TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

18 14.2K 54
TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. hứng thú học tập cho học sinh. II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Phạm vi nghiên cứu: Một số trò chơi môn Tiếng Việt lớp 4 gây hứng thú học tập cho học sinh - Đối tượng: Học sinh lớp 4 1 III TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH PHẦN I: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong Chương trình giáo dục tiểu học hiện nay, môn Tiếng Việt cùng. phần gây hứng thú học tập môn tiếng Việt cho học sinh, một môn học được coi là khó hiểu khi dùng từ, đặt câu thì việc đưa ra các trò chơi nhằm mục đích để các em học mà chơi, chơi mà học. Trò chơi

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:25

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN 2 : NỘI DUNG

  • CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

  • I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan