0

SKKN Những giải pháp tổ chức, quản lí đổi mới phương pháp dạy - học trong nhà trường THPT Nam Phù Cừ

22 1,694 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2015, 22:24

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ” 1 CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ 1. GD & ĐT Giáo dục và đào tạo 2. THPT Trung học phổ thông 3. GD Giáo dục 4. GV Giáo viên 5. HS Học sinh 6. CSVC Cơ sở vật chất 7. PPDH Phương pháp dạy học 8. CBQL Cán bộ quản lý 9. BGH Ban giám hiệu 10. BCM Ban chuyên môn 11. SGK Sách giáo khoa 12. QTDH Quá trình dạy học 13. HT Hiệu trưởng 14. TCM Tổ chuyên môn 15. ĐNGV Đội ngũ giáo viên 16. LLGVCC Lực lượng giáo viên cốt cán 17. TTB Trang thiết bị 2 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ Thực trạng của vấn đề Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là phương châm cốt lõi trtong việc xây dựng nhà trường trong giai doạn hiện nay và đã thấm sâu vao nhận thức của mỗi CBGV, phong trào này đã có chiều sâu trong mỗi nhà trường; một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất chính là “Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập” (Nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường phổ thông ), thực chất chính là đổi mới phương pháp dạy và học. Việc đổi mới phương pháp dạy học chính là rèn luyện, bồi dưỡng khả năng tự học, tự chiếm lĩnh tri thức của chính học sinh, công việc phải được chú trọng qua từng tiết học, qua từng bài học; qua những hoạt động dạy, người giáo viên tổ chức để học sinh tự tìm ra kiến thức một cách chủ động, tự hnhiên, linh hoạt, phát huy sự sáng tạo, thoải mái trong hoạt động học. Sự thay đổi cơ bản trong quan hệ giữa người dạy và người học ngày nay là việc học và người học được xem là lý do tồn tại của việc dạy và người dạy, việc “dạy có hiệu quả” nhất thiết phải được đánh giá từ việc “học có hiệu quả”. Quan điểm này thường được gọi là quan niệm về “Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm” hoặc “Giáo dục hướng về người học”. Dạy - học được hiểu là quá trình tương tác giữa dạy của thầy và học của trò, theo hướng tích cực hóa người học, người học là chủ thể của quá trình; trong khi đó, người dạy là người hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người học phát huy nội lực, là tác nhân của quá trình; đó là quan điểm “Sư phạm tích cực”. Với sự phát triển của khoa học - công nghệ hiện nay và cùng với công cuộc đổi mới đất nước nhất thiết phải đổi mới giáo dục, mà đổi mới giáo dục cốt lõi là đổi mới phương pháp dạy và học. Để đáp ứng sự đổi mới ấy, nhà quản lý giáo dục cũng phải đổi mới việc quản lý, trong đó có việc đổi mới quản lý việc đổi mới phương pháp dạy - học phù hợp với giai đoạn phát triển của giáo dục nói riêng và xã hôi nói chung. Quá trình đổi mới PPDH trong nhà trường phổ thông nói chung và trường THPT Nam Phù Cừ nói riêng đã trải qua giai đoạn tương đối dài, đã có nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu ở đủ các cấp độ về vấn đề đổi mới PPDH và đổi mới quản lý việc đổi mới PPDH, tuy nhiên việc triển khai áp dụng vào từng môi trường cụ thể, từng nhà trường còn gặp nhiều khó khăn do những lý do khác nhau, hiệu quả đạt được cũng còn rất hạn chế, việc đổi mới PPDH còn dừng ở việc hô hào, phát động phong trào mang tính 3 hình thức, chưa được coi là yếu tố then chốt để cải thiện chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng dạy học nói riêng. Do vậy tôi chọn đề tài: “NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ” 2/ Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp Khi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài, mong muốn của tôi nhằm: trước hết định hướng cho mình việc nghiên cứu những vấn đề về: đổi mới công tác quản lý nhà trường, trong đó xác định việc đề ra những giải pháp mới nhằm tổ chức, quản lý việc đổi mới PPDH là một nhiệm vụ cấp bách phải làm ngay để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, sau đó là góp tiếng nói vào việc đổi mới công tác quản lý nhà trường nhằm thúc đẩy chất lượng, hiệu quả của việc đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy học trong trường THP, trong đó có trường THPT Nam Phù Cừ . 3/ Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung - Nghiên cứu tập trung vào hoạt động quản lý việc đổi mới PPDH trong nhà trường THPT. - Thực trạng và các biện pháp chỉ đạo việc đổi mới PPDH ở trường THPT. + Về địa bàn: - Nghiên cứu thực trạng tại trường THPT Nam Phù Cừ. - Các biện pháp áp dụng thử tại trường THPT Nam Phù Cừ. 4 PHẦN II. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Theo nghĩa rộng, phương pháp dạy học là những hình thức và cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh trong những điều kiện dạy học xác định nhằm đạt mục đích dạy học. Theo nghĩa hẹp, phương pháp dạy học là cách thức dạy học cụ thể, các mô hình hành động. Phương pháp dạy học là những hình thức, cách thức hành động của giáo viên và học sinh nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với những nội dung và những điều kiện dạy học cụ thể. Phương pháp dạy học cụ thể quy định những mô hình hành động của giáo viên và học sinh. Người ta ước tính có tới hàng trăm phương pháp dạy học cụ thể, bao gồm những phương pháp chung cho nhiều môn và các phương pháp đặc thù bộ môn. Bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống quen thuộc như thuyết trình, đàm thoại, biểu diễn trực quan, làm mẫu, có thể kể ra một số phương pháp khác như: phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp điều phối, phương pháp đóng vai, v.v. Phương pháp dạy học là một phạm trù của khoa học giáo dục. Việc đổi mới PPDH cần dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn giáo dục. Khoa học giáo dục là lĩnh vực rất rộng lớn và phức hợp, có nhiều chuyên ngành khác nhau. Vì vậy, việc đổi mới PPDH cũng được tiếp cận dưới rất nhiều cách khác nhau. Tùy theo mỗi cách tiếp cận khác nhau có thể có những quan niệm khác nhau về đổi mới PPDH và có những định hướng, những biện pháp khác nhau trong việc đổi mới PPDH. Tuy nhiên không có công thức chung duy nhất trong việc đổi mới PPDH. Trong thực tiễn cần xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể để xác định và áp dụng những định hướng, biện pháp thích hợp. Dựa trên khái niệm chung về PPDH, có thể hiểu: Đổi mới phương pháp dạy học là cải tiến những hình thức và cách thức làm việc kém hiệu quả của GV và HS, sử dụng những hình thức và cách thức hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực của học sinh. • Đổi mới PPDH đối với giáo viên là đổi mới việc lập kế hoạch dạy học, thiết kế bài dạy; đổi mới PPDH trên lớp học; đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. • Đổi mới PPDH đối với học sinh là đổi mới PP học tập. 5 • Đổi mới PPDH cần được tổ chức, lãnh đạo và hỗ trợ từ các cấp quản lý giáo dục, đặc biệt là các trường phổ thông thông qua những biện pháp thích hợp. Cốt lõi của việc đổi mới PPDH ở trường THCS là hướng tới giúp học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, từ bỏ thói quen học tập thụ động, ghi nhớ máy móc. II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TẠI TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ A – Thực trạng chung trong các trường THPT về công tác đổi mới PPDH: - Giáo viên có xu hướng và thói quen sử dụng phương pháp thuyết trình. - Việc sử phối hợp dụng linh hoạt các PPDH còn hạn chế, giáo viên ngại tiến hành, nếu có thì còn mang tính hình thức. - Bài giảng chưa gắn nội dung lý thuyết vào việc giải quyết những vân đề thực tiễn. - Việc ứng dụng: phương tiện dạy học mới, công nghệ thông tin; sử dụng thiết bị thí nghiệm … còn hời hợt, chưa có tác dụng, hiệu quả thực sự, đôi khi CNTT còn bị lạm dụng phản tác dụng. - Việc dạy học tích hợp trong nhà trường, việc giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn chưa được triển khai bài bản. - Giáo viên còn mang nặng tư tưởng phải giảng hết kiến thức trong SGK, chưa có biện pháp hướng dẫn HS tự học, tự tìm tòi, tự tổng hợp kiến thức thậm chí còn phát huy khả năng mở rộng kiến thức… B – Thực trạng ở trường THPT về công tác đổi mới PPDH Trường THPT Nam Phù Cừ cũng không nằm ngoài thực trạng chung như trên, trong các năm qua trong quá trình chỉ đạo đổi mới PPDH, BGH nhà trường rút ra được những kết luânk sau: 1. Thuận lợi. - Phong trào” Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, phong trào “ Đổi mới PPDH” đã được phát động và triển khai nhiều năm quan trong nhà trường và đã mang lại những kết quả nhất định, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp; được sự quan tâm Sở GD&ĐT. Nhà trường đang được đầu tư xây dựng và được cung cấp phương tiện thiết bị dạy học, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, thư viện đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học ngyà càng tốt hơn. 6 - Tập thể giáo viên đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, vì học sinh thân yêu. - Đa số là giáo viên trẻ yêu nghề, năng động, được đào tạo cơ bản, dễ dàng tiếp thu cái mới, có khả năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin tốt. - Số giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn hơn 10 %, có ý thức học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết với việc đổi mới PPDH. - BGH nhà trường thống nhất ý chí: quyết tâm đẩy mạnh đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy – học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay, cải thiện hình ảnh và nâng dần uy tín nhà trường đối với lãnh đạo và nhân dân khu vực. 2. Khó khăn - Đội ngũ giáo viên nhìn chung đủ về số lượng, nhưng chất lượng không đồng đều, đa số giáo viên của nhà trường có tuổi nghề còn non trẻ thiếu kinh nghiệm: thể hiện qua kĩ năng phân tích, lựa chọn kiến thức cơ bản và trọng tâm để thiết kế bài soạn; các kĩ năng xác định, lựa chọn và sử dụng PPDH đặc trưng của bộ môn; kĩ năng hướng dẫn phương pháp học tập cho học sinh; kĩ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng đổi mới, nhất là việc hướng dẫn để học sinh tự đánh giá khả năng học tập và rèn luyện của bản thân. - Giáo viên có kinh nghiệm, tuổi nghề cao thì lại quen lối tư duy và dạy học theo thói quen “thầy làm việc nhiều, học sinh ghi chép thụ động” ngại đổi mới phương pháp, ngại áp dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học mới trình độ tin học hạn chế nên rất khó cho việc ứng dụng công nghệ thông tin. - Cuộc sống của giáo viên gặp nhiều khó khăn. - Nội dung chương trình (Sách giáo khoa và hướng dẫn của sách giáo viên) còn nặng, một số bài có khối lượng kiến thức nhiều nên giáo viên không có thời gian hướng dẫn học sinh học tập ở nhà và rất khó trong đổi mới PPDH. - Phương tiện, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ cho việc đổi mới PPDH còn thiếu thốn, chưa có những phòng chức năng; trang thiết bị dạy học chất lượng chưa đảm bảo, hay hỏng hóc, điều kiện sửa chữa, thay thế khó khăn, chỉ mới có kho chứa nên rất khó khăn khi đưa ra sử dụng. - Cơ sở lý luận về đổi mới PPDH và quả lý việc đổi mới PPDH ở nhà trường phổ thông chưa có tài liệu thống nhất, chưa khái quát thành những hình mẫu cụ thể, rất khó để 7 cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng được kế hoạch, lộ trình về vấn đề này một cách tường minh, cụ thê. III. NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường về vấn đề đổi mới PPDH. 1.1. Làm cho giáo viên nhận thức được việc đổi mới PPDH là điều tất yếu. - Nhằm trang bị những tri thức cần thiết, làm cho mọi giáo viên, mọi bộ phận trong trường nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng về đổi mới PPDH; tạo ra sự kích thích đội ngũ trong lao động sáng tạo thực hiện vận dụng phương pháp mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh, chú trọng làm cho giáo viên và cán bộ trong trường nhận thức rõ: - Tính cấp thiết của đổi mới PPDH: đây là yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, là hạt nhân của việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, là điều kiện trực tiếp để nâng cao chất lượng giáo dục; mặt khác coi đây là thách thức mà đội ngũ cần phải đáp ứng, nhưng cũng là cơ hội phát triển của mỗi giáo viên và nhà trường. - Những định hướng cơ bản của đổi mới PPDH hiện nay: + Phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; + Bồi dưỡng phương pháp tự học; + Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; + Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS. - Những đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực: + Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh; + Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh; + Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập cá thể, phối hợp với hoạt động học tập hợp tác; + Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. 1.2. Tập huấn cho giáo viên về một số phương pháp dạy - học theo định hướng đổi mới, Các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học sinh Thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chức học tập nghiên cứu các tài liệu lí luận nghiệp vụ. đồng thời tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận trong nhóm, tổ chuyên 8 môn và vận dụng giải quyết từng vấn đề theo yêu cầu đổi mới PPDH. tập huấn cho giáo viên trong trường nắm rõ một số phương pháp dạy học theo định hướng đổi mới. Cụ thể là: * Phương pháp vấn đáp Lưu ý: hệ thống các câu hỏi, câu hỏi phải có nội dung chính xác, rõ ràng, sát với mục đích, yêu cầu của bài học, không làm cho người học có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Câu hỏi phải sát với đối tượng học sinh, nghĩa là trong hệ thống câu hỏi có nhiều mức độ khác nhau. Bên cạnh những câu hỏi chính cần chuẩn bị những câu hỏi phụ. * Phương pháp dạy học Phát hiện và giải quyết vấn đề. Lưu ý 5 tình huống tạo ra vấn đề: Dự đoán nhờ nhận xét hoặc hoạt động thực tiễn; Lật ngược vấn đề; Xem xét tương tự; Khái quát hóa và khai thác kiến thức cũ đặt vất đề dẫn đến kiến thức mới. * Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ Dễ thực hiện (nhưng cũng dễ hình thức) một số học sinh dựa vào nhau (tránh lối suy nghĩ: đổi mới phương pháp dạy học là phải hoạt động nhóm) * Phương pháp theo dự án Dạy học theo dự án được hiểu là một phương pháp hay một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, thực hành. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Khác với các hình thức dạy học truyền thống, chủ yếu diễn ra trong lớp học, gắn chặt với sách giáo khoa, với bảng đen và thuyết trình của giáo viên. Lưu ý khi sử dụng các phương pháp: Tránh lạm dụng một phương pháp, vì mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Vận dụng linh hoạt các phương pháp, có thể sử dụng nhiều phương pháp trong dạy học một bài. 9 Trong quá trình dạy học nên sử dụng một số kỹ thuật dạy học như: Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật khăn trải bàn, Kĩ thuật mảnh ghép, Kĩ thuật tư duy, Kĩ thuật “KWL”, Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực,… * Các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. + Kỹ thuật động não: Kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo luận nhóm. Kỹ thuật này dễ thực hiện, không tốn kém, huy động tối đa trí tuệ tập thể, tạo điều kiện cho tất cả các thành viên tham gia. Tuy nhiên cần lưu ý: tránh tản mạn, mất thời gian chọn ý kiến thich hợp. + Kỹ thuật thảo luận viêt: Ý kiến của các thành viên được trình bày ra giấy; kỹ thuật này có các ưu điểm nhứ kỹ thuật động não tuy nhiên lớp học trật tự hơn. + Kỹ thuật bể cá: Một nhóm HS thảo luận, còn các HS khác theo dõi và sau đó nhận xét việc thảo luận của nhóm trên. + Kỹ Thuật ổ bi: HS chia thành 2 nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm (ổ bi) thảo luận, tạo điếu kiện cho thành viên nhóm này có thê trao đổi lần lượt với các thành viên nhóm khác. Và một số các kỹ thuật khác như: kỹ thuật khăn trải bàn, ký thuật góc học tập, kỹ thuật các mảnh ghép, lập sơ đồ tư duy…. 2. Tổ chức, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động thực hành đổi mới phương pháp dạy học trong năm học 2.1. Xác định trọng tâm chỉ đạo: Thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện những hoạt động đổi mới phù hợp, có thể thực hiện được ngay như sau: - Đổi mới cách xác định mục tiêu bài học: Việc xác định mục tiêu bài học cần đảm bảo 2 yêu cầu cơ bản: + Định lượng được mức độ, chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ học sinh phải đạt được sau bài học để thực hiện, đồng thời lấy đó làm căn cứ đánh giá kết quả bài học một cách khách quan, tránh tình trạng đánh giá cảm tính đối với một bài học; 10 [...]... thầy - trò, thầy - thầy, trò – trò thực sự tạo ra môi trường thân thiện trong nhà trường b Quản lý học sinh đối với đổi mới phương pháp học tập Khích lệ học sinh giúp đỡ nhau trong học tập, học sinh giỏi giúp học sinh khá, học sinh khá giúp học sinh trung bình và yếu kém Rèn luyện thói quen tự học tập ở trường cũng như ở nhà Làm thay đổi nhận thức về việc học trong học sinh, dạy cho học sinh cách tự học, ... trao đổi - Tổ chức cho giáo viên tham quan, học tập các đơn vị tổ, trường có phong trào và chất lượng dạy học tốt ở trong và ngoài địa phương * Các biện pháp cụ thể: Trên cơ sở phân tích những mạnh - yếu của một số phương pháp dạy học truyền thống, dạy học hiện đại nhằm khắc phục những thiếu sót trong giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy, khích lệ học sinh học tập tích cực, cần chú trọng: a Dạy cho học. .. việc đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Đổi mới phương pháp dạy học không phải là công việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà phải có chiến lược, đầu tư dài hơi Hơn ai hết người Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ quản lí nhà trường phải tiên phong, gương mẫu IV HIỆU QUẢ 1 Phạm vi áp dụng Những biện pháp trên đã được áp dụng ở trường THPT Nam Phù Cừ nhưng... viên trong tự làm đồ dùng dạy học Tổ chức các hoạt động đa dạng và phong phú nhằm phát huy vai trò tác dụng của Thiết bị dạy học và Thư viện trường học và coi đây là một trong những trọng tâm của công tác tổ chức chỉ đạo đổi mới PPDH 4.3 Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường: Quản lý quá trình đổi mới PPDH ở trong nhà trường cần được tiến hành song song với việc tổ chức... theo định hướng đổi mới, sử dụng hợp lý hai hình thức kiểm tra: tự luận và trắc nghiệm 11 - Đổi mới hoạt động của Thư viện nhà trường và Thiết bị dạy học, chú trọng chỉ đạo việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học, phục vụ có hiệu quả cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học - Tổ chức các đợt thao giảng, hội thi giáo viên giỏi các cấp theo tinh thần đổi mới phương pháp, mời các giáo viên giỏi trong cụm hoặc... sắc” của tỉnh 2 Những nhận định chung về việc áp dụng và khả năng phát triển của SKKN Bản sáng kiến kinh nghiệm trên đã giúp nhà trường phát triển trong những năm qua và sẽ phát huy tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo đổi mới PPDH và việc đổi mới PPDH của nhà trường trong những năm tới 3 Những bài học kinh nghiệm Để quản lý cũng như thực hiện công tác đổi mới phương pháp dạy học hiện nay,... nghĩ nhiều hơn trong quá trình lĩnh hội nội dung học tập 2.2 Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hành đổi mới phương pháp trong từng thời gian: tuần, tháng, học kỳ, năm học (trên cơ sở kế hoạch chuyên môn của các tổ nhóm chuyên môn và của nhà trường) 2.3 Tổ chức thực hiện: - Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn chú trọng tất cả các khâu trong quy trình hoạt động: xác định những yêu cầu đổi mới, bàn bạc, xây... mẫu theo hướng đổi mới, lần lượt cử giáo viên dạy thử nghiệm và tập thể dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm, so sánh với bài dạy trước đó để thấy mặt tiến bộ và hạn chế - Chỉ đạo điểm những giờ dạy học sinh phương pháp học tập, chú trọng hướng dẫn học sinh tự học trên lớp và ở nhà dưới sự hướng dẫn của giáo viên - Tổ chức học tập, nghiên cứu, cải tiến cách thức kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo... thức tổ chức hình thức dạy học Đổi mới tính chất và nội dung hoạt động của giáo viên và học sinh, chuyển từ dạy truyền thống một chiều, học thụ động, chủ yếu là ghi nhớ kiến thức để đối phó với thi cử 12 sang học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, chú trọng hình thành năng lực tự học dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn, tổ chức của giáo viên Đổi mới hình thức tương tác xã hội trong dạy học, chuyển từ dạy học. .. dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp 4.4 Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo đối với các hoạt động đổi mới PPDH a Quản lý giáo viên đối với đổi mới phương pháp giảng dạy Hiệu trưởng, cần chỉ đạo tập trung, ưu tiên đối với hoạt động đổi mới PPDH, tránh tình trạng “chạy quanh chuyên môn” Luôn xác định đây là hoạt động trọng tâm trong kế hoạch công tác của Tổ chuyên môn, của nhà trường hàng tuần, hàng . riêng. Do vậy tôi chọn đề tài: “NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ” 2/ Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp Khi đặt vấn đề nghiên cứu. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ” 1 CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU VIẾT TẮT VIẾT. tường minh, cụ thê. III. NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường về vấn đề đổi mới PPDH. 1.1. Làm cho giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Những giải pháp tổ chức, quản lí đổi mới phương pháp dạy - học trong nhà trường THPT Nam Phù Cừ, SKKN Những giải pháp tổ chức, quản lí đổi mới phương pháp dạy - học trong nhà trường THPT Nam Phù Cừ, , Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường về vấn đề đổi mới PPDH., e. Nâng cao vai trò gương mẫu và năng lực chỉ đạo chuyên môn của cán bộ quản lý trong nhà trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm