0

Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 trong các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

132 538 0
  • Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 trong các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 08:16

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1.1. Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng 1.1.1. Cơ sở lý luận về quản lý 1.1.2. Chất lượng và quản lý chất lượng 1.2. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 1.2.1. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn ISO 9001 1.2.2. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 1.2.3. Các yêu cầu của HTQCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và phiên bản mới ISO 9001: 2008 1.2.4. Hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ hành chính 1.2.5 Phiên bản ISO 9001:2008 và so sánh với ISO 9001:2000 Chương 2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THUỶ 2.1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 2.1.1. Áp dụng HTQLCL ISO 9000 ở các nước trên thế giới 2.1.2. Quá trình áp dụng HTQLCL ISO 9000 tại Việt Nam 2.2. Tình hình áp dụng HTQLCL ISO 9000 trong Cục ĐKVN 2.2.1. Giới thiệu về ĐKVN 2.2.2. Tình hình triển khai áp dụng HTQLCL THEO ISO 9000 của cục ĐKVN 2.3. Tình hình áp dụng ISO 9001 trong các đơn vị Đăng kiểm PTT 2.3.1. Thông tin về các đơn vị đăng kiểm PTT 2.3.2. Nội dung điều tra của đề tài luận văn 2.3.3. Kết quả điều tra 2.3.4. Đánh giá tình hình áp dụng HTQLCL tại các đơn vị Đăng kiểm phương tiện thuỷ Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HTQLCL ISO 9001 TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY 3.1. Tăng cường tính thực tiễn và chất lượng của HTQLCL thiết kế xây dựng 3.1.1. Đặc thù HTQLCL tại Cục ĐKVN là HTQL trong dịch vụ hành chính 3.1.2. Rà soát, đơn giản hoá hệ thống tài liệu chất lượng nhằm quản lý tốt các điểm tương giao 3.1.3. Bổ sung hoàn thiện một số văn bản của HTQL các chi cục 3.1.4. Xem xét, ứng dụng mô hình “một cửa” 3.1.5. Sử dụng ngôn ngữ nghiệp vụ, ngành nghề 3.1.6. Tăng cường quan hệ quản lý nhà thầu phụ 3.2. Các giải pháp thúc đẩy, duy trì HTQLCL 3.2.1. Giải pháp chú ý đào tạo, đào tạo lại đúng lúc và đúng chỗ 3.2.2. Tăng cường nguồn lực 3.2.3. Nâng cao chất lượng vận hành HTQLCL 3.2.4. Nâng cao hiệu quả đánh giá nội bộ và thoả mãn khách hàng trong quá trình áp dung HTQLCL 3.2.5. Giải pháp khen thưởng động viên vì hiệu quả duy trì HTQLCL 3.3. Cải tiến HTQLCL một cách liên tục 3.3.1. Áp dụng vòng tròn Deming để cải tiến liên tục 3.3.2. Triển khai hoạt động 5S 3.3.3. Nghiên cứu, sử dụng các tài liệu tiêu chuẩn liên quan để xây dựng và cải tiến hệ thống bảo đảm hiệu lực, hiệu quả HTCL I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN __________________________________ INH QUC VINH nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất l-ợng iso 9001: 2000 trong các đơn vị đăng kiểm ph-ơng tiện thủy thuộc cục đăng kiểm việt nam LUN VN THC S QUN Lí KHOA HC V CễNG NGH H Ni, nm 2010 INH QUC VINH LUN VN THC S QUN Lí KHOA HC V CễNG NGH H Ni, 2010 1 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN __________________________________ INH QUC VINH nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất l-ợng iso 9001: 2000 trong các đơn vị đăng kiểm ph-ơng tiện thủy thuộc cục đăng kiểm việt nam Chuyờn ngnh: Qun lý khoa hc v cụng ngh Mó s: 603472 LUN VN THC S QUN Lí KHOA HC V CễNG NGH NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. PHM HNG H Ni, nm 2010 2 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ 6 MỞ ĐẦU 7 1. Lý do nghiên cứu 7 2. Lịch sử nghiên cứu 8 3. Mục tiêu nghiên cứu 9 4. Phạm vi nghiên cứu 9 5. Mẫu khảo sát 10 6. Vấn đề nghiên cứu 10 7. Giả thuyết nghiên cứu 10 8. Phƣơng pháp chứng minh luận điểm 11 9. Luận cứ 12 10. Cấu trúc luận văn 12 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG 13 1.1. Cơ sở lý luận về quản lý chất lƣợng 13 1.1.1. Cơ sở lý luận về quản lý 13 1.1.2. Chất lƣợng và quản lý chất lƣợng 15 1.2. Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9000 33 1.2.1. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn ISO 9001 33 1.2.2. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 36 1.2.3. Các yêu cầu của HTQCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và phiên bản mới ISO 9001: 2008 37 1.2.4. Hệ thống quản lý chất lƣợng trong dịch vụ hành chính 40 1.2.5 Phiên bản ISO 9001:2008 và so sánh với ISO 9001:2000 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 49 3 Chƣơng 2: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƢƠNG TIỆN THUỶ 50 2.1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9000 50 2.1.1. Áp dụng HTQLCL ISO 9000 ở các nƣớc trên thế giới 50 2.1.2. Quá trình áp dụng HTQLCL ISO 9000 tại Việt Nam 56 2.2. Tình hình áp dụng HTQLCL ISO 9000 trong Cục ĐKVN 65 2.2.1. Giới thiệu về ĐKVN 65 2.2.2. Tình hình triển khai áp dụng HTQLCL THEO ISO 9000 của cục ĐKVN 72 2.3. Tình hình áp dụng ISO 9001 trong các đơn vị Đăng kiểm PTT 79 2.3.1. Thông tin về các đơn vị đăng kiểm PTT 79 2.3.2. Nội dung điều tra của đề tài luận văn 81 2.3.3. Kết quả điều tra 83 2.3.4. Đánh giá tình hình áp dụng HTQLCL tại các đơn vị Đăng kiểm phƣơng tiện thuỷ 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 95 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HTQLCL ISO 9001 TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƢƠNG TIỆN THỦY 97 3.1. Tăng cƣờng tính thực tiễn và chất lƣợng của HTQLCL thiết kế xây dựng 97 3.1.1. Đặc thù HTQLCL tại Cục ĐKVN là HTQL trong dịch vụ hành chính 97 3.1.2. Rà soát, đơn giản hoá hệ thống tài liệu chất lƣợng nhằm quản lý tốt các điểm tƣơng giao 98 3.1.3. Bổ sung hoàn thiện một số văn bản của HTQL các chi cục 100 3.1.4. Xem xét, ứng dụng mô hình “một cửa” 100 3.1.5. Sử dụng ngôn ngữ nghiệp vụ, ngành nghề 101 3.1.6. Tăng cƣờng quan hệ quản lý nhà thầu phụ 101 3.2. Các giải pháp thúc đẩy, duy trì HTQLCL 101 3.2.1. Giải pháp chú ý đào tạo, đào tạo lại đúng lúc và đúng chỗ 102 4 3.2.2. Tăng cƣờng nguồn lực 103 3.2.3. Nâng cao chất lƣợng vận hành HTQLCL 104 3.2.4. Nâng cao hiệu quả đánh giá nội bộ và thoả mãn khách hàng trong quá trình áp dung HTQLCL 106 3.2.5. Giải pháp khen thƣởng động viên vì hiệu quả duy trì HTQLCL . 106 3.3. Cải tiến HTQLCL một cách liên tục 107 3.3.1. Áp dụng vòng tròn Deming để cải tiến liên tục 107 3.3.2. Triển khai hoạt động 5S 110 3.3.3. Nghiên cứu, sử dụng các tài liệu tiêu chuẩn liên quan để xây dựng và cải tiến hệ thống bảo đảm hiệu lực, hiệu quả HTCL 112 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 115 KẾT LUẬN CHUNG 117 1. Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về chất lƣợng 117 2. Hệ thống hoá quan điểm về QLCL 118 3. Đƣa ra bức tranh tổng thể, phân tích tình hình HTQLCL ở Cục ĐKVN và các đơn vị đăng kiểm PTT 118 4. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống văn bản và tình hình áp dụng HTQLCL với kết quả có đƣợc, nhất là hiệu quả cần vƣơn tới của HTQLCL vận hành, luận văn đề xuất 3 nhóm giải pháp 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC 123 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CCĐK : Chi cục đăng kiểm CL : Chất lƣợng CNTT : Công nghệ thông tin ĐKVN : ĐKVN DVHC : Dịch vụ hành chính GS-TS : Giáo sƣ - tiến sỹ GTVT : Giao thông vận tải HTQL : Hệ thống quản lý HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO : The International Organization for Standardization (Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá) KCS : Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm PTT : Phƣơng tiện giao thông đƣờng thuỷ QCC : Quality Control Circle (Nhóm cải tiến chất lƣợng) QLCL : Quản lý chất lƣợng QMR : Quality Management Representation (Đại diện lãnh đạo chất lƣợng) QMS : Quality Management System (Hệ thống quản lý chất lƣợng) TBT : Technical Barriers to Trade (Các rào cản kỹ thuật về thƣơng mại) TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TĐC : Tiêu chuẩn - Đo lƣờng - Chất lƣợng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TW : Trung ƣơng VR : Cục ĐKVN XHCN : Xã hội chủ nghĩa 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Quan điểm về chất lƣợng 16 Hình 1.1: Sự phát triển của phƣơng thức quản lý chất lƣợng 32 Hình 1.2: Sự phát triển của các phƣơng thức QLCL theo thời gian 32 Bảng 1.2: Năm bƣớc phát triển phƣơng thức quản lý chất lƣợng 33 Hình 1.3: Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 37 Hình 1.4: Mô hình quản lý theo quá trình của hệ thống QLCL 39 Hình 1.5: Sơ đồ phân tầng hệ thống văn bản trong dịch vụ hành chính 43 Hình 1.6: Quá trình cung cấp dịch vụ hành chính 45 Bảng 2.1. Số lƣợng chứng chỉ ISO 9001 trên thế giới 51 Biểu đồ 2.1: Tổng số chứng chỉ ISO 9001 từ 12/2004 đến 12/2008 trên thế giới 51 Bảng 2.2: Mƣời nƣớc có số chứng chỉ nhiều nhất (tính đến 12/2008) 52 Biểu đồ 2.2: Mức tăng hàng năm về số chứng chỉ ISO 9001 từ 12/2004 đến 12/2008 trên thế giới 52 Bảng 2.3: Số giấy chứng nhận ISO 9000: 2000 và 2008 58 Sơ đồ 2.1: Tổ chức Cục ĐKVN 67 Sơ đồ 2.2: Chức năng của VR 71 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức theo HTQLCL của VR 73 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp phân bố điều tra 83 Bảng 2.5: Lợi ích áp dụng ISO 9001 ở đơn vị 84 Biểu đồ 2.3: Lợi ích áp dụng ISO 9001 ở đơn vị 85 Bảng 2.6: Đánh giá lợi ích từ áp dụng HTQLCL 87 Biểu đồ 2.4a: Biểu đồ hình cột đánh giá mức độ lợi ích khi áp dụng HTQLCL 87 Biểu đồ 2.4b: Biểu đồ hình tròn về mức độ lợi ích khi áp dụng HTQLCL 88 Bảng 2.7: Điều kiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý hiệu quả 89 Bảng 2.8: Các biện pháp nâng cao hiệu quả. 90 Biểu đồ 2.5a: Biểu đồ hình cột các biện pháp nâng cao hiệu quả 90 Biểu đồ 2.5b: Biểu hình tròn các biện pháp nâng cao hiệu quả 91 Hình 3.1. Hệ thống tài liệu chất lƣợng của VR 99 Sơ đồ 3.1: Cơ chế “một cửa” 100 Hình 3.2: Vòng tròn Deming 108 Hình 3.3: Sử dụng vòng tròn Deming để cải tiến chất lƣợng 110 Hình 3.4: Triển khai hoạt động 5S và hiệu quả 112 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu Bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9000 do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành đến nay đã đƣợc hơn 170 nƣớc trên thế giới áp dụng. ISO 9001:2000 là tiêu chuẩn cơ bản quy định các yêu cầu của hệ thống. Ở Việt Nam, năm 1999 có 91 doanh nghiệp đƣợc chứng nhận hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9000, năm 2001 có 500 doanh nghiệp. Tới tháng 3 năm 2005 có gần 2.500 doanh nghiệp và 35 cơ quan hành chính nhà nƣớc xây dựng, áp dụng và đƣợc các tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ. Đến nay có hơn 5.000 chứng chỉ ISO 9000 đã đƣợc cấp. Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội - nơi có nhiều cơ quan trung ƣơng và địa phƣơng đặt trụ sở, tính đến nay đã có hơn 400 tổ chức đƣợc cấp chứng nhận và trên 50 tổ chức đang trong quá trình triển khai, xây dựng hệ thống ISO 9000. Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về đăng kiểm đối với phƣơng tiện giao thông và phƣơng tiện, thiết bị xếp dỡ thi công chuyên dùng, containers, nồi hơi, bình chịu áp lực sử dụng trong giao thông vận tải đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thuỷ nội địa, hằng hải trên phạm vi cả nƣớc. Tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lƣợng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng các loại thiết bị giao thông vận tải và phƣơng tiện thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí trên biển. Cục ĐKVN là một trong những cơ quan quản lý nhà nƣớc đầu tiên xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9000. Cục ĐKVN đã thành lập một phòng chuyên trách thực hiện việc nghiên cứu, triển khai và duy trì hệ thống QLCL ISO 9000 trong phạm vi toàn ngành và phân công một Phó Cục trƣởng chỉ đạo công tác này. 8 Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000 đã mang lại những tác dụng tích cực trong công tác của toàn ngành. Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng đã tạo ra phƣơng pháp tiếp cận hệ thống, thói quen làm việc khoa học, rõ ngƣời, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn đối với bộ phận và cá nhân, loại bỏ bớt các thủ tục rƣờm rà không cần thiết, rút ngắn thời gian, giảm chi phí. Qua đó, quan hệ giữa cơ quan đăng kiểm, giữa các đăng kiểm viên với chủ phƣơng tiện đƣợc cải thiện, và đặc biệt chất lƣợng công chức nâng lên rõ rệt. Nói một cách tổng quát, việc xây dựng, áp dụng duy trì HTQLCL ISO 9001:2000 đã tạo ra một sản phẩm dịch vụ có chất lƣợng cao hơn thỏa mãn yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, hiệu quả áp dụng và duy trì, hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000 trong một số đơn vị đăng kiểm phƣơng tiện thủy chƣa thực sự nhƣ mong muốn. Luận văn này tiến hành trên cơ sở phân tích cách tiếp cận, tổng hợp tình hình thực tế áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000 tại các đơn vị đăng kiểm phƣơng tiện thuỷ, đúc rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả khi áp dụng hệ thống này trong các đơn vị Đăng kiểm phƣơng tiện thuỷ (PTT). 2. Lịch sử nghiên cứu Trên thế giới cũng nhƣ trong khu vực, nhiều nƣớc nhƣ Malaysia, Singapre đã thành công và có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai ISO 9000 tại các cơ quan hành chính Nhà nƣớc trong đó có cơ quan Đăng kiểm. So với các nƣớc bạn, Việt Nam tăng trƣởng khá mạnh trong vòng mấy năm trở lại đây và đứng trong nhóm đầu tại khối các nƣớc ASEAN đối với việc sử dụng dịch vụ chứng nhận ISO nhƣ một công cụ trong công cuộc cải cách của mình. 9 Ngày 1/9/2004, ban điều hành đề án 169; văn phòng Chính phủ đã ban hành quyết định số 04/QĐ-BĐH169 về kế hoạch thực hiện tiểu đề án 3 nhằm thí điểm và triển khai áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. Ngày 20/6/2006 Thủ tƣớng Chính phủ đã ký quyết định số 144/2006/QĐ-TTG về việc áp dụng HTQLCL cho tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào các hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nƣớc. Theo quyết định này thì đến năm 2010 các cơ quan hành chính nhà nƣớc phải hoàn thành việc áp dụng HTQLCL theo bộ tiêu chuẩn trên đây. Tại Hà Nội, một đề tài cấp nhà nƣớc cũng đƣợc triển khai về nội dung nghiên cứu áp dụng HTQLCL ISO 9000 trong các sở, ban, ngành. Trong ngành, Cục ĐKVN đã triển khai áp dụng và duy trì HTQLCL tại hầu hết các đơn vị trực thuộc trong đó có các đơn vị Đăng kiểm PTT. Cho đến nay, HTQLCL theo ISO 9001:2000 của tất cả các đơn vị đều đƣợc cấp giấy chứng nhận phù hợp. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tình hình áp dụng và duy trì HTQLCL ISO 9001:2000 tại các đơn vị Đăng kiểm phƣơng tiện thuỷ. Trên cơ sở tổng kết kết quả áp dụng tại các đơn vị, nhận diện nguyên nhân làm cho hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL chƣa thục sự nhƣ mong muốn . - Tổng hợp kết quả đã đạt đƣợc, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng và duy trì HTQLCL 9001:2000 tại các đơn vị đăng kiểm phƣơng tiện thuỷ. 4. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: các đơn vị đăng kiểm phƣơng tiện thủy phía Bắc. - Phạm vi thời gian: 2000 - 2009 [...]... Phõn tớch cỏc ti liu v HTQLCL ISO 9001: 2000 trong b ti liu v HTQLCL ISO 9000 Ti liu ca cỏc ngnh ỏp dng HTQLCL ISO 9000 cú hiu qu cao 8.2 Phng phỏp quan sỏt khỏch quan 8.3 Phng phỏp iu tra, phng vn (phng vn bng phiu hi v phng vn sõu) 8.4 Phng phỏp nghiờn cu ti liu th cp 11 9 Lun c 9.1 Lun c lý thuyt - Nhng vn chung v HTQLCL ISO 9001: 2000 - Vai trũ cu HTQLCL ISO 9001: 2000 trong hot ng ca cỏc n v ng kim... cỏc phng thc qun lý cht lng cú th biu din qua s nh sau: 31 Hỡnh 1.1: S phỏt trin ca phng thc qun lý cht lng Quản lý chất l-ợng toàn diện Kiểm soát chất l-ợng toàn diện Đảm bảo chất l-ợng Kiểm soát chất l-ợng Mi quan h vi khỏc hng v ngi cung ng Khỏch hng bờn trong v bờn ngoi Nhúm cht lng Ngun: [10] Hỡnh 1.2: S phỏt trin ca cỏc phng thc QLCL theo thi gian QUN Lí CHT LNG TON DIN kiểm soát chất l-ợng toàn... Tỡnh hỡnh ỏp dng HTQLCL ISO 9001: 2000 ti cỏc n v ng kim PTTthuc Cc KVN - Cỏc gii phỏp nõng cao hn na hiu qu ỏp dng HTQLCL ISO 9001: 2000 ti cỏc n v ng kim PTTthuc Cc KVN 10 Cu trỳc lun vn Ngoi phn m u, kt lun, ti liu tham kho v cỏc ph lc, lun vn c kt cu gm 3 chng: - Chng 1: C s lý lun v qun lý cht lng v h thng qun lý cht lng - Chng 2: Tỡnh hỡnh ỏp dng HTQLCL theo tiờu chun ISO 9001 trong cỏc n v ng kim... chi phớ nhm em li hiu qu cao nht cho doanh nghip Qun lý cht lng ton Qun lý cht lng ton din cỏc hot ng din(TQM) cú liờn quan ti cht lng nhm m bo li ớch cho tt c cỏc bờn cú liờn quan Con ngi úng vai trũ ch o trong TQM Ngun: [15, tr19] 1.2 H thng qun lý cht lng ISO 9000 1.2.1 Gii thiu b tiờu chun ISO 9000 v tiờu chun ISO 9001 1.2.1.1 S lc ISO 9000 v quỏ trỡnh hỡnh thnh ISO 9001 Trong nhng nm 1970, nhỡn... tiờu chun ny trong cung cp hng hoỏ v dch v Vit Nam gia nhp t chc ISO vo nm 1977 v l thnh viờn th 72 ca t chc Ti Vit Nam, U ban Khoa hc v k thut (nay l B Khoa hc v Cụng ngh) chp nhn tiờu chun ISO 9000 v ban hnh thnh tiờu chun Vit Nam vi ký hiu TCVN ISO 9000 T 5/10/2005 ISO 9001: 2000 bt u c xem xột sa i v n 14/11/2008 cụng b phiờn bn mi ISO 9001: 2008 34 1.2.1.2 Phm vi v tỏc dng vic ỏp dng ISO 9000 a Phm... trỡnh qun lý ch din ra khi cú hai yu t l ch th qun lý v i tng qun lý Ch th quan lý l ngi qun lý, i tng qun lý bao gm cỏc ngun lc, ni dung qun lý, mc tiờu, k hoch v iu kin, phng tin qun lý Mi quan h gia ch th qun lý v i tng qun lý luụn c th v xỏc nh cú th t c mc tiờu thỡ t chc phi luụn m bo c s cõn bng v quyn li v ngha v ca c hai bờn Tuy nhiờn, qun lý ch xut hin khi cú quyn lc ca nh lónh o Qun lý l mt... Chng 3: Gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng HTQLCL ISO 9001 ti cỏc n v ng kim phng tin thu 12 Chng 1 C S Lí LUN V QUN Lí CHT LNG V H THNG QUN Lí CHT LNG 1.1 C s lý lun v qun lý cht lng 1.1.1 C s lý lun v qun lý 1.1.1.1 Khỏi nim v qun lý Trong lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca loi ngi, qun lý ó tn ti cựng vi vụ vn s bin ng ca xó hi Tuy vy, vic qun lý vn ch l da vo kinh nghim Cụng tỏc qun lý ca con ngi phi ỏnh... trỡ HTQLCL ISO 9001: 2000 khu vc phớa Bc gm: + Chi cc ng kim s 1- H Ni + Chi cc ng kim s 2- Nam nh + Chi cc ng kim s 10 - Hi phũng + Chi cc ng kim s 15 - Qung Ninh + Chi cc ng kim s 12- Thanh Hoỏ + Chi cc ng kim s 3 - Ngh An 6 Vn nghiờn cu 6.1 Tỡnh hỡnh ỏp dng v duy trỡ HTQLCL 9001: 2000 ti cỏc n v ng kim PTTthuc Cc KVN? 6.2 Gii phỏp nõng cao hn na hiu qu ỏp dng v duy trỡ HTQLCL ISO 9001: 2000 trong cỏc... bn vo nm 1985 ISO 9000 l b tiờu chun do T chc quc t v tiờu chun hoỏ ( ISO vi hn 150 nc thnh viờn) ban hnh nhm a ra chun mc cho HTQLCL v cú th ỏp dng rng rói trong cỏc lnh vc c cụng b chớnh thc vo nm 1987 vi 3 tiờu chun cú tờn gi ISO 9001 - Mụ hỡnh m bo cht lng trong thit k, sn xut, lp t v dch v, k thut; ISO 9002 Mụ hỡnh m bo cht lng trong sn xut lp t v ISO 9003 - Mụ hỡnh m bo cht lng trong kim nghim... HTQLCL ISO 9001: 2000 ti cỏc n v ng kim PTTthuc Cc KVN ó mang li nhng kt qu ỏng k nhng hiu qu cha nh mong mun 7.2 Cỏc gii phỏp nõng cao hn na hiu qu ỏp dng HTQLCL ISO 9001: 2000 7.2.1 Tng cng tớnh thc tin v cht lng vic xõy dng ti liu ca HTQLCL HTQLCL trong ngnh ng kim l HTQLCL trong dch v hnh chớnh do vy nú phi c xõy dng theo nhng c thự ca DVHC - R soỏt, n gin húa cỏc th tc, vn bn hoỏ HTQLCL nhm qun lý tt . VINH nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất l-ợng iso 9001: 2000 trong các đơn vị đăng kiểm ph-ơng tiện thủy thuộc cục đăng kiểm việt nam Chuyờn ngnh: Qun lý khoa hc v. hình áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2000 tại các đơn vị Đăng kiểm PTTthuộc Cục ĐKVN. - Các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2000 tại các đơn vị Đăng kiểm PTTthuộc Cục ĐKVN INH QUC VINH nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất l-ợng iso 9001: 2000 trong các đơn vị đăng kiểm ph-ơng tiện thủy thuộc cục đăng kiểm việt nam LUN VN THC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 trong các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 trong các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 trong các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, Chương 2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THUỶ, Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HTQLCL ISO 9001 TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm