0

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Học vần lớp 1

20 1,332 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 15:58

   ! "#$#%& '()*+,) /012)*3245617892.:235;-2  ! "#$%& '(%)* "!+,-&.(#/012# 34#"#$+5-!6789 :696%6(%+ <'8=5)*>24561;?@5A>BC8357892.:235;-2 ;6)*8&4<&1=-% )>?8:@6AB&C(D*0 DB--+,:E<&.:.(F8B 02%&G9/<H7&&&#I8+ JB&8K678?L6&&#)# $HC69&.MD2IN06@&6B<1D 9KOP#&1DKQ0(RS+,67T#L96 L- &LU646&&#&C4C&#LD* &4#VCW&LX&W9K6Y+"Z*0 )#$<8<+ "-%&.([8*0U\8B#+ ]8.#:<U\ B3&#BN =D&X&#&9^<6&&+++\B#+ ,8-%DU#9#K-&.-#:*=KDB- )6%*86+D))*E2428F248>258G2H?IJ)KLMN2O24 ;J2AP24,78Q?8R75S578TU2478S7;L8V28)8W5)H58W5A>B835)*X2KY7"]8 6%\*LL9_&=D26&6DB- CB1+`Q)>9:FAF(%B# aU+,66%DB-(96\LL90 DB--(F+ ;*6C4*=%%&1=-%9:!SR -%83 !"#b[Lc-* 0-%)*<OPFFdOPFO4<#7+  "Z[\,]^_   `  & '80J2KR?&  e50._AB)6*Kf&1=-% 9:"!&2!3 dg6>#*0(F+">h-%S R6#K&D_>&<(E0*0DB-i+ d<SR6DB-H16%DB-aIL6 %D.j&a9UKDB-+ d5KK68AB-%&k el6%DB-(F 6&_&_m- 2-%&8<KDB-(F+ e,.'=*C\(&#&622DB- 9:FC(0K+ en2-..:8*#=)7 +  e"*Kj7LoS80(F&0h?1&  &=8 pQb(j+ e5.:j80(U6&0c69/<R( B1=L67#.q.=9(F+ <'8aM8O2&  e5LLf8#S(6DB-& .6B9#B+596%) DB- 9#R(F>K+ e,#=D24%HoI!m8#(&  !9K<.&LLRDB-8)d d#dCHOr8i4<I+`U# B.9 #06&C*<K90&#&++ e,\LL=D2&:066&6&  RSRDB-+ e,4#%K()6%9s+9DB-#.& 6%:@&.M#t&6L&X4.+"> DB1-0:*&DU# B11=9a .#:<#4LU646&&#&9 LV4H1&1&9K6464464>6 s61I&D*9L&#t6 Lk+ e$B1-\B# euK<#9#&SR6\=\B#+ e,6=40DQB1h684 :.M D2&4&&6&kHD239i>d I e5tDQDB-)6%\B#&RD2,]""KDB- \B#+ e59#&6%\8&6-9K<_&_ 6)J&6-)B1&\) '&DU# B#\8+  e,Q(FR1c#)j896+, j?>U6&07(>=+]T jU6&hB(>(&(B1=+ e50(F&j=0._0LC &>+,4 2-?-)j+ "bcde & 5S(6DB-0-#:Q6% K#.R9DB-+,2!9DB--&6% Lf3 +=D2B86&8 RSRDB-[ 6-_&)1=).14!( *)6DB-+5S(6DB--' E#9#0.MD2LL&LE6 RSR(6nn` 7(_6B1).+ <"]46Lf9KDB-36DQ>& ai6&.6&%K&.MD2tDQ_&14>&K&-= 7U&_#&\&k+ f"u=D2C6&KLf8#6RB1 ).!#=6R#$&T 6! 69^<H&#&7&I+ g"$SRB1!D(8 RB36&C 1&a&(&K(&Lf# RSRDB-7 + h",Lf.ME6.+ i";66.'9_6&6 R SRDB-13 d5:0.!666!DB-N dv2%DB-7-%c9#R&9^<&[KK-% B:(:0.+ duK<)6%&!@66&6&6  RSRDB- .w[=D2&9#0KN d5898.'=*H\&#&6E0&kI! _6& RSRDB-Q0+ j+l0f1.:6SRCB1)1DB- 3 $%#%&'()(""*+&*  ! dl6%#4%K(&AK(U+ dx%.DQ14>!4X(%K &aJB0&(9&#0&-%67 H#906%(DUI&.-%. K ) 6H6-4796&a(&#74 .-#iLf.-#I+ ,!...6(4t=&._=T_#N J=#(t4yzR(&R.y u*#KDQ-%J+"{7:0J& !67..6!96:)1(R C+ dJ6(HJ67D(._6 .6)J96&a6%I&LfA.M6)J+ $%,%&'-./")&* )&012!324*5)6! 364*57689 3x,J #114X((?B (%K!0#96&##96%K-%67 *B#H_(DU%%I. -%676&H:(J96&aI#90 l$ (DU+ !DQ&==LJ%0C(&K& -%676#R4(&J-H !9#06#R(I+JAK-%Jd #dCHh&0I  dl@64U#K+x,J&.6-4 J96a4C-N d"SRJ6&4#R(HJ DQL B6#-JluI d`J-Ht&67!*KJ80 0I6CRD2&Lf.M6J+ du#0K/1.:C9&K& &==+ :;< e uJDQ14X&l$Lf7DW!64 >0JX090&09X0! 6LV9>H!-%J96&aE0I e,D8>-+u. &..6+ el$6ULW+ e$`J-!SR7 _3$i#iC96H  _=I"C96i#iH _0I+,6--6 H8:I7+"(%l$HJ96aIU&.-% J:#+l$KLf@767!6 <_)E7&C6m-0(C7+,4 >ws&1%&9-#9(:0J-#+ e5:(4>06HJ9-#I&l$%D8 >J96aLVH-#>I! -6%67+ e">h-%-S99([16&L&1\& 1-&&k6D2L#s&JRL LJ)::+ $%=%-.>?2@) ! 3)-#J#L4&(%K3 dl(4U&0f!J=hX4UH1&.:X&kId[ 4K&@H(-9-%J69/I d$#UH79?0%K(I&C#C%@ - #+ dx%J.6&DQa#M%9! 6#& .#K+l$Lf6&=LVJH#t#&6 K&6*&kI d5:#(-%8!66*04#)J[4 >=hXs&2!&L67*-WB#) + 3|-#'=#&&#&C dx%J%1D# dl$#U&9#0@B- &LfJ6X:446 6aD*+Hl$R979* )JI+ [...]... HS: bộ đồ dùng học vần, SGK, bảng con, phấn, vở tập viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1( 35') 1) Ổn định: (1 ) hát 1 bài 2) Kiểm tra bài cu: (3 - 4’) + GV viết các từ khoá, từ ứng dụng lên bảng, gọi 4-5 HS đọc + 2- 3 HS đọc câu ứng dụng trong SGK + Cả lớp viết bảng con: k, kh, kẻ, khế 3) Dạy học bài mới: a) Giới thiệu bài (1 ): p- ph, nh b) Dạy bài mới:... Luôn luôn tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên dự giờ, thăm lớp, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, biết lắng nghe để tự khắc phục những hạn chế của bản thân trong quá trình giảng dạy + Tận dụng tối đa thiết bị dạy học sẵn có ở trường, tự sưu tầm thêm các vật thật xung quanh, làm thêm đồ dùng dạy học và sưu tầm... các GV dạy giỏi của trường trong việc chia sẻ kinh nghiệm dạy học cho các GV khác trong khối KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN HỌC VẦN) Tuần 6 - Bài 22: p – ph – nh I MỤC TIÊU: - Đọc được: p, ph, nh, phố xá, nhà lá, từ và câu ứng dụng - Viết được: p – ph, nh, phố xá, nhà lá - Luyện nói theo chủ đề : chợ, phố, thị xã (2, 3 câu) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV:... động dạy Hoạt động học 15 ’ Hoạt động 1: Dạy âm p-ph, nh Mục tiêu: Đọc được 3 âm, các tiếng khoá, từ khoá Cách tiến hành: * Dạy âm p –ph Bước 1: Nhận diện âm + Âm p: - Giới thiệu âm p, đọc mẫu - YCHS dùng bộ chữ tìm và cài âm p - Cài âm p lên bảng cài - HDHS phát âm: uốn đầu lưỡi về - Đọc: pờ (cá nhân, nhóm, cả phía vòm, hơi thoát ra xát mạnh, lớp) ... tư liệu trên Internet hỗ trợ tốt tiết dạy + tạo mối quan hệ thường xuyên giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để nắm chắc được chuyển biến tâm lý và tình hình học tập của HS 2) Đối với tổ chuyên môn và cấp quản lý: + Tăng cường việc tổ chức dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm tiết dạy; đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn, duy trì thường xuyên việc tổ chức... tuỳ theo nội dung bài dạy và trình độ của HS, thời gian luyện nói có thể giảm nhẹ so với yêu cầu D KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 1) Đối với giáo viên, cần: + Nhận thức sâu sắc việc đổi mới PPDH hiện nay được thực hiện theo hướng lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm Vì vậy, muốn để tất cả học sinh đều được học và học được, trong giờ dạy giáo viên chỉ nên... đọc thầm câu, bài ứng dụng, sau đó cho các em phát hiện những tiếng chứa vần mới học, dùng bút chì gạch chân các tiếng này trên bảng lớp và SGK (nhóm trưởng quan sát) - Tuỳ theo đối tượng HS, có thể cho một em khá giỏi phân tích, đánh vần nhanh các tiếng có chứa vần mới học; - GV (hoặc HS khá, giỏi) đọc mẫu cả câu, bài ứng dụng, lưu ý cần luyện... - Gắn thanh chữ mẫu câu ứng dụng, - Đọc thầm, phát hiện và gạch YCHS đánh vần nhẩm, đọc trơn phát chân các tiếng có chứa âm vừa hiện các tiếng có vần vừa học (gạch học trong SGK (đánh vần, đọc chân) trơn tiếng) - HDHS luyện đọc (đọc mẫu) - 3 – 4 HS khá, giỏi đọc trước, cả lớp đọc 2' Nghỉ giữa tiết (tổ chức trò chơi vui) 8' Hoạt động 5: Luyện viết Mục... các từ nhóm,) …………… Tiết 2 (35') Khởi động tiết học (1' ): Hát múa vui TL Hoạt động dạy Hoạt động học 15 ' Hoạt động 4: Luyện đọc Mục tiêu: Đọc đúng cả bài học Cách tiến hành : - HDHS đọc xuôi, ngược các âm, - HS luyện đọc (cá nhân, nhóm, tiếng, từ khóa, từ ứng dụng lớp) - Treo tranh minh họa câu ứng dụng, - Nhìn tranh trong SGK nêu nội gợi ý HS nêu nội... đúng số dòng đầu tiên ở mỗi phần bài viết Lưu ý: Tuỳ theo trình độ của HS trong lớp, GV có thể yêu cầu HS viết số lượng âm, vần, tiếng, từ sao cho đạt được chuẩn kiến thức, kỹ năng 7.4 HDHS luyện đọc câu, bài ứng dụng - Treo tranh minh hoạ câu hoặc bài ứng dụng lên bảng lớp, dùng một vài câu hỏi gợi ý để HS nêu được nội dung tranh (HS có thể nhìn tranh .  RSRDB-+ e,4#%K()6%9s+9DB-#.& 6%:@&.M#t&6L&X4.+"> DB 1 -0:*&DU# B 1  1 =9a .#:<#4LU646&&#&9 LV4H 1 & 1 &9K6464464>6 s6 1 I&D*9L&#t6 Lk+ e$B 1 -B# euK<#9#&SR6=B#+ e,6=40DQB 1 h684. .w[=D2&9#0KN d5898.'=*H&#&6E0&kI! _6& RSRDB-Q0+ j+l0f 1 .:6SRCB 1 ) 1 DB- 3 $%#%&'()(""*+&*. 6H6-4796&a(&#74 .-#iLf.-#I+ ,!...6(4t=&._=T_#N J=#(t4yzR(&R.y u*#KDQ-%J+"{7:0J& !67..6!96:) 1 (R C+ dJ6(HJ67D(._6 .6)J96&a6%I&LfA.M6)J+ $%,%&'-./")&* )& 01 2!324*5)6! 364*57689 3x,J # 1  1 4X((?B (%K!0#96&##96%K-%67 *B#H_(DU%%I. -%676&H:(J96&aI#90
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Học vần lớp 1, SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Học vần lớp 1,

Từ khóa liên quan