0

SKKN SỬ DỤNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TRONG MÔN NGỮ VĂN THCS

23 2,555 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:31

. Sử dụng so sánh đối chiếu trong môn ngữ văn SỬ DỤNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TRONG MÔN NGỮ VĂN THCS A. ĐẶT VẤN ĐỀ Chương trình sách giáo khoa Ngữ văn cùng với đổi mới phương. học văn - Phan Trọng Luận. Bởi vậy so sánh đối chiếu trong văn bản cần chú ý đến các nguyên tắc so sánh thực tế trong quá trình dạy văn bản trong một số bài nếu không sử dụng so sánh đối chiếu. " ;so sánh Lã Thị Hà - Trường THCS Cộng Hiền 1 Sử dụng so sánh đối chiếu trong môn ngữ văn đối chiếu không phải là muc đích, chỉ là phương tiện là con đường để khám phá tri thức , sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN SỬ DỤNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TRONG MÔN NGỮ VĂN THCS, SKKN SỬ DỤNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TRONG MÔN NGỮ VĂN THCS,

Từ khóa liên quan