Hướng dẫn học sinh kĩ năng trình bày trên mô hình mẫu vật hoặc tranh ảnh trong giảng dạy sinh học ở trường THCS

19 1.6K 8
Hướng dẫn học sinh kĩ năng trình bày trên mô hình mẫu vật hoặc tranh ảnh trong giảng dạy sinh học ở trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài - Cơ sở lý luận: Cùng với nước khác giới Việt Nam phát triển theo hướng cơng nghiệp hố đại hố Muốn thực điều điều khơng thể thiếu phải nhanh chống tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật giới vào thời điểm ngày công nghệ phát triển vũ bảo nước ta hội nhập nề kinh tế giới Vì lý người giáo viên phải nghiên cứu, tìm tịi học hỏi đề biện pháp tích cực trình giảng dạy nhằm đổi phương pháp dạy học nhằm định hướng cho học sinh có tri thức kỹ vững bước vào sống Sinh học môn khoa học thực nghiệm liên hệ thực tế đời sống người nói riêng người giới nhân loại nói chung Mơn sinh học chương trình dạy học bậc trung học sở thiết kế, xếp theo chủ yếu lô gíc (Thực vật - Động vật - Giải phẫu sinh lý người – Di Truyền – Sinh thái Môi trường) Đây mơn học có nhiều ứng dụng thực tế, gần gủi với sống thường ngày học sinh Từ tạo kích thích, tính tị mị thích tìm hiểu học sinh đặc biệt môn học giúp em mô tả đặc điểm hình thái, cấu tạo thể sinh vật, lợi ích tác hại qua đại diện nhóm sinh vật mối quan hệ với mơi trường sống - Cơ sở thực tiễn: Là giáo viên trường không lâu, tuổi nghề trẻ, không giám nói “ kinh nghiệm” thời gian giảng dạy, qua đúc kết rút qua dạy, tiết dạy như: bàêng ánh mắt đồng tình, cánh tay giơ lên, lời phát biểu thảo luận sôi cảm nhận không thoả mãn hay thành công lớn người giáo viên đứng bục giảng truyền đạt kiến thức cho học sinh Để tạo nên thành công giảng hay tiết học phương pháp dạy học yếu tố thành công lớn người giáo viên Tôi mong muốn phương pháp dạy học góp phần vào phương pháp dạy học sinh học ngày hoàn thiện, kích thích tính hứng thú sáng tạo tinh thần tự giác, ý thức hoạt động độc lập học sinh Đó lí chọn đề tài để nghiên cứu Cuối xin cảm ơn bạn đồng nghiệp em học sinh giúp hoàn thành đề tài Tuy thân có nhiều cố gắn tránh khỏi sai sót mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đề tài sau hoàn thành tốt hơn! Phạm vi đề tài Làm giúp em mơ tả trình bày hình thái cấu tạo, vị trí quan, phần sinh vật thông qua mẫu vật , mơ hình tranh ảnh trước bạn trang lứa trước người Là giáo viên dạy môn sinh học quan tâm đến vấn đề Chính lẽ tơi vào tìm hiểu vấn chuyên đề: “Hướng dẫn học sinh kĩ trình bày mơ hình mẫu vật tranh ảnh giảng dạy sinh học trường THCS” PHẦN THỨ NHT: Thực trạng trớc thực giảI pháp ®Ị tµi Nghiên cứu tình hình: a.Thuận lợi: - Đặc điểm trường: Được quan tâm cấp uỷ Đảng, quyền địa phương quan tâm ngành giáo dục Cơ sở vật chất nhà trường đủ cho học sinh học hai ca ngày, đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy trang bị đủ cho khối Đặc biệt có quan tâm đạo sát ban giám hiệu nhà trường, quan tâm phụ huynh học sinh Học sinh có quan tâm đến công việc học tập - Đặc điểm môn: Sinh học môn khoa học thực nghiệm tạo kích thích tính tị mị, kích thích hứng thú học tập tìm hiểu học sinh đặc biệt môn sinh học cịn giúp em mơ tả đực hình thái, giải thích chế sinh lý, mơ tả hình thái, cấu tạo thể sống từ đơn giản đến phức tạp (lồi tiến hố cao nhất) thơng qua đại diện lớp, bộ, nhóm, ngành mối qua hệ với mơi trường sống thuận lợi đáng kể việc thực chuyên đề Với phương pháp dạy học theo hướng đổi Bộ giáo dục đào tạo trang bị trường trung học sở toàn quốc nhiều đồ dùng hỗ trợ cho dạy học không khai thác hay sử dụng hết giá trị lãng phí tiền đóng góp hy vọng nhân dân Một thuận lợi thực đề tài cac tiết dạy môn sinh học có đồ dùng dạy học (mơ hình, tranh ảnh vật mẫu thực tế) Học sinh hăng hái, say mê thích thú học mơn Bên cạnh đó, giáo viên học sinh thuận tiện dễ tìm mẫu vật để phục vụ cho tiết dạy học tập học sinh b Khó khăn: Với phương pháp dạy học đổi đòi hỏi học sinh phải làm việc nhiều đặc biệt với có đồ dùng dạy học: mẫu vật, mơ hình tranh ảnh địi hỏi học sinh phải tự nghiên cứu thảo luận nhóm để rút kiến trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung giáo viên thường xuyên sử dụng tạo cho em thói quen học tập, làm việc dễ dàng hơn, giáo viên không sử dụng thường xuyên mà dạy “chay” (không có đồ dùng dạy học) Khơng làm điều có nhiều lý do, lý là: nhiều dạy địi hỏi phải có thiết bị, đồ dùng tự làm (làm bổ sung), kinh phí, học sinh học thụ động (chủ yếu học sinh dân tộc, điều kiện gia đình cịn nhiều khó khăn,….) … Ví dụ: Muốn dạy có mẫu vật như: Cá, Ếch, Thỏ, Chim, phải có kinh pí để mua số khơng có mẫu vật, khơng có mơ hình hay khơng có tranh ảnh buộc giáo viên phải mua hay tự vẽ Trình bày thực trạng Thực trạng số lớp kỹ trình bày mơ hình, mẫu vật tranh ảnh hạn chế Qua khảo sát nhiều năm giảng dạy thân nhận thấy: - Khoảng 10% học sinh tương đối có kỹ trình bày mẫu vật, mơ hình hay tranh ảnh - Số học sinh lại (khoảng 80%) gặp khó khăn việc trả lời câu hỏi cách trình bày trước lớp tranh ảnh, vật mẫu hay vị trí, thuyết trình lại vật mẫu mơ hình Ngồi ra, tiết học em cịn thụ động, khơng có hứng thú, chưa ý dẫn tới kết học tập chưa cao PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG ĐỀ TÀI VÀ CÁC GIẢI PHÁP: Cách trình bày giải pháp Trong chương trình sinh học trường THCS trươc nội dung trọng đến hệ thống kiến thức lý thuyết chủ yếu kênh chữ phát triển chặt chẽ khái niệm, định luật, thuyết khoa học chương trình sinh học bậc THCS thiết kế dựa tư tưởng nhấn mạnh vai trò tích cực chủ động người học kênh hình kênh chữ song song kênh hình nhiều kênh chữ, kênh chữ nhiều kênh hình Trong đó, coi trọng việc trao dồi kiến thức lẫn kỹ lực nhận thức học sinh Để giúp học sinh trình bày hay mơ tả hình thái, cấu tạo lồi sinh vật thơng qua mẫu vật, mơ hình tranh ảnh học sinh phải tự tìm hiểu trước nhà kết hợp với hướng dẫn giáo viên lên lớp Chính nhận thấy học tập học sinh thụ động, khơng mạnh dạn trình bày mẫu vật, mơ hình tranh ảnh trươc lớp Tơi tìm hiểu nguyên nhân đề số biện pháp thích hợp để khắc phụ nâng cao hiệu giảng dạy tiết học * Nguyên nhân dẫn đến học sinh học thụ động, không mạnh dạn trình bày mẫu vật, mơ hình tranh ảnh trước lớp : - Phương tiện, đồ dùng dạy học không đầy đủ cho tiết học, số có mẫu vật, mơ hình hay tranh ảnh - Do giáo viên không thường xuyên gọi em lên bảng trình bày trước lớp - Học sinh thường lười nhác khơng tìm hiểu hay soạn trước nhà, nhút nhát chưa mạnh dạn - Phụ huynh chưa thật tạo điều kiện quan tâm đến việc học tập con, em Néi dung biƯn ph¸p thùc hiƯn Bộ mơn sinh học trường trung học sở cã tõ líp ®Õn líp Mét nh÷ng kiÕn thøc quan träng môn giáo viên phải phát huy kỹ mô tả trình bày hình thái cấu tạo thể sinh vật thông qua mẫu vật tranh ảnh nội dung mà ®Ị tµi cần ®Ị cËp tíi: - Lùa chän thiÕt bị dạy học: Căn vào mục tiêu dạy học, nội dung kiến thức sách giáo khoa, vào điều kiện thời gian cho phép, vào điều kiện địa phơng v sở vật chất nhà trờng, đặc biệt phải vào cỏc loại thiết bị dạy học định chọn + Tranh v: u điểm d sử dụng thuận tiện; nhợc điểm không mô tả đợc trình sinh học + Mô hình: Ưu điểm giúp hc sinh d hình dung cụ thể đối tợng nghiên cứu; nhợc điểm: đòi hỏi phải chuẩn bị công phu nhiỊu thêi gian míi cã kÕt qu¶ + Mẫu vËt thật: Ưu điểm cung cấp thông tin xác đối tợng nghiên cứu; nhợc điểm: đòi hỏi phải chuẩn bị công phu mà giáo viên không nhận c quan tâm đến tinh thần hay thï lao vËt chÊt đơn vị sở tại, học sinh chưa quan tâm trọng để tìm kiếm - Lựa chọn phơng pháp sử dụng thiết bị dạy học: + Thiết bị dạy học đóng vai trò nguồn cung cấp tri thức + Thiết bị dạy học ®ãng vai trß minh häa kiÕn thøc míi + ThiÕt bị dạy học đóng vai trò kiểm tra kiến thức đà học Để rèn luyện đợc kỹ cần đảm bảo yêu cầu sau: + Gv phải biết tổ chức hớng dẫn, dẫn dắt hc sinh quan sát mẫu vật, mô hình tranh ảnh cách khoa học, hợp lý nhằm giúp cho học sinh phải suy nghĩ, phải t sáng tạo + Đối vi tranh ảnh phải để hình câm (khụng chỳ thớch hoc ch gi ý) để hc sinh tự mô tả v hon thnh + Hc sinh cần phải đọc bài, quan sát hình trớc nhà kết hợp với hớng dẫn Gv lớp để lnh hi tri thc hay trình bày tốt Một số phơng pháp hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực ngời học * Quan sát: Phơng pháp quan sát phơng pháp dạy hc sinh cách sử dụng giác quan để lnh hi tri thức trực tiếp, có mục đích vật, tợng diễn tự nhiên sống mà không cần có can thiệp vào trình diễn biến vật tợng Phơng ph¸p quan s¸t bao gåm bíc: + Quan s¸t ®Ĩ thu thËp th«ng tin + Xư lý th«ng tin ri rút kết luận Vậy phơng pháp quan sát đợc sử dụng có tác dụng kích thích t tớnh tích cực, độc lập chủ ®éng cđa học sinh, gióp học sinh cã thĨ tìm kiÕm tri thøc Cïng víi sù t×m kiÕm tri thøc, hc sinh đợc rèn luyện số kỹ nh: cân, đo, ghi chép, báo cáo Đặc biệt, sau quan sát mu vật, mô hình tranh ảnh hc sinh tự trình bày lại đặc điểm, cấu tạo hình thái sinh vật * Dạy học hợp tác nhóm nhỏ Lớp đợc chia thành nhóm nhỏ từ ngời Mỗi nhóm cử ngời điều khiển, th ký ngời đại diện trình bày - Dạy học hợp tác nhúm nhỏ bao gồm bớc: + Gv nêu vấn đề, xác định nhiƯm vơ nhËn thøc + Tỉ chøc c¸c nhãm, giao nhiƯm vơ tõng nhãm + Híng dÉn thùc hiƯn - Làm việc theo nhóm (thực theo yêu cầu giáo viên) - Phơng pháp có ý nghĩa tích cực ngời học là: + Tạo điều kiện cho hc sinh đợc tham gia + Học đợc kiến thức từ thành viên nhóm + Phát triển kỹ cá nhân kỹ trình bày trớc đông ngời, kỹ giao tiếp Từ hiểu thêm thân bạn thông qua việc trao đổi tơng tác, chia s kinh nghiệm học hái lÉn * Lu ý: Nªn chia nhãm nhá nhiều hc sinh ỷ lại vào ngời khác làm ồn mt trt t ca lớp - Câu hỏi đặt phải vừa sức xen kẽ chút câu hi khó Ngoài ra, để tạo điều kiện rèn luyện kỹ trình bày cho hc sinh giáo viên nên sử dụng kết hợp phơng pháp Thông qua số học môn sinh học có mẫu vật, mô hình tranh ảnh giáo viên cã thĨ rÌn lun cho häc sinh kü trình bày cách mạnh dạn, nhanh nhẹn lu loát trớc nhiều ngời Đối với dạy có mẫu vật - Để dạy giáo viên phải chuẩn bị mẫu vật cho tốt, phải nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm, cấu tạo, hình thái sinh vật thật kết hợp hình saựch giaựo khoa cần dạy trớc nhà - Đối với dạy có mẫu vật học sinh không chuẩn bị trớc giáo viên hớng dn chuẩn bị cho em - Dạy giáo viên nên sử dụng phơng pháp quan sát thảo luận nhóm nh - Giáo viên lên kế hoạch tổ chức thiết kế hoạt động cụ thể cho hc sinh: Để giúp em xác định rừ trình bày đợc đặc điểm mu vật giáo viên nên kết hợp treo tranh, h×nh sách giáo khoa cho häc sinh quan sát Sau yêu cầu hc sinh quan sát mu vật kết hợp hỡnh v, giáo viên đặt câu hỏi học sinh thảo luận nhóm Giáo viên gọi học sinh đại diện nhóm lên bảng trình bày mu vật Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, sau nhận xét, b sung ri kÕt luËn yêu cầu học sinh rút kết luận Ví dụ : Bài 13 CẤU TẠO NGỒI CỦA THÂN (sinh học 6) Mục : Tìm hiểu cấu tạo thân Ở mục giáo viên yêu cầu bàn (nhóm) phải chuẩn bị mẫu vật trước nhà Để rèn luyện cho học sinh lớp kĩ trình bày mẫu vật giáo viên phải thiết tổ chức, thiết kế hoạt động cụ thể, quan tâm, trọng đến hoạt động nhóm Hoạt động giáo viên - Gv yêu cầu Hs đem mẫu thân (cành) lên bàn để quan sát Hoạt động học sinh - HS dặt thân (cành) lên bàn, kết - Gv treo H13.1, yêu cầu Hs quan sát hợp quan sát hình đối chiếu với đối chiếu với mẫu vật hình Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi sau : ?Thân mang phận nào? Hs thảo luận thống câu hỏi ?Những điểm giống thân và trả lời cành? Hs quan sát vật mẫu trả lời ?Vị trí chồi thân câu hỏi Gv đưa cành? ?Vị trí chồi nách? ?Chồi phát triển thành phận cây? Gv gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp, nhóm khác nhận xét, bổ sung Gv nhËn xÐt, kÕt luËn Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung Giới thiệu số học có mẫu vật thật: Sinh học 6: Bài 4: Có phải tất thực vật có hoa Bài 9: Các loại rễ, miền rễ Bài 12: Biến dạng rễ Bài 18: Biến dạng thân Bài 19: Đặc điểm bên Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng người Bài 28: Cấu tạo chức hoa Sinh học 7: Bài 15: Giun đất Bài 18: Trai sông Bài 22: Tôm sông Bài 26: Châu chấu Bài 31: Cá chép Bài 35: ch ng Trong chơng trình sinh học 8, mu vật hơn, có mu vật giáo viên nên u tiên dùng mu vật dùng mô hình tranh ảnh tiếp cận với mu vật sẻ tăng không khí học tập hứng thú tìm tòi học sinh Đối với dạy có mô hình + Đảm bảo nguyên tắc dạy học, phù hợp với nội dung kiến thức, mô hình đợc đa lúc cách, đợc đặt vị trí thuận lợi cho lớp quan sát - Với sử dụng mô hình giáo viên thiết kế dạy học theo bớc sau: Bớc 1: Giáo viên giới thiệu tên mô hình, nêu rỏ mục tiêu việc quan sát hay thao tác với mô hình Bớc 2: Khai thác nội dung mô hình Đầu tiên nên yêu cầu học sinh quan sát kỉ mô hình (ra câu hỏi cho học sinh làm việc, để học sinh biết rỏ em phải làm gì? em phải làm nh nào? nên có câu hỏi định hớng cho học sinh mô tả thao tác với mô hình) Sau nhấn mạnh vào nội dung mô hình cần quan tâm để có câu hỏi tập trung ý hay giải thích cấu trúc mô hình yêu cầu tháo lắp mô hình để quan s¸t Bước 3: Học sinh rút kết luận từ việc quan sát hay thao tác với mô hình Ví dụ: Bài 15 AND (AXIT ĐÊƠXIRIBƠNUCLÊIC) (sinh học 9) Mục 2: Cấu trúc không gian phân tử AND Mục tiêu: Hs mô tả cấu trúc không gian phân tử AND Hoạt động giáo viên Gv đưa nhóm mơ hình phân tử Hoạt động học sinh Nhóm Hs nhận mơ hình phân tử ADN Giới thiệu cấu trúc không gian ADN phân tử ADN 10 Hs quan sát mơ hình đối chiếu hình vẽ thảo luận nhóm mơ tả cấu trúc khơng gian phân tử ADN Gv treo hình 15 SGK phóng to yêu cầu Hs quan sát kết hợp với mơ hình, thảo luận nhóm trả lời: - Hs lên bảng trình bày mơ ? Mơ tả cấu trúc khơng gan phân hình - Hs khác theo dõi, nhận xét, bổ tử AND? Gv gọi đại diện nhóm trình bày cấu sung trúc khơng gan phân tử AND trước lớp, nhóm khác nhận xét, bổ sung Gv nhận xét chốt lại kiến thức - Hs tiếp tục quan sát mơ hình hình vẽ trả lời câu hỏi Gv yêu cầu Hs tiếp tục quan sát mơ hình thực  ? Các loại nuclêơtit hai mạch liên kết với nhu thành cặp? ? Giả sử trình tự đơn phân mạch AND sau: - A - T- G - X - T- A - G - T- X - Hs tr li Trình tự đơn phân đoạn mạch Hs khỏc nhn xột, b sung tơng ứng nh nào? Gv: Gọi Hs trả lời Gv: Nhận xét chốt lại Giới thiệu số dạy có mô hình: Sinh 6:Bài 9: Các miền rễ 11 Bài 15: Cấu tạo thân non Bài 20: Cấu tạo phiến Sinh 7: Bi 22: Tôm sông Bài 26: Châu chấu Bài 31: Cá chép Bài 33: Câu tạo cá Bài 35: Ếch đồng Bài 36: Cấu tạo Ếch Bài 38: Thàn lằn bóng dài Bài 41: Chim bồ câu Bài 42: Cấu tạo chim Sinh 8: Bài 7: Bộ xương Bài 13: Tim mạch máu Bài 24: Tiêu hoá quan tiêu hoá Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian Sinh 9: Bài 15: ADN ( axit đêôxiriboonucleeic) Bài 17: ARN ( axit ribônuclêic) * Đối với dạy học có tranh ảnh khơng có mơ hình hay mẫu vật 12 Một số dạy khơng có mẫu vật, khơng có mơ hình có tranh ảnh giáo viên nên sử dụng triệt để tranh ảnh có sách giáo khoa có hình vẽ mà thiết bị khơng có giáo viên phải v b sung cho tit dy - Giáo viên yêu cầu hc sinh nhà tìm hiểu, quan sát trớc hình vẽ - giáo viên sử dụng kết hợp phơng pháp: Quan sát hợp tác nhỏ hc sinh tự quan sát thu thập thông tin để trình bày tranh ảnh - Bài day có sử dụng tranh ảnh giáo viên tiến hành nh sau: + Đảm bảo nguyên tắc dạy học, phù hợp với nội dung kiến thức, tranh đợc đa lúc cách, treo vị trí thuận lợi cho lp d quan sát + Cỏch tiến hành: Bước 1: Giao viên giới thiệu tranh, nêu rõ mục đích việc quan sát tranh, đưa yêu cầu học sinh (ra câu hỏi hệ thống câu hỏi cho học sinh làm việc, để cac em bbiết rõ em phải làm gì? Các em phải làm nào? để lĩnh hội kiến thức) Bước 2: Khai thác nội dung tranh yêu cầu học sinh mô tả tranh (nêu câu hỏi định hướng cho học sinh mô tả cho trước số từ hay tập hợp từ để học sinh mô tả theo ý đồ giáo viên hay với nội dung bbức tranh) Sau nhấn mạnh vào nội dung tranh câu hỏi tập trung ý học sinh vào Bước 3: Học sinh rút kết luận từ việc quan sát tranh Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng trình bày tranh, học sinh khác nhận xét Ví dụ: Bài 26: CHÂU CHẤU (sinh học 7) Mục 2: Tìm hiểu cấu tạo châu chấu Để Hs tự trình bày mơ tả xác đặc điểm cấu tạo châu chấu giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ sách giáo khoa Hs quan sát mơ hình kết hợp với hình vẽ trình bày cấu tạo châu chấu từ so sánh với tơm sơng để thấy tiến hố lớp sâu bọ so với lớp giáp xác 13 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Gv treo tranh cấu tạo châu chấu Hs qua sát mơ hình nghe Gv giới u cầu Hs quan sát mơ hình giới thiệu thiệu đối chứng với hình(tranh) đồi chứng Hs xác định đặc điểm cấu tạo Gv yêu cầu Hs quan sát tranh trả lời : châu chấu ? Châu chấu có hệ quan nào? Đại diện nhóm Hs lên bảng trình bày, ?Đặc điểm hệ quan? yêu cầu rõ đặc điểm hệ Gv gọi Hs lên bảng trình bày hình vẽ, gọi Hs khác lên mơ hình cấu tạo Nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ châu chấu sung Gv nhận xét, kết luận Gv tiếp tục yêu cầu Hs thảo luận : ? Hệ tiêu hoá hệ tiết có quan hệ với Hs thu nhận kiến thức Hs quan sát hình, thảo luận nhóm ? ? Vì hệ tuần hồn sâu bọ lại đơn giản hệ thống ống khí phát triển ? Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác ? Cấu tạo châu chấu có đặc nhận xét, bổ sung 14 điểm khác với tôm sông? Gv nhận xét, bổ sung chốt lại kiến thức Hs nhớ lại đặc điểm cấu tạo tôm sông so sánh Hs thu nhận kiến thức, ghi nhớ Đa số dạy sinh học trung học sở có tranh ảnh Tuy nhiên số tranh, ảnh khơng có pịng thiết bị nên giáo viên tự vẽ để phục vụ cho cho tiết dạy tốt Qua ví dụ ta thấy đặc thù môn sinh học học sinh phải quan sát, phân tích, thảo luận để tìm đặc điểm đặc trưng cấu tạo, hình thái sinh nghi với điều kin mụi trng sng Trong dạy có sử dụng mô hình ủo duứng daùy hoùc sẻ giúp tiết học sôi nổi, tạo hứng thú học tập cho hc sinh Từ phân tích ví dụ ta thấy vai trò ngời giáo viên hc sinh trình hoạt động giáo viên ngời lập kế hoạch, thiết kế câu hỏi hớng dẩn hc sinh quan sát mẫu vật, mô hình tranh ảnh Để dạy đợc phần đòi hỏi ngời giáo viên phải có kỹ hớng dẫn hc sinh quan sát mẫu vật, mô hình tranh ảnh Trong trình hớng dẫn phải tạo đợc hứng thú kích thÝch tÝnh tß mß khoa häc cđa học sinh PHẦN TH BA: KếT QUả Sau thời gian nghiên cứu thử dạy lớp khối Tôi thấy ban đầu em nhút nhát, thụ động không mạnh dạn lên bảng trình bày mẫu vật, mô hình hoạc tranh ảnh Nhng qua thời gian quen với phơng pháp em có tiến nhiều, kết đạt đợc khả quan thông qua kÕt qu¶ häc tËp ë học sinh KÕt qu¶ đạt đợc nh sau: 85% hc sinh thích phơng pháp dạy học Đa số em hứng thú, say mê yêu thích môn học thông qua phơng pháp dạy học Với phơng pháp học đà giúp em có kỹ trình bày mẫu vật, mô hình hoạc tranh ảnh trớc lớp Từ đó, em đà mạnh dạn hơn, t tin trình bày vấn đề trớc nhiều ngừơi Đặc biệt kết kiểm tra cht lợng cao nhiều 15 15% hc sinh thích phơng pháp dạy học cũ Trong 15% đa số học sinh yếu kém, em thích nghe giáo viên truyền đạt tim tòi, suy nghĩ PHN TH T: BàI HọC KINH NGHIệM Để thực chuyên đề này, giáo viên cần hc sinh chuẩn bị tht kỹ trớc lên lớp Nếu dạy có mẫu vật, yêu cầu hc sinh chuẩn bị theo nhóm (nhng giáo viên phải phòng ngừa, phải chuẩn bị) Để tiết dạy sôi giáo viên phải tạo hứng thú với hc sinh, đa nhiều tình có vấn đề yêu cầu hc sinh giải Kinh nghiệm cho thấy giáo viên thờng xuyên gọi em lên trình bày mẫu vật, mô hình tranh ảnh trớc lớp ngày rèn luyện thờm cho học sinh kỹ trình bày v mnh dn KếT LUậN Với cách dạy học phơng pháp giáo viên trở thành ngời thiết kế , tổ chức hoạt động độc lập, hoạt động nhóm đà ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cđa học sinh, hình thành hc sinh kỹ Qua cách hớng dẫn hc sinh quan sát mẫu vật, mô hình tranh ảnh, học sinh mô tả trình bày đợc hình thái cấu tạo thể sinh vật ngôn ngữ sinh học cách xác , khoa học.Từ đà hình thành phát triển cho hc sinh kỹ trình bày vấn đề trớc nhiều ngời cách tự tin , lôi ngời nghe Đây vấn đề không mà hầu hết giáo viên quan tâm Là giáo viên dạy môn sinh học không ngừng phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm để rèn cho hc sinh kỹ trình bày mẫu vật, mô hình tranh ảnh Để tiết dạy có thiết bị dạy học nhằm phát huy tính tích cực, t sáng tạo hc sinh Đồng thời rèn luyện cho hc sinh kỹ trình bày mẫu vật, mô hình tranh ảnh.Tôi xin đề xuất với ban quản lý, ban lÃnh đạo ngành bổ sung thêm mô hình tranh ảnh cho cha có, ủng hộ kinh phí cho dạy có mẫu vật giáo viên phải mua Trên chuyên đề với ý kiến tôi, mong quý thầy cô tham khảo, đóng góp ý kiến để giúp rút kinh nghiệm hoàn chỉnh cho đề tài 16 KIEN NGHề: ẹeồ naõng cao chất lượng dạy học môn sinh học trường có vài kiến nghị sau: - Đối với môn sinh học đặc biệt sinh học dụng cụ thiếu nhiều (Nhất tranh ảnh trực quan) nên đề nghị nhà trường có biện pháp bổ sung để việc dạy học đảm bảo hiệu chất lượng - Cần có phòng thực hành sinh học riêng để nâng cao chất lượng thực hành Vì thực chất thực thực hành vòng 45 phút thực tốt Hơn nhiều thực hành mổ động vật như: Ếch, Giun, Cá… phải có nơi thực hành cụ thể tránh gây vệ sinh làm ảnh hưởng tới học sau - Ban giám hiệu nhà trường, tổ môn cần quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ kinh phí, điều kiện tinh thần thực hành môi trường tự nhiên (thực tế thiên nhiên) lớp lớp - Cần kết hợp chặt chẽ với ba môi trường giáo dục đặc biệt hội cha mẹ học sinh tổ chức có liên quan như: ban dự án bảo vệ rừng, khu sinh thái, khu du lịch, ban quản lý bảo vệ môi trường, nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho số tiết học đảm bảo có hiệu chất lượng việc giáo dục học sinh TàI LIệU THAM KHảO Sách giáo khoa, sỏch giaựo viên sinh häc – Ngun Quang Vinh (chủ biên) NXB GD- 2002 Sách giáo viên, giaựo vieõn sinh học – NguyÔn Quang Vinh – NXB GD- 2003 Sách giáo khoa sinh hc Nguyên Quang Vinh – NXB GD - 2006 17 S¸ch gi¸o khoa, giáo viên sinh học – Ngun Quang Vinh – NXB GD- 2004 Båi dìng thêng xuyªn chu kỳ III, 2- Nguyễn Hải Châu- GD 2007 t lát Sinh học Lý luận dạy học sinh học đại cương (ĐHSP) - Đinh Quang Báo - NXB GD Hướng dẫn Chuẩn kiến thức kĩ môn sinh học THCS - Ngô Văn Hưng (chủ biên) - NXB GD 18 MỤC LỤC Lời nói đầu: - Lí chọn đề tài Trang - Phạm vi đề tài Trang Phaàn 1: Thực trạng -Nghiên cứu tình hình Trang -Trình bày thực traïng Trang Phần thứ 2: Nội dung giải pháp Trang Phần thứ 3: kết Trang 10 Bài học kinh nghiệm Trang 11 Kết luận Trang 11 Kieán nghò Trang 11 Tài liệu tham khảo Trang 13 Muïc luïc Trang 14 19 ... hc sinh kỹ trình bày mẫu vật, mô hình tranh ảnh Để tiết dạy có thiết bị dạy học nhằm phát huy tính tích cực, t sáng tạo học sinh §ång thêi rÌn lun cho học sinh kü trình bày mẫu vật, mô hình tranh. .. thành hc sinh kỹ Qua cách hớng dẫn hc sinh quan sát mẫu vật, mô hình tranh ảnh, học sinh mô tả trình bày đợc hình thái cấu tạo thể sinh vật ngôn ngữ sinh học cách xác , khoa học. Từ đà hình thành... kỹ trình bày mơ hình, mẫu vật tranh ảnh cịn hạn chế Qua khảo sát nhiều năm giảng dạy thân nhận thấy: - Khoảng 10% học sinh tương đối có kỹ trình bày mẫu vật, mơ hình hay tranh ảnh - Số học sinh

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:43

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 8. Hướng dẫn Chuẩn kiến thức kĩ năng môn sinh học THCS - Ngô Văn Hưng (chủ biên) - NXB GD.

  • MUÏC LUÏC

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan