0

Một số giải pháp giáo dục pháp luật cho học sinh THCS_SKKN môn GDCD THCS

28 3,251 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:21

. đức cho học sinh. Bên cạnh đó còn có sự tác động của hoạt động Đoàn, Đội. Nhưng môn Giáo dục công dân là môn học trực tiếp giáo dục đạo đức, tư tưởng cho học sinh trong đó có việc giáo dục. quan tâm. Một trong những mục tiêu giáo dục ở nhà trường là giáo dục toàn diện. Ở trường THCS học sinh được học rất nhiều bộ môn khác nhau. Tất cả các môn học đó đều góp phần giáo dục tư tưởng,. bồi dưỡng thường xuyên hàng năm Sách giáo khoa giáo dục công dân để đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học giáo dục pháp luật ở trường THCS theo chương trình đổi mới. Lª
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp giáo dục pháp luật cho học sinh THCS_SKKN môn GDCD THCS, Một số giải pháp giáo dục pháp luật cho học sinh THCS_SKKN môn GDCD THCS,

Từ khóa liên quan