0

Tổ chức trò chơi học tập trong giờ học đạo đức lớp 1

31 1,851 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:01

. viên khi tiến hành tổ chức trò chơi học tập môn Đạo đức. Tôi nghĩ giáo viên phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo khi tổ chức trò chơi học tập đạo đức cho học sinh. ở những trò chơi cần điều kiện. thói quen đạo đức cùng với các dạng bài học đạo đức trong chơng trình giáo dục tiểu học mới ở lớp 1 thì việc tổ chức trò chơi trong các giờ học sẽ có tác dụng to lớn trong việc giúp học sinh. pháp dạy học. Một trong những phơng pháp tổ chức dạy học theo xu hớng mới là phơng pháp tổ chức trò chơi học tập. Không ai có thể phủ nhận đợc mặt tích cực mà việc tổ chức trò chơi học tập mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức trò chơi học tập trong giờ học đạo đức lớp 1, Tổ chức trò chơi học tập trong giờ học đạo đức lớp 1,

Từ khóa liên quan