Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục

17 1.7K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 23:03

. tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= đồng, sự tâm huy t. tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= +Về kết quả huy. tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục Năm học 2010-2011 ======================================================================= năng lực là nguồn

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2. Huy động cộng đồng- Một trong những biện pháp quan trọng triển khai xã hội hoá giáo dục:

  • 3.6. Các nguyên tắc HĐCĐ:

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan