SKKN Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD tại trường THCS Sơn Lâm

32 2.2K 16
SKKN Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD tại trường THCS Sơn Lâm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

    !  "#$%&'   !"#$%&'()*+,-! ./0 )1#)23 3145163 7   8191**%#* 9:;<; =9$32>?((!@A9B 9 1$4)C D3D#$#*1* A*5$%<E31*50-=F)C   ))%<>0F(G1,F$B HA3 3F$4$37*.I   #"? 9#A)3F*+,3 JCK5% "L*&-MN  OH-"=G13 1*E31*5F)FF37*(" P+ G13 %Q4?8>P9>) 91E.13F837*+A=RO%3G=8(S3T )1=*9$$ 37*R+(2 S%U?(C53 S"(2 081V$*")%RG"AMAW*=3F W<1/M3)#A*+,C$5XV93 0-=%L=9:;<;!&<Y =9$#$3* +,C A*$%ZJ$4[7 8>985(/A*K)18()+ 1"1*$*H\"**%%%]?+E3G$9 CH$G19$ %O"A+T)"> 3^ +,1'1*1+$9:;<;D#*'%A(=9:;<; 9.$!1_9+*?*3"5 1 +(=9:;<;1%R3G*3"+(=9  V( +%O=+( +'' %G>+B# )*3"5D/#)3*51%&(=9 :;<;*1 /)3F1'1*1+$4.*3" `#M1?(a7bD*+,*3"+(=9  %c4.=/*3"!*14." 9*3".$*$`F%Y)B#4. d 5 *3"D1/D*1'1*1+$1*. >>5=5$$".F"* C5$3(=9*+,A* %U?(3?E&<Y Y'eA $H!/(80-N Y'Y'eAY'LY' &13$ +A=8%R3G1,$# AF%&'4$)3=#-*0"*K/ */ *)1=.)C*!*9$(a= 81'1*1'N)+f/3*1%%% c#*"C9G=(=1G*3"-*1+,F 1'1*1+$>3 #*/+1'1*1D'% UF - $!"9_$=*>3 X #/ %M3^+,1'1*1+$' ?>g)+ =4"A5) +T)"%O3G1*3D$G1>>5=* hJi[7CH$$9:;<;%:/1*1 59 3G+,1'1*1D'3 +$H1$j$ ' ' $j%MH1*K/(47k`3  J 4[7 3C0^=9 % O"C.) "''N1l&<YY' eA%e1lLmnd$o.$ 1pe1lqmnn$o  18C%e1.3G+,1'1*1D'* =+$D18C9^+,1'1*1D'%r)#/ *=/!)CH3 )#/$G15$%U (*=51 sssD18C tln3 )#/ CuK1vwwwdmbxwwtoC`*= gy%UF  Ca33G+,1'1*1D'3 +$9:;<;! &<YY'eA- 7CH3 )#/$G15$% "()' *"+,-./012' OH-() *+,-/#F=/**+,3 - 1," )S*1C1E.13"V5* *%" *+,3TD7! 4B*5 U/3 <52&<>]3F1'1*1 ."CC +,3 fP8a )#/ n 8%R3GW<F>++T)3*+,(=9A*$ #/% )1/) 30-=3 (/A *+,DH $*9$aA> HgAA* $y BHgJ  HgJC%L, P z 9:;<;(.L=:*+,3 U 0)13 98 13 1{{{+EB=V%UF  *3"3 $5# BgC.af +$5( H'%<>9:;<; 9.$3 *9*#$"*/* ( G1D>?( *3)3F1'1*1+$(=9  )% ]=3F4 .+ (=9 D>mV|)o%Y* 3)=+11H.13=$)*3"+ (=9 9V$@ *G>$9H g\K%$CH$(=9 %9# 3+*13 /+5*3"*819G )G1!1'1*1F,)C5*3" $%) V+D)+T)$9 9$A>$=/?=. %] ?E 53+$9:;<; 1/9\(?@3=8f%:* 3"1/+T$"4( $:;<;38C1*1G 5*AG13 21'%U 8F= 41'1*14 1'1*1D'% 3"45./67.8-9:12-;4<+=>12<+8<./6-+>5' D' 1'1*1_C$4 =4*= 43 1E.13*6 3C-$9#=D ' %R AP =1'1*1#K=*) " 1%R1'1*1 $!*C_>%O1$= 9>9=j$ '' $j%O4D' *3"&<Y +EN')1C*^C94(>G)B 93 ?u?G1 13"%%% R1'1*1/G$@.J#Ky=G1 #K1*%r\3*K.?*8/2  %M(==*C0^K()59((2D K9T2}?1'1*1F*$.0A+ g!0*2,"3 5=?)%31'1*1 ~ D'$@.J[71/0 31*3F3 0^g8%U?() D'*D 'P).13=81'1*1N/G\3 %%%MH1$ 4[7'(/"% O=+D'@=*=*6C1*1G 3G*T 3 @.4(.z!$7 HgH1*K+f+ 3 (FA%cD'$.J 4[74* 3CH1*K. 3= *H\" 7/7)1(/A%L"$ @3G+,)C-$3 3$*/#)C0^ 8H\1E.1%:H1$J.[78(/Ah  7#*.Ji[7G0•** 35 * 1E.191E.136C1*1G%LaD '3G1 3C.) =*X = 99 *%&$.983 #*$G1=* " ACH$G1H1*K/M.4`7 k$G1%O3Gz ^+,1'1*1D'P* 1'1*1+$>*-1*=*8>>* 5=*5$%L+€7$*1* J[73G+,)C3 f!$%r9B)D* =)1)/*=KF3CH$G1*K  *K/>H$G1"9$"1'%R* +,3 #/ 1'1*1D'833+3 $9:;<; 3F P.=8*3"#A"C% ?"@.ABCD.E52F1CGH' RF3FCH$G1(a*3G+,1'1*1D'3 + $-F( 3).( %R>+,N uUF "C$ !"#!$%&'(()% *&+,-./5*3"Of&4/&<Y• U7 uY*)N0#1 1234!"#!2 $%'((5617/5*3"9:;<;&<YU9ey U9&*L% t uY*)N‚891#1 1$*!$%&'(( 5:,-.ƒ5Vq*3"&<YLUa#Gn1%& <>]% uY*)N.;1#1 14!"#!'((5 ,!,-./5:R& )OA&<Yb<r9(9 U7 <*F  FFG1)42*+,)#/533A+ 1'1*1D'3 +$9:;<; 7CH3 )#/$G1 5$% <*F  "5)( 3F3CH$G1:;<;5$ +$ A3 33G+,1'1*1D' *=>>>>5=*$G15$% L/A98="C,3 **.#/53 3G+,1'1*1D'3 *=+$:;<;=*,! &<YY'eA%MH1*K/"9$"1'% I"J1CD12+5K1-LMNR^+,1'1*1D'3 +$9:;<;  7CH3 )#/$G15$!&<YY'eA9W N"OP5QMARC=S-.+M.+T<' ur)#/*( 9:;<;5$% uL/FCH$G15$ U"5V.+MHW.12+5K1-LMN<3^+,1'1*1D'3 +$9 :;<; 7CH3 •#/$G15$ "' *"+8-+.+X12+5K1-LM' 9$1lq3 lL"C3 1' 3F+A=>=3 y81%&'4A 1.9)1 /+#*"C%O4)8@FG.3 "C$1C+,59% 9$1lq 18C1lL 1%&$1  *=3 )#/$G1 ''%  B-8-1+YZ G1.@- s _ 8 O O4 r Z ![<\] nn n dw  nd ![<\^ nd „ ~ d nw 3"+5W._W12+5K1-LM' <$/$5d1lq3 lL"C%e1lq 1. $ 8C1lL 1.$ %9(  ${9:;<; ( *=*%Y) #/3 *"%;9+E1•1CuK C"48(5d*= r)#/N1vwn„…wwtM)G"8(5 3 8C 9gy%;.0K ''% Y^+,))Nr3 *=83*'' ))"CN +YZ ./=[-% 8-C@12 A4M%    mlLo † RG+,1'1*1 D'3 +$ †n U8C mlqo †d r93G+,1' 1*1  D  '  3   + $ †~ Q)) 9^+,1•1CuK=G1% ?"`MH./a1+12+5K1-LM' u<6(2( 5*3"N9)1/+18CNr/+1 8C9))**9^+,1'1*1D'*("13 6(2( uU831N9)1/+!4) %9-))* *^+,1'1*1D'3 *=( 3 6(2 +E+$y'*' l u) N9) +K)+ $-"!2(*/% +Lb2EH c1b![< 5W.  .+de  Pf-+ g8e25V12 5W.  .+de <+G1  <+B5 -+=>12./a1+ K1gE590H &nw|w :;<;  lq  h lL hd dd cF  (/  3 7    3 *+,5S KRO &dw|wd :;<;  lq  h lL hd dt L/  3  +  / 37* &d|wd :;<;  lq  h lL hd d„ cF+> €  3  9 * I"%eP=h12iE.+M.+T<9OP5QM' 9^+,( )H${ ( *=3 (  *= ( -$0(( N<3%=:2>+  ?!@A8BC2+2> B<3%=DEF  /+9)1))3 /+%L *=dA\ 3 wnAG ) 3 ( NY-+0wn( "9-$  ( =)%Y( K*1* "jk!)l^!)`)m' *"+G1.n-+9OP5QM' L/*(( *=  U8C U(= sss tln U=6 nn t „ :*2b5uK wwwd ]C=/! w„ 3"^E1PMT1_W.oMV' O!1V))"CM)#/"C-C.a) #/53 8C*= ''%Y #**=3 C"*2((a1•1C uK-)#/1vwwwdm 1xvwwt yo%O3G" g y43 8C%UF -C`a3*= (a*^+,1'1*1D'3 +$ gy%&** (5'8C*=9 1/ T" > )#/5#**= <"*2(6mY];ovsss‡tlnvw„  t K(/"><K"*2 (6mY];ovw„C=/ !53+$^+,1'1*1D ' /!3 )#/  %O3G/)5F  33G+, 1'1*1D'3 +$9:;<;  7CH3 )#/$G15$ &<YY'eA9WA- .C)3 a33G+,1'1*1D'3  +$9:;<;!&<YY'eA 7CH3 )#/$G15 $ C=/!5 % "!)l)' *"W.PMT1' u"'!5'5L=:;hUN_1'1*1+$F 81'1*1+$G%&+!3)/HRV F 1#1 1!"#$%&'((5!,-..# I)/-G1"C43FN ˆ ‰*#*3F>G+$9:;<;&<YY'eA ,"'59:;<;l3 45)3F>G 533G+,1'1*1D'3 *=+$9:;<; 1E.1a,""V3 1*.>>*5$  ‰9) /*))*( $9:;<;l^+,1'1*1D '3 -) /+!1%Y) 3 G1 +4%;E1•1CuKC"3 C= /!(a(/"><Ka33G+,1'1*1D '3 +$9:;<;-*2(653C= /!5 % O3G33G+,1'1*1D'3 +$9:;<;!&<Y Y'eA- 7CH3 )#/$G15$ 3"+MHW112+f' u<*1* V#A'49**+,>2! C3 3(=9:;<;!&<Y% ue- V#A'4)'!3G)(2+E +$839:;<;V\9:;<;3)%)+*3" V")F$4CH\% "F#$.#/$G1.A* *3"1/9M*4D'41'1*11E .1H (=$13 ( =*  ! )dd( nN`)&%p^mq#lr]s t] ":-.5KM' %r)CN uO".=8#F'(/5SK.#2G(/373 *+,SK uO".(_1G5SK 3 0-= w [...]... trợ trong tình huống bị kẻ xấu đe doạ, lôi kéo 3 Thái độ : - Có ý thức bảo vệ quyền của mình & tôn trọng quyền của bạn bè II Phương pháp – Phương tiện dạy học : 1 Phương pháp : Trực quan, vấn đáp, trò chơi, thảo luận 2 Phương tiện dạy học : Bảng phụ, bút dạ, tranh ảnh, bảng con III Các bước lên lớp : 1 Ổn định lớp : 2 Kiểm tra bài cũ : - Thế nào... địa phương mà em biết ? - HS thảo luận, cư đại diện trình bày - GV nhận xét, kết luận 4 Luyện tập – củng cố : - GV tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” - GV phổ biến luật chơi : Với trò chơi này các em phải chú ý lắng nghe câu hỏi & câu trả lời Em chọn đáp án nào thì viết đáp án đó vào bảng con và giơ lên Em nào trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. .. nhiệm trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hoá 3 Thái độ : - Tôn trọng & tự hào về các di sản văn hoá của quê hương, đất nước II Phương pháp – Phương tiện dạy học : 1 Phương pháp : Trò chơi, vấn đáp, thảo luận, trực quan 2 Phương tiện dạy học : tranh ảnh, bảng phụ, bông hoa hình giấy màu III Các bước lên lớp : 1 Ổn định lớp : 2 Kiểm tra bài cũ : - Chúng... giáo của người khác, đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan & các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo II Phương pháp – Phương tiện dạy học : 1 Phương pháp : Trò chơi, thảo luận, thuyết trình, vấn đáp, sắm vai 2 Phương tiện dạy học : Bảng phụ, bút dạ, mặt cười, mặt khóc III Các bước lên lớp : 1 Ổn định lớp : 2 Kiểm tra bài cũ : 3 Bài... thể ở nước ta - Cách tiến hành : - GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” - GV chia lớp thành 2 đội : + Đội 1 : Tìm những di sản văn hoá vật thể + Đội 2 : Tìm những di sản văn hoá phi vật thể 18 + Di sản văn hoá phi vật thể : Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, các làn điệu dân ca - HS thực hiện trò chơi Các nhóm lên bảng ghi tên những di sản văn... tập, dạy dỗ, vui Hoạt động 2 : chơi giải trí, tham gia các hoạt động Mục tiêu : Giúp HS thấy được những biểu hiện văn hoá, thể thao đúng về quyền và bổn phận của trẻ em Việt - Bổn phận : yêu Tổ quốc, tôn trọng Nam pháp luật, yêu quý, kính trọng ông bà, cha mẹ, chăm chỉ học tập - Cách tiến hành : - GV cho HS tham gia trò chơi “Quả ngọt em yêu” - GV chia... đoan - HS trả lời - GV nhận xét, kết luận - GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Mặt cười – mặt khóc” - GV phát cho mỗi HS 1 mặt cười & 1 mặt khóc Sau mỗi câu hỏi nếu chọn câu trả lời đúng sẽ đưa cao mặt cười, nếu trả lời câu hỏi là sai sẽ đưa cao mặt khóc 1 Mùng năm, mười bốn, hăm ba Đi chơi còn lỗ huống là đi buôn là một hình thức mê tín dị đoan ? 2 Tôn giáo... để làm việc xấu em sẽ làm gì ? - HS trả lời - GV nhận xét, kết luận giáo dục HS - GV treo bảng phụ điều 70 của Hiến pháp 1992 4 Luyện tập – củng cố : - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tập làm phóng viên” - GV hướng dẫn 1 HS sẽ sắm vai là phóng viên và đi phỏng vấn các bạn trong lớp “Phóng viên” có thẻ phỏng vấn bất cứ bạn nào 1) Đi nhà thờ, đọc kinh,... nào đươc Unesco công nhận là di sản văn hoá thế giới? A Cố đô Huế B Bến cảng Nhà Rồng C Quốc tư giám D Đồ Sơn Câu 8: Địa danh nào của nước ta được Unesco công nhận là kì quan thiên nhiên của thế giới? 29 A Vịnh Nha Trang B Vịnh Hạ Long C Rừng Cúc Phương D Tất cả các địa danh trên Câu 9: Thờ chúa, thờ phật là biểu hiện của các: A Tôn giáo B Tín ngưỡng... xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành những công dân có ích cho đất nước 31 Sơn Lâm, ngày 31 tháng 3 năm 2011 XÁC NHẬN CỦA BGH Người viết NGUYỄN THỊ THANH LAN 32

Ngày đăng: 23/04/2015, 18:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan