SKKN Phương pháp nhằm nâng cao chất lượng nhảy xa nam Ở THCS

26 2.4K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:02

. mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa nam lứa tuổi 14- 15. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích nhảy xa là một việc. mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhẩy xa nam học sinh THCS lứa tuỏi 14-15 Sáng kiến kinh nghiệm: Nghiên cứu lựa chọn và áp dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành. sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhẩy xa nam học sinh THCS lứa tuỏi 14-15 chúng tôi kết luận thành tích nhảy xa trớc thực nghiệm của 2 nhóm A và B là không có ý nghĩa ở ngữơng xác xuất

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • III. Phương pháp nghiên cứu

  • Về tâm lý

   • Mục lục

    • II. Nhiệm vụ nghiên cứu

    • III. phương pháp nghiên cứu

    • IV. tổ chức nghiên cứu

    • V. Kết quả và phân tích kết quả

    • VI. kết luận và kiến nghị

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan