0

SKKN Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ trong trường tiểu học Phan Chu Trinh- ĐăkRu- ĐăkR’lâp- Đăk Nông năm học 2014- 2015

30 3,215 16
  • SKKN Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ trong trường tiểu học Phan Chu Trinh- ĐăkRu- ĐăkR’lâp- Đăk Nông năm học 2014- 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:23

PHẦN A PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần IX, Nghị quyết 40 của Quốc hội. Một vấn đề được đặt ra để đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục cần có những nhà giáo như thế nào. Những nhu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên để đảm bảo cho đổi mới giáo dục thành công. Hay nói cách khác, chất lượng đội ngũ giáo viên đã trở thành yếu tố quan trọng nhất. Ngoài phẩm chất đạo đức, nhà sư phạm cần phải có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng làm thế nào để đánh giá, để khẳng định vấn đề chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên? Làm như thế nào để giúp đỡ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ? Với tư cách là nhà quản lý– phó phó hiệu trưởng của một trường phải nắm rõ trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên thông qua công tác kiểm tra là khâu quan trọng trong qui trình quản lý, đảm bảo tạo lập mối quan hệ được thường xuyên, kịp thời giúp phó hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trong trường nhằm nâng cao chất lượng GD - ĐT trong nhà trường. Kiểm tra nội bộ trường học có nhiều nội dung, nhưng tôi tâm đắc là công tác kiểm tra nhiệm vụ dạy và học. Do đó tôi chọn đề tài “Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ trong trường tiểu học Phan Chu Trinh- ĐăkRu- ĐăkR’lâp- Đăk Nông năm học 2014- 2015” II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường là kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Do đó mục đích nghiên cứu là để làm ta hiểu và phân tích thực trạng hoạt động kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Từ đó đối chiếu với lý luận và 1 những cơ sở pháp lý để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nói chung và kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên nói riêng. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Thực hiện đề tài này nhằm giải quyết 3 nhiệm vụ: 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý liên quan đến đề tài. 2. Phân tích thực trạng công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. 3. Rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất cải tiến công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. IV. GIỚI HẠN: Kiểm tra là một trong những chức năng của quản lý, nội dung rất phong phú, như kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn, kiểm tra thực hiện chương trình, kiểm tra chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên, kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ khối chuyên môn. Do điều kiện và thời gian có hạn trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tôi chọn phạm vi nghiên cứu “Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ trong trường tiểu học Phan Chu Trinh- ĐăkRu- ĐăkR’lâp- Đăk Nông năm học 2014- 2015” 2 PHẦN B NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI 1. Các khái niệm liên quan đến đề tài: Kiểm tra là tra xét kỹ lưỡng xem có đúng hay không (Từ điển - Nhà xuất bản Khoa học XH 1997). TheoV.G Afanaxep “Kiểm tra là quan sát và kiểm nghiệm sự phù hợp của quá trình hoạt động của khách thể với các khách thể quản lý đã lựa chọn: các đạo luật, các kế hoạch, các định mức các tiêu chuẩn các qui tắc các mệnh lệnh xác định kết quả tác động của chủ thể tới khách thể, xác định những sai lệch so với yêu cầu quyết định quản lý so với các nguyên tắc tổ chức và điều hoà áp dụng. Khi phát hiện những sai lệch, các nhân viên kiểm tra sẽ quyết định các biện pháp điều chỉnh đối với tổ chức của khách thể quản lý, xác định các phương pháp tác động đến khách thể nhằm khắc phục những sai lệch, loại trừ những trở ngại trên con đường hoạt động tối ưu của hệ thống “ Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động xem xét và đánh giá các hoạt động giáo dục, điều kiện dạy - học, giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường và người giáo viên nói riêng. Chuyên môn là tổ hợp các kiến thức và kỹ xảo thực hành mà con người tiếp thu được qua đào tạo có khả năng thực hiện một loạt công việc trong phạm vi một ngành nghề nhất định, theo phân công lao động xã hội. (Từ điển Văn hóa giáo dục Việt Nam - Tác giả Vũ Ngọc Khánh) Nghiệp vụ là công việc chuyên môn (Từ điển NXB Khoa học) Chuyên môn nghiệp vụ là toàn bộ hoạt động giảng dạy và giáo dục của giáo viên ở trong nhà trường và kể cả hoạt động tự nâng cao bồi dưỡng trình độ nhằm đáp ứng việc giảng dạy ngày càng có hiệu quả hơn. Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên chính là việc kiểm tra xem giáo viên thực hiện việc giảng dạy và giáo dục của mình ở trong nhà trường như thế nào, 3 để có hướng điều chỉnh phát triển ngày một tốt hơn, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. 2. Cơ sở lí luận: Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công việc hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế và đạt được đến đâu và như thế nào. Từ đó đề ra biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh nhằm thúc đẩy các cá nhân và tổ chức phát triển. 2.1. Kiểm tra cần quán triệt các nguyên tắc:  Kiểm tra phải chính xác, khách quan. Kết quả kiểm tra phải phản ánh được thực trạng về đối tượng kiểm tra. Tránh định kiến, suy diễn, cũng như tránh làm hình thức giả tạo. Trong kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, kết quả kiểm tra phải phản ánh được thực trạng về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.  Kiểm tra phải có hiệu quả. Kiểm tra không phải là “bới lông tìm vết”. Kiểm tra phải có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện được tốt hơn. Qua kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên sẽ giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.  Kiểm tra phải thường xuyên, kịp thời, không phải có “vấn đề” mới kiểm tra, mà đây là công việc thường xuyên của nhà quản lý.  Kiểm tra phải công khai, động viên, thu hút quần chúng vào công tác kiểm tra, biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra. 2.2. Vị trí, vai trò của công tác kiểm tra: Kiểm tra trường học là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý đảm bảo tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời giúp phó hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường. Kiểm tra trường học là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường 4 học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong nhà trường. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Thực tế cho thấy, nếu kiểm tra đánh giá chính xác, chân thực sẽ giúp phó hiệu trưởng có thông tin chính xác về thực trạng của đơn vị mình cũng như xác định các mức độ, giá trị, các yếu tố ảnh hưởng từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu quả. Như vậy, kiểm tra vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu. Kiểm tra còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: Nếu tổ chức việc kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm lần. Kiểm tra thực hiện việc xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên, phân tích nguyên nhân của các ưu, nhược điểm, đồng thời đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyến khích cái tốt, truyền bá kinh nghiệm tiên tiến đồng thời phát hiện ra những lệch lạc, sai sót để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời. Có thể nói, kiểm tra là yếu tố tạo nên chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường. 2.3. Nhiệm vụ của kiểm tra: Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ phải thực hiện được các nhiệm vụ cơ bản: Trong trường phổ thông, tất cả giáo viên đều được kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, nhằm giúp giáo viên nâng cao năng lực sư phạm, nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục trong nhà trường. Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên chính là kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra - đánh giá - tư vấn - thúc đẩy, cụ thể là: + Kiểm tra: Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra đã được qui định trong các văn bản qui phạm pháp luật và các hướng dẫn của các cấp quản lý. + Đánh giá: Xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo qui định, phù hợp với bối cảnh và đối tượng để xếp loại đối tượng kiểm tra. 5 + Tư vấn: Nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho đối tượng kiểm tra thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình. + Thúc đẩy: Là hoạt động kích thích, phát hiện, phổ biến các kinh nghiệm tốt, những định hướng mới nhằm hoàn thiện dần hoạt động của đối tượng kiểm tra, góp phần phát triển hệ thống giáo dục quốc dân. 2.4. Nội dung, kiểm tra: Hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường rất phong phú, phức tạp và nhiều mặt. Phó hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ công việc, hoạt động, mối quan hệ, kết quả của toàn bộ quá trình dạy học - giáo dục và những điều kiện phương tiện của nó, không loại trừ mặt nào. Trong nhà trường tiểu học tất cả giáo viên đều được kiểm tra, đánh giá xếp loại chuyên môn nghiệp vụ (1 năm/1 lần).Việc kiểm tra là để phó hiệu trưởng quản lý, đồng thời động viên, giúp đỡ giáo viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Nội dung kiểm tra, đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiểu học bao gồm: kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phân công về giảng dạy, giáo dục và kết quả đánh giá tiết dạy của giáo viên tiểu học. Kết qủa thực hiện nhiệm vụ được phân công về giảng dạy, giáo dục được kiểm tra và đánh giá theo 3 tiêu chí:  Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy: - Thực hiện chương trình và kết quả dạy học. - Chuẩn bị kế hoạch bài dạy, đánh giá học sinh. - Mức độ tiến bộ của học sinh qua từng thời kỳ và cả năm căn cứ vào tỉ lệ xếp loại học lực và hạnh kiểm.  Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác: - Đảm bảo sĩ số, quản lý việc học và rèn luyện của học sinh, quản lý hồ sơ sổ sách, thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng nề nếp, rèn luyện thói quen tốt, giúp đỡ học sinh cá biệt. - Phối hợp gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. 6 - Tham gia các công tác khác được nhà trường phân công.  Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: - Tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường, của Tổ chuyên môn. - Tham gia các lớp bồi dưỡng. - Tham gia học tập để đạt chuẩn và nâng cao trình độ đào tạo. Kết qủa tiết dạy được kiểm tra đánh giá theo 4 loại (Tốt- Khá- TB- Chưa đạt yêu cầu). Việc kiểm tra đánh giá tiết dạy của giáo viên dựa trên 4 tiêu chí: Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của tiết học. - Tổ chức cho học sinh lĩnh hội chính xác, đầy đủ và có hệ thống những kiến thức căn bản của tiết học. - Thực hiện rèn luyện những kỹ năng chủ yếu, phù hợp với nội dung của tiết học, phù hợp với yêu cầu môn học. - Thực hiện giáo dục tình cảm và thái độ phù hợp với nội dung của tiết học, phù hợp với đối tượng học sinh. - Phương pháp dạy phù hợp với đặc trưng bộ môn và có yêu cầu của tiết học, với lứa tuổi học sinh và đặc điểm của lớp dạy. - Tiến trình của lớp học hợp lý, các hoạt động của thầy và trò diễn ra tự nhiên, hiệu quả. Quan tâm đến các đối tượng học sinh của lớp học, khích lệ và tổ chức cho mọi học sinh tham gia các hoạt động học tập trong lớp, giúp đỡ kịp thời những học sinh còn yếu và có khó khăn trong học tập, tạo điều kiện cho mọi học sinh lĩnh hội tốt các kiến thức và rèn luyện kỹ năng. - Sử dụng các trang thiết bị, đồ dùng học tập đạt hiệu quả. - Hiệu quả tiết dạy rõ ràng, hầu hết các học sinh hiểu bài, thực hiện những kỹ năng chủ yếu của bài học, có tình cảm và thái độ đúng đắn. Như vậy, nội dung kiểm tra là phó hiệu trưởng xem xét lại kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được phân công giảng dạy và kết quả tiết dạy. Việc thực hiện nhiệm vụ được giao bao gồm: Việc thực hiện phân phối chương trình, soạn giảng đầy đủ, có chất lượng. Giảng dạy trên lớp, chất lượng học tập của học sinh, mức tiến bộ của học sinh, phối hợp của giáo viên với gia đình (sổ 7 liên lạc). Thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách, tham gia hoạt động chuyên môn và cả công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như: Học tập gì? Cải tiến phương pháp như thế nào? Nâng cao tay nghề đến mức nào? Kết quả tiết dạy phó hiệu trưởng đánh giá về kỹ năng - kiến thức - phương pháp và hiệu quả tiết dạy. 2.5. Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên có thể kết hợp nhiều phương pháp kiểm tra: - Phương pháp quan sát: đây là phương pháp quan trọng nhất của kiểm tra, chẳng hạn như quan sát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, dự giờ thăm lớp, quan sát hoạt động của thầy và trò. Khi sử dụng phương pháp quan sát điều quan trọng là phải có sự tế nhị sư phạm cần thiết. - Phương pháp phân tích sản phẩm: Các loại hồ sơ, sổ sách (kế hoạch, giáo án; sổ chủ nhiệm; sổ theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; quan sát xem vở học sinh, kế hoạch bồi khá nâng kém…). - Phương pháp phát động trực tiếp đến đối tượng như phương pháp phỏng vấn, trao đổi, Hình thức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ: Hình thức kiểm tra rất phong phú, như: - Kiểm tra đột xuất: hình thức này giúp cho phó hiệu trưởng biết được tình hình công việc diễn ra trong điều kiện bình thường hàng ngày, đồng thời có tác dụng duy trì kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần tự giác. - Kiểm tra định kỳ: giúp phó hiệu trưởng đánh giá mức độ tiến bộ của giáo viên, với hình thức này giúp giáo viên bộc lộ hết khả năng trong công việc của mình. 2.6. Phó h iệu trưởng tổ chức kiểm tra: Công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ được tiến hành thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý, từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức, chỉ đạo và tổng kết, điều chỉnh.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra: 8 Kế hoạch kiểm tra của trường là một bộ phận hữu cơ của kế hoạch năm học, đồng thời là mắt xích trọng yếu của chu trình quản lý. Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra phải phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của trường và có tính khả thi. Kế hoạch kiểm tra có thể được thiết kế dưới dạng sơ đồ, biểu bảng và được treo ở văn phòng nhà trường, trong đó ghi rõ: mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành; hình thức, đơn vị và cá nhân được kiểm tra, thời gian được kiểm tra và lực lượng kiểm tra bảo đảm được tính ổn định tương đối của kế hoạch. Phó hiệu trưởng cần xây dựng các loại kế hoạch kiểm tra như: Kế hoạch kiểm tra năm, ghi nhận toàn bộ công việc theo trình tự thời gian trong năm. Kế hoạch kiểm tra tháng: ghi rõ tên công việc và thời gian tiến hành. Kế hoạch kiểm tra trong tuần: nội dung được ghi chi tiết (thời gian, người thực hiện). Như vậy kế hoạch kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ được xây dựng sao cho kế hoạch kiểm tra mang tính khả thi - khoa học, mang lại hiệu quả cao.  Tổ chức kiểm tra: - Xây dựng lực lượng kiểm tra: Trường học có nhiều đối tượng phải kiểm tra. Do tính đa dạng và phức tạp, lại cần nhiều thời gian để trực tiếp kiểm tra trong trường, phó hiệu trưởng phải lôi cuốn nhiều thành viên vào việc kiểm tra. Xây dựng lực lượng kiểm tra nhiều thành phần đảm bảo tính khoa học, tính dân chủ cũng là một yêu cầu để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Yêu cầu của việc xây dựng lực lượng kiểm tra là: + Phó hiệu trưởng tham mưu với hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra phải là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng. + Thành viên Ban kiểm tra phải là người thông thạo chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, sáng suốt và linh hoạt trong công việc. + Các thành viên trong Ban kiểm tra được phân công cụ thể phần việc được giao, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm. 9 Như vậy muốn xây dựng lực lượng kiểm tra, trước tiên phó hiệu trưởng: phải xác định cơ chế kiểm tra, xác định số lượng, chất lượng tiêu chuẩn; người kiểm tra phải có năng lực trình độ chuyên môn, có năng lực quan sát, phân tích, tổng hợp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có uy đối với đồng nghiệp. Trung thực và thẳng thắn, tế nhị trong giao tiếp và thận trọng trong lời nói. Phó hiệu trưởng tham mưu với hiệu trưởng quyết định thành lập Ban kiểm tra - quy định trách nhiệm quyền hạn cụ thể cho các thành viên trong Ban kiểm tra, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra. - Phân cấp trong kiểm tra: Phân cấp trong kiểm tra là một yêu cầu quản lý khoa học cho các hệ thống quản lý phức tạp. Trong nhà trường phó hiệu trưởng có thể kiểm tra trực tiếp, gián tiếp hay kết hợp cả hai phương thức trực tiếp và gián tiếp. - Xây dựng chuẩn kiểm tra: Muốn kiểm tra, người kiểm tra phải có chuẩn để theo đó mà so sánh, đo lường đánh giá hoạt động của giáo viên. Thí dụ: chuẩn đánh giá giáo viên, chuẩn đánh giá học sinh, chuẩn đánh giá tiết dạy. Chuẩn bao gồm hai yếu tố: định tính và định lượng. Những cơ sở để xây dựng chuẩn kiểm tra nội bộ trường học là: - Hệ thống các văn bản pháp luật, văn bản pháp qui, hướng dẫn, chế độ chính sách có liên quan (chẳng hạn: luật giáo dục, điều lệ trường tiểu học). - Không những người kiểm tra phải nắm vững chuẩn kiểm tra mà cũng phải nắm được chuẩn đó để tự kiểm tra, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác theo chuẩn. Tuy nhiên việc áp dụng chuẩn trong kiểm tra tùy thuộc rất nhiều vào năng lực, phẩm chất của kiểm tra viên. - Xây dựng chế độ kiểm tra: Xây dựng chế độ kiểm tra là một công việc rất quan trọng trong kiểm tra nội bộ trường học. Chế độ kiểm tra hợp lý sẽ có tác dụng tích cực, thúc đẩy công việc mà không nặng nề, cản trở công việc. Phó hiệu trưởng cần qui định thể thức làm việc, nhiệm vụ cụ thể, thời gian, qui trình tiến hành, quyền lợi cho mỗi đợt kiểm tra 10 [...]... tác kiểm tra nói chung, kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên nói riêng muôn đạt được hiệu quả cao, phó hiệu trưởng phải: - Củng cố lực lượng kiểm tra: phó hiệu trưởng dành một buổi họp (đầu năm) , thông nhất tiêu chu n xếp loại chuyên môn nghiệp vụ theo qui định hiện hành, phiếu đánh giá tiết dạy, thống nhất cách ghi chung trong quá trình dự giờ - Xây dựng kiến thức nghiệp. .. ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH- ĐĂK RU- ĐĂK R’LÂP- ĐĂK NÔNG 1 Mục đích cuối cùng của kiểm tra là phản ánh thực trạng tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường và công tác quản lý của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; đối chiếu thực trạng với qui định của điều lệ trường tiểu học và các văn bản có liên quan Kết quả kiểm tra. .. hoạt chuyên đề của khối Duyệt giáo án Duyệt giáo án Duyệt giáo án 4 Dự giờ khối 4, khối 2 Duyệt giáo án 5 Kiểm tra cuối HKII Kiểm tra chéo Sổ điểm, học ba Dự giờ khối 4, khối 2, kiểm tra hồ sơ chuyên môn Dự giờ khối 1 và khối 3 Kiểm tra giữa HKII Dự giờ khối 5, kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn Duyệt hồ sơ chuyên môn cuối năm Kiểm tra HKI Kiểm tra chéo sổ điểm và học ba Kiểm tra sổ điểm và sổ khối Kiểm. .. trạng tổ chức kiểm tra; Phó hiệu trưởng chưa thấy rõ mức độ khác nhau của tổ nghiệp vụ và lực lượng kiểm tra (ở tổ nghiệp vụ có tính chất của lực lượng kiểm tra nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành lực lượng kiểm tra) Do đó hiệu quả hoạt động của kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ bị hạn chế nhiều mặt Kiểm tra khối nào thì khối đó biết, rời rạc, không trách nhiệm liên đới Từ chỗ thiếu yếu tố xây dựng chu n kiểm. .. và hiệu quả công tác kiểm tra 3 Cơ sở pháp lý : Căn cứ vào Điều lệ Trường Tiểu học ban hành ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo, Điều 20, 21, 18 qui định về quyền hạn nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ chuyên môn Điều 20 Hiệu trưởng 1 Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường Hiệu trưởng do Trưởng. .. GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINHĐĂK RU- ĐĂKR’LÂP- ĐĂK NÔNG 1 Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2014 – 2015 : 1.1 Đặc điểm Trường TH Phan Chu Trinh, mới được thành lập tháng 8 năm 2004 Trường tiểu học Phan Chu Trinh nằm cách quốc lộ 14 khoảng 6 km, thuộc địa phận thôn 8, xã ĐăkRu, huyện ĐăkR’lâp, tỉnh Đăk Nông, trường đóng chân trên một xã thuộc vùng khó khăn của huyện ĐăkR’lâp Trường hiện... trường tiểu học công lập, công nhận đối với trường tiểu học tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền 11 2 Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt chu n hiệu trưởng trường tiểu học 3 Nhiệm kì của Hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm Sau 5 năm, Hiệu trưởng được đánh giá và có thể được bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại Đối với trường. .. tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định Điều 18 Tổ chuyên môn 1 Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó 2 Nhiệm vụ của tổ chuyên môn: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học. .. tác kiểm tra : Kiểm tra: • Tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh, việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phân công giảng dạy khá tốt, thể hiện ở các khâu: Lên lịch xét duyệt, hồ sơ sổ sách, kiểm tra chất lượng học sinh, thu thập ý kiến thông tin dù có nhiều việc nhưng phó hiệu trưởng đã đã trải đều làm giảm bớt áp lực cho cả phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, sổ theo dõi chuyên môn nghiệp vụ được phó hiệu. .. kiểm tra Phó hiệu trưởng nhà trường là người tổ chức và chỉ đạo công tác kiểm tra, đưa hoạt động kiểm tra tiến tới hiệu quả cao nhất  Tổng kết và điều chỉnh : Sau mỗi đợt kiểm tra (tháng, học kỳ) phó hiệu trưởng có sơ kết và lưu trữ hồ sơ kiểm tra (bằng sơ đồ) Các kết luận kiểm tra là cơ sở cho phó hiệu trưởng có quyết định điều chỉnh hoàn thiện dần chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cải tiến quá . nghiệp vụ trong trường tiểu học Phan Chu Trinh- ĐăkRu- ĐăkR’lâp- Đăk Nông năm học 2014- 2015 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. ĐT trong nhà trường. Kiểm tra nội bộ trường học có nhiều nội dung, nhưng tôi tâm đắc là công tác kiểm tra nhiệm vụ dạy và học. Do đó tôi chọn đề tài Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn. của tổ khối chuyên môn. Do điều kiện và thời gian có hạn trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tôi chọn phạm vi nghiên cứu Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ trong trường tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ trong trường tiểu học Phan Chu Trinh- ĐăkRu- ĐăkR’lâp- Đăk Nông năm học 2014- 2015, SKKN Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ trong trường tiểu học Phan Chu Trinh- ĐăkRu- ĐăkR’lâp- Đăk Nông năm học 2014- 2015, SKKN Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ trong trường tiểu học Phan Chu Trinh- ĐăkRu- ĐăkR’lâp- Đăk Nông năm học 2014- 2015

Từ khóa liên quan