0

5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường_SKKN QLGD

13 1,678 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:58

. DỰNG Ý THỨC THAM GIA PHONG TRÀO TỰ HỌC, TỰ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG I. Lý do chọn đề tài : Thực hiện chỉ thị 40/TW của Ban Bí thư về việc nâng. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT …………  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Quản lí giáo dục 5 BIỆN PHÁP CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GIÚP XÂY DỰNG Ý THỨC THAM GIA PHONG TRÀO TỰ HỌC, TỰ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ. ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG Người viết: Họ và tên Chức vụ: Đơn vị công tác: Trường Tháng 3 – Năm 20 15 1 5 BIỆN PHÁP CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GIÚP XÂY DỰNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường_SKKN QLGD, 5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường_SKKN QLGD,

Từ khóa liên quan