Thiết kế giáo án điện tử Hóa hữu cơ 11 bằng PowerPoint

14 1.4K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 21:42

. nghiên cứu là: Thiết kế giáo án điện tử chơng trình hoá học hữu cơ 11 THPT bằng phần mềm MS POWERPOINT. II. Mục đích của đề tài Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 1 Trờng THPT Sơn Động số 3 Sáng kiến kinh. bất cứ bài giảng điện tử nào cũng đem lại hiệu quả trong việc giảng dạy, chúng ta cần biết chọn lựa những bài nào nên soạn bằng giáo án điện tử, bài nào nên dạy bằng giáo án thông thường. Ngoài. thành một bài giảng với những nội dung cần thiết nhất trên MS PowerPoint. 4) Vận dụng để soạn một số giáo án điện tử chương trình hóa hữu cơ lớp 11 THPT (phần hiđrocacbon) và sưu tầm một một

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan