0

SKKN Giải toán tiểu học bằng phương pháp giả thiết tạm trong bồi dưỡng học sinh giỏi

16 2,980 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 06:11

. Nguyên 2 Giải toán tiểu học bằng phơng pháp giả thiết tam trong việc bồi dỡng học sinh giỏi - Nghiên cứu ph ơng pháp giả thiết tạm. - Nghiên cứu và phân loại các bài tập giải bằng ph ơng pháp giả thiết. Nguyên 5 Giải toán tiểu học bằng phơng pháp giả thiết tam trong việc bồi dỡng học sinh giỏi Đáp số: 22 ( con gà) 14 ( con chó) 1.2. Bài toán chuyển động giải bằng ph ơng pháp giả thiết tạm Trong. Nguyên 10 Giải toán tiểu học bằng phơng pháp giả thiết tam trong việc bồi dỡng học sinh giỏi nhờ phơng pháp đại số trong giải toán. Tuy nhiên, trong thực tế ngời giáo viên có thể tìm ra đợc lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải toán tiểu học bằng phương pháp giả thiết tạm trong bồi dưỡng học sinh giỏi, SKKN Giải toán tiểu học bằng phương pháp giả thiết tạm trong bồi dưỡng học sinh giỏi,

Từ khóa liên quan