SKKN Công tác quản lý chỉ đạo ở trường mầm non

22 1.5K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 06:53

 ĐỀ TÀI:    !"# $%&'()*+, /01  !"#$# %&'()*+!+, (-./01112*3!45! 67#8(9:;(*(+(-<(!.=' ':!(+':,>?'(@)AB*+!+, ./1C 2*3!4"+D6E ;F*(+(G! H!IB<9:!+:(!$8! B >':(B-J,3!  54(KL8,$G@) MN2(!(+:5'BGO#!2(:!/: ,3P! !!"#N!Q8( 2#:R( G9'54SRTB;(<2(*3:(' ((54)U"*32B:B$:,(:!( :Q/8 54:!R('!$.(<  ;F*(+2!"#) V-;-':;M.97 :!'B(,T!.N--':($32( ;W*(+SXY>8BN!4ZD6Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. ;!+ 2[L/Q.B!! :' :K 2[<-3!O)AG83N/ $< !\,24,GK!.N2!O:G N/$3L(2."!4 ] 8U2L.-N#:!0A(B( ': .) U"K<:9?:[LO.-<^" #!"L,T_:";.B !#<R(( '([$ ":R3:!+ !/:(I`)U 'OJ( #(<2[VOM.)0#(O,3a (.:99KL:<BP((! '" K<:[! [ ($*/FVFV FM`)*'B( (.3<b"!":B'S.3H 95'B!&,:N:,>?BN9,: N! BR( "b(OS3( -954:'"[=!/#BN .<.O!+B)URTB(9!$( N/D23/45617,8*98)*:-;(,<,=)>()*?/@AB,==19('C)D/EAF,=GH ,(,I% J%*;HK1,=*1L,)MND UO.BcNd+:e0PEH) O%51/AB,=,=*1L,)MND M<-,e!+'"LOM.) P%*AQ,=8*98,=*1L,)MN FEJN/aT:':Q FEJN/f) g %RS $%Q4D@&@NT,)U> /01% V8h](8h2:(8h2$8/)*"#0A #K]i]i#<B!Q2$8:54(97#(R 3O9'0A##R!":K!:<+:83 K5ja9:83K(3B"!$!\ <-:/#<,!Q89Z254)V(B!\N (;:!kl(3!&,3a(!&Nl: R!&,3a:!&NkB!"K<: [LVOM.)MN29,>?=( R!(+:8%G<+93+B:!Q# :J! _8GBN.254)* !3,3" K<:[!klON.3I" :R!K:J'$('(:k' Tm:JBN[R:"3G!$!! L.: ,>?! 3:JK<[2b,: N)d(<! H!IB,3'b,3a:N,T!$3<B P((! !ORL(!J-:-#3 5'B!&,:N) VZT/<'<%$k2!&,:N(k-: B!"Lb(ORTB(99'! 5'B:,>?N! (!&,:N!> ,$J":I"!+!/-:"BN9:kBN$ n [:TB<B<#9:O(:a[:TB RLJ!"K<[#!+3)  J%*V)/E;,=K17))*:-;(W<X'V,=K06Y1'AF,=)9,63=19(K1L,D*NX7, ZL,;)[/:,*!\,**])% *&N.BcNd+9R:BN$[:$" J.B9!488K$!OO! ,O:,#:!+ !$!K)VBN:,TN Qk+$99(+Q/+! )M<-N#((<<B<#$:T 8#JR.#)VhN,<+!j \8G>! 5'Bk"8N-)E(; 2BGK.!'B(.N:9 !T!<'<'<%2YBohFoh,''BS!T< H!?R2,(!( :!,TB':2 :L(9K.)0#5  B!klO,3a(N.389ZT: "!"'R!BN9:! !/<'2( *3(':<'2"4!+(!/#BN.$ B)* '"K<:[LO.:( ,3a(.(B:9!4RG3! ' "LO.) O%3/45617,8*98% O%$%^17,8*98$: Tm hiu nm trc tnh hnh đi ng cán b quản lý, giáo viên. p Y(K:9#Ek;(*(+Q/83<,: N! (<:!:'+K,3a:N2 b( O["B!! (K/8+:!,,>?:H!?: !N! ((-9!) VK%':B2!&,:N(O!  G,!:H!?:!N8O) Ue!+O.'9!HO:!H:!HK:<LO ! +!$8TB83K2,3') 3.2. ^17,8*98J Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn * Bồi dưỡng chuyên môn cho đi ng qua tổ chức các hi thi. 0Q/9(R/"# 'KBN9:<+:+J! N!T: !Q8)q3!klN3!.9</: N/8`JR:RR/:J+:<+ ! H</H2[(+BS!>ON3N/:< .J:!>7:!>J:,QS!'B(, "GHN,>?(Tr)VK (!4Q/!(DYN+Bl_BN!$"OS N+Bl"B:(!>7:!>J+"B:" e) *Bồi dưỡng qua việc tổ chức cho cán b giáo viên cốt cán đi thăm quan học tập, dự giờ học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn trong huyện, trong tỉnh và các trường đạt chuẩn quốc gia trong nước. s V#k+!$8,TM.!tu +O.*9A+vBVZNY(A:O! B: e! T93ae!+(O:T9BNB$ T!B(54:5'B39O<+ CF+F*w:"r[H["Bb(B!O((B) VQ/3BN!$"B!.K:5'B8+ BN!$K<!"Ba8ZJ<L! -" 8L x'sOy:Q/BN!$!HNT: GJ!Q#9K<[:ZGJ #:"rNT<+:7#2b !J=89Z>8/:'R!BN9:83K< +2b() * Bồi dưỡng giáo viên thông qua phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm. 88(G,(a,:G3<+( RK<:[:N!4Rk:N/%!HH +! !83-"8T()0RTB(OO 5BN'+!$8! (!<88!B R: $<'(3) *.Ke!+(O!K8a!:!$(<88 ! "!")U-Ke!+O"<88: !>5zB!:'+)U8!!4!Q,( 4(.2B) X>?BN99{!$8N!+# !(+T((eL+'O5BN) | *Tăng cường công tác kim tra, đánh giá: q ((O5BN:8 ,=$R/Dq  (:8 BN!$:8 _!8}:8 ,#:8 ! 5") ~98 ! -%8O<-<2N9 )VZ!,e!+ :HN9B8/:5'B 8+,-?H["-J) O%O%^17,8*98OChăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đi ng cán b giáo viên. q9ZK!O<-(.,:N:'N)ii• ,:N:'N!LJ_,="(L"!42 (!3,3!H:!2:8OB$!2NSH, NBN'9:%,#O:##:T <+( !R:(Q"2RS!'B&(B-'"K< 9€•‚N) ƒUe!+'9!7#!$8(K2Z, N) ƒ*3,3!H:!.B!2!<,ND,R5z' J:!!4:,R5z!98:'29,=) ƒVKl:!N8O,N(!R-!::h) ƒUe!+O.Q/-(Bf,N' (BA(0A]i„:(B…„g((BQB$N!$!\ \!Q$B$-2(O:k2OG!+ B) … ƒY(KQ/N!K%3: <j:<3K2!"#=L< ,:'T/ ,N) ƒUK!B$(<"!"JN2b'Z!b (N(B-H!IB(2!((O : .((5"<%K) C'B:,>?:'"!&Nk":( '-B!((N:32(O)0RTB '"!&O.(("B.) ;N.!\,(,<)V+ $!$I,[,#(O !>O+!$8!  >J) O%P%^1_,8*`8PĐổi mới công tác quản lý. VKO92:3a(!$(9) Ue!+-BN!$':KOOK#:8 ,>RB† ‡ˆ‰Š‹Œ<4•9€) Ue!+(OJR!Q#;.2X ;•W*VS/993a(S 8(5'B 6VO'F<@:(6Mb.B:9(" J!+!/:(<+I *:-;()9),*0/EAF,= F~3a(DU8+:K(:!H BN%:98:'2) Ž F~3a\^BBN9Dii•,N !H8+:NH!<+((B:!2><J<Q< _B!:!2!>7:N#(<+BN9!.B!2) FV-B'2!J)M+!(O!$! !,(,+:98!>(O:YB! 7-") FV!Q#93a/99DV2: 3a(e!++!2(O)VKO 98 ")Vg98O O5BN) FVO5BNBR(!_#r2((B!2 (#DE(!6•+B-:-@S(65'BO ':<@(•A(e!+(OQ/ 3(Z(Bf#K(B(]i„:(B -G…„g:(B(T!(N<3Y>UM]s„g: !!!"B83! !5+N:TBbN (O!$"!"-%! !+!+B8:-) O%a%^17,8*98aPhối kết hợp với gia đnh, cng đồng đ giáo dục trẻ: U9BNB$L,TM.A!k":!\,L7 99)EBL9T/[!OM.k+: <-B888K([!O:!<-[# (L!QQr:TB((! !9!3B !. 29K<F[_L/Q.(.:!$(B !klb,:N(O3:KO9 i [...]... li khuyờn ni ph huynh, giỏo viờn v mi ngi u c bit thc hin v tuyờn truyn *Kt qu t c Trong những năm qua với những kinh nhiệm trong công tác qun ly chỉ đạo bng nhng bin phỏp c th tụi ó thu c kt qu c th trong 3 nm hc gn õy nh sau: Nm hoc 2010 - 2011: L hiu trng trng mm non Kim Ngc xó Bỡnh nh tụi ó lónh o nh trng hon thnh tt mi nhim v c giao kt qu Huy ng t l tr n trng t 97,5 % cao hn nm hc trc 0,5 %,... cõn gim 6,8 %, T l suy dinh dng th thp cũi gim 8,2 % - Ch o t chc tt hi thi trng by v lm dựng chi cho tr mm non t cp trng n cp tnh - 20/20 trng mm non trong huyn t chc tt hi thi trng by v lm dựng chi cho tr mm non cp trng cú 18/20 trng mm non tham d hi thi trng by v lm dựng chi cho tr mm non cp huyn; Hi thi thc s l mt sõn chi b ớch to ra rt nhiu dựng chi qua hi thi ó ó thu c hng nghỡn dựng,... hiu qu tt c cỏc chuyờn u c trin khai v thc hin tt mi trng; 20 Quan tõm ch o xõy dng trng mm non t chun quc gia trong nm hc ny ó xõy dng c 1 trng mm non t chn mc 2 ú l trng mm non xó Nguyt c ó c s v kim tra thm nh, huyn ó hon thin h s ngh s giỏo dc cụng nhn trong nm hc 2012-2013 PHN III: KT LUN: Ngnh hc mm non l nn tng u tiờn ca ngnh giỏo dc v o to, cht lng giỏo dc tr tt gúp phn vo vic xõy dng v phỏt... dc mm non cho tr 5 tui u tiờn ton tnh, Phũng giỏo dc ó tham mu vi Uy ban nhõn dõn huyn cú k hoch v ch o cỏc xó th trn xõy dng k hoch v ch o thc hin k hoch ph cõp giỏo dc mm non cho tr 5 tui l n v lm im nờn cũn gp nhiu khú khn song song vi s ch o quyt tõm c gng cao ton huyn ó hon thnh cụng tỏc ph cp, c UBND tnh cụng nhn t ph cp tr 5 Tui vo thỏng 10 nm 2011, hon thnh cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho... tng kinh phớ : 1.380.000.000 11 Ch o xõy dng 1 trng mm non t chun quc gia mc 2 l trng mm non Nguyt c ó hon thin h s ngh s cụng nhn trong nm hc 2012-2013 3.7 Bin phỏp 7: Nõng cao cht lng nuụi dng tr trong trng mm non * Ch o thc hin chuyờn Nõng cao cht lng giỏo dc v sinh dinh dng an ton thc phm trong trng mm non Ch o cỏc nh trng xõy dng k hoch chm súc, nuụi dng tr; lm tt cụng tỏc phõn cụng nhim v,... mm non mt im, n nay ó cú 10/18 trng cú quyt nh m rng t ai t 20 m2/tr, cỏc trng cũn li cú k hoch ch quyt nh Trong nhng nm qua ngoi ngun kinh phớ h tr tng cng c s vt cht ca nh nc thỡ bng nhiu gii phỏp khỏc nhau nh huy ng s úng gúp ca ph huynh, ca cỏc nh ho tõm ng h, cỏc trng mm non ó tng cng c nhiu dựng, chi phc v cho dy v hc t hiu qu cao vi tng kinh phớ : 1.380.000.000 11 Ch o xõy dng 1 trng mm non. .. hp ly theo th trng a phng Thc hin nghiờm cỏc vn bn quy phm phỏp lut v v sinh an ton thc phm, cỏc cụng vn hng dn nhim v ca ngnh hc Mm non v cỏc hot ng nuụi dng v chm súc nuụi dng giỏo dc tr a ni dung v sinh dinh dng v an ton thc phm vo chng trỡnh chm súc giỏo dc tr mm non, tng cng giỏm sỏt cụng tỏc v sinh núi chung v v sinh an ton thc phm núi riờng Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn ti cỏc bc ph huynh v cụng... qu 9 ch giỏo dc trong chng trỡnh giỏo dc mm non gúp phn vo vic nõng cao cht lng giỏo dc tr Kt qu hi thi tp th: - Cú 2 trng t gii nht - Cú 4 trng t gii nhỡ 19 - Cú 12 trng t gii ba Kt qu cỏ nhõn : - Cú 3 giỏo viờn t gii nht - Cú 10 giỏo viờn gii nhỡ - Cú 16 giỏo viờn t gii ba - Cú 7 giỏo viờn gii khuyn khớch Qua hi thi trng by v lm dựng chi cho tr mm non cp huyn ó chn c 7 giỏo viờn xut sc lm ra nhiu... tng 9 % so vi nm hc trc, tham mu thnh cụng vic m rng t ai, trng hc theo ngh quyt hi ng nhõn dõn tnh.Tng cng c s vt cht theo hng kiờn c hoỏ v hin i hoỏ, cụng tỏc xõy dng trng Mm non t chun quc gia luụn c chỳ trng, 8 trng Mm non cụng nhn li chun sau 5 nm Thc hin tt cỏc chuyờn trng tõm trong nm hc nh: Chuyờn nõng cao cht lng ng dng CNTT trong GDMN; Chuyờn Giỏo dc bo v mụi trng - Xõy dng trng hc thõn... ci thin ba n cho tr luụn m bo v sinh v an ton thc phm, * Tng cng cụng tỏc bi dng v tuyờn truyn cho ụi ngu giỏo viờn, nhõn viờn v kin thc nõng cao cht lng dinh dng v v sinh an ton thc phm trong trng mm non a ni dung tuyờn truyn cỏc ti liu v v sinh dinh dng v an ton thc phm lng ghộp trong cỏc cuc hp, trong cỏc hot ng chm súc giỏo dc tr, i vi cỏc chỏu suy dinh dng nh trng phi hp vi cỏc ph huynh tng cng . chất lượng nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non * Chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm” trong trường mầm non. Ue!+(O5'B8+K<:9?[S(-9 '9:39?:K<[: !$eN.!+$<-:":9?K<[)0( !.K(tháng. Q/> 5",K."?(3,GK[9 !3,3<((I: * Tăng cường công tác bồi dưỡng và tuyên truyền cho đi ng giáo viên, nhân viên về kiến thức nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non *BNB$($<?((I >z:+!K<[:!-# <B?(O-#BKO> ?,GK((B2[!. !>O+!$8!  >J) O%P%^1_,8*`8PĐổi mới công tác quản lý. VKO92:3a(!$(9) Ue!+-BN!$':KOOK#:8

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan