0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP_SKKN Quản lí

12 2,117 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:58

. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ………… & SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Quản lí giáo dục MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP Người viết: Họ. hình nhà trường. 2/. Điều tra cơ bản. 3/. Nhận thức bản thân. 4/ Trình bày kinh nghiệm. II. Hiệu quả của đề tài. C- BÀI HỌC KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC XÂY. mẹ học sinh và cả học sinh sau khi triển khai phát động phong trào Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp . 2/. Phương pháp quan sát: quan sát hoạt động của giáo viên và học sinh trong việc xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP_SKKN Quản lí, MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP_SKKN Quản lí,

Từ khóa liên quan