SKKN Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn Sinh học 6

21 3.3K 20
SKKN Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn Sinh học 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

N DNG PHNG PHP BN TAY NN BT TRONG DY HC MễN SINH HC 6 Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm Ngày tháng năm sinh: 15/9/1977 Trình độ đào tạo : Đại học Năm vào ngành : 1998 Đơn vị công tác: Trờng THCS Quỳnh Hội      !"#$ "%&'"("             !"#$ % & ' ( ))* )+,, ! /   !)&*!+&!,*-./  0 1 234!5&67*8"- 01,23 145 67 !589:;;<"=; >?@AB156;-C3 14D67!2#19 :;<$E<"+FG6 =< H5.I=BJKLM !N @=O-CPKPQ R!ASASS/K <HO3 8O+ <.14TUVW=X56-C+4 D,Y671>+Z,[ Z,\<5.5+Z<C6,,G[Y+4$],414=, 2;-C1X'^,;-C3 14A_2@K5+Z! G58<4;-CM+41,Y58<4<C=$-=,+,, !56L Y>,Y58<4;,+,, !A1 +51 !@!2#1;,+,, !+`,8P+ 5+Z># =a'P5,O5+Z7G58<43 Bb$M]!G 6@58<4-C;7 =56@58<4;,+,, ! G,Y5.KLY@@A _8<4,+,, !'Pc5G> !7J5;M<d ,Y> !+1A)Y !,+,,@=,! 5$ e>@@5,O<C-C5; AM]!58<4,+ ,, !X+45;  d32.5$3 ],> <$J5;J,1,[Z,4B1,23 `5.A D+,+,, !H@'=,+,,# !"#$ >P>9<3 LM]O=HX<>+`M<  9Y>`>?$'1O-+4@I,5f3 A 4<$J5;' 5" =625" 9g=Y!1R 72#1# 5G=1HK<O52'2<O5+   7'1>],[Z,PL Y>]==,9H=8Z,'1 OA  !"#$.Hd<d= <<E'<,=! !<'  3 AKI51'1O' =# !"#$dIh ;51Ki>!K'je-k5.PL P761A 0J,R7J5;=P5b<. 1O5;F 9ẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC 6 : ; <"*=>&'&'!"?&4+$- l>4,(A l' = <'Y(A l)+,,m !"#$n=7!:#Y3 ,+,, =1M.5$ !X,+,,Q lo$E#]-C,+,,m !"#$n !<P (A @A!"#BCD&'!"?&4+$- lKE6 >h>]3  !H@X,+,,52  2@K,+,, !<4=M'1O#\M<d O=HM< 9Y>`J5;5+Z5" $E PL 1HK<=L =O>K !5; Q\<H @6 .5$3 A l)9H7!:#Y=,+,,1M<dO=1 M.5$ !><K]-C,+,, ! <P6=<P(6<$KLYA EA!=F&'G!HG&'!"?&4+$- - )+,,O>h!1 - )+,,5; #Y - )+,, <J…A !)&*!+!I"-JK/ LM1N1O- 0A!H"P$H*C7G!=F&'G!HG9Q8&*IR&S&TU*: p !"#$p><$,+,, !H@-@ HK< O=,-CKY !<P' @A  p !"#$p I51KM'1O#\ H K<M<dlO52HX<M< 9Y>`J5;5+Z 5" $EAPL 1HK<=L =O>K  !5; 52R56M'1O<MA ;A!V&'&'$R?&*W44FT(&4XIG!=F&'G!HGQQ *.!X,+,,5+Z,-C' 7 >4, ' =,C$M5$3 A*.!X,+,,!#$ ,Ye5$='PX<$'P<aJ5^A5+Z#.1M .5$ !,[Z,4R5E+Z=R>4,A!]!= ! X,+,,DG5Y<#Y!:#Y F !"#"$%&'()*(+, ,/01(*" _2621,]@@4M<dOE:522'1O= G1,Y2q9g !J5;5" GYL!1#A_2 5.5+Z!G!#:#$,Y < #+4M9gA6 ? >,Y6` 52'<,35;3 #=Y>]J5; 9g5" R5662!?;7MG5+ZO=,+ @KKO56+1r A!"23456474)8-69(:9;:" G1,Y@@KHK<3 <M,[Z,4K+Z='1  O5 L 9<OA-?K@><HK<>!1EL  3 K1,'1O>MHK<@1,>K,K 2'K<=5s`PL @><HK<<62@M '1O>L 5114BL <MA !"<" 2=>?;(:,>+%/(:@A"B C:@A,D4361(%D8,5" M<dO!G;'je+F&je5"9g=5;BJ-@ 5=Y1=,+HK<=,9H-7>K=YH#YK'1 >]3 <MPL M#!#\>`6"71AAAo$7'j e56>,Y#1B5^L <$@]=K+ZOA1 L 'P635H<cL P5+Z] <$8LMt'P2I,u-C52M<9Y>`9 gC2A AE"$::F4,-G,H-I56 $>0&944(I,J-G$:I9-9=- K:'(" <$E+`Z,I 62BX< !X,+,,> 7@5YA_2HK<5+Z@K5IPI 5+ >.>h>]<4;'1O=,Y!?27M<M5 ><= 5 Y>]4'Ah+=-@5=-@'1='K<='1>] ,Y5+Z,#2q52 vY>]4'A !"L"MN46(:,':9O1(==>?;("  o"-[\><HK<@1,>L +'P2#gL KO>K' A4HK<5Y'P25,O G;'1OGM<3 D'P!;Y1$-3 # A6s>K+F' =PXX=#H! =,<YAAAA<Gw#^52xZOA !" "P4-60%3Q" M<dO' JH'><$.5$< H9GI! <56><$.5$< HZ,A&X<><K[  6<g !5$=X<><PK+@+.5$3  ' = vh+= >]=!?;7MG><,+,, YL!1J5;5" A @U*Y<G!=F&'G!HG*"Z&!8&!*[B*\"&'!"?&4+$ @0!=F&'G!HGP$I&YH*  y >FM<9Y>`9g5" z]O#\JYL   !Y'@MJ!TL ^W1<+1z8O@O<$ "t6,+,,z0>],<EL K#\4 <PM=72#15E+Z'zu-C,+K52L  T'H>I,='H2=Ed<QW 65$' Fd<d="t='L zy L MT6 7Y<^Wzy L IhTB5^Y<^ Wzy 'P,Y><C5H=56c><$,+K3 Oz y I,,2'YeF"tM]zd<d +4<$@]=K+Z14BL z&L G, #MT6,,W]#1z>752<3!1=L  5"+3 @]K+ZA +4'L =G><q<C5HL 5^ +4.5$L 3 A_9!><JEL '@K ,+,,L A152L @-#\<$>K 'P5^+4t9!,9Ih3 'L 'P5.5+Z h  5s  !    T    'P  L     7  52<  G  L   WA @;!=F&'G!HG*!]&'!"#B*^_4*"ZG _9!>,+,,5+Z'!1'H@K#+41HK< M<d=O'Y !X,+,,A)+,,HK< @1,5+Z@K5E4'1OG><HK<52O<A HK<,Y-H@KA!K5E'P5+Z @KHK<#2-k+5E4,+,, !'A @@!=F&'G!HG`8BBa![&! <$E+`Z,Ku-C,+,,><<PMtI, 2;1.5$<,+,,L HK<@1,'P ><q5+ZAH-C+'1O;Y,a+`T@#EHH 1.5$3  !WA )+,,><<PM+`5+Z1X6<MGY >]4 52><<PMZ,>hA7 =Kw#^]>KR L>b,H<'P5.5+Zh5s ! @E!=F&'G!HG&'!"?&4+$*8"`"#$ )+,,O>K><$,+,,',8#1-k@K JM'PGw#^;+5E4,+,,'A )+,,O>K#+41HK<M<dO ' !X,+,,'4KO>K,+  ,, !!;EA{59!=O>K5+Zu-C52M<  9Y>`9g<HX<@5;BJ-@ <9a7  ]O# 5GT#2+Z# 5GW3 ='P,Y>O >K52Y>`9g<5+  A )+,,O>Kcu-C'5b@K5+Z,+ ,,'M,+,,!'PH@6 .5$]O3  +,+,,6A62659!><$,+,,#8Z ,+,,6KI,M<2'1O<$5G!53 A E""Z&*^[&!!3b*6U&'2bR!54*!c3G!=F&'G!HGQQ E"#"R%S%89=" [!XMM=R<$9g3 625;BJ7ME ,|,M<d<$6>h>tA+4-aO'P>< !A E"!"RGT" G#U2=(7V(.-?( ,/" MEBJ, !J5;-5+  +<$-a-:# AMEBJ,,Y:=GD-k25E4AME BJ,\<>s|,9gJ5;AMEBJ,qM K-a],9gJ5;-kA Q=d4;-QU4`UT"e$*=>&'TI&6)$  $>$#2+Z# 5G52R56M9g3 >#+4L  =5"+3 ,+,,"#+4!'!1 'H7!?=]O# 5G3 <M+4'5+Z'1 O<4A_2><#$>$#2+Z# 5G3 =62!G:>. '1OD5b6>L 51'1O<43 #A&!GM #!#2+Z# 5G=62!G#\;MO+>`6=t" 1AAAA Q=d4@-7f$,*'"(*!$RZ*C8G!=F&'H&g"eB4!+&''"(*!$RZ* R7'#K,,I# 5G3 =I,5;BJ9gR 7'#K56AIhB!7L K<>L 51'1O 9<3 #A _9!>#+4'6'e3 =MG,Y>@ #2+Z# 5G#2 #2+Z# 5G3 <$ 6X<C5H !A  '5;BJ,+HK<M<dNO=]B| L!15^1,+HK<5bw#^}A+`Z, 'P5+  5+Z,+HK<M<dNOHZ,=6 2Zh"5;BJC2,+1Zh<+ ? A  Q=d4E-"Z&!8&!*!_4&'!"#B*[B*\"h&'!"?&4+$ R,+M<dO< ='|>|]B|>@  -CCHK< !1#^ !HZ,521OA 1,Y><HK<M+HK<@1,<a]]Ao$E +`Z,'P21HK<<a]]62>< <PM"L  tL <a]]+4A Q=d4i-Z*`$j&C8!>G*!+4!kIg"Z&*!+4  '@KHK<M<dNO9Y>`-G-G5+Z YL!1=Y!15+Z'2<O='1O5+ZM=! '1O+ 6KE"+ wB<$' A 6K<C6<:='1>]KE>.52+>'1O 3 #A+4''1>]!G<$h'13 '1>]  '@K<A':9'1O#\M>.=5E 1>.#2+Z# 5GA+]!7#2+Z# 5G >KH @,K @u 7 = !58<$35$=7 !58I, ':9=4>9A iAl2D&'Cm*!]&'!"#B4XI*^3&'G!=F&'G!HGQQ l d3 HK<FHK<><$PCL 3 ,+ ,,A6>$C3 K],<P6i>!K P71KA l+4-au-CHK<F+`B!u-CHK<52 |,L 5+Z=Mt=t5s=>],#Y#2=HE>KQ >.7$-5b5+ZEJ<x#A noQOpLQK.Qn qKrsrt 0Aj&2D&'G!=F&'G!HGQQ2bR4H4&U"2$&'-H4`3b"`HT"Z&2b&'C8  &'!uI4XI`HT"Z&2b&'*^3&'T8";i-Qv1 AoCF &1OFl)9#K5+Z>.>#1 F = E=>Y!=>-@ 7=>#:<sXOe3 IA l] <$E>.>#1 +`",A l25+Zh? #1 3 >A lM#!HK<' X5s=#Y#2z &jeF~i>!K'?etM='?eL <a]=L @A A)+,,u-CF)+,,# !"#$A Aw#^F  Fl>.3F3-=;=R=3=39!=3g l>.9!F0+s=#H=<9!=9!YQ l Y=>,=M;9!#i5J=9!:,J<=9!#:<sQ l* g='e> =' !@ Q F>.3=9!+T<xX<6HJ# >.W Y=M 9!:,J<=9!#:<sA A1M !TX%#+4WA Q=d40-=I^I*[&!!$<&'f$,*G!H*- l!G5+  <a] Y5bw#^A lrH-C+F9k5;6@#1 AXX<>6#1  'PrI6OeMr Q=d4;-[&!*!8&!T"e$*=>&'TI&6)$4!3!54Y"&!- l!G><K9T1=tHK<WL 52<3  <M;>.>#1 F9!=Mt=OeA l!GM#!h'13 X<;>.>#1 A Q=d4@F7f$,*'"(*!$RZ*C8G!=F&'H&g"eB4!+&''"(*!$RZ*- l],Z,h'1# 5G3 6<#2+Z# 5G=+4 -a@E' 3 h'1# 5G= 56I,X<5; BJ9gJ51>#1 A 62 9g+F r6:: B+s>>#1 'Pr. >#1 r r6,Y !<63 <9!= E3 #G=#H=<+4,>>#1 rI 6OeMr rg3 3- 6,Y>>'PrI6OeMrAAAA l],Z,9g3 T62cu ,[Z,4$-# W=>.9gHK<A lr•<><152Y>`9g5b5" r l8OY>]=5;BJ'2<O7L 52<'  3 9T"6<W5bA 625;BJ;,+' Fy 5"52<#3 > #€=: <a]52L J.3 ,1>#SQ,9 H,+,,L <a]-@ -JK]#1>>< R 9==+`6s=J.+`6,1=9E>A l 6<=,9 <a]526<1A Q=d4E-[B*\"&'!"?&4+$&!wBg"eB4!+&'4H4'"(*!$RZ* - 1-@5>#1 HK<X#YA  9! +` 3 >#1  _"52< ]#1> _"52<3  @#1  •? 3 > #1     Q l5;^6<@KL ,9H5"52<3 >#1  <a]]= Y=MK6A Q=d4i-Z*`$j&A!Z*!<&'!3Hg"Z&*!+4-  l8O6<#'1LYA l+4-a>.4#2+Z# 5G3 #+452': 9'1OA l&!,&Bb&!-1HT"Z&2b&'4!]&!`8`H6xT"Z&6y"![&!2b&'A4,$*b3*!]4! &'!"Cd"4!+4&z&'6S4T"#*!3S46"7$g"#&Y<&'6S4T"#* l5+  9g=':9'1OF6<J!>.>#1 r_"52< Oe3 R>.>#1 56r. ,Y><7: #G=#HQ l!GK#YHK<A ;Aj&2D&'G!=F&'G!HGQQ2bR4H4&U"2$&'-,$*b3C84!+4&z&'4XI !3I*^3&'T8";{-/|}v =oCF &1OFl)9#K5+Z#$,]3  =5"52<J.Oe 3 R#$,] lYH5+ZM ^C!>7#$,]Y3!1 3  A &jeF~i'je@L <a]]='jetMA )+,,u-CF)+,,# !"#$A =w#^F Flo$E ]=EJ> XA l tTM>:,|,#P X5G!53WA l&H>I,=- > <='<<D<=J!:=#PQ Foa 65^ ,+A =1M ! Q=d40F=I^I*[&!!$<&'f$,*G!H*- l5+  <$E>. 5bw#^5s`5;^5"<a]  Y>. >#X6<A l5"J5;Ft#P X5XA*[<Dc#$,]+ O7  MtA Q=d4;-[&!*!8&!T"e$*=>&'TI&6)$4XI!54Y"&! l!G><KX6<tJ!'8>4L 52<3 6<; J.3  XA l62!G5;#YF J.Oe#$,]3   #$,]3  Oe    Q l!G6<M#!L 52<3 6<;#$,]3   XA'1LY><K3 <x6<A 62h'1' F [...]... Sơn – Nguyễn Xuân Thành, 2011: Phương pháp Bàn tay nặn Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 bột trong dạy học các môn khoa học ở trường Tiểu Học và THCS 2, Nguyễn Vinh Hiển - Ngô Văn Hưng – Nguyễn Thị Hoa, 2011: Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học THCS 3, Bộ Giáo dục và đào tạo 2010, Sách giáo khoa Sinh học 6, Nhà xuất bản giáo dục Việt... vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 2 Những thuận lợi và khó khăn của việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 3 Những đóng góp của đề tài 4 Kết quả đạt được Phần III: Kết thúc vấn đề 1 Kết luận 2 Kiến nghị 2 3 3 4 4 4 4 5 6 7 8 8 10 12 14 14 14 15 15 17 17 17 Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 ... khăn của việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 2.1.Thuận lợi - Phương pháp BTNB là một phương pháp có tiến trình dạy rõ ràng, dễ hiểu, có thể áp dụng được Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên luôn nhiệt tình, ham học hỏi là điều kiện tốt thúc đẩy việc áp dụng phương pháp BTNB vào trong dạy học các môn khoa học ở trường THCS đặc biệt là môn Sinh học 6 - Qua quá trình... của nó Phần thứ ba: KẾT THÚC VẤN ĐỀ Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 1 Kết luận: Trong phạm vi của đề tài nghiên cứu này, tôi đã vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 góp phần nhỏ trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay Ngoài vai trò kiểm tra đánh giá, củng cố kiến thức của học sinh thì vai trò không kém phần quan trọng là... 4, Phương pháp nghiên cứu Phần II: Giải quyết vấn đề I: Cơ sở lí luận 1, Khái quát về phương pháp“Bàn tay nặn bột” 2, Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB 3, Một số phương pháp tiến hành tìm tòi nghiên cứu 4, Tiến trình hoạt động dạy học theo phương pháp BTNB 5, Sử dụng vở thí nghiệm của học sinh trong phương pháp BTNB II Một số bài vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn. .. lí luận phương pháp BTNB và thực tiễn vận dụng phương pháp BTNB dạy học sinh học 6 THCS Dựa trên thực tế việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 ở trường THCS, trong năm học này được sự chỉ đạo của phòng Giáo dục - Đào tạo giao cho trường và tổ chuyên môn giao nhiệm vụ cho bản thân nhưng tôi thấy là một việc làm hoàn toàn đúng và cần thiết cho việc đổi mới phương pháp... Sách giáo viên Sinh học 6, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 5, Bộ Giáo dục và đào tạo 2010, Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn Sinh học THCS, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 6, Ngô Văn Hưng 2011, Vở bài tập Sinh học 6, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Mục lục Phần I: Đặt vấn đề 1 Lí do chọn đề tài Trang 2 2 Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 2 Đối tượng nghiên... dịp hiểu kĩ hơn khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”, những nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB, một số phương pháp tiến hành tìm tòi nghiên cứu, tiến trình hoạt động dạy học theo phương pháp BTNB, sử dụng vở thí nghiệm của HS, một số bài vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 Thông qua đó giúp tôi học tập và đúc kết một số kinh nghiệm trong việc dạy học phát huy... đúng phương pháp bàn tay nặn bột - Chuẩn bị công phu mẫu vật, hình ảnh, viđeo cây nắp ấm bắt mồi, cây bèo đất… - Đã xác định rõ giáo viên chỉ là người nhạc trưởng, đạo diễn mà thôi - Đảm bảo nguyên tắc kích thích học sinh hoạt động học tập: GV không chêm, không bình luận thêm Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Sinh học 6 - Đã đổi mới về phương pháp giảng dạy: Không chê học sinh, ... hoa tùy loại + Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực, là bộ phận sinh sản của hoa + Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái, là bộ phận sinh sản của hoa 3, Vận dụng phương pháp BTNB dạy các nội dung: Cấu tạo bên trong của hạt đậu trong bài 33: HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT 1 Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh hiểu và mô tả được cấu tạo bên trong của hạt đậu - Phân biệt được hạt một lá mầm . P761A 0J,R7J5;=P5b<. 1O5;F 9ẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC 6 : ; <"*=>&'&'!"?&4+$- l>4,(A l'. N DNG PHNG PHP BN TAY NN BT TRONG DY HC MễN SINH HC 6 Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm Ngày tháng năm sinh: 15/9/1977 Trình độ đào tạo : Đại học Năm vào ngành

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan