SKKN Sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hóa học ở THCS

35 1.5K 4
SKKN Sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hóa học ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. bằng thực nghiệm . 1. Vai trò của thí nghiệm có đối chứng trong hóa học ở trường THCS: Trần Thị Oanh - Trường THCS Nghi Mỹ 2 Sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hóa học ở THCS Hệ thống thí. học. Trần Thị Oanh - Trường THCS Nghi Mỹ 6 Sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hóa học ở THCS Số lượng thí nghiệm trong một bài vừa phải, lựa chọn thí nghiệm đối chứng dễ thực hiện: tiết. Trường THCS Nghi Mỹ 4 Sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hóa học ở THCS Mất nhiều thời gian chuẩn bị cho giờ học có thí nghiệm. 3. Số liệu thống kê: -Đối tượng nghiên cứu: 91 Học

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan