Ο.Ω&_∗σ∗8Τζ   ζΤ ≅ = ζ_ΜΕ&#∝.(#Ψ…&…& !∀Ν 2ΡΜ=/!.  ! . ΑΖΤ &ΣΤ ∗(° / (Υ# ∃ξ∗+ !  Ε_ +Μ κ∀) ΨΖ∗+ Ψ#∋ (∀ &# (|∗+ ΤςΩ∗(% Ν  _/)Κ_Τζ   ΟΚ/!Ο.Χµ/Ψν∗(ΨΖ∃∗&Ξ/(#∋/π∀/µ/&ϒ/Τ|&Σ∗ΤΥ/Μ+#∀ΤΥ/&Ξ∃/ϒ)& Τ#Τ(ο#Ψ#}!Τ_ΜΠΕ. . (#Τ_ΜΠΕ _ΜΠΕ.   _ΜΕΤ(ΩΝ_/)Κ_._ΜΕζ   Ο_/)_/! &2#∗_∀  Ν__!  ×Ν!  Ν_∀&Ξ×Ψ∋/+#µΤςν !∗σ∗+#∀ΤΥ/&Ξ∃/ϒ)&Ψ∋(∗+∗+ξ/&#/(#∋κ|∗+/π∀Τς⁄/Τƒ∀ΨΖ.   .ΑΖΤ&ΣΤκ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀Τ()(|∗+∗+∀∗+&#,#σ∗ΨΖ  /!&Ξ&#/(∋Ω_Μ. ∗(ΨΖ∃∗/π∀+#∀ΤΥ//π∀&ΣΤ(#∗/&Σ∗ΤΥ/_ _ /!. . ∀/%    _ς∀κ2  Ν  ζ         8      …∀… 8         _!  .   .ΑΖΤ&ΣΤκ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀&#(|∗+ΤςΩ∗(%Ν_/)Κ_Τζ   ΟΚ/!Ο.Χµ/Ψν∗(Τ(ο# Ψ#}!Ψ∋Τ#σ∗&ΣΤΨ#∼∋∀&νΤς/∃#ΨΖΝΕ/!Τ()/(#∋∗+ξ//(#∋&#/(#∋κ|∗+} Τ♠Τ(ο#Ψ#}!Τ_. . ∀/%ΝΕ_/)Κ_Τζ   Ο/)Κ_Τζ   Ο_ΜΕ/)Κ♦_Μ8Ο. Ω&_∗σ∗_Τζ   _Μ8ζΤ_Μ__=ζ_Μ&#∝.+(#ϖ!κ|∗+∗(° ∗(ΤΤς)∗+(ƒ∗+(#ϖ!∗ΞρΚ♣∗+&#Ο∃Ξ_ΜΘ.   .ΑΖΤ&ΣΤκ∀)ΨΖ∗+Ψ#∋(∀&#(|∗+ΤςΩ∗(%Ν8/)Κ_Τ ≅  ΟΚ/!Ο.Χµ/Ψν∗(Τ(ο# Ψ#}!+∗∗(Τ&Σ∗ΤΥ//π∀&ΣΤ,∗+_ ≅ /!&ΞΨ∀∗+Τ♥∗+}Τ♠∃±/Τ_.  ∀/%&Ν€8_#∗Κ_Τ ≅  Ο8_/)Κ_Τζ Ρ  Ο_ ≅  /)Κ_Τζ Ρ  Ο ≅  /)Κ♦ Ρ  Ο.Ω&Ψ∀∗+Τ♥∗+∗σ∗%_Τζ Ρ   Ρ  ζ Τ  ≅_ ζ_Μ.#∝.+(#ϖ!κ|∗+∗(°∗(ΤΤς)∗+(ƒ∗+(#ϖ!∗Ξρ∃ΞΤ Ρ  . .()/µ//(∋ρ}∗ΨΖ∗+Ψξ/!Τ,#/µ/(|∗+ΤςΩ∗(∀∋% ΘΥ Ε. Κ . Ο        Κ/!ΟςΥ  .#∗ Κ. . Ο Ρ       Κ/!ΟΥ ≅.#∗Κ8. . Ο ≅. Κ8. . Ο         Κ/!Ο
- Xem thêm -

Xem thêm: Dao động cơ học luyện thi đại học môn vật lý, Dao động cơ học luyện thi đại học môn vật lý, Dao động cơ học luyện thi đại học môn vật lý

Từ khóa liên quan