SKKN Sử dụng phưng pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy lịch sử ở THCS

19 1,209 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 21:43

Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng Đề tài Nghiên cứu khoa học : Sử dụng phơng pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy lịch sử trung học cơ sở Ngời viết: Nguyễn Thị Minh Th Đơn vị công tác: Trờng trung học cơ sở Thanh L ơng 1. T óm tắt đề tài Bộ môn lịch sử trong trờng THCS là một môn khoa học chính thống trong hệ thống các môn học góp phần hình thành nhân cách cho học sinh, góp phần đào tạo thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc và trong mọi tình huống, đồng thời bộ môn lịch sử góp phần tạo nên con ngời toàn diện và đặc biệt và thông qua các tiết dạy của bộ môn khoa học lịch sử học trò đợc bồi dỡng lòng yêu quê hơng đất nớc, lòng tự hào truyền thống tổ tiên, tự hoà với các trang sử hào hùng của dân tộc, về các danh nhân, tự hào về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta. Trong dạy học lịch sử có rất nhiều phơng pháp tờng thuật, miêu tả, kể chuyện, đồ dùng trực quan Trong hàng loạt các phơng pháp nói trên, tôi đề cập đến một phơng pháp mà các thầy hiện nay đang sử dụng khá phổ biến và đợc coi nh là một vấn đề cấp thiết: Dạy học nêu vấn đề trong một tiết dạy bộ môn lịch sử. Dạy học nêu vấn đề là một phơng pháp dạy học dựa trên những quy luật của sự lĩnh hội tri thức và cách thức hoạt động một cách sáng tạo, nhờ vậy nó đảm bảo cho học sinh lĩnh hội vững chắc những cơ sở khoa học, phát triển tính tích cực , tính tự lực và năng lực sáng tạo, hình thành cơ sở và thế giới quan khoa học cho họ. Phơng pháp này có rất nhiều u điểm , học sinh có thể hiểu sâu bài một cách vững vàng, tự lĩnh hội tri thức, tính tự giác lĩnh hội tri thức. Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 1 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng Nghiên cứu đợc tiến hành trong 2 nhóm của 2 lớp 7 của trờng. Một lớp thực nghiệm và 1 lớp đối chứng. Nhóm lớp 7b là nhóm thực nghiệm . nhóm lớp 7a là nhóm đối chứng.Nhóm thực nghiệm đợc thực hiện ở phơng pháp thay thế bài 10 trong chơng trinh lịch sử lớp 7. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hởng rõ rệt đến hứng thú học tập của các em. Nhóm thực nghiệm có hứng thú hơn khi học bộ môn so với nhóm đối chứng. điều này chng tỏ việc sử dụng phơng pháp thích hợp trong bài dạy sẽ năng cao hứng thú cho học sinh. 2. Giới thiệu a. Hiện trạng - Cũng nh các môn học khác, môn học lịch sử cũng phải có nhiệm vụ và khả năng góp phần vào việc thể hiện mục tiêu đào tạo . Bộ môn lịch sử cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ sở của khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh không chỉ nhớ mà còn phải hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Cho nên việc học lịch sử đòi hỏi phải phát triển t duy, thông minh sáng tạo. Đã có quan niệm sai lầm cho rằng học lịch sử chỉ cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ các sự kiện, hiện tợng lịch sử là đợc không cần phải t duy. động não, không có bài tập thực hành . đây là một trong những nguyên nhân làm suy giảm môn học. - Ngời giáo viên trong giảng dạy lịch sử đa số chỉ làm nhiệm vụ nói lại nội dung trong sách giáo khoa, lại càng khó khăn hơn trong việc phát triển bài dạy đợc soạn trên cơ sở sách giáo khoa, . Nh vậy bài gỉang không thể gây hứng thú cho học sinh học tập, gây nhàm chán trong tâm lý dạy và học của cả giáo viên và học sinh. - Đa số học sinh coi học lịch sử là môn phụ dễ học. Vì vậy mà các em ít chú ý nghe giảng, các em ghi chép một cách máy móc những gì giáo viên ghi trên bảng và chỉ học thuộc những gì đã đợc ghi trong vở, không biết kết hợp với sách giáo khoa, lại càng không biết làm nảy sinh những vấn đề lịch sử cần đợc giải quyết. Các em lời suy nghĩ, không biết phân tích vấn đề bàn bạc, thảo luận và tìm hiểu. - Nhằm thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học ,phát huy tính tích cực- chủ động học tập của học sinh ,những năm gần đây các trờng phổ thông đã chú ý đến đổi mới soạn giảng ở giáo viên và tổ chức học tập ở học sinh, trong đó coi trọng vị trí vai trò của ngời học , vừa là đối tợng vừa là chủ thể. Thông qua quá trình học tập, dới sự chỉ đạo của giáo viên học sinh phải tích cực chủ động cải biến chính mình. Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 2 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng Xuất phát từ nhận thức trên. Tôi thấy dạy lịch sử ở trờng phổ thông hiện nay cần có những phơng pháp thích hợp đề học sinh hiểu đợc đầy đủ các hiện tợng đã diễn ra trong một hệ thống lôgic của thời gian và không gian nhất định. Từ đó học trò mới có thể rút ra cho mình quan niệm sống cho hiện tại và tơng lai. Cũng nh các môn học khác, trớc khi soạn và giảng một tiết lịch sử ngời thầy giáo phải định hớng rõ mục tiêu của bài học, những việc làm trong tiết học là gì ? Kết quả học tập cần đạt đợc trong từng phần của bài giảng và kết quả cần đạt của cả bài học đó là gì ? Trên cơ sở đó ngời thầy giáo cần định ra phơng pháp dạy học thích hợp cho từng phần và cả bài học sao cho phù hợp với đối tợng mình cần truyền đạt. Vì vậy để tạo tiết dạy môn lịch sử đợc hấp dẫn sinh động, thu hút đ- ợc sự chú ý của học trò thì ngời thầy phải sử dụng linh hoạt nhuần nhuyễn phơng pháp giảng dạy. Thầy phải có lời nói sinh động giàu hình ảnh thông qua các phơng pháp cổ truyền nh: Tờng thuật, miêu tả, kể chuyện, đồ dùng trực quan Qua đó ng ời thầy phải thể hiện sự am hiểu lịch sử, nghệ thuật trình bày, vốn sống, vốn kinh nghiệm chuyên môn. Khi giảng bài ngời thầy cần tạo ra tình huống dạy học có vấn đề trong toàn bộ tiết học và từng đơn vị học tập. Tình huống có vấn đề trong dạy học lịch sử đợc xuất phát từ 3 cơ sở chủ yếu. a. Các tình huống quyết định hoặc tình huống lựa chọn của quá trình lịch sử. b. Các mâu thuẫn trong kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu lịch sử. c. Mâu thuẫn của kiến thức cũ (của học sinh) với t liệu lịch sử mới mà họ vừa tiếp cận. Từ đó nêu ra nhiệm vụ mà học sinh cần làm qua vài câu hỏi định hớng. Những câu hỏi này cần đợc nêu thật rõ cho mọi ngời hiểu. Ngời thầy phải tạo ra hình ảnh cụ thể, sinh động những sự kiện đã diễn ra trọng quá khứ. Thầy giáo hoặc học sinh trình bày sự vật hoặc sự việc đã diễn ra trong lịch sử, tờng thuật, miêu tả, kể chuyện kết hợp với phơng tiện trực quan,đặc biệt chú ý các phuơng tiện nghe - nhìn. Học sinh đợc làm việc với các sự kiện có trong (SGK) hoặc các t liệu bổ sung qua các phiếu học tập. Ngời thầy tổ chức cho học sinh làm việc, tự giải quyết các vấn đề học tập đã nêu ra. Những suy nghĩ của học sinh cần phải có căn cứ sử liệu, theo phơng t duy đúng các suy luận phải có lí và phải đợc chứng minh chặt chẽ. Học Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 3 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng sinh cần đợc trình bày (nói hoặc viết) trong sự trao đổi, tranh luận tự do, dân chủ, hiểu biết lẫn nhau với thầy giáo và các bạn trong nhóm, trong lớp. ý kiến của học sinh cần đợc lắng nghe với thái độ khuyến khích, trân trọng và đợc đánh giá (khẳng định hoặc phủ định) bằng những ý kiến có cơ sở khoa học vững chắc. Thầy giáo tổ chức cho học sinh đánh giá ý kiến của các cá nhân hoặc nhóm. Thầy giáo khẳng sịnh những điều cần lĩnh hội qua tiết học, sắp xếp những điều đó vao hệ thống tri thức đã có của học sinh về thời đại lịch sử. b. Giải pháp thay thế Trong quá trình giảng dạy môn lịch sử trong nhà trờng. Tôi nhận thấy rõ nhiều trờng hợp do không xác định rõ mục đích của bài học. Vì vậy dẫn đến ngời thầy sử dụng các phơng pháp không phù hợp, cho nên không tạo ra hứng thú trong học tập của trò, không tạo ra đợc sự xúc động, sự rung cảm của học trò trớc các hiện tợng lịch sử và các sự kiện lịch sử. Do đó tác dụng giáo dục của bộ môn lịch sử còn nhiều hạn chế. Dạy học nêu vấn đề là một phơng pháp dạy học dựa trên những quy luật của sự lĩnh hội tri thức và cách thức hoạt động một cách sáng tạo, nhờ vậy nó đảm bảo cho học sinh lĩnh hội vững chắc những cơ sở khoa học, , phát triển tính tích cực , tính tự lực và năng lực sáng tạo, hìng thành cơ sở và thế giới quan khoa học cho họ. Phơng pháp này có rất nhiều u điểm , học sinh có thể hiểu sâu bài một cách vững vàng, tự lĩnh hội tri thức, tính tự giác lĩnh hội tri thức. Tuy nhiên phơng pháp này còn nhiều hạn chế nh: đòi hỏi nhiều thời gian, và nếu giáo viên mà nêu tình huống quá cao sẽ không động viên đợc học sinh tham gia một cách tích cực vào quá trình nhận thức tri thức mới. c. Vấn đề nghiên cứu. Việc sử dụng phơng pháp dạy học nêu vấn đề có năng cao hứng thú cho học sinh học môn lịch sử không? d. Giả thiết nghiên cứu Sử dụng phơng pháp dạy học nêu vấn đề có năng cao hứng thú cho học sinh học môn lịch sử trờng THCS Thanh Lơng. III. Phơng pháp Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 4 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng 1. Khách thể nghiêm cứu Tôi lựa chọn hai nhóm của học sinh 2 lớp 7a và 7b trờng THCS Thanh lơng vì có nhiều diều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học ứng dụng s phạm Giáo viên : cả 2 lớp cùng một giáo viên phụ trách giảng dạy bộ môn lịch sử Nhóm học sinh lớp 7a là lớp đối chứng Nhóm học lớp 7b là lớp thực nghiệm - Học sinh 2 lớp tham gia nghiêm cứu có nhiều điểm tơng đồng nhau về tỉ số, tỉ lệ nam ,nữ , kết quả học tập bộ môn lịch sử năm học trớc (2010- 2011) . Cụ thể nh sau: Bảng 1: Giới tính và chất lợng môn lịch sủ của học sinh hai lớp 7a và 7b Trờng thcs thanh Lơng. Số họch sinh 2 lớp Chất lợng môn lịch sử năm học tr- ớc (2010- 2011) Tổng số Nam Nữ Giỏi Khá TB Y_ kém Lớp 7a 26 15 11 4 15 4 1 Lớp 7b 24 10 14 6 15 3 o - Về ý thức học tạp: Hai lớp các em đèu tích cực chủ động trong lĩnh hội tri thứ mới - Về thành tích học tập các môn khác, hai lớp tơng đơng nhau về điểm số, về thi đua của các môn học. 2. Thiết kế. Chọn 2 lớp nguyên vẹn 7a và 7b để nghiêm cứu . trong đó 7ê là lớp đối chứng , 7b là lớp thực nghiệm. Tôi dùng bài kiểm tra trớc tác động và sau tác đọng. Kết quả cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau. Do đó tôi dùng phép kiểm chứng T- Tét để kiểm tra sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của hai nhóm trớc khi tác động. Kết quả: Bảng 2: Kiểm chứng để tác động các nhóm tơng đơng Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình cộng 5,22 5 Giá trị của T-test: p = 0,536 Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 5 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng P= 0,536 > 0,05. từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm này đợc coi là tơng đơng. Sử dụng thiết kế 2 : kiểm tra trớc tác động và sau tác động đối với các nhóm tơng đơng ( mô tả ở bảng 3) Bảng 3 : Thiết kế nghiêm cứu Nhóm kiểm tra trớc tác động tác động kiểm tra sau tác động Thực nghiệm 01 Bài dạy có sử dụng kết hợp các phơng pháp và phơng pháp nêu vấn đề 03 Đối chứng 02 bài dạy không sử dụng phơng pháp nêu vấn đề 04 ở thiết kế này tôi sử dụng phép kiểm chứng T- test độc lập. 3. Quy trình nghiêm cứu * Chuẩn bị bài gỉang của giáo viên. - Dạy ở lớp đối chứng : Thiết kế bài giảng bình thờng không phối hợp nhiều phơng pháp và sử dụng phơng pháp nêu vấn đề -Lớp thực nghiệm : thiết kế bài giảng tôi có sử dụng triệt để các phơng pháp thích hợp và sử dụng phơng pháp nêu vấn đề * Tiến hành thực nghiệm Thời gian tiến hành thực nghiệm vấn tuân thu kế hoach dạy học ở nhà tr- ờng và theo thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan ,cụ thể: Bảng 4: Thời gian thực nghiệm Thứ , ngày môn tiết theo PPCT tên bài dạy thứ 6 14/10/2011 sử 7a tiết 3 14 Nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nớc sử 7b tiết 4 14 Nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nớc Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 6 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng 4.Đo lờng Bài kiểm tra trớc và sau tác động cùng một nội dung và do cùng một giáo viên thực hiện nghiên cứu thiết kế. Bài gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Đề : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc em chọn: 1 Em có thích học môn lịch sử không? a. rất thích b Không thích lắm c không thích 2. Em thấy môn lịch sử dẻ hay khó so với môn học khác? a. Dễ hơn b. Bình thờng c. Khó hơn 3. Học lịch sử em có hiểu không? a.Hiểu b.Hiểu ít c. Không hiểu 4. Em có chuẩn bị bài cũ trớc khi đến lớp không? a. thờng xuyên b. Thỉnh thoảng c. Khong bao giờ 5. Em có tự mình làm các câu hỏi bài tập không? A, Thờng xuyên b. Thỉnh thoảng c. Không bao giờ 6.Môn lịch sử có cần thiết với cuộc sống không? a. Rất cần b. Bình thờng c. không cần 7. Em thấy mình học có tốt môn sử không? a. rất tốt b. ình thờng c. không 8. Em có thờng xuyên tìm hiểu về môn này không? a. thờng xuyên b. thỉnh thioảng c. không bao giờ 9. Em có thấy môn lịch sử hay không? A, rất hay b. Bình thờng c. Không hay 10. Điều gì ở môn lịch sử khiến em hứng thú? a. Nhiều sự kiện lịch sử thú vị b. Hiểu về quá khứ dân tộc c. bài học dễ nhớ. Bảng 5 : so sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình cộng 5,6 6,47 Độ lệch chuẩn 0,728 0,901 Giá trị của T-test:p= 0,02 Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn(SMD) 1,2 Nh trên đã chứng minh rằng hai nhóm tác đọng là tơng đơng nhau. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch trung bình T-test cho kết quả P = 0.02 cho thấy sự chênh lệch giữa điểm trung bình nhóm thực nghiệm và nhóm Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 7 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch điểm trung bình nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình SMD = (6,47 5,6) : 0,728 = 1,2 Theo tiêu trí bảng Cohen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 1,2 Cho thấy mức độ của dạy học có sử dụng phơng pháp nêu vấn đề đến kết quả của nhóm thực nghiệm là rất lớn * Giả thiết của đề tài Sử dụng phơng pháp nêu vấn đêg trong dạy học lịch sử sẽ năng cao hứng thú học tập môn lịch sử của học sinh đã đợc kiểm chứng. Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Trớc tác động Sau tác động Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Trớc tác động 5,52 5 Sau tác động 5,6 6,47 Biểu đồ so sánh điểm trung bình trớc tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Kết quả của bài kiểm tra sau tác động có điểm trung bình chung là 6,47 , kết quả bài kiểm tra tơng ứng của nhóm đối chứng có điểm trung bình là 5,6 Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 0,87 . Điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp đợc tác động có điểm trung bình cao hơn nhóm đối chứng. Chênh lệch giá trị trung bình của hai bài kiểm tra là SMD = 1,2 . Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 8 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng Điều này có nghĩa mức độ ảnh hởng của tác động là rất lớn. Phép kiểm chứng T- test điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của hai lớp là p = 0,02 . Kết luận này khẳng địng sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải là ngẫu nhiên mà là do tác động nghiêng về nhóm thực nghiệm. *. Hạn chế Bài nghiên cứu này là một giải pháp hiệu quả trong việc năng cao hứng thú học tập môn lịch sử của học sinh nhng đẻ sử dụng có hiệu quả ngời giáo viên phái có sự hiểu biết sâu về phơng pháp và vận dụng mọt cách linh hoạt vào bài giảng, tránh mất nhiều thời giạn trong việc truyền thụ tri thức mới. IV . Kết luận và kiến nghị. * kết luận Dy hc theo Phơng pháp nêu câu hỏi có vấn đề l phng phỏp phự hp vi xu th hi nhp v hin i. Trong quỏ trỡnh ỏp dng dy hc theo nguyờn tc tớch hp tụi rỳt ra bi hc : - Vic vn dng phng phỏp: Mc dự cũn mt s khú khn nhng nu hiu phng phỏp dy hc nh l mt h thng cỏc thao tỏc v cỏch thc hin tin hnh dy theo mt mc ớch nht nh thỡ nú tn ti cú ngha vi tng cỏ nhõn c th : Cú ngha l khụng cú mt phng phỏp chung cho tt c mi ngi. Mc ớch v kin thc c bn phi c thng nht trong mt nhúm, nhúm xõy dng mt phng phỏp dy cho tng cm bi, kiu bi chung v riờng. Trong ú ngi giỏo viờn phi kt hp linh hot sỏng to cỏc phng phỏp dy hc ngha l khụng lờn coi nh, coi thng hay t tụn mt phng phỏp no k c cỏc phng phỏp dy truyn thng . - Khụng cú phng phỏp no l cú hiu qu 100% . Vỡ vy ngi giỏo viờn trc ht phi nm vng phng phỏp dy hc - nm vng c phơng pháp dạy học v phi nm c ni dung , hiu thu ỏo nhng iu mỡnh cn dy thỡ kt qu t c s cao . - Vai trũ ca ngi giỏo viờn trong gi cng rt cn c ci trng : ngi giỏo viờn dy cn phi u t vo h thng cõu hi, kp thi un nn sa cha nhng biu hin i chch hng ca hc sinh, ngoi ra phi coi trng dy hc cng nh mt ngh thut cú ngha l ngi giỏo viờn phi cựng hc sinh nhp thõn vo bi hc tỏi hin lịch sử, giỳp cỏc em thc s hng thỳ say mờ khỏm phỏ. Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 9 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng - xut c mt h thng cõu hi a dng , phong phỳ , c bit l to c cỏc tỡnh hung cú vn hc sinh t gii quyt . - ỏnh giỏ, kim tra hc sinh a dng, phong phỳ trỏnh nng n hc sinh mt hng thỳ hc Ng vn. Ngi giỏo viờn phi thc s gn gi, thõn thit vi hc sinh . Trong tng gi hc, hng dn cỏc em cỏch c, cỏch nghe , cỏch vit cỏc i tng : Yu Trung Bỡnh Khỏ - Gii , cỏc em thc s nhp cuc trong mi gi học cú nh vy hiu qu tng lờn rừ rt Trờn õy l mt s suy ngh v vic lm ca tụi khi vn dng phơnh pháp dạy học. Tụi thy bc u ó thu c kt qu kh quan. So vi vic hc trc kia , cỏc em thc s say mờ hng thỳ vi mụn hc hn, cỏc em khụng cũn ngi hay s nh trc . * Kiến nghị Đối với các cáp lãnh đạo : cần quan tâm hơn nữa trong trang bị cơ sở vật chất dạy học. Động viên khuyến khích kịp thời Đối với Giáo viên: không ngừng tự học, tự bồi dỡng để hiểu biết và năng cao chuyên môn. Với kết quả đề tài này tôi mong rằng các đồng nghiệp quan tâm chia sẻ để tạo hứng thú học tập môn lịch sử cho học sinh. V. Tài liệu tham khảo - Nghiêm cứu khoa học s phạm - Bộ Giáo dục và đào tạo - Một số vấn đề đổi mới phơng pháp dạy học môn lịch ở trờng THCS - Tài liệu bồi dỡng thờng xuyên cho giáo viên - Mạng Internet. Phụ lục của đề tài Ng ời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 10 [...]... thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 17 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh Lơng Đề và bài kiểm tra trớc và sau tác động Họ và tên .Lớp Đề : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc em chọn: 1 Em có thích học môn lịch sử không? a rất thích b Không thích lắm c không thích 2 Em thấy môn lịch sử dẻ hay khó so với môn học khác? a Dễ hơn b Bình thờng c Khó hơn 3 Học lịch sử em có hiểu không? a.Hiểu b.Hiểu... bao giờ 6.Môn lịch sử có cần thiết với cuộc sống không? a Rất cần b Bình thờng c không cần 7 Em thấy mình học có tốt môn sử không? a rất tốt b ình thờng c không 8 Em có thờng xuyên tìm hiểu về môn này không? a thờng xuyên b thỉnh thioảng c không bao giờ 9 Em có thấy môn lịch sử hay không? A, rất hay b Bình thờng c Không hay 10 Điều gì ở môn lịch sử khiến em hứng thú? a Nhiều sự kiện lịch sử thú vị b... nớcyêu nhân dân Giáo dục học sinh bớc đầu hiểu rằng: Pháp luật nhà nớc là cơ sở cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 3 Kĩ năng: Phân tích và nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nớc của nhà Lý Rèn kĩ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu biểu (Thời Lý) B Phơng tiện dạy học: - Bản đồ Việt Nam - Khung sơ đồ tổ chức hành chính nhà nớc (Để trống) C Tiến trình dạy học 1 ổn định tổ chức.. .Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh Lơng A.Kế hoạch bài học Bài 10 tiết 14 Nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nớc A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Các chính sách của nhà Lý đề ra để xây dựng đất nớc: Dời đô về Thăng Long, Đặt tên nớc là Đại Việt, chia lại đất nớcvề mặt hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền TƯ và địa phơng, xây dựng luật pháp chặt chẽ, quân đội vững mạnh 2 T tởng:... trình dạy học 1 ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những nét phát triển của nền kinh tế tự chủ dới thời Đinh - Tiền Lê ? Tại sao thời Đinh - Tiền Lê các nhà s đợc trọng dụng 3 Bài mới: - Giới thiệu bài - Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy chuẩn kĩ năng Ngời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th chuẩn kiến thức 11 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh Lơng Hoạt động 1: 1 Sự thành lập nhà Lý... :Nguyễn Thị Minh Th 14 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh Lơng ? Giúp vua lo việc nớc có những ai ? ? Bộ máy chính quyền địa phơng đợc tổ chức nh thế nào ? ? Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những ngời trong dong họ ? ? Vì sao ở thời nhà Lý khi hoàng tử đợc nối ngôi vua bắt ngời đó phải ra ngoài thành tim hiểu cuộc sống của nhân dân ? Hoạt động 2: Pháp luật và quân đội thời... Các triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua Gọi học sinh nhận xét và bổ sung Ngời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 16 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh Lơng Bài tập 2: Giáo viên vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nớc bằng khung trống yếu cầu học sinh điền tiếp: Chính quyền trung ơng: các quan văn Chính quyền địa phơng: lộ, phủ 4 Hớng dẫn về nhà - Học bài theo mục lục, vẽ sơ đồ bộ máy nhà nớc -Làm... em hứng thú? a Nhiều sự kiện lịch sử thú vị b Hiểu về quá khứ dân tộc c bài học dễ nhớ Thang điểm bài kiểm tra Nếu chọn a đợc 1 điểm Nếu chọn b đợc 0,5 điểm Nếu chọn c đợc 0,25 điểm Ngời thực hiện :Nguyễn Thị Minh Th 18 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh Lơng Mục lục mục lục I Tóm tắt đề tài II Giới thiệu III Phơng pháp trang 1 2 5 1 Khách thể nghiêm cứu 2 Thiết kế 3 quy trình nghiêm cứu... Pháp luật và quân đội thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, nớc ta cha có hệ thông pháp luật Năm 1042 Ban hành bộ luật hình th - Bộ luật đầu tiên ở nớc ta (Hiện nay không còn) ? Nêu nội dung của một số điều luật Giáo viên đọc tài liệu tham khảo về một số điều luật trong bộ luật hình th (SGV) ? Theo em có cần thiết cần có Bộ luật hình th không ? Tác dụng của nó nh thế nào ? - Quan văn, quan võ - Đứng đầu các phủ, huyện... :Nguyễn Thị Minh Th 13 Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh Lơng Chính quyền trung ơng: Vua quan đại thần các quan văn Chính quyền địa các quan võ lộ, phủ phơng: Huyện hơng, xã ? Đứng đầu nhà nớc là ai ? hơng, xã - Vua trực tiếp nắm giữ mọi quyền hành: Sắp xếp và cài đặt các quan lại, ban hành các đạo luật - Về sau vua giao cho các đại thần - Chỉ giữ quyết định chung, vua ở ngôi theo cha truyền . Đề tài nghiên cứu s phạm ứng dụng THCS Thanh L ơng Đề tài Nghiên cứu khoa học : Sử dụng phơng pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy lịch sử trung học cơ sở Ngời viết: Nguyễn. của dạy học có sử dụng phơng pháp nêu vấn đề đến kết quả của nhóm thực nghiệm là rất lớn * Giả thiết của đề tài Sử dụng phơng pháp nêu vấn đêg trong dạy học lịch sử sẽ năng cao hứng thú học. động Thực nghiệm 01 Bài dạy có sử dụng kết hợp các phơng pháp và phơng pháp nêu vấn đề 03 Đối chứng 02 bài dạy không sử dụng phơng pháp nêu vấn đề 04 ở thiết kế này tôi sử dụng phép kiểm chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng phưng pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy lịch sử ở THCS, SKKN Sử dụng phưng pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy lịch sử ở THCS, SKKN Sử dụng phưng pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy lịch sử ở THCS