0

Dạy các tính từ so sánh lớp 6 - Dạng tính từ ngắn có quy tắc

18 2,040 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:46

. ngắn. 2.Cấu tạo của tính từ so sánh- Dạng ngắn, có quy tắc. 3.Sử dụng các tính từ so sánh- Dạng ngắn, có quy tắc trong câu. 4. Một số bài tập ngữ pháp áp dụng cho các tính từ so sánh- Dạng ngắn, . tạo các tính từ so sánh - Dạng ngắn, có quy . - Mục tiêu cần đạt của phần này là học sinh phải phân biệt đợc cấu tạo của các tính từ so sánh- Dạng ngắn, có quy tắc, tơng ứng với bốn quy tắc. những từ vựng thông thờng. - Học sinh cũng nắm đợc hai loại so sánh của tính từ nói chung và tính từ dạng ngắn có quy tắc nói riêng. Đó là : Các tính từ so sánh hơn và các tính từ so sánh hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy các tính từ so sánh lớp 6 - Dạng tính từ ngắn có quy tắc, Dạy các tính từ so sánh lớp 6 - Dạng tính từ ngắn có quy tắc,

Từ khóa liên quan