SKKN Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Powerpoint

29 2.9K 19
SKKN Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Powerpoint

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. http://dangdam36.violet.vn ĐT: 0984344986 1 SKKN: Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Microsoft Powerpoint một vài kinh nghiệm nhỏ trong quá trình soạn giáo án điện tử nhằm giúp cho bản thân. ĐT: 0984344986 2 SKKN: Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Microsoft Powerpoint - Thời gian chuẩn bị cho một việc soạn giáo án điện tử quá dài, có thầy cô giáo mất cả tuần hay. 0984344986 15 SKKN: Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Microsoft Powerpoint B. MỘT SỐ KINH NGHIỆM RIÊNG: 1. Chọn nội dung để soạn - giảng: Xác định bài giảng hay phần bài giảng

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan