0

Một số giải pháp nâng cao chât lượng môn tin học 6 bằng phương pháp dạy học trực quan

17 4,441 33

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:31

. lượng giảng dạy bộ môn Tin học lớp 6: III. GIẢI PHÁP. 1. Trực quan hoá thông tin dạy học. Trực quan hoá thông tin dạy học là một quá trình thông qua đó người học tri giác các tài liệu học tập dưới. Thñy 16 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 a. Dạy học trực quan bằng biểu trưng ngôn ngữ. b. Dạy học trực quan bằng biểu trưng đồ hoạ. c. Dạy học. cứu, học hỏi và ứng dụng đó bản thân tôi đã tìm ra một số giải pháp hữu ích góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Tin học lớp 6. Sau đây tôi xin trình bày một số giải pháp về
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chât lượng môn tin học 6 bằng phương pháp dạy học trực quan, Một số giải pháp nâng cao chât lượng môn tin học 6 bằng phương pháp dạy học trực quan,

Từ khóa liên quan