SKKN Sử dụng phưng pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy lịch sử ở THCS

19 1.3K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 21:43

. Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng Đề tài Nghiên cứu khoa học : Sử dụng phơng pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy lịch sử trung học cơ sở Ngời viết: Nguyễn. của dạy học có sử dụng phơng pháp nêu vấn đề đến kết quả của nhóm thực nghiệm là rất lớn * Giả thiết của đề tài Sử dụng phơng pháp nêu vấn đêg trong dạy học lịch sử sẽ năng cao hứng thú học. động Thực nghiệm 01 Bài dạy có sử dụng kết hợp các phơng pháp và phơng pháp nêu vấn đề 03 Đối chứng 02 bài dạy không sử dụng phơng pháp nêu vấn đề 04 ở thiết kế này tôi sử dụng phép kiểm chứng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan