SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy Đạo hàm và tích phân TOÁN THPT

17 2K 3
SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy Đạo hàm và tích phân TOÁN THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. các CT đạo hàm của hàm hợp) *BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC ĐẠO HÀM: 9 Sáng kiến kinh nghiệm: ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN Đạo hàm của các HSSC cơ bản Đạo hàm của hàm số hợp 0)'.(1 = C ( C: hằng số) 1 .)'.(3 − = αα α xx '. dạng hàm hợp khác) 2. Đạo hàm của hàm số hợp: a/ Định lý: Nếu hàm số y = f(u) có đạo hàm theo biến u là y u ’ hàm số u = g(x) có đạo hàm theo biến x là u x ’ hàm số y = f(g(x)) có đạo hàm. tích phân thường có dạng tích của 2 hàm, trong đó một hàm hoặc một biểu thức của hàm có đạo hàm bằng hoặc gần bằng hàm số còn lại ( sai khác nhau một hằng số) . Ta sử dụng phương pháp tích phân

Ngày đăng: 29/03/2015, 08:34

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • B. NỘI DUNG

  • I. Cơ sở lý luận

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan