SKKN: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy một số bài trong môn giáo dục công dân lớp 9

12 4.8K 72
SKKN: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy một số bài trong môn giáo dục công dân lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

bộ môn GDCD giữ vai trò quan trọng và trực tiếp trong việc giáo dục cho học sinh ý thức và hành vi người công dân, phát triển nhân cách con người toàn diện. Tuy nhiên, xét về thực tế thì vai trò của môn học này chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn như nó vốn có, đặc biệt là môn GD CD lớp 9. Ở năm học cuối cấp, các em chịu nhiều áp lực bởi việc tốt nghiệp, thi cử. Các em đa số chú tâm dành nhiều thời gian cho những môn học mà tới đây các em sẽ thi vào 10. Môn học GDCD thường bị các em coi nhẹ “ học đối phó để lấy điểm”. Bản thân tôi là giáo viên đã từng giảng dạy bộ môn này nhiều năm nên nhận thấy rất rõ thực trạng đó.Vì vậy vấn đề đặt ra là cần tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học là rất cần thiết nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

ĐỀ TÀI:Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy một số bài trong môn giáo dục công dân lớp 9.     !"#$%&'(&)*& +,(&%'-(./) 0123#(4%'-5 0'23#627(*58  %'-9$%- ':;;#,#%$/<=5> 8?23# #51@,1AB?: 7/*/< C*<?)@/<*D'> ?)#D (E@ (E/&(.F ?:GG9'HD 0*I;0@A$% E, (4J 7 (DK/&&:8&L &5%'-:'MN# 51@<<%;GG9><(EO6;0 @;CC* ?'#GF*'>*55'  /DP/ %Q#<(EC'R9C%'@1* /MMCD,*2S/T*< *,7,7:@R ;>(4B/<>T@UCD/<>T(EC' V)='DW'*'>(4MT'GQU (4 JCXW51,*%:,'1 '2 ,*+1'G9 ,*U2S  ,*?*YM#51@1@Z'>5[/<(E' #1*@ 23# OD''GQU /151=5(EI G\0]AG\(E] ,%'%CB/$.@,%'%W <(E#51D(-*'@  'GQ<(&=5 "0W: =5*CXW/<< CXW %QQ CXW*%&D,< A">CDG=GA%%I Z@ CDM%^,1A,C@@<=Q@ ,$D)Z?:M%^>'#*  /<'>QJ*C*%=W'#, '>,Y1M>'I.S<17)1>> :/<0I./<'>2/'&D(E51*<* 5(.'0(E&(E CXW23#=5<< C_<GF*@=5)ZCB CD?:*# 8O:`<M(E=5aOb/<<0C* U%cD' W 5 5S Yd =5=@-M%' >#$%&23# <DG:;Z#8!@*:6 /<9//e ')U/&%05X W (&0)*) ,#DfgOg0I?=< *%'GQ=5TU<<(EDG: %' -:'(E<G) 2_*@ID =<((4@$#'Me(;1; ,/<D fgOg/&%hiW=1% '>Y'%/,1%  SO'>51M:G<E0D=<&: '>5[<jND=fgOg(E,Y'>A\=1%;- /-]V7:D/<')3+7G,#D<W) $k;!@$/<Zc&# G %(.%'%G<=/<*l%'ZZ  #=5NC' ;%%<<8:/<0 DG:&;ZW# 5' ZU&.*Y(E ; m %n<W/-<D5%O"aoaa(& <%K4%&2*E V); 21%U /151,D7*' &,7: @<23##,#%$)=5(  d!&(.Y/<(E') ,7:D*5U,WCW< W )/D:`pq<*<-:CXW 51=5rq<*<-=5,*'$GQCXW51< #51l<r!&1;%%</$70 ;) D?*Y=<p\Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn GD CD lớp 9”!<esCDB ),7:D<8%C'?: 5X/</<5 =5@;0CXW511(./5< < 0(E1 ;Z23#:6/<#<%Q< 23#*5U?: mtX< tX/T/$ (.%'%G=/<#%K%U%7/T/$/Fu !@*UGQ%(.%'%G=,l'<;-Z4% 'GQCXW51<(.@7G/<< ')I,WCWW /MMN1(4?7 Z4%'GQCXW51I`(EG%7C*4%u  4%/T0%(.%'%<;C7W/<(E$C*U5 M /D1(e@#D(E#51 Gu(&e8E Z4%'GQCXW51%7(4Gu /)Q0*G*%> /<=5ZQ/C*U> C-\(G/:]@CXW51'>@< G;5S v GQ%(.%'%< /8_%<Q<,<G;TX?* Y/&*/(4=5 ;%%:?7'GQ U6('GQCXW51=5 ,tXu Z4%'GQCXW51<7G#51,<DfgOg/&%h l%=50CXW51.,7;-U%;&0 'U(&)%'-23# 8@/<7,&5.  CDC*%$U(E= v)U< w")U-:5/Z &ZCZ4%CXW51<7 G#51,<DfgOg/&%h w")U0%(.%'%G=ZlZ4%CXW51 <,#DfgOg/&%hQ-/<p V<OZDD( V<m V<xyzV7<,@ V<{yhH*+<%'11A%G:# V<ym"W#5' V<z"C'pqT(51) V<hymj|<XQDG:D: V<}"XQ,7c?1 (.%'%*< O.5/T/$ ~JCXW51/<#'GQ,=</< x $%CB••C5%'GQ(4n!JCXW51 =5I`(E2)D''GQ8E6/<I` %*@<:'D''GQf'GQ <(E/D/<(4?:@JCXW51 =56CDC_?=Vl@U (E  ;JCXW51*#YZ?=|JCXW 515[,YU <(E=8E;Y(&= 5J/<<;?>U2S15%'-:' =5 J/CXW51/<7,7=5;(4,7/Xk <:'<G"*CDJCXW51@CD05U 2S'@15[%U% %C;CW $Ze%75/ < @<:'<G'>,Y* %*G 2: G0;?><Gu.<X@U'; /ZZ< @7CD1&;/</E;CDD&/<@GF *(4//:' HXW51/<#0C'(4e*E <O;?CXW51>,7: CXW51. 7/<70*M%7,*-;-ZU&0 cGul<#51 HXW51(4@<>#?'@ @<#' )?0 07#51<?'GQ< ; O;;CXW51(p;CXW$U ;CXW23# <;CXW?7/Z,7:gK/<CXW<6?=< *&9(EO) 'GQCXW51=5;# ?= z +W V#f'GQw<(.GCXW51/<# 0)Z''\Trường học thân thiện - học sinh tích cực.”) ; ,7:D$lpZG(&'(E'>= (4 /[%7!<<(E)/<D<: = 5Z=$%-<(E<2:G(& ;C7W#$%  +,(&<DG:<:6/<#Q?= 1&'D' mO.5u  JCXW51'>(EaObI *!JCXW51=5(;_-,* ) GZ/<((') %QBM=*GC* U JCXW51=5I*/ ')($U (4?=JCXW51=5/&%@G !%Z=5 '>\;(&?)5]<(;C7W$ GQ03='%GQ<* "*;lD'CD?:*GJCXW51/< CDM (JCXW51:/<*/</8 _%<7'D=6(/8_%<'#C; ')I.8JCXW51=5 Y?*xj€mjj{€OwVfg<mm'}Wmjj{V# 'GQ<<%'#%<p"Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" '(E%cDmjj{wmjv  ;#Gp~J/CXW51=5%K4%&/Uc =5OWUQW=mjvwmjx< (EM =p~J/CXW51=5 mO',%'%*< • w@=</;/)?*JCXW51=5 wH75'*=5 w|5'#=$% w|5'#. w|5'#*%&=(E2? wbSGQ%(.%'%<pf'GQCXW51=5D? '#-=57$ '' $2_?'<<+; @<'CXWR5%14%<<<(E /<1 D'23#;'GQCXW51 w(.%'%%:Z<c4%C'GQ w:Z'):GF*=5*CXW vE7%'% D3)UW<'%GQ<*7GW mjvomjx;?7g$D3*C<<<< <<z'vWmjx B. Nội dung I. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 1. Mục tiêu } +.5/T/$<u DG(p\Z4%'GQCX W51<7G#51,<D'GQDG:/&%h]-) 0C,7: ;;%TC*<?'@c&D=  ,M=*JCXW51=5aOb fM%=5TU(4'Y,7:1?23#RM%= 5-,*- ,7:@R;< ;?>U 2S;W; -,*<%<%'%/$ fM%=5;C7WZU&D(E2?  # /$% C7?*D >/'>1,- ,Y'>0CXW*/<<,(&<E 2. Nhiệm vụ w@-0./Z/$ .5u 0$/4<C;CW JCXW51=5?#51,<GDfgOg/&%h w@-<):GF*=5*CXW51 w(#51,%'%JCXW51=5D?#51,<G DfgOg/&%h w~MC*/$<,<=C5C'%GQ< II.Mô tả giải pháp của đề tài 1. Thực trang a=$%/<#(E(E=Ea=$% CDBG+/'UC=M<I(4-/<= U*&;;701? 'UU2S&D (E2? HXW51/<#0?=1&9':?' @8<%'- { 1. Thực trạng a=$%CDBG+/'UC=M<I(4-/<=U*&;;7 01? 'UU2S&D(E2?- I. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KĨ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH CHƯA TỐT O(.@=%%7BZG?'C*UC0U$GQE 51<<,Y*ea.0 (E=Y'%/=$%C*CDIE '#C; #23#<GF*5\2#]0$U '#<<&0 27#51 NGK#51D= '#C; 'GQCXW513(4$%*) G#G %(.%'% 'U7(%K4%&:5/Z1(4)?7/8_%I( |*7G/&%x (E-=a( ,7:CXW51=5(OB# 51=5;< ;?> CXW1OI%/&'>;$2_ ''5((;'#< 'U2S '2(Dna=5-CXWIC' (G-CXW,7:O' >I; * C7W= @II* h j [...]... giải quyết công việc, đem lại cho các em vốn tự tin ban đầu để trang bị cho các em những kĩ năng cần thiết làm hành trang bước vào đời 2 Nhiệm vụ Tìm hiểu những cơ cở lí luận, cơ sở thực tiễn, những thận lợi và khó khăn của việc rèn kĩ năng sống cho học sinh Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu kĩ năng sống Đưa ra một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học... học và hoạt động ngoài giờ lên lớp Rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm sau khi áp dụng đề tài III ĐỐI TƯỢNG -THỜI GIAN - PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1 Đối tượng Các em học sinh trong khối lớp 4 trường tiểu học Thiện Hưng A Các giáo viên chủ nhiệm khối lớp 4 2 Thời gian Từ ngày 9/ 9/2012 đến 19/ 9/2012: Lập đề cương Từ ngày 20 /9/ 2012 đến 30/10/2012: Nghiên cứu và áp dụng thử trong lớp Từ ngày 01/11/2012 đến 30/11/2012:... NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1 Mục đích Tìm một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp Giúp học sinh ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội; giúp học sinh hiểu biết về thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu biết và chấp hành pháp luật… 11 Giúp học sinh có đủ khả năng tự thích ứng với môi trường... Từ ngày 20 /9/ 2012 đến 30/10/2012: Nghiên cứu và áp dụng thử trong lớp Từ ngày 01/11/2012 đến 30/11/2012: Áp dụng rộng rãi toàn khối 4, toàn trường Từ ngày 01/12/2012 đến 15/12/2012: Cùng giáo viên trong khối rút ra bài học Từ ngày 16/12/2012 đến 30/12/2012: Hoàn tất đề tài 12 . ĐỀ TÀI:Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy một số bài trong môn giáo dục công dân lớp 9.    . )/D:`pq<*<-:CXW 51=5rq<*<-=5,*'$GQCXW51< #51l<r!&1;%%</$70 ;) D?*Y=<pTích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn GD CD lớp 9 !<esCDB ),7:D<8%C'?:. 'UU2S&D(E2?- I. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KĨ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH CHƯA TỐT O(.@=%%7BZG?'C*UC0U$GQE 51<<,Y*ea.0

Ngày đăng: 03/11/2014, 20:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan