Các biện pháp chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác BDHSG câp tỉnh

20 1.8K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 16:20

Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh.  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO Ở CƠ SỞ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 9 DỰ THI CẤP TỈNH ” Lệ Thủy, tháng 05 năm 2013. Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh.  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 2 CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO Ở CƠ SỞ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 9 DỰ THI CẤP TỈNH ” Họ và tên: Lê Dương Quyền Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Thủy Lệ Thủy, tháng 05 năm 2013. Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. 1.PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Lí do chọn đề tài. 1.1.1. Quan điểm của một số nước tiên tiến về học sinh giỏi Nh chóng ta ®· biÕt mục tiêu chính của chương trình dành cho häc sinh giái và häc sinh tài năng nhìn chung các nước đều khá giống nhau. Có thể nêu lên một số điểm chính sau đây: Phát triển phương pháp suy nghĩ ở trình độ cao phù hợp với khả năng trí tuệ của trẻ. Bồi dưỡng ý thøc lao động, làm việc sáng tạo, phát triển các kĩ năng, phương pháp và thái độ tự học suốt đời. Nâng cao ý thức và khát vọng của trẻ về sự tự chịu trách nhiệm. Khuyến khích sự phát triển về lương tâm và ý thức trách nhiệm trong đóng góp xã hội. Phát triển phẩm chất lãnh đạo. Trên thế giới việc phát hiện và bồi dưỡng häc sinh giái đã có từ rất lâu. Ở Trung Quốc, từ đời nhà Đường những trẻ em có tài đặc biệt được mời đến sân Rồng để học tập và được giáo dục bằng những hình thức đặc biệt. Cơ quan GD Hoa Kỳ miêu tả khái niệm “häc sinh giái” như sau: Đó là những học sinh có khả năng thể hiện xuất sắc hoặc năng lực nổi trội trong các lĩnh vực trí tuệ, sự sáng tạo, khả năng lãnh đạo, nghệ thuật, hoặc các lĩnh vực lí thuyết chuyên biệt. Những HS này thể hiện tài năng đặc biệt của mình từ tất cả các bình diện xã hội, văn hóa và kinh tế”. Nhiều tài liệu khẳng định: häc sinh giái có thể học bằng nhiều cách khác nhau và tốc độ nhanh hơn so với các bạn cùng lớp vì thế cần có một Chương trình häc sinh giái để phát triển và đáp ứng được tài năng của họ. Từ điển bách khoa Wikipedia trong mục Giáo dục häc sinh giái (gifted education) nêu lên các hình thức sau đây: Thø nhÊt, lớp riêng biệt (Separate classes): häc sinh giái được rèn luyện trong một lớp hoặc một trường học riêng, thường gọi là lớp chuyên, lớp năng khiếu. Nhưng lớp hoặc trường chuyên (độc lập) này có nhiệm vụ hàng đầu là đáp ứng các đòi hỏi cho những häc sinh giái về lí thuyết (academically). Hình thức này đòi hỏi ở nhà trường rất  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 3 Cỏc bin phỏp ch o c s nhm nõng cao cht lng HSG lp 9 d thi cp tnh. nhiu iu kin (khụng da vo c cỏc gia ỡnh ph huynh) t vic bo v học sinh, giỳp v o to phỏt trin chuyờn mụn cho giỏo viờn n vic biờn son chng trỡnh, bi hc Thứ hai, phng phỏp Mụng-te-x-ri (Montessori method): Trong mt lp học sinh chia thnh ba nhúm tui, nh trng mang li cho học sinh nhng c hi vt lờn so vi cỏc bn cựng nhúm tui. Phng phỏp ny ũi hi phi xõy dng c cỏc mc khỏ t do, nú ht sc cú li cho nhng học sinh giỏi trong hỡnh thc hc tp vi tc cao. Thứ ba, phng phỏp tng gia tc (Acceleration): Nhng học sinh xut sc xp vo mt lp cú trỡnh cao vi nhiu ti liu tng ng vi kh nng ca mi học sinh. Mt s trng i hc, Cao ng ngh hon thnh chng trỡnh nhanh hn học sinh cú th hc bc hc trờn sm hn. Nhng hng tip cn gii thiu học sinh giỏi vi nhng ti liu lớ thuyt tng ng vi kh nng ca chỳng cng d lm cho HS xa ri xó hi. Thứ t, phng phỏp lm giu tri thc (Enrichment) ton b thi gian HS hc theo lp bỡnh thng, nhng nhn ti liu m rng th sc, t hc nh. Thứ năm, phng phỏp Dy nh (Homeschooling) mt na thi gian hc ti nh hc lp, nhúm, hc cú c vn (mentor) hoc mt thy mt trũ (tutor) v khụng cn dy. Thứ sáu, phng phỏp hc tỏch ri (Pull-out) mt phn thi gian theo lp học sinh giỏi, phn cũn li hc lp thng. 1.1.2 Quan điểm của Đảng ta iu 35 Hin phỏp nc CHXHCN Vit Nam nm 1992 sa i b sung ngy 25 thỏng12 nm 2001ó ghi: "Giỏo dc v o to l quc sỏch hng u. Nh nc phỏt trin giỏo dc nhm nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti. Mc tiờu ca giỏo dc l hỡnh thnh v bi dng nhõn cỏch, phm cht v nng lc ca cụng dõn; o to nhng ngi lao ng cú ngh, nng ng v sỏng to, cú nim t ho dõn tc, cú o c, cú ý chớ vn lờn gúp phn lm cho dõn giu nc mnh, ỏp ng yờu cu ca s nghip xõy dng v bo v T quc". Qua ú chỳng ta thy cụng vic o Lờ Dng Quyn - HT trng THCS Liờn Thy Trang: 4 Cỏc bin phỏp ch o c s nhm nõng cao cht lng HSG lp 9 d thi cp tnh. to v bi dng nhõn ti núi chung v cụng vic bi dng hc sinh gii bc hc ph thụng núi riờng l vn tt yu trong giai an hin nay và trong xu thế hội nhập của nớc trong tơng lai. Điều này cũng thể hiện rõ ở Luật Giáo dục 2005 "Mc tiờu ca giỏo dc ph thụng l giỳp hc sinh phỏt trin ton din v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn, phỏt trin nng lc cỏ nhõn, tớnh nng ng v sỏng to, hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi Vit Nam xó hi ch ngha, xõy dng t cỏch v trỏch nhim cụng dõn; chun b cho hc sinh tip tc hc lờn hoc i vo cuc sng lao ng, tham gia xõy dng v bo v T quc". Ti i hi ng ton quc ln VIII v IX ng ta u xỏc nh v nhn mnh: Giỏo dc l quc sỏch hng u l mt trong nhng ng lc quan trng to s chuyn bin ton din trong phỏt trin giỏo dc v o to Xut phỏt t quan im ch o ca ng v giỏo dc - o to, thc hin chin lc phỏt trin giỏo dc 2001 - 2010, ngnh giỏo dc ang tớch cc tng bc i mi ni dung chng trỡnh i mi phng phỏp dy hc, i mi phng phỏp dy hc, i mi cụng tỏc qun lý giỏo dc nõng cao cht lng qun lý dy bi dng hc sinh gii nhm nõng cao cht lng giỏo dc v o to, nhm hon thnh mc tiờu: Nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti. Cng trong ngh quyt TW II khoỏ VIII ó nờu nhng gii phỏp phỏt trin giỏo dc cựng vi vic ci tin cỏc vn v cụng tỏc giỏo dc ton din hc sinh c mt tri thc ln o c hc sinh. Chớnh vỡ vy cụng tỏc bi dng hc sinh gii thc cht l mt hot ng dy hc ũi hi ngi giỏo viờn phi tuõn th cỏc yờu cu s phm, cỏc nguyờn tc cng nh phng phỏp dy hc theo hng phỏt huy tớnh sỏng to ca ngi hc, ngi hc thc s l ch th ca hot ng dy hc. Do ú ngi qun lớ c s phi bit khi dy trong i ng ging dy cỏc cỏch lm, cỏch gii quyt mt vn c th trong iu kin din ra hot ng bi dng c s qun lớ ca mỡnh. V ngi qun lớ c s cng phi nm bt c cỏc hỡnh thc giỏo dc hc sinh gii. T ú ra cỏc bin phỏp ch o sỏng to t chc tt cỏc hot ng dy hc, bi dng i ng xỏc nh rừ Lờ Dng Quyn - HT trng THCS Liờn Thy Trang: 5 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. mục đích trách nhiệm của bản thân mình từ đó có các phương pháp dạy học sáng tạo tuỳ theo đặc trưng từng bộ môn bồi dưỡng để đạt hiệu quả cao nhất. 1.1.3. Tình hình bồi dưỡng HSG tại huyện Lệ Thủy. Từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Ngành Giáo dục Lệ Thủy đã chú trọng hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đó chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đó là nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành, của mọi cơ sở giáo dục. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đó, giải pháp quan trọng đặt ra cho cấp THCS là thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Mục tiêu của đổi mới là nhằm nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Trong những năm gần đây vị thế chất lượng học sinh giỏi của Huyện Lệ Thuỷ ngày càng ngang tầm với chất lượng đại trà cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của ngành, đã khẳng định chất lượng HSG so với các huyện bạn, là địa chỉ tin cậy cho mọi người. 1.1.4. Điểm mới của đề tài. Công tác chỉ đạo bồi dưỡng HSG tại các trường THCS ngày càng khó khăn từ khi có cơ chế bỏ trường chuyên lớp chọn. Bởi vậy trong thực tế quản lí còn gặp rất nhiều lúng túng trong việc tìm ra các giải pháp chỉ đạo giáo viên tại trường bồi dưỡng cho học sinh tại chỗ. Hiện nay các biện pháp chỉ đạo quản lí ở cơ sở để nâng cao hiệu quả chưa được cán bộ quản lí các cấp triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện để các trường cùng học tập. Bởi vậy nếu người quản lí mạnh dạn suy nghĩ các phương pháp chỉ đạo sát với thực tiễn nhà trường thì sẽ được hiệu quả cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại các nhà trường. Nhận thấy đây là một vấn đề quan trọng có vị trí chiến lược lâu dài và cũng để khẳng định "thương hiệu" giáo dục Lệ Thuỷ thì mỗi một cán bộ quản lí, mỗi một giáo viên phải trăn trở tìm được các giải pháp tối ưu để làm tốt công việc đầy gian khó là bồi dưỡng ngày càng được nhiều nhân tài cho quê hương và đất nước. Với suy nghĩ như vậy qua một số năm công tác quản lí chỉ đạo hoạt động ở trường THCS bản thân tôi trăn trở  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 6 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. suy nghĩ tìm ra những giải pháp để chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động này. Trong phạm vi một sáng kiến kinh nghiệm tôi xin được trao đổi "Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh". 1.2.Phạm vi áp dụng của sáng kiến kinh nghiệm Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh được áp dụng tại trường THCS nơi tôi đang công tác. * * * 2.PHẦN NỘI DUNG 2.1.Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu 2.1.1. Về học sinh Học sinh lớp 9 bậc học THCS Lệ Thuỷ nói chung và trường THCS tôi đang công tác nói riêng chất lượng đại trà đạt ở mức cao, HS năm vững các kiến thức và kĩ năng cơ bản của bộ môn do đó kết quả tuyển sinh vào cấp THPT có những năm điểm sàn nằm ở vị trí số 1 trong toàn tỉnh. Tuy nhiên chất lượng mũi nhọn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Kết quả kiểm tra chọn HSG lớp 9 trường THCS tôi đang công tác năm học 2011 - 2012 đạt kết quả chưa được tương xứng mặc dù có nhiều cố gắng: Tham gia 19 em chỉ có 13 em đạt giải, trong đó giải nhất không có, giải Nhì 2 giải, giải Ba 2 giải và Khuyến khích 9 giải, đặc biệt bộ môn Toán không có giải nào. Cá biệt có nhiều em điểm kiểm tra học sinh giỏi tỉnh rất thấp: có điểm dưới 2,90; điểm từ 1,00 đến 3,000 chiếm tỉ lệ khá cao 5.26%; điểm thi dưới 5,00 có 2/19 em chiếm tỉ lệ 10,6 (xem bảng 1, bảng 2).  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 7 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. Nguyên nhân của kết quả trên là: Một bộ phận học sinh vào học ở các lớp bồi dưỡng chưa được lựa chọn kỹ, thậm chí một số em kiến thức cơ bản chưa thực sự nắm vững, làm ảnh hưởng đến chất lượng bồi dưỡng ở các đội tuyển. Học sinh lớp 9 trong các lớp bồi dưỡng còn có một bộ phận học sinh có năng lực không có điều kiện tham gia, hoặc tham gia học chưa đảm bảo chuyên cần. Học sinh còn bị chi phối bởi nhiều hoạt động ở các trường. Những năm học trước, việc bồi dưỡng học sinh giỏi chưa đảm bảo tính hệ thống, nhiều thời gian học sinh nghĩ nhiều mà không được dạy bù kịp thời nên các em nảy sinh tư tưởng chán học. Học sinh và phụ huynh ý thức về tham gia bồi dưỡng các môn xã hội thiếu tích cực. 2.1.2. Về giáo viên: Giáo viên bồi dưỡng tuyến 2 đã được BGH nhà trường tuyển chọn các đồng chí tiêu biểu của Hội đồng sư phạm nhà trường là các đồng chí có uy tín trong công tác giảng dạy. Tuy nhiên nhìn chung một số đồng chí chưa đầu tư nhiều thời gian cho công tác bồi dưỡng, vì nhiều lí do (tham gia nhiều vào công việc ở nhà trường, không chịu khó tích luỹ kiến thức theo các chuyên đề mình đảm nhận qua các kênh thông tin khác nhau, ). Việc biên soạn chương trình của các nhóm bộ môn bồi dưỡng tuyến 2 từng môn chưa thật khoa học, một số chuyên đề bồi dưỡng chưa đồng bộ với kiến thức các bộ môn liên quan. Chưa có biện pháp bổ sung kiến thức cơ bản bộ môn và kiến thức công cụ kịp thời để tiến hành bồi dưỡng chuyên đề có chất lượng. Trong quá trình thực hiện công tác bồi dưỡng theo kế hoạch năm học một số đồng chí triển khai thiếu tính sáng tạo: không điều chỉnh chương trình dạy học, chưa bám sát đối tượng nên khi phân loại HS còn mang tính cảm tính, thiếu cơ sở khoa học do đó nảy sinh hiện tượng nhiễu, tiếp sức cho học sinh chưa sát. Quỹ thời gian dành cho giáo viên bồi dưỡng còn hạn chế; kính phí hỗ trợ cho giáo viên không có, nên động lực bồi dưỡng chưa cao. 2.1.3. Công tác quản lí Công tác quản lý tuy đã có những thay đổi nhưng vẫn còn một số bất cập. Đó là chỉ đạo chưa sâu sát, cụ thể; còn mang nặng nếp làm cũ, ít có sự phát hiện đề xuất điều  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 8 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. chỉnh; còn bộc lộ rõ sự chủ quan; chưa có sự tác động tích cực về mặt chuyên môn. Hồ sơ quản lí tuy được xác lập nhưng không phản ánh hết hoạt động dạy học của thầy và trò, cũng như các thông tin quan trọng khác. Sự nắm bắt thông tin về người học, về người dạy và các chủ trương, biện pháp chỉ đạo của Phòng giáo dục nhiều lúc chưa kịp thời. Kế hoạch bổ sung tài liệu cho giáo viên và học sinh, tài liệu để giáo viên tham khảo còn hạn chế. Do đó tài liệu chưa được bổ sung, việc khai thác sử dụng chưa thành nền nếp. Quản lí tuy đã làm tốt cho công tác xã hội hoá trong bồi dưỡng học sinh giỏi, nhưng vẫn còn hạn chế đó là: chưa huy động được sự tham gia đóng góp của phụ huỵnh và các trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi; chưa huy động huynh mua tài liệu học tập theo giới thiệu của giáo viên giảng dạy, chưa khơi dậy phong trào học thêm ở các bộ môn, việc tìm hiểu việc học của con em ở trường còn giao khoán cho nhà trường, *Bảng 1: THỐNG KÊ SỐ GIẢI HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2011 – 2012 TT Môn Giải cá nhân NHẤT NHÌ BA KK 1 Toán 0 0 0 0 0 2 Văn 0 0 1 1 2 6.00 3 Lý 0 0 0 2 2 5.25 4 Hoá 0 0 0 1 1 7.00 5 Sinh 0 0 0 1 1 6.25 6 Sử 0 1 1 1 3 8.50 7 Địa 0 1 0 0 1 8.25  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 9 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. 8 Anh 0 0 0 2 2 6.90 9 Tin 0 0 0 1 1 5.00 Tổng 0 2 2 9 13 *Bảng 2: THỐNG KÊ TỈ LỆ ĐIỂM CỦA HỌC SINH THAM GIA DỰ THI NĂM HỌC 2011 -2012 TT MÔN TỔNG SỐ ĐIỂM 0.0 - 2.9 3.0 - 4.9 5.0 - 6.4 6.5 - 7.9 8.0 - 10.0 SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 1 Toán 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 Văn 2 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 3 Lý 3 1 33.3 3 0 0.00 2 66.67 0 0.00 0 0.00 4 Hoá 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 5 Sinh 4 0 0.00 1 25.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 6 Sử 3 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 7 Địa 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 8 Anh 4 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 8 Tin 1 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 Tổng 19 1 5.26 1 5.26 12 63.16 3 15.79 2 10.53 Từ cơ sở thực trạng nêu trên, trong năm học 2012 -2013 với cương vị là chỉ đạo chuyên môn nhà trường, qua quá trình chỉ đạo bước đầu chúng tôi đã triển khai các giải pháp cơ bản sau: 2.2.Các giải pháp 2.2.1. Tăng cường công tác thông tin. Giáo viên bồi dưỡng và tổ chuyên môn phải tích cực tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của BGH nhà trường. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp trên, với chính quyền địa phương để có những hỗ trợ kịp thời cho công tác bồi dưỡng.  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 10 [...]... sự là các tinh hoa của các em cùng trang lứa Làm tốt vấn đề này thì ở cơ sở phải có các giải pháp sáng tạo để thực hiện tốt các biện pháp chỉ đạo của cấp trên  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 18 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh Để làm được vấn đề này thì theo tôi chúng ta phải lưu ý một số bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bồi... thế nào, từ đó để có giải pháp tác động  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 14 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh Thông qua sổ điểm, sổ đầu bài thiết lập phần mềm tính điểm học sinh theo từng tháng qua đó nắm bắt được diễn biến chất lượng của học sinh Thông qua sổ chủ nhiệm để nắm bắt tỉ lệ chuyên cần của từng học sinh, để chỉ đạo cho Giáo... Tăng cường công tác giáo vụ  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 12 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh Trong quá trình tiên hành bồi dưỡng cán bộ quản lí phải có mặt để quản lí, giải quyết các tình huống nảy sinh Thiết lập các hồ sơ quản lí theo tinh thần quản các hoạt động dạy và học Hồ sơ gỉang dạy bồi dưỡng bao gồm Đầu năm học công bố cho... diễn biến các giai đoạn học tập của các em từ đó mỗi em tìm ra các giải pháp tối ưu để bồi dưỡng Ví dụ: Thiết kế sổ chủ nhiệm cho GV bồi dưỡng sổ này hình thức giống sổ chủ nhiệm dành cho dạy đại trà, nhưng có một thông tin như sau để kiểm soát chất lượng dạy của GV và việc học của học sinh:  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 13 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG... giáo viên chính để bồi dưỡng một môn và giao quyền tự chủ cho họ để họ có trách nhiệm cao về các công việc mình làm Trong sinh hoạt nhóm bộ môn họ thật sự là con chim đầu đàn ở nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Khích lệ họ có các đề xuất, giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng học sinh giỏi Ba là, làm tốt công tác động viên đội ngũ, tạo cho đội ngũ quỹ thời gian Các chế độ bảo... Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 19 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh Công tác bồi dưỡng nhân tài cho đất nước nói chung, bồi dưỡng HSG cấp THCS nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bản thân thiết nghĩ các cấp ủy đảng chính quyền, lãnh đạo nghành giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm... giỏi ở cơ sở Đó là: Một là, Người làm công tác quản lí phải năm bắt được các văn bản, tư tưởng chỉ đạo, các biện pháp chỉ đạo của ngành từ đó cụ thể hoá vào tình hình thực tế của đơn vị mình cho phù hợp Xây dựng được kế hoạch có tính khả thi; tạo sự đồng tâm trong tập thể nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng Hai là, có các giải pháp để tập hợp lực lượng bồi dưỡng ổn định có kiến thức... Liên Thủy Trang: 17 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh Kết quả về điểm số của từng em được tăng lên đáng kể điểm từ 1,00 đến 3,000 giảm xuống đáng kể chỉ còn 1/26 em chiếm tỉ lệ 3,85% so với năm học 2011 -2012 là 1/19 em chiếm tỉ lệ 5,26% Chất lượng bộ môn Toán có nhiều chuyển biến: có 3/3 em tham dự thi có giải, có học sinh đạt 7.75 điểm cao nhất huyện, trong... trò Tổ  Lê Dương Quyền - HT trường THCS Liên Thủy Trang: 15 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh chức khen thưởng thì thông tin cho các đối tượng phải kịp thời, để thúc đẩy phong trào bồi dưỡng, tạo động lực cho người dạy có niềm phấn khởi trong công việc Việc tổ chức trao thưởng nên làm long trọng để tạo ra dư luận tốt cho việc dạy bồi dưỡng Tuỳ theo đặc điểm.. .Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh Nắm bắt thông tin và xử lí thông tin kịp thời để kế hoạch dạy học tại trường diễn ra theo đúng kế hoạch của giáo viên bồi dưỡng tại THCS Kiến Giang Bao gồm các loại thông tin sau: +Thông tin giữa giáo viên và cán bộ quản lí nhằm giải quyết các thắc mắc cho đội ngũ (về chế độ, chương . NGHIỆM “CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO Ở CƠ SỞ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 9 DỰ THI CẤP TỈNH ” Lệ Thủy, tháng 05 năm 2013. Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. . đổi " ;Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh& quot;. 1.2.Phạm vi áp dụng của sáng kiến kinh nghiệm Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất. trường THCS Liên Thủy Trang: 6 Các biện pháp chỉ đạo ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh. suy nghĩ tìm ra những giải pháp để chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động này. Trong

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan