tổng hợp lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý

52 873 2
tổng hợp lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 3 . òa: là da 2 2 f T t N T f N t 3. Phương trình d òa : x = Acos(ωt + ϕ) –A O A x — — A = x max t + ): — — : = 0. = . = /2. = – /2. Chú ý: cos sin sin cos 2 2 4. Phương tr v = –ωAsin(ωt + ϕ) — — — |v| max = ωA |v| min = 0 v  –A O A x |v| min |v| max |v| min 5. Phương tr ω 2 Acos(ωt + ϕ) = -ω 2 x — — |v| max = ωA; |a| min |v| min = 0; |a| max = ω 2 A a  –A O A x |a| max |a| min |a| max — F hpmax F hpmin — 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 4 –A O A x(cos) –A O x M A x(cos) M . t Chú ý: 1 2 . x 1 và x 2 .T t 2 –A O A x(cos) –A O A x(cos) M x 1 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 max 2 4 2 2 2 2 2 max max v a v a A x A v v a a x v= A x v 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 5 0 . k k k 0 thì có t 1 = k .T 2 t = t 1 + t 2 n–1) + 1 n–1 0 thì có t 1 = (n–1).T 2 t = t 1 + t 2 t Tìm t = t 2 –t 1 . –A O A x(cos) M x 1 x 2 .2 k S = k .4A + S 0 Tìm S 0 1 . 0 . 0 S max /S min t ( t < T/2) max S 2Asin 2 –A O A x(cos) M min S –A O A x(cos) M max S min S 2A 1 cos 2 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 6 max /S min t (T/2< max min S 2A 2Asin S 2A 2A 1 cos 2 2 S v t max 2v 4A v T tb x v t x tb = 0 0 t .2 k k .2 0 k . t. = . t Tách góc quét: 0 .2 k k .2 0 k t. = . t 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 7 1. Phương trình dao : x = Acos(ωt + ϕ) : 2 m (N/m) mg l k k m 1 k T 2 f m k 2 m 2 2 1 1 1 2 1 2 T m N k T N m k 1 có chu kì T 1 ; m 1 có chu kì T 1 ; m = m 1 + m 2 có chu kì T: 2 2 2 1 2 T T T 1 có chu kì T 1 ; m 1 có chu kì T 1 ; m = m 1 – m 2 1 > m 2 ) 2 2 2 1 2 T T T 1 , k 2 l 1 ; l 2 thì có: 1 1 2 2 k.l k l k l l 0 , k 0 l 1 , k 1 l 2 , k 2 l 3 , k 3 GHÉP LÒ XO nt 1 2 1 1 1 k k k ss 1 2 k k k 2 2 2 nt 1 2 T T T 2 2 2 ss 1 2 1 1 1 T T T F hp = –kx = (F hpmin = 0; F hpmax = kA) không 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 8 ®hmax ®hmin F kA F 0 ®h F kx k x 0 l l x –A O A x = l ± ®h F k. x — ®hmax F k.( l A) — ®hmin F 0 l A ®hmin F k( l A) l A nÐn F k(A l) max min cb 0 l l l l l 2 l max = l cb + A min = l cb – A — mg l k a. Khi A > ∆l 0 ( ): b. Khi A < ∆l 0 ( ): nÐn 2 t Δt giãn = T – ∆t nén l cos A ∆ 0 l max x l A O – VTCB –A O A x(cos) –A O A x(cos) l – l. — t nén = T – T giãn 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 9 2 2 2 2 2 2 t 1 1 1 W kx m x m A cos ( t ) 2 2 2 2 2 2 2 ® 1 1 W mv m A sin ( t ) 2 2 2 2 2 2 2 ® t hpmax 1 1 1 1 1 W W W kx mv kA m A F .A 2 2 2 2 2 — Khi v max thì W ; khi x max thì W tmax T t 4 A 2 x 2 T' = 0,5T và f' = 2f . khôn không là T/2 — Khi: ® t A W nW x n 1 — Khi: t ® A W nW v n 1 và A : max max 2 2 a v 2 k g v a 2 f T m l x A A A x — A = x max 2 2 2 2 2 4 2 v a v A x max min max cb cb min L L L A L L L L 2 2 2W A k max max tb 2 v a v .T A 4 0 0 x Acos t 0 v A sin 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 10 đơn g 1 g T 2 f g 2 ℓ ℓ ℓ l; g l và g; không m . — 2. Phương trình dao α 0 << 1 rad hay S 0 << l l, S 0 = α 0 l ⇒ v = s’ = -ωS 0 sin(ωt + ϕ) = -ωlα 0 sin(ωt + ϕ) ⇒ a = v’ = -ω 2 S 0 cos(ωt + ϕ) = -ω 2 lα 0 cos(ωt + ϕ) = -ω 2 s = -ω 2 αl 0 0 s S cos( t ) cos( t ) S 0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x 2 s F mgsin mg mg m s l α 0 << 1 rad hay S 0 << l — — 1 có chu kì T 1 ; 2 có chu kì T 2 ; 1 +l 2 có chu kì T; 2 2 2 1 2 T T T 2 2 1 1 2 1 2 1 T l N f N T f l 2 0 0 0 2 0 0 0 s S cos( t ) v S sin( t ) a S cos( t ) cos( t ) v lsin( t ) a lcos( t ) n 0 T Pcos a 2g(cos cos ) m t a gsin 2 2 n t a a a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 v v v a s l S s gl l 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 11 o 0 10 2 2 0 v gl( ) 2 2 0 T mg(1 1,5 ) 2 2 2 2 2 t ® t ® 0 0 1 1 1 1 W mgl W mv W W W m S mgl 2 2 2 2 — v max và T max khi = 0; v min và T min khi = 0 2 max max v h 2g o 0 10 0 v gl(cos cos ) 0 T mg(3cos 2cos ) 2 t ® t ® 1 W mgh mgl(1 cos ) W mv W W W 2 1 2 T T T 2 1 T 2 2 T 2 1 l 2 l 1 2 1 2 1 2 nT (n 1)T TT T T – T 1 1 >T 2 ) – T 2 – 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 12 2 1 2 1 1 1 2 l l[1 (t t )] l T 2 ; T 2 2 g g g 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 T T T (t t )T T l 2 T l l l l (t t ) 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 l T 2 g T g h T T T T T g R l T 2 g Chú ý: 1 và g 2 2 2 1 1 g l l g 2 1 g R g R 2h 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 T R g M T g M R T t 86400. T T' = T o T 1 h 0 t 0 t vµ h T 2 R 2 1 1 1 h T (t t ) T 2 R T 1 g % 100 T 2 g T 1 l % 100 T 2 l T 1 l 1 g % 100 100 T 2 l 2 g

Ngày đăng: 28/06/2015, 22:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan