0

SKKN Biểu cảm về tác phẩm văn học bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

15 4,680 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:14

. thức của tác phẩm đó. Học sinh phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học (thơ hoặc văn xuôi) trớc hết học sinh phải xác định đợc những nét nổi bật của tác phẩm văn học. Cảm nghĩ về tác phẩm văn học. giúp học sinh làm văn biểu cảm về tác phẩm văn học, biểu cảm bài thơ Cảnh khuya của nhà thơ Hồ Chí Minh. 6 III. mô tả những giải pháp 1. Những lu ý trong phần hớng dẫn lý thuyết kiểu bài biểu cảm. cảm về tác phẩm văn học đã thay thế cho kiểu bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học và kiểu bài phát biểu cảm nghĩ về nhân vật văn học (chơng trình cũ). Với khái niệm kiểu bài biểu cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biểu cảm về tác phẩm văn học bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh, SKKN Biểu cảm về tác phẩm văn học bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh,

Từ khóa liên quan