SKKN Một số kinh nghiệm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường Tiểu học

12 2.7K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:10

. tiêu, nhiệm vụ năm học 2007 – 2008, trường TH Hồ Văn Cường đã áp dụng những ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy nhằm đổi mới quá trình quản lý và phương pháp dạy học. PHẦN. hỏi tất cả những thành viên trong nhà trường. PHẦN C : KẾT LUẬN Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, việc hiểu biết và vận dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy là một việc làm cần thiết và. QTPN 08/03 Triển khai đến toàn trường Thầy Đơn Hoàng Đức (CTCĐ) 9 Chuyên đề : Giáo dục Trật tự An toàn giao thông trong trường Tiểu học Triển khai đến các trường Tiểu học trong Quận - Thầy Phan Quang Thiện

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan