Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3

13 1.7K 2
Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. hiểu đề tài này ở trường và đưa ra Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 ’ để hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy tốt hơn .giúp giáo viên và học sinh tiếp cận với. Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 ’ PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Ngày nay, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu. đa số giáo viên còn hạn chế thì đây cũng là một trở ngại không nhỏ đến việc dạy học bằng GAĐT. 1.4. Một số giáo viên bước đầu làm quen với việc soạn giảng bằng GAĐT nên chưa có những kinh nghiệm

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan