SKKN Hướng dẫn học sinh học tập về Phương trình hóa học và tính theo Phương trình hóa học

26 1.2K 5
SKKN Hướng dẫn học sinh học tập về Phương trình hóa học và tính theo Phương trình hóa học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. TÀI: Hướng dẫn học sinh học tập, tự học tập về PTHH và tính theo PTHH Hoá học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hoá học của học sinh THCS V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Việc hướng dẫn học sinh học tập. địa phương. Nên tôi đã chọn đề tài: " Hướng dẫn học sinh học tập về PTHH và tính theo PTHH” II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: - 2 - 1, Nêu lên được cơ sở lý luận của việc giảng dạy về PTHH và tính. phải sử dụng bài tập ở các mức khác nhau cho từng đối tượng học sinh khác nhau: Giỏi, Khá , TB, Yếu. Bài học về phương trình hoá học (PTHH) và tính theo phương trình hoá học rất đa dạng phong

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:15

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 3 năm 2006

  • VIII. TÀI LIỆU VÀ SÁCH THAM KHẢO HỖ TRỢ SKKN

  • I/ Về chương trình

  • II/ Khái niệm về PTHH – Bài toán tính theo PTHH

  • Phương trình hoá học

  • I. Nội dung trọng tâm kiến thức SGK yêu cầu

 • Phần kiến thức cần truyền đạt

 • Phương pháp giảng dạy

  • Phần kiến thức cần truyền thụ

  • Nhận xét

  • Hướng giải

   • MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔNG HỢP

   • TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

   • II. TỰ LUẬN

    • Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 3 năm 2006

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan