SKKN Tích hợp có hiệu quả nội dung Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7

15 2.6K 15
SKKN Tích hợp có hiệu quả nội dung Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Trường THCS Quang Trung SKKN Sinh Học 7 ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp có hiệu quả nội dung Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Lý do chọn. kiến thức về bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ là điều cấp thiết. Bởi các lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: Tích hợp có hiệu quả nội dung Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong môn Sinh học. đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy ở bộ môn Sinh học 7 ngày càng tốt hơn. 3. Những kiến nghị, đề xuất: Để đảm bảo cho việc dạy tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan