SKKN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON

16 1.8K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:44

. PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO KRÔNG ANA TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PƠ LANG  Kinh nghiệm Nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Mầm non NĂM HỌC 2009-2010 Họ và tên:. phẩm chất đạo đức ở mỗi cán bộ- giáo viên Mầm non. 7. Nội dung các chuyên đề đa ra bồi dỡng đội ngũ phải phù hợp với yêu cầu giáo dục, với chỉ đạo của ngành giáo dục, của ngành học Mầm non, với. về giáo dục - Phó giáo s - Tiến sĩ Đặng Quốc Bảo. 3. Một số định hớng đổi mới trong chơng trình giáo dục mầm non - Vụ Giáo dục Mầm non. 4. Chiến lợc Mầm non từ 2001 đến 2002 và 2020. - Vụ Giáo

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO KRÔNG ANA

  • TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PƠ LANG

  • 

  • Kinh nghiệm

  • NĂM HỌC 2009-2010

  • Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHẪN

  • Chức vụ: Hiệu trưởng

  • Đơn vị cơng tác: trường Mẫu giáo Hoa pơ lang

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan