0

SKKN Vận dụng từ vựng bằng phương pháp nghe nhìn ở trường Trung học cơ sở Thiệu Dương - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

18 1,423 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:37

. Anh ở trờng trung học cơ sở Thiệu Dơng- Thiệu Hoá - Thanh Hoá. 4. Giả thiết khoa học: - Nếu vận dụng phơng pháp đổi mới trong dạy đọc môn Tiếng Anh lớp 7 ở trờng trung học cơ sở Thiệu Dơng- Thiệu. học sinh trờng trung học cơ sở Thiệu Dơng- Thiệu Hoá - Thanh Hoá + Tiến hành nghiên cứu trong năm học 201 0- 2011. - Đối tợng nghiên cứu: " ;Vận dụng từ vựng bằng phơng pháp nghe nhìntrong dạy. đổi mới của học sinh khối 7 ở trờng trung học cơ sở Thiệu Dơng- Tìm hiểu thái độ học tập của học sinh khối 7 ở trờng trung học cơ sở Thiệu D- ơngvới việc học sách giáo khoa mới. Từ những thực
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Vận dụng từ vựng bằng phương pháp nghe nhìn ở trường Trung học cơ sở Thiệu Dương - Thiệu Hoá - Thanh Hoá, SKKN Vận dụng từ vựng bằng phương pháp nghe nhìn ở trường Trung học cơ sở Thiệu Dương - Thiệu Hoá - Thanh Hoá, , Phần IV: Kết luận, Ngày 20 tháng 3 năm 2011

Từ khóa liên quan