0

SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học

23 3,184 8
  • SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 20:54

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÁ THƯỚC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN LƯ II SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Năm học : 2011 - 2012 Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌ Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Trường Tiểu học Điền Lư II SKKN môn : Quản lý MỤC LỤC Nội dung Trang A : Đặt vấn đề 1 B : Giải quyết vấn đề 2 I. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu. 2 II. Thực trạng của vấn đề 3 III. Giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện. 6 1: Các giải pháp thực hiện 6 1.1. Phối kết hợp với Hội cha mẹ học sinh và gia đình học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 6 1.2. Phối kết hợp với các lực lượng ngoài nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 7 1.3. Chỉ đạo các lực lượng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 7 2: Các biện pháp tổ chức thực hiện. 7 2.1. Chỉ đạo nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên. 8 2.2. Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. 8 2.3. Thông qua các buổi Hội nghị phụ huynh học sinh. 9 2.4. Thông qua sổ liên lạc. 10 2.5. Thông qua các đoàn thể khác ở địa phương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 10 2.6. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy môn đạo đức trong nhà trường. 11 2.7. Chỉ đạo tổ chức cải tiến phương pháp dạy học môn đạo đức 12 2.8. Tạo điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất cho việc dạy học môn đạo đức. 14 2.9. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. 14 3. Kiểm nghiệm (Kết quả triển khai thực hiện). 15 C : kết luận và đề xuất. 18 I. Kết luận. 18 II. Bài học kinh nghiệm. 19 III. Ý kiến đề xuất. 20 *Các kí hiệu viết tắt:- BĐDCMHS : Ban đại diện cha mẹ học sinh. - GV : Giáo viên. - HS : Học sinh - BGH : Ban giám hiệu. - CLGDĐĐHS: Chất lượng giáo dục đạo đức học sinh. A: ĐẶT VẤN ĐỀ Xuất phát từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, ông cha chúng ta coi đạo đức là gốc "Tiên học lễ- Hậu học văn”. Đặc biệt chủ nghĩa xã hội khoa học rất coi trọng vấn đề giáo dục đạo đức và đạo đức là bộ phận của nhân cách bao gồm hai mặt lớn đó là "Đức và Tài". Mặt khác mục tiêu giáo dục của Đảng ta đề ra là "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", hình thành đội ngũ lao động có tri thức có tay nghề, có năng lực thực hành năng động và sáng tạo, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Từ xưa tới nay trong xã hội ta đều coi trọng việc giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên. Chúng ta đều biết rằng nhân cách đạo đức, trí tuệ phát triển của con người không phải là vốn bẩm sinh, khi sinh ra đã có mà phụ thuộc vào sự tác động của môi trường xung quanh. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường luôn là vấn đề cần quan tâm. Đồng thời với việc dạy văn hoá các em có ngoan ngoãn chăm chỉ thì mới có thể học tập tốt được, bên cạnh đó việc tiếp thu tốt kiến thức các bộ môn văn hoá là nền tảng xây dựng những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn trong sáng của các em. Giáo dục Đạo đức cùng với công tác tư tưởng chính trị trong nhà trường là nhiệm vụ chính trị hàng đầu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chuyên môn nhất là trong tình hình hiện nay, khi các giá trị truyền thống trong xã hội đang bị xói mòn, tệ nạn xã hội đang len lỏi, xâm nhập vào nhà trường. Cấp Tiểu học cấp học có vị trí nền móng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường Tiểu học là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng nhân cách toàn diện cho học sinh. Giáo dục đạo đức cho học sinh thế hệ mới - chủ nhân tương lai của nền khoa học công nghệ hiện đại càng có vị trí quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện. Cùng với gia đình, xã hội, nhà trường có trách nhiệm "phải chăm lo 1 giáo dục Đạo đức cách mạng" cho Học sinh. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh, không đơn thuần trên lý thuyết, truyền thụ trang bị cho các em nguồn tri thức khoa học về tự nhiên xã hội, con nguời, cách làm việc trí óc, mà còn hướng tới sự tạo dựng phát triển những phẩm chất nhân cách, giá trị nhân văn, đạo đức cho học sinh góp phần hoàn thiện nhân cách phù hợp yêu cầu định hướng xã hội. Phải hình thành cho các em có sự phát triển toàn diện nhân cách, đó là sự thống nhất biện chứng giữa đức và tài hay là sự toàn vẹn về phẩm chất và năng lực. Sự hài hoà giữa Đức và Tài có ý nghĩa xã hội, có giá trị xã hội con người đúng như Bác Hồ nói:" Có Tài mà không có Đức là con nguời vô dụng. Có Đức mà không có Tài làm việc gì cũng khó " Vì vậy việc quản lý hoạt động giáo dục Đạo đức trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đối với người quản lý đặc biệt là người Hiệu trưởng. Để đánh giá toàn diện chất lượng giáo dục của nhà trường trong đó đánh giá chất lượng giáo dục Đạo đức ( tức là đánh giá về mặt hạnh kiểm) của học sinh trong nhà trường là một trong 2 mặt chất lượng giáo dục cơ bản then chốt hiện nay ở trường Tiểu học. Chính vì thế Tôi chọn đề tài " Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học" để nghiên cứu. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lí luận của vấn đề: Trong xã hội chúng ta hiện nay có một bộ phận thanh thiếu niên hư, chậm tiến, bộ phận này đã trở thành mối quan tâm lớn của ngành giáo dục và toàn xã hội. Thực trạng đó đặt ra cho toàn ngành và toàn xã hội phải làm tốt công tác giáo dục Đạo đức cho học sinh nói chung và cho học sinh hư nói riêng. Nếu chúng ta không giáo dục tốt các bộ phận thanh thiếu niên hư này thì lực lượng này sẽ bổ sung vào bộ phận thanh thiếu niên phạm pháp của xã hội, sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trên con đường phát triển của xã hội. Trong bối cảnh đất nước đổi mới, thời kì “mở cửa” trong quan hệ quốc 2 tế đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Trong đó những ảnh hưởng tiêu cực làm cho con người có sai lệch về định hướng giá trị, đề cao đồng tiền, quyền lợi cá nhân con người bị lôi cuốn vào cuộc sống buông thả, đồi truỵ, bạo lực. Dưới ảnh hưởng của các nguồn thông tin văn hoá phẩm không lành mạnh, thâm nhập vào bằng nhiều con đường khác nhau. Sự phát triển của xã hội ảnh hưởng của bên ngoài cũng tác động đến nhân cách Học sinh. Trong thực tế chúng ta đã biết học sinh hư là học sinh mà sự phát triển nhân cách không theo mục đích giáo dục, không hình thành những phẩm chất năng lực của con người mới theo yêu cầu mong muốn của xã hội, có sự lệch lạc trong phẩm chất. Mặt tiêu cực của nhân cách có những hành vi trái với chuẩn mực Đạo đức của xã hội. Trong thực tiễn ngày nay Đạo đức của học sinh có sự xuống cấp và ở nhiều nơi có sự xuống cấp nghiêm trọng; cho nên so với hình mẫu lí tưởng, mục tiêu đào tạo mà nhà trường đào tạo thì học sinh có sự lệch lạc lớn về học vấn, thế giới quan, nhân sinh quan, Đạo đức, tác phong, nếp sống…. trong đó có đối tượng là học sinh Tiểu học. Xuất phát từ các lý do trên cho nên giáo dục Đạo đức là nội dung quan trọng trong việc giáo dục con người phát triển toàn diện theo mục tiêu giáo dục của Đảng đã đề ra. Vì vậy một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý và chỉ đạo của Ban giám hiệu là chỉ đạo giáo dục Đạo đức cho học sinh và học sinh hư trong nhà trường làm cho các em đi vào nề nếp, kỉ cương chung của nhà trường và của xã hội để góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh giữ vững khẩu hiệu: "Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” trong công tác giáo dục góp một phần lớn hạn chế thanh thiếu niên hư trong xã hội chúng ta hiện nay, làm cho xã hội chúng ta lành mạnh và văn minh, thực hiện mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân ta là "Làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, con người phát triển toàn diện". II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: 3 Thực trạng của xã hội vô cùng phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự giáo dục Đạo đức của Học sinh trong nhà trường, ở gia đình và xã hội, giáo dục Đạo đức cho học sinh cũng rất phức tạp, tỉ lệ học sinh hư ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự giáo dục học sinh trong nhà trường. Từ chỗ học sinh không học bài, không làm bài tập, ý thức kém dẫn đến chán học, bỏ học rồi gây gổ đánh nhau, chơi bời tiến tới ăn cắp, ăn trộm, cờ bạc, .v.v. Trong thực tế hiện nay chất lượng giáo dục Đạo đức của học sinh nói chung và của học sinh Tiểu học nói riêng có phần giảm sút bởi ảnh huởng của nhiều nguyên nhân: Sự cạnh tranh của cơ chế thị truờng có mặt tích cực là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, song lại là mảnh đất tốt cho tư tưởng cá nhân ích kỷ coi đồng tiền là trên hết dẫn đến sự xuống cấp về Đạo đức xã hội từ người lớn đến trẻ em, đến mọi mặt của đời sống xã hội cụ thể là: Trong gia đình: Một số cha mẹ học sinh thiếu gương mẫu, ông bà cha mẹ, chửi mắng lẫn nhau, một số gia đình còn khoán trắng bỏ mặc cho nhà trường và xã hội, thậm chí còn nuông chiều con cái quá mức, dẫn đến một số học sinh vô lễ với người trên, nhiều em không vâng lời ông bà, bố mẹ, lười lao động lười học, trộm cắp … Trong giao tiếp nói năng thô lỗ, cục cằn. Ngoài xã hội: Hiện tượng tiêu cực, các hành vi Đạo đức thiếu văn minh như một số tụ điểm chiếu phim ảnh băng hình có nội dung đồi truỵ ảnh huởng lớn đến hành vi Đạo đức của các em. Trong nhà trường: Học sinh (HS) Tiểu học phần lớn là ngoan, biết vâng lời cô giáo, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường đề ra. Tuy nhiên đánh giá một cách khách quan mà nói học sinh hiện nay rất nhạy cảm, rất dễ thích ứng với các hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội như: hiện tượng nói tục, các hành vi thiếu văn hoá vẫn còn. Đặc biệt một số học sinh không biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Chẳng hạn học sinh lớp 2 vừa đuợc học bài “Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng” nhưng lại rất mất trật tự trong giờ học hoặc vứt rác bừa bãi ở sân trường. Học sinh vừa được học bài “Lễ phép vâng lời thầy 4 cô giáo’’ nhưng lại chỉ chào hỏi thầy cô giáo dạy mình hoặc không biết cảm ơn, xin lỗi khi được người khác giúp hay làm điều gì đó không phải. Sở dĩ vẫn còn có các các hiện tượng trên Tôi nghĩ nguyên nhân là do: - Gia đình chưa thật sự quan tâm đến đời sống tinh thần của con cái. - Do tác động mặt trái của cơ chế thị trường vào môi trường sống của HS. - Về phía giáo viên: Do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, kinh phí hạn hẹp nên ở một số giờ dạy Đạo đức giáo viên ít có điều kiện tổ chức các trò chơi học tập, nhà trường không thường xuyên cho các em tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khoá. Việc rèn luyện nề nếp cho học sinh chưa thực sự được quan tâm. Việc giảng day môn Đạo đức trong nhà trường nhiều năm nay được thực hiện một cách nghiêm túc, nhưng vẫn còn một số giáo viên nhận thức chưa đầy đủ nên còn coi nhẹ phân môn này mà chỉ tập trung vào 2 môn Toán, Tiếng Việt. Có những giáo viên soạn bài còn sơ sài chiếu lệ, nắm phương pháp giảng dạy bộ môn còn lơ mơ, lộn xộn, phương pháp sử dụng còn cứng nhắc, không linh hoạt, hiệu quả giảng dạy còn chưa cao. Còn một số giáo viên chưa thực sự chú trọng đến việc rèn kỹ năng cho học sinh, kiến thức của từng bài học ít được các em áp dụng vào thực tế cuộc sống, học chưa đi đôi với hành. Cụ thể: Vẫn còn hiện tượng học sinh nói tục chửi bậy, nói bậy trong trường học, các hành vi đẹp lời nói hay chưa phổ biến còn coi nhẹ công tác giáo dục Đạo đức cho học sinh. Một số thầy cô giáo chỉ quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức văn hoá, chưa thực sự chú trọng đến việc giảng dạy tốt môn học Đạo đức cho các em. Nếu có dạy chỉ cung cấp cho các em về mặt lý thuyết mà coi nhẹ thực hành. Trong giờ học, giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải. Hình thức tổ chức dạy học đơn điệu. Học chưa đi đôi với hành. Việc soạn giáo án của giáo viên chưa sát với mục đích yêu cầu của bài giảng. Một số trường cán bộ quản lý trường học (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) chưa nhận thức rõ vấn đề này, chưa quán triệt một cách đúng đắn, sâu sắc nội dung cũng như tầm quan trọng của việc giáo 5 dục Đạo đức cho các em thông qua bài giảng của môn Đạo đức, thông qua việc phối kết hợp giữa: "Nhà trường- Gia đình- Xã hội". Cụ thể qua việc khảo sát về đánh giá chất lượng giáo dục đạo đức (CLGDĐĐ) Học sinh ở trường Tiểu học Điền Lư II trong 2 năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010 như sau: Năm học Tổng Số học sinh Đ CĐ SL TL SL TL 2008-2009 235 230 97,9% 5 2,1% 2009-2010 222 218 98,2% 4 1,8% Việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ là một quá trình lâu dài liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan đến nhiều mối quan hệ phức tạp. Vì thế trong giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học cần phải linh hoạt, sáng tạo, biết kết hợp nhiều biện pháp. Xuất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của việc giáo dục cho HS, trước tình hình thực tế là người quản lý Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm tìm hiểu nguyên nhân, đề ra biện pháp từng bước tháo gỡ những tồn tại trên. III. Giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện: Từ thực trạng trên để nâng cao được chất lượng giáo dục đạo đức cho Học sinh ở trường Tiểu học bản thân Tôi đã mạnh dạn cải tiến Phương pháp, cách làm cụ thể ở trường Tiểu học Điền Lư II trong 2 năm học 2010 - 2011và 2011 - 2012. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết này Tôi xin trình bày một số biện pháp quản lý chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học Điền Lư II như sau: 1. Các giải pháp thực hiện: 1.1. Phối kết hợp với Hội cha mẹ học sinh và gia đình học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 6 Mỗi năm học Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt là Hiệu trưởng cần có kế hoạch báo cáo với Đảng uỷ, Hội đồng giáo dục xã để thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (BĐDCMHS) trong năm học. Từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm phối kết hợp với nhà trường trong các hoạt động giáo dục, trong đó có việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong năm học, nhằm đưa chất lương giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên. 1.2. Phối kết hợp với các lực lượng ngoài nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch cụ thể thông qua các đoàn thể khác ở địa phương như: Đoàn thanh niên, lãnh đạo các thôn bản, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội khuyến học .v.v. phối kết hợp trong việc tuyên truyền vận động gia đình học sinh nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. Giúp đỡ nhà trường trong công tác giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 1.3. Chỉ đạo các lực lượng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đặc biệt là Hiệu trưởng cần quản lý chỉ đạo sát sao việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường; phải có những biện pháp để giáo dục những học sinh hư, chậm tiến. Chỉ đạo cán bộ giáo viên thực hiện tốt việc nhận thức cũng như nề nếp kỷ cương trong nhà trường đặc biệt là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo". Quản lý chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt việc giảng dạy môn đạo đức của lớp mình phụ trách để đưa chất lượng giáo dục của nhà trường đi lên. Tạo mọi điều kiện để cho Giáo viên, học sinh được thể hiện hết khả năng cống hiến của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường. 2. Các biện pháp tổ chức thực hiện: Để tiến hành thực hiện được các giải pháp đã nêu ở trên có hiệu quả 7 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học. Tôi đã tiến hành thực nghiệm với các biện pháp sau đây trong 2 năm học vừa qua ở trường Tiểu học Điền Lư II-Bá Thước- Thanh Hoá. 2.1. Chỉ đạo nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên. Để làm tốt điều này người quản lý phải không ngừng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên thấy được trách nhiệm của mình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Nguời giáo viên không chỉ thực hiện nội dung bài giảng mà phải rèn cho học sinh biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Học sinh Tiểu học rất nghe lời và làm theo thầy cô giáo. Các em coi thầy cô giáo là thần tượng và luôn đúng. Chính vì vậy mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo. Là tấm gương trong lời nói, cách cư xử, thái độ trong giao tiếp giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, giáo viên với các tầng lớp nhân dân. Mỗi giáo viên cần có thái độ kiên quyết với những học sinh có biểu hiện hành vi thiếu văn hoá và cùng có trách nhiệm phối kết hợp cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức cho HS. 2.2. Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Đầu năm học Hiệu trưởng có kế hoạch phối hợp với trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh để bàn bạc thống nhất về các hoạt động giáo dục của nhà trường có liên quan đến phụ huynh học sinh, đồng thời thống nhất tổ chức hội nghị Ban ĐDCMHS nhà trường, kiện toàn lại Ban ĐDCMHS nhà trường trong năm học. Đề nghị tổ chức họp Ban ĐDCMHS nhà trường, Hiệu trưởng cùng dự họp và có ý kiến trao đổi thống nhất cụ thể với Ban ĐDCMHS trường, góp ý kiến vào qui chế hoạt động của Ban ĐDCMHS trường trong từng năm học cho phù hợp với tình hình thực tế của phụ huynh học sinh và nhà trường. Đầu mỗi năm học cần kiện toàn chi hội trưởng cha mẹ học sinh các lớp đến Ban ĐDCMHS trường ( vào tháng 9 hàng năm). Tạo điều kiện cho Ban ĐDCMHS thực hiện tốt theo điều lệ của Hội. 8 [...]... Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho Học sinh ở trường Tiểu học đó là: 1 Chỉ đạo nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên 2 Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh trường 18 3 Thông qua các buổi họp phụ huynh 4 Thông qua sổ liên lạc 5 Thông qua các đoàn thể khác ở địa phương 6 Chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức 7 Chỉ đạo tổ chức cải tiến phương pháp dạy học môn Đạo đức 8 Tạo điều... chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học Điền Lư II- Bá Thước, Tôi có một số đề xuất kiến nghị sau: - Đề nghị các cấp lãnh đạo tăng cường cho nhà trường về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học, tăng cường đầu tư sách truyện đọc cho học sinh Tăng cuờng đầu tư ngân sách tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức các buổi tham quan cho giáo. .. sở vật chất cho việc dạy học môn Đạo đức 9 Bồi duỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Đây là các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho Học sinh ở trường Tiểu học Khi tiến hành cần thực hiện đồng bộ cả 9 biện pháp vì các biện pháp này nó có quan hệ mật thiết với nhau, biện pháp này là cơ sở là tiền đề để cho biện pháp kia thực hiện được tốt hơn Trong nhà trường. .. tiêu kế hoạch của năm học, tạo ra những chuyển biến sâu sắc về nhận thức về hành vi của học sinh Học sinh ngoan học tập chăm chỉ có nề nếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường 3 Kiểm nghiệm (Kết quả triển khai thực hiện) 15 Thông qua việc đổi mới tư duy, biện pháp, cách tổ chức quản lí chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học cùng với việc tổ... 2011-2012 (Học kì I) Qua bảng kết quả trên cho thấy năm học 2010-2011và 2011-2012 chất lượng giáo dục Đạo đức học sinh tăng nhanh Học sinh ngoan ngoãn kính thầy yêu bạn, vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô giáo, các nề nếp học tập học sinh thực hiện tốt, từ đó hoạt động ngoài giờ lên lớp ngày một tốt hơn, chất lượng giáo dục toàn diện ngày một nâng cao Trong năm học 2010-2011 vừa qua trường Tiểu học Điền... để hạn chế tới mức tối đa Học sinh hư góp phần rất lớn giữ vững "Kỉ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, "Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực" đạt hiệu quả II Bài học kinh nghiệm Từ thực tế trên Tôi rút ra bài học kinh nghiệm đó là : Muốn nâng cao được chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học thì Hiệu trưởng phải biết phối hợp với mọi lực lượng giáo dục trong xã hội, từ tìm... pháp nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho Học sinh ở trường Tiểu học đạt hiệu quả thì không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, của Hiệu trưởng mà còn là trách nhiệm của của mỗi giáo viên, của mỗi thành viên trong nhà trường về ý thức trách nhiệm làm chủ của mình Đây chính là sự thành công của tập thể Hội đồng giáo dục trường Tiểu học Điền Lư II Bá Thước, đã thực hiện các biện pháp cơ bản “ Nâng cao chất. .. vừa đề cao tính làm chủ của giáo viên trong giảng dạy trong công tác chủ nhiệm lớp, đảm bảo sự thống nhất trong cách giáo dục Đạo đức cho học sinh ở nhà trường làm tăng sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm Việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho Học sinh ở trường Tiểu học là một quá trình khó khăn, phức tạp và đầy tính nghệ thuật; nó đòi hỏi ở người quản lý phải có trình... công tác giáo dục Đạo đức cho học sinh C: KẾT KUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I Kết luận: Từ nghiên cứu về cơ sở lí luận và thực tiễn, qua phân tích thực trạng của việc vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh của trường Tiểu học Điền Lư II Bá Thước trong 2 năm học Tôi nhận thấy rằng: Thực hiện các biện pháp này vừa đề cao trách nhiệm của cá nhân người Hiệu trưởng, vừa đề cao tính làm... phẩm chất đạo đức tốt và góp phần nâng cao 16 chất lượng giáo dục các môn văn hoá Bởi vậy nguời cán bộ quản lý phải có nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò, nhiệm vụ của công tác giáo dục đạo đức Trên cơ sở đó phối kết hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường cùng tham gia vào công tác giáo dục theo mục tiêu của Đảng và nhà nước Công tác giáo dục đạo đức thông qua việc giảng dạy bộ môn Đạo đức . đình học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 6 1.2. Phối kết hợp với các lực lượng ngoài nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 7 1.3. Chỉ đạo. chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 1.3. Chỉ đạo các lực lượng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đặc biệt là Hiệu trưởng. một trong 2 mặt chất lượng giáo dục cơ bản then chốt hiện nay ở trường Tiểu học. Chính vì thế Tôi chọn đề tài " Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học& quot; để
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học, SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học, SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học

Từ khóa liên quan