Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS

30 2.8K 3
Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PPDH ĐỔI MỚI PPDH Ở TRƯỜNG THCS Ở TRƯỜNG THCS Vì sao phải đổi mới PPDH ? Vì sao phải đổi mới PPDH ? Yêu cầu XÃ HỘI Đòi hỏi đổi mới GD. nào? đồng bộ với các yếu tố nào? PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH. GV VỀ ĐỔI MỚI PPDH NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PPDH PPDH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH TỔ CHỨC, VIỆC ĐỔI MỚI PPDH THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PPDH Ở THỰC

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:48

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PPDH Ở TRƯỜNG THCS

 • Vì sao phải đổi mới PPDH ?

 • MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

 • NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI

 • THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PPDH Ở TRƯỜNG THCS

 • MỘT SỐ BẤT CẬP

 • MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN

 • VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG

 • Slide 10

 • MÔ HÌNH BA BÌNH DiỆN

 • MỘT SỐ QUAN ĐIỂM DẠY HỌC

 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DH

 • MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC

 • VD: MÔ HÌNH BA CẤP ĐỘ

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan