0

Đổi mới một số PP giảng dạy phân môn thường thức mỹ thuật tại trường THCS

17 1,970 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:21

. khi giảng dạy phân môn thờng thức mĩ thuật. Có thể nói phân môn thờng thức Mĩ thuật là một phân môn tơng đối khó dạy đối với các giáo viên mĩ thuật bởi khi giảng dạy phân môn này các giáo viên THCS. quan giảng dạy thì không phù hợp. III. Một số giải pháp đổi mới phơng pháp dạy học phân môn thờng thức mĩ thuật trong trờng thcs Việc đổi mới phơng pháp dạy học phân môn thờng thức mĩ thuật. môn mỹ thuật nói riêng. Do vậy ý nghĩa của việc Đổi mới phơng pháp giảng dạy phân môn thờng thức mỹ thuật là đề tài mà tôi khai thác nhằm nâng cao chất lợng giờ dạy mĩ thuật trong các trờng THCS 3 phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới một số PP giảng dạy phân môn thường thức mỹ thuật tại trường THCS, Đổi mới một số PP giảng dạy phân môn thường thức mỹ thuật tại trường THCS,

Từ khóa liên quan