SKKN Kinh nghiệm tích hợp tốt giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Lịch sử bậc THCS

21 3K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:09

. Kinh nghiệm tích hợp tốt giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Lịch sử bậc THCS 1. Tên đề tài : KINH NGHIỆM TÍCH HỢP TỐT GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN LỊCH SỬ BẬC THCS 2. Đặt. Trường THCS VÕ THỊ SÁU 8 Kinh nghiệm tích hợp tốt giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Lịch sử bậc THCS 5.2.2 Cách tiến hành lồng ghép tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Lịch. Bích Nga - Trường THCS VÕ THỊ SÁU 14 Kinh nghiệm tích hợp tốt giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Lịch sử bậc THCS Mối quan hệ giữa môn học Lịch sử với vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường. Có

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan