Tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý góp phần củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng học tập và ôn thi đại học cho học sinh THPT (phần lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954)

18 2,005 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2015, 13:41

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN: NGỮ VĂN- LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ GÓP PHẦN CỦNG CỐ KIẾN THỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP VÀ ÔN THI ĐẠI HỌC CHO HỌC SINH THPT (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 Người thực hiện: Quách Thị Nhi Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực: Tổ chức hoạt động NGLL THANH HÓA, NĂM 201  A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài  !"#$ !% !&'()*+,- !& .,/0"1-23&42 56,78&97:;,< =>1- 3&421"?@$AB7 !$ -B4C +7B3,87B>6===1-D &AEA')AF-+ !&-?,?&&:GH:B !$?I (8&9J4C += AD?7 !&)*+-- !A',K)L,1-,:2= MN #$6% O:J%!< ?N$P,-3K3&+=QO?$?@C4& C$R6S48?-%D?A 5,!,+ :AE:3:T U7$;)3FAB$=D?D48?-% $ T /TVJ &-)*+= W$< :3  . / N7X+3&42->-& 8&73K-1@#$* YKD:3:FC&D$#$648?-% !& !A':Z 7 A Z93$?@II42:AE:3:48?% [/ !&48?\ %,7 [H:3+4$3 !&#$3 !5648?=]!< I$3C- Z9#$ C,N<I-?7^KD 1-Y3&@ !/ N:48?D?_Y`1/F 5,!&A'7KD:3:C &D$#$6D48?-%D?= Q- !@ / N*)$< DI$#$D,7:AE:3:48?-%3: 9:a-&Y"0=$?O?7&%1$"0 5,!YKD :3:7&A',BF3:42-& / b&D$#$6=Q5 ND 5,! &A'c,C&D48?-%1-I$N 9#$ !%7a N  !&&8D?= -,+ 3&@ !/ N:48?%17 !& _Y$? dID48?%1D?=_,& 5,!&A'KD:3: e [/F3:42 !&DJ,51-,- 5,!I$AB E& A4$?JK6 C !&#$3 !548?1= D?7f3 !A':Z *3:42!< I$:AE:3:48? %7I$:AE Dd $O ,B-KABa$,18YD$#$6 N /&#$3 !548?-%7#$3 !542D   !& 48?%1-,+ )$ ND?*,18D$#$63F=?3:42$?@ U48?%1@,748?% L&<I748?% L&,748?%#$3 AE !5%1===*::a [/-&#$3 !5 5,!&A' KD:3:C&D$#$648?%,1= $#$3 !5 5, "7$?d *%:AE:3:48?%1@,7 ::aC&@$#$648?%K+,1-Dtổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn : Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí. >^KD 7  3 8,+  !A'G&7G^KD S J 7% 8%J?N$1-(]=QDJ(- C&N 9 .,%_A [H:N 96K,1-I$ a N 5O? %- /DI -gtổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợpkiến thức liên môn Ngữ văn- Lịch sử- Địa lígóp phần củng cố kiến thức và nâng cao chất lượng học tập-ôn thi đại học cho học sinh THPTh c, 8&!9 T% O:&%7J(7C&N 9_A <?AH,(1@ DIN 9YK,%iYS\\>1[= II. Đối tượng nghiên cứu >I -)&?#$Dtổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợpkiến thức liên môn Ngữ văn- Lịch sử- Địa lígóp phần củng cố kiến thức và nâng cao chất lượng học tập-ôn thi đại học cho học sinh. III. Phạm vi nghiên cứu \%(1B:e !A'$= \8,iQG !$4$,ITXUX+- j \'iQD , .S,klmNS,kml-3 3:;, S% @$KF$1@#$N14C + !&&8-?= IV. Phương pháp nghiên cứu >F /D ( I --? 423:AE:3:@9$$i \AE:3:@9$ -1D$` !H= \AE:3::3 <7@$<I7^ C$0H,f \&674/' !&ZVNB3nD: !&#$3 !548?= \o:42D,:AE:3:,B !@1B:= \MF, !33N #$6%-1-,K-F .I$-KZ $= B. NỘI DUNG I. Cơ sở lí luận X6 C1)*+1&-A'-K+,pI$A$ N !& D3&42 ND !q7Kf5#$,%-? a,5J%(B$+( #$39\D 8\ AE1AH,f!+E7% 5, <? !&4d*I$ C$ !61')33&,?--?,= !&% O:f !A'%KN ,-":6 F$F!T !K-%D,&&8 + / b=]_AD % O:3,%3f !A':Z 7% O:1-,+ #$3 !5 O 97,+ #$3 !5 $O  -42  7,-,`% :6 / /DGB/T:r7AB4s7Y7KZ$J a?- D 5,F$31&8 -1D$-Y:AE D% O:3= $3 !5% O: AH /D L&#$?$JD O 91i !/ N:#$3 AHD /#$397 F N - [D,1A(B3K+, /@7D=$?@ 5 N,-&!c% O:a A4$?,-aB l $+1"=$D,1a,-?1-,+  !&Y$?@C1-,&< 1AH48?%f !A':Z K6,T = ./,F$O 9J%7A'48?%AB-&)C? 4/3&3K-48?3#$&%7C?9 T% O:7 5,F$1 (B%7UC$N 97F$AHK6< J3/D17 5,!,(1@D1[J3/D1=QD [H:N 91@,7 T:%U,,+ 3 Z FN 97 !@EfUC$N 97 O42-&D 8%(]_AO42-& / b$+(= II. Cơ sở thực tiễn t`,% !&- !A'I$ !"- ![^KD 7AI$ AB-&,2 @$g3&4Ar73&427:3  !FdSh&%= !&K,%i7YS->1[ 5,1-,% ^ G\%:69 .D 8F5I#$397#$A'% A 4$?F 5,!K6< J/O D AH=D?7GB/:3  !FJ &%7D  73&@ FO4$3567 A1D$1-, &K-% @,+7 $T E(B%= $?@7,+  / !8D?1-4C AKN I$I 7s " 5 !8g48?hKc3 !L&,+  <,KFf*KA'B+ 4$igX+]C$1-,+ -3,8 L&)$AB637]C$ !1--3,8 L&)$ABK8&+- Z9:& !-&>u$h7 % 8% 5 !5K-?!cg" AH[$6>9 /  8 * Af-+h====-"K&@$C$$?D O AK3Y*)6?! A>5G1*8&$+fdAEM@===== QO? 8&%!@-!< I$A'QD ,$18 /a,1sIY417YCO 17&A'9$ ABJ3KO IK(RL& 7$?@C1- .6:[i:[A'48? -:[A'%=C,1V$J%&!c,1-,% m 7%Y5 !&#$397I$/D7B@8%78 5,F$736='.#$7D3:423:AE:3:48?% [ /*AH3:42 !&48?%7 $?@/3:42AnK+7 :2 $+-&6SJ .3&@7EfO < J . !A'7 . :AE= v !A'$7(%"1A'%7A?,@, %=N$% 53L,%(:A/?,@-9 T O /A=Q5O?@DB3/D7D AH7CO 1" ?N$=>(3L,A+1O:$?dF !61'C$0,-:61D $+&- &--&33&&7?@$,+ ,( ',-4b 6AH ' 1@/D5=XfO?K6 C3L,@,+ :AE:3:% A N-&FN,1dN 9 .K-6J3&@= >^KD 7B3L,%1B:e L&%- 8%(]7, s1-,+ ,!< %7BN 971-,K- F,_ <:&B,YS-,>1[74G!c !&#$3 !5648? . ,3&@_* [H:N 93,37AB '1AH,+ N %K(,AE1S,:T 3L,_A FUC$AHN 91@ ,73L,_J 'FC$ 5,F$3$n A1D$3 1@#$=.4sN%%,,+ 3 2+74sN < 1AH,+ (1B:" <:7 1D%?N$7P,"I$7N #$6 8 %,A&= >FU:2 !5 !8 !@-c,C&< 1AH48?-%f !A'7K6 C *1/%:AE:3: [H:N 91@, Ngữ văn- Lịch sử- Địa lígóp phần củng cố kiến thức và nâng cao chất lượng học tập-ôn thi đại học cho học sinh. III. Cách tổ chức thực hiện 1. Chuẩn bị w \3&@iQ5C?1-D [H:N 91@,YS\\ >1[@a/$;K$3&J3&@648?K,YS\ \>1[J(eIEfO < 7+4$N 973C$0AH 42= \3&@$;K3K6n7En1@#$NK$Z% \%i5,F$3 A1D$1@#$AH3&@*AB !AB 2. Giải pháp thực hiện \' Z9&8 +iM&6 .ex:T Nmx:T = \]%J1B: ,yJ?N$1-%1B:(] - K+ = \3&@648?K,YS77>1[ABI+ 4$ !AB&3,$;K7 5,F$7D,27DJ3,1- A$= \X3&@648?K,YS77>1[1-3,6&J $+ Y3+= \]$+ n,K:aia !61'N 9EK67:a !61'C$0 1@#$7:a SN$= za !61'N 9EK6i3&@1/%,+ ,K< 57?@$a$ !5K-?YN 9EK6J,+ ,7 !5K-?a?J+4$ L&?@$ a$AH [mxF,= zp$3,* !5K-?73&@O)P &F,733&@ 3^ 3C$031@#$7+-& !61'AH,+ C$0 5AH [xF,= zaSN$it`, FDSN$3 71@#$ N+4$K,% !&&81 !@=>F, (&:a -? 1-mxF, { 3. Các bước tiến hành a. Phần 1: Phần trả lời kiến thức cơ bản * Đội 1: !5K-? I ![1[7I$D /@73<I N\)*+ 3 N,8G!$4$,ITXUX+= >+i]84DJ, !5K-?7$3&@O)P -& F, %421AHnF)3 ![1[$/!$4$,IT XUX+-3 N,8JG= |@$a$+4$EK6a !5K-?AH Khái quát chung \Q ![1[i3:!$$(7nKcpn7XU!$X+-XF  \n,m i zC?XUi>DX@7pE7]C$7"X5= z>XUi-&]7|@X37T%7-7$?@$7]&Xc7 8pE7XUM873$?@7XU7$6= \>C?1-G4D [1B< AB y !@x5,e \QG ![1[^KD AHa$ A& O 6@-?- !f@ $O1H= \-$?@ @@48\48IE<$ N \]I$^F,)*+^KD Ay,O +4CA A B 7I$4C + [ A'7 5 !84$4$As"I$ Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện - Khai thác và chế biến khoáng sản: z>C?1-G !Y1AH&36KO< AB =]3&36[ 1- 7U 7:  7 N7n7}} z55 3,+ (&36iM 3 f$6yjx !D$ ~ <•S,7 3:  f1-&ywxx5 <•S,7 3n-f-& ]7 3NX&W f]&Xc7}} \M 3 J?D z]3$( !YS J?D31B=D (nN,•j !YS J?D6ABy !D$€= zt+ (-,3? J?Di-,3? J?D"X5 !@p>-ykex t€7-,3? J?DpE)C?4/ !@>-yelxxt€7- ,3? J?D3X- !@]6?yxt€} Trồng trọt và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. \>I$D /@h z>5hutXX5J?N$1-nT•>XU1-nT <:• C?XU1-G5&< 6AB z>< ia1B4D [1-< ‚L!1 7&-!"< :GZ-< :G = zM[O$D B,G7,G187$6AfC$UI$ DGT= \MSi zP O,!P 87AE,$(- 5 !8 N$AB-&,G= zt81AB3EfD:NKN6AC)9B N ,8JG= \556)$< i zQG N,8^KD F:3  !F3C?D:$n( OD -' z-Gƒ1B< 6ABBI$(ƒ& z]C? $(#$Vy]C? , < 7 6&#$67A'#$?}AH !nfI$E= Chăn nuôi gia súc k \>I$Di]I$G0J?N$ !@&$?@= \55:3  !Fi!C$K"AH$!+!*7< 1- !C$ zX"Y$I$ft+]C$7pE=Z-K"kxx5&y]N, w„-K"6AB7-1Hm7~ !D$&y]N,e„-1H6AB Kinh tế biển. \QGKF$6-$ I,S:3  !FS+ \3  !F3KU 7< 1-3KU )K'7$ !n J?6= \3  !F4$1KF6& * Đội 2: Trình bày nội dung chủ yếu của lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 >+ei]84DJ, !5K-?7$3&@O)P -& F, |@$a$+4$EK6a !5K-?AHi \55AB $]t33,9 !AB 5 N-C !L& H 7^:S !@ < 631d/i][ !7 N7-[\C -7S\3&42=C4C .)C?4/[#$?I7.6#$?N 8 784( 7SI -[7A:6<$ !(&8)C,7+:6= \]$(S,klw7( /4C3:#$? !f18)C,1AH=>A'1( 3N( /4C3:J 1-A'1(3N &-4C7 &- 4D7 !A'57 /1/3- ! J/J+J#$( N= \C4C  /DD,2N1AH1-.3N.N #$(iWC?4/O$:AEY,8I,%,^ 7N<$1-,:363N &8#$C/J7D,23NAH34<$Kc3 U1H @$KF$i]N UQD XU $\ykl{7N UX@B $\ ykmx7N41>DX@JS,kml= * Đội 3: Trình bày khái quát hoàn cảnh ra đời, tóm tắt nội dung các tác phẩm văn học tiêu biểu trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945- 1954). x [...]... ba và 1 giải khuyến khích Dù số học sinh thi đại học môn Lịch sử đạt điểm từ 5,0 điểm trở lên và đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử chưa nhiều, nhưng đã có sự tiến bộ so với các năm trước, điều đó khẳng định phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn- Lịch sử- Địa lí đã có tác dụng tích cực trong việc giúp học sinh củng cố kiến thức, nâng cao hiệu quả học. .. khiếu, giám khảo chấm thi theo thang điểm: - Chủ đề và nội dung: 30 điểm - Trang phục: 10 điểm - Diễn xuất: 10 điểm 4 Hiệu quả của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn- Lịch sử- Địa lí Qua việc tổ chức hoạt động ngoại khóa tích hợp kiến thức liên môn Ngữ vănLịch sử- Địa lí, kết quả học tập và thi đại học các môn khối C của các học sinh trong trường THPT Quan Hóa năm 2012... trường THPT Quan Hóa, học sinh thi đại học khối C nhiều hơn so với khối A Tuy nhiên, tổng điểm thi ba môn Ngữ văn, lịch sử, Địa lí vẫn thấp so với mặt bằng chung của nhiều trường trong tỉnh và cả nước, việc đổi mới phương pháp dạy học để học sinh nắm vững kiến thức, nâng cao 15 kiến thức ôn thi đại học là một điều cấp thi t Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn- Lịch. .. văn- Lịch sử- Địa lí là một trong các phương pháp góp phần giúp học sinh nắm vững kiến thức, nâng cao kiến thức ôn thi đại học, thực tế đã chứng minh điều đó Ngoài ra, qua việc tổ chức hoạt động ngoại khóa như trên vừa giúp học sinh nắm vững và nâng cao kiến thức, thấy được mối liên hệ về kiến thức giữa ba môn học Ngữ văn- Lịch sử- Địa lí, hơn nữa học sinh năng động hơn, rèn luyện thêm cho học sinh kĩ... quả học tập và ôn thi đại học đối với học sinh khối 12 C KẾT LUẬN Như đã nói ở trên, môn Lịch sử là một môn học đặc thù, người học đứng ở hiện tại để nhìn lại quá khứ với rất nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử thế giới và trong nước, đòi hỏi sự ghi nhớ chính xác, tâm lí chung của phần đông học sinh là ngại học, không hứng thú với việc học môn Lịch sử, cũng có những học sinh thích và say mê môn Lịch sử nhưng... tiến bộ hơn so với các năm học trước đó Cụ thể là học sinh thi đậu vào các trường Đại học (nguyện vọng 1- khối C) ngày càng nhiều, tổng số điểm ba môn ngày càng cao, đặc biệt môn Lịch sử điểm thi đại học đã cao hơn nhiều Từ năm 2009 đến năm 2011, trong toàn trường học sinh thi đại học môn Lịch sử không có em nào đạt từ 5,0 điểm trở lên Nhưng năm 2012, toàn trường đã có 3 em đạt từ 5,0 điểm trở lên (em... nhưng lại chưa tìm ra phương pháp học phù hợp cho mình để lĩnh hội kiến thức Vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy- học, sử dụng kết hợp các phương pháp, các phương tiện phù hợp với từng bài dạy, với đối tượng học sinh là điều cần thi t, giúp học sinh hứng thú hơn, khắc sâu kiến thức hơn khi học môn Lịch sử, hạn chế sự nhầm lẫn về địa danh lịch sử, nhân vật lịch sử, bản chất của các sự kiện hiện tượng…... học sinh kĩ năng giao tiếp, trình bày ý kiến trước đám đông, vì đa số học sinh miền núi còn rụt rè, chưa mạnh dạn trình bày trước đám đông những suy nghĩ và chính kiến của bản thân Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn này có thể áp dụng cho nhiều bài dạy, nhiều chủ đề có liên quan đến nhau, có thể tổ chức ở quy mô nhỏ từng lớp, từng khối hoặc mở rộng quy mô toàn trường... thi đậu thẳng vào những trường có điểm đầu vào cao như: Học viện hành chính quốc gia en Ngân 14 Thị Chinh, em Đinh Văn Tuyến); Học viện An ninh nhân dân (em Phạm Hồng Thái); Học viện Báo chí tuyên truyền (em Đinh Văn Lâm); Đại học công đoàn… Trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử, từ năm 2009 đến năm 2012, trường THPT Quan Hóa chỉ đạt một giải Khuyến khích, năm học 2012-2013 trường THPT. ..Đội 3: Cử đại diện của nhóm trình bày, sau đó giáo viên nhận xét và cho điểm Yêu cầu nội dung: - Các tác phẩm có liên quan đến lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954: Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh; Tây Tiến (Quang Dũng); Việt Bắc (Tố Hữu); Đất nước (Nguyễn Đình Thi) Trong đó, các tác phẩm tiêu biểu nhất là: Tây Tiến (Quang Dũng); Việt Bắc (Tố Hữu) - Hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc” của . /DI -gtổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn- Lịch sử- Địa lí góp phần củng cố kiến thức và nâng cao chất lượng học tập- ôn thi đại học cho học sinh THPTh c,. -)&?#$D tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn- Lịch sử- Địa lí góp phần củng cố kiến thức và nâng cao chất lượng học tập- ôn thi đại học cho học sinh. III. Phạm. DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN: NGỮ VĂN- LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ GÓP PHẦN CỦNG CỐ KIẾN THỨC, NÂNG CAO CHẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý góp phần củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng học tập và ôn thi đại học cho học sinh THPT (phần lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954), Tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý góp phần củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng học tập và ôn thi đại học cho học sinh THPT (phần lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954), Tổ chức hoạt động ngoại khóa, tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý góp phần củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng học tập và ôn thi đại học cho học sinh THPT (phần lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954)

Từ khóa liên quan