0

TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

18 14,061 54

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:25

. hứng thú học tập cho học sinh. II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Phạm vi nghiên cứu: Một số trò chơi môn Tiếng Việt lớp 4 gây hứng thú học tập cho học sinh - Đối tượng: Học sinh lớp 4 1 III TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH PHẦN I: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong Chương trình giáo dục tiểu học hiện nay, môn Tiếng Việt cùng. phần gây hứng thú học tập môn tiếng Việt cho học sinh, một môn học được coi là khó hiểu khi dùng từ, đặt câu thì việc đưa ra các trò chơi nhằm mục đích để các em học mà chơi, chơi mà học. Trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH, TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH, , CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ, I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Từ khóa liên quan