0

SKKN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “THẢO LUẬN NHÓM” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

18 2,798 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:14

. GIANG KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “THẢO LUẬN NHÓM” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Năm Học : A. ĐẶT VẤN ĐỀ Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học. ra đây một kinh nghiệm giảng dạy có nhan đề “ Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ trong việc giảng dạy môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở ”. Khi đưa ra kinh nghiệm này tôi. mới nên việc áp dụng kinh nghiệm này vào thực tế giảng dạy còn hạn chế nhưng trong quá rình giảng dạy tôi đã thường xuyên áp dụng phương pháp giảng dạy hợp tác trong nhóm nhỏ ở các tiết học và
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “THẢO LUẬN NHÓM” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, SKKN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “THẢO LUẬN NHÓM” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ,

Từ khóa liên quan